Obavještenje o Godišnjoj generalnoj skupštini

2013 March 25, 13:00 CET


Ovdje vas obavještavamo da će Godišnja generalna skupština za Aktiebolaget SKF biti održana u SKF Kristinedal, Byfogdegatan 4, Göteborg, Švedska, u petak 26. aprila 2013. s početkom u 13.00. Vrata su otvorena od 11.00.

Godišnja generalna skupština
Da bi ostvarili pravo na sudjelovanje na skupštini, dioničari moraju biti registrovani u registru dioničara koji drži kompanija Euroclear Sweden AB do petka, 19. aprila 2013. i moraju obavijestiti kompaniju najkasnije do ponedjeljka, 22. aprila 2013. pismeno na adresu AB SKF, c/o Computershare AB, Box 610, SE-182 16 Danderyd, Švedska, ili putem kompanijske web stranice www.skf.com, ili telefonom na +46 31 337 25 50 (od 09.00 do 16.00 h). Kada obavještavaju kompaniju, poželjno pismenim putem, obavještenje mora sadržavati ime i prezime, adresu, broj telefona, registrovani broj dionica i savjetnike, ako postoje. Ako je prisustvovanje izvršeno putem opunomoćenika, original punomoći mora biti poslan kompaniji prije Godišnje generalne skupštine. Dioničari čije dionice su registrovane na ime povjerenika moraju privremeno registrirati dionice na svoje ime da bi mogli sudjelovati na skupštini. Svaka takva preregistracija iz razloga uspostavljanja prava na glasanje treba da se izvrši na način da se dioničar registrira u registar do petka 19. aprila 2013. To znači da dioničar svoju obavijest o ovoj namjeri da se doda u registar dioničara treba dostaviti povjereniku puno prije ovog datuma.

Dioničari koji su se registrovali u skladu sa gore navedenim, bit će pozvani da posjete izložbu o poslovanju kompanije koja će se održati odmah pokraj mjesta održavanja skupštine. Osvježenja će ove godine biti poslužena prije održavanja Godišnje generalne skupštine. Osvježenje će se poslužiti od 11.00 do 12.30.

Program
1. Otvaranje Godišnje generalne skupštine.
2. Izbor Predsjedavajućeg skupštine.
3. Donošenje i potvrđivanje glasačkog spiska.
4. Potvrda dnevnog reda.
5. Izbor osoba koje će potvrditi izvještaj sa skupštine.
6. Razmatranje da li je skupština sazvana u skladu sa propisima.
7. Prezentacija godišnjeg izvještaja i revizorskog izvještaja kao i konsolidirani knjigovodstveni i revizorski izvještaj za grupu.
8. Obraćanje Predsjednika.
9. Usvajanje izjave o dobiti i bilance te izjave o konsolidiranoj dobiti i konsolidirane bilanse.
10. Odluka o podjeli profita.
11. Oslobađanje članova Odbora i Predsjednika od odgovornosti.
12. Odlučivanje o broju članova i zamjenika članova Odbora.
13. Odluka o naknadi za Odbor direktora.
14. Izbor članova i zamjenika članova Odbora, uključujući Predsjedavajućeg Odbora direktora.
15. Odluka o broju revizora i zamjenika revizora.
16. Odluka o naknadi za revizore.
17. Prijedlog Odbora direktora o dopunama Zakona o udruživanju.
18. Izbor revizora i zamjenika revizora.
19. Prijedlog Odbora direktora za odluku za principe određivanja plata za Upravu grupe.
20. Prijedlog Odbora direktora za odluku za SKF-ov Program udjela u rezultatima za 2013.
21. Prijedlog Odbora direktora za davanje ovlaštenja Odboru direktora da odluče o ponovnoj kupovini dionica kompanije za period do sljedeće Godišnje generalne skupštine.
22. Odluka u vezi Odbora za nominaciju.

Prijedlog pod stavkom 10
Odbor direktora predlaže dividendu za financijsku godinu 2012. u iznosu od 5,50 SEK po dionici. Predlaže se da dioničari s dionicama registriranim u četvrtak 2. maja 2013. imaju pravo na primanje predložene dividende. Predmet odluke Godišnje generalne skupštine u skladu s ovim prijedlogom, očekuje se da će kompanija Euroclear podijeliti dividendu u utorak 7. maja 2013.

Prijedlozi pod stavkama 2, 12, 13, 14, 15, 16 i 18
Odbor za nominaciju je formiran u skladu s odlukom Godišnje generalne skupštine 2012. od Predsjedavajućeg Odbora direktora, predstavnika Foundation Asset Management, Alecta, Swedbank Robur fondova i Skandia Liv, dioničara koji zajedno predstavljaju više od 40% glasova od ukupnog broja dionica kompanije. Odbor za nominaciju je obavijestio kompaniju da predlaže:

• da se Leif Östling izabere za Predsjedavajućeg Godišnje generalne skupštine;

• da se Odbor direktora sastoji od devet članova bez zamjenika;

• da Odbor direktora prima do sljedeće Godišnje generalne skupštine naknadu u skladu sa sljedećim:

a) fiksni novac za raspodjelu od 4.087.500 SEK pri čemu 1.200.000 SEK za Predsjedavajućeg Odbora direktora i po 412.500 SEK za svakog člana Odbora koji izabere Godišnja generalna skupština i koji je zaposlen u kompaniji;

b) varijabilni iznos za raspodjelu koji odgovara vrijednosti koja se izračunava kao u nastavku, kao broj dionica u kompaniji iz serije B, vrijednosti koja nakon Godišnje generalne skupštine dostiže 400.000 SEK koju prima Predsjedavajući i broj dionica u kompaniji serije B u vrijednosti koja nakon Godišnje generalne skupštine dostiže vrijednost od 137.500 SEK koju primaju drugi članovi Obora direktora; i

c) iznos za raspodjelu za rad komiteta u iznosu od 765.000 SEK koji će se podijeliti na način da 175.000 SEK primi predsjedavajući Revizorskog komiteta, 125.000 SEK prima svaki član Revizorskog komiteta, 100.000 SEK prima predsjedavajući Komiteta za naknade i po 80.000 SEK za svakog člana Komiteta za naknadu.

Preduslov za dobijanje iznosa za raspodjelu je da je član Odbora odabran od strane Godišnje generalne skupštine i nije zaposlen u kompaniji.

Kada se određuje varijabilni iznos za raspodjelu, (i) broj dionica se određuje podjelom vrijednosti u b) iznad zadnje prosječne stope isplate dionica serije B u skladu s ponudom na burzi NASDAQ OMX Stockholm AB u zadnjih pet prodajnih dana koji slijede dan kada je dionica prodavana bez prava na dobijanje dividende u 2013. i (ii) vrijednost dionice serije B odredit će se po zadnjoj prosječnoj stopi isplate u skladu s ponudom na burzi NASDAQ OMX Stockholm AB u zadnjih pet prodajnih dana nakon objavljivanja u štampi rezultata za financijsku godinu 2013;

• reizbor članova Odbora Leif Östling, Ulla Litzén, Tom Johnstone, Lena Treschow Torell, Peter Grafoner, Lars Wedenborn, Joe Loughrey, Jouko Karvinen i Baba Kalyani. Winnie Fok je odbio reizbor. Leif Östling je predložen za Predsjedavajućeg Odbora direktora;

• da će se odrediti revizor bez zamjenika revizora;

• da se revizor plaća na osnovu obavljenog rada, a u skladu s odobrenim računom; i

• da je PWC novoodabrani revizor do završetka Godišnje generalne skupštine 2017.


Prijedlog pod stavkom 17
U vezi sa prijedlogom Odbora za nominacije koji se odnosi na mandat revizora i iz razloga usaglašavanja Zakona o udruživanju sa Švedskim Zakonom o kompanijama, Odbor direktora predlaže da Godišnja generalna skupština odluči da se promijeni član br. 9 Zakona o udruživanju na sljedeći način:

Postojeći tekst
§ 9
Kompanija će imati jednog ili dva revizora i najviše dva zamjenika revizora.

Prijedlog teksta
§ 9
Kompanija će imati jednog ili dva revizora i najviše dva zamjenika revizora.

Imenovanje za revizora važit će do završetka Godišnje generalne skupštine koji se održava tokom četvrte financijske godine nakon izbora revizora.

Prijedlog pod stavkom 19
Odbor direktora odlučio je da podnese Godišnjoj generalnoj skupštini sljedeće principe naknade za Upravu SKF-a.

Uprava grupe se definira kao Predsjednik i drugi članovi upravljačkog tima.

Prijedlog Odbora direktora je da se naknada članova Uprave grupe određuje na osnovu uslova tržišne konkurentnosti te istovremeno podržavajući najbolje interese dioničara. Paket ukupne naknade za članove Uprave grupe primarno će se sastojati od fiksnog dijela plate, varijabilnog dijela plate, udjela u rezultatima, penzionih pogodnosti, uslova i otpremnine u slučaju prekida rada te drugih pogodnosti kao npr. kompanijski automobil. Cilj principa za naknade je da se osigura da SKF Group može privući i zadržati najbolje ljude koji će podržati misiju i poslovnu strategiju SKF Group.

Fiksna plata će biti na nivou tržišne konkurentnosti. Znanja, odgovornosti i rezultati će se uzimati u obzir kada se određuje fiksni dio plate.

Varijabilni dio plate određuje se u skladu s programom na osnovu rezultata i najveći varijabilni dio plate određuje se kao određeni procenat fiksnog dijela plate, a koji varira između 40 i 70%.

Odbor direktora predlaže donošenje odluke na Godišnjoj generalnoj skupštini u vezi sa SKF-ovim Programom udjela u rezultatima za 2013. Prijedlog je da program pokriva ne više od 310 starijih rukovodilaca i ključnih zaposlenika u SKF Group i da nudi mogućnost besplatnog dobijanja SKF-ovih dionica serije B. (Pogledajte dalje stavku 20 u nastavku.)

SKF teži da uspostavi plan za penzije na osnovu određenih modela doprinosa.

Član Uprave grupe može prekinuti svoje zaposlenje uz najavu od 6 mjeseci unaprijed. U slučaju prekida rada na zahtjev kompanije, prekid nastupa odmah. Isplata otpremnine u odnosu na godine provedene u radu će u ovom slučaju biti isplaćena, uz napomenu da će ona biti ograničena na maksimalno dvogodišnju fiksnu plaću.

Odbor direktora također predlaže da Godišnja generalna skupština donese odluku o ovlaštenju Odbora direktora da, u određenim slučajevima, odstupi od principa za naknade koji su postavljeni na Godišnjoj generalnoj skupštini.

Prijedlog pod stavkom 20
Pozadina
Na Godišnjoj generalnoj skupštini 2008. SKF Group je uvela dugoročni program udjela u rezultatima za starije rukovodioce i ključne zaposlenike (SKF-ov program udjela u rezultatima 2008.). Od 2008. svake godine je Godišnja generalna skupština odlučivala o programu udjela u rezultatima. Ukratko, svi programi imaju iste uslove i odredbe.

SKF-ov program udjela u rezultatima 2013.
Odbor predlaže, u namjeri da održi dugoročno interesovanje učesnika i dioničara, da se donese odluka na Godišnjoj generalnoj skupštini o SKF-ovom programu udjela u rezultatima za 2013. Uslovi odredbe predloženog SKF-ovog programa udjela u rezultatima za 2013. su u osnovi isti kao i u ranijim SKF-ovim programima.

Prijedlog je da program pokriva ne više od 310 starijih rukovodilaca i ključnih zaposlenika u SKF Group i da nudi mogućnost besplatnog dobijanja SKF-ovih dionica serije B u skladu s glavnim uslovima i načelima.

Pod ovim programom može se dodijeliti najviše 1.000.000 SKF-ovih B dionica. Broj dionica koji se mogu dodijeliti mora biti povezan sa stepenom uspjeha u ciljanom nivou Ukupne dodatne vrijednosti (Total Value Added - TVA), kako je odredio Odbor direktora za financijsku godinu 2013. te TVA razvoja za financijsku godinu 2015. u usporedbi s financijskom godinom 2013. TVA je pojednostavljeni, ekonomski model dodatne vrijednosti koji promoviše veću dobit iz poslovanja, efikasnost kapitala i profitabilni rast. TVA predstavlja dobit iz poslovanja umanjen za troškove kapitala prije plaćanja poreza u državi u kojoj se provodi poslovanje.

Na osnovu TVA za financijsku godinu 2013, učesnici programa mogu preliminarno dobiti broj dionica po osobi koji ne smije premašiti sljedeći broj dionica po osobi unutar različitih ključnih grupa:

CEO i Predsjednik – 10.000 dionica
Predsjednici i Izvršni potpredsjednici poslovnih područja – 5.000 dionica
Drugi članovi Uprave grupe – 3.500 dionica
Rukovodioci većih poslovnih jedinica i drugi stariji rukovodioci – 1.250 do 1.800 dionica

Nakon isticanja financijske godine 2015. pravi se usporedba TVA vrijednosti za financijsku godinu 2013. i 2015. Razvoj između ove dvije TVA vrijednosti se izražava u procentima. Konačna dodjela dionica utvrđuje se na osnovu preliminarnog broja dodijeljenih dionica pomnoženih s procentom razvoja TVA vrijednosti. Ako je razvoj pozitivan, učesnici će primiti povećan broj dionica u konačnoj dodjeli u usporedbi s brojem preliminarnih dionica. Ako je razvoj negativan, učesnici će primiti umanjeni broj dionica u konačnoj dodjeli u odnosu na broj preliminarno dodijeljenih dionica. Konačna dodjela nikada ne može premašiti 200% preliminarno dodijeljenih dionica po osobi. Učesnici programa mogu u konačnoj dodjeli primiti sljedeći maksimalni broj dionica po osobi u različitim ključnim grupama:

CEO i Predsjednik – 20.000 dionica
Predsjednici i Izvršni podpredsjednici poslovnih područja – 10.000 dionica
Drugi članovi Uprave grupe – 7.000 dionica
Rukovodioci većih poslovnih jedinica i drugi stariji rukovodioci – 2.500 do 3.600 dionica

Učesnici ne mogu dati nikakvo razmatranje svojih prava unutar programa.

Učesnici će primiti kompenzaciju u gotovini koja je jednaka dividendi koja se isplaćuje tokom trogodišnjeg perioda izračunavanja.

Dodjela dionica obično zahtijeva da su osobe iz programa zaposlenici unutar SKF Group tokom cijelog perioda izračunavanja. Ako su ispunjeni svi uslovi iz SKF-ovog programa udjela u rezultatima za 2013, dodjela dionica će se besplatno izvršiti nakon isticanja trogodišnjeg perioda izračunavanja, npr. tokom 2016.

Odbor direktora je nadalje ovlašten da uvede alternativno motivacijsko rješenje za zaposlenike u državama gdje nije primjenjivo učestvovanje u SKF-ovom programu udjela u rezultatima 2013. Ta alternativna motivacijska rješenja će, već koliko je to moguće, biti formulirana s primjenom istih uslova kao i SKF-ov program udjela u rezultatima 2013.

Kompanija ima 455.351.068 dionica na dan 31. januar 2013. Da bi mogla ispunjavati obaveze iz SKF-ovog programa udjela u rezultatima 2013, potrebno je maksimalno 1.000.000 B dionica koje odgovaraju približno 0,2% ukupnog broja preostalih dionica.

Pod pretpostavkom maksimalne alokacije pod SKF-ovim programom udjela u rezultatima 2013 i cijeni dionice od 140 SEK, troškovi, uključujući troškove socijalnog osiguranja, se procjenjuju na približno 168 miliona SEK. Na osnovu cijene dionice od 180 SEK, troškovi, uključujući troškove socijalnog osiguranja, se procjenjuju na približno 216 miliona SEK. Dodatno, administrativni troškovi se procjenjuju na približno 2 miliona SEK.

Odbor direktora trenutno ne predlaže nikakve radnje zaštite SKF Grupe od obaveza po ovom programu. Podjela dionica po ovom programu neće se dogoditi prije 2016.

Zahtjevi većine
Važeća odluka u vezi prijedloga Odbora direktora na Godišnjoj generalnoj skupštini zahtijeva da odluku podrže dioničari s više od polovine glasova, ili u slučaju istog broja glasova, odlukom glasa Predsjedavajućeg.

Prijedlog pod stavkom 21
Odbor direktora predlaže da Godišnja generalna skupština ovlasti Odbor direktora da odluče o ponovnoj kupovini vlastitih dionica u periodu do sljedeće Godišnje generalne skupštine. Ovlaštenjem se predlaže da uključi i dionice serije A i dionice serije B.

Dionice se mogu kupiti putem burze NASDAQ OMX Stockholm AB. Ukupni broj dionica koji se može ponovo kupiti predstavlja onaj broj dionica s kojim kompanija posjeduje maksimalno 5% ukupnih dionica koje je izdala kompanija.

Ponovna kupovina na burzi NASDAQ OMX Stockholm AB može se izvršiti samo po rasponu cijena koje trenutno važe. Ovaj raspon cijena odnosi se na raspon između najviše kupovne i najniže prodajne cijene. Ponovna kupovina će se provesti u skladu s odredbama koje važe za prodaju ili kupovinu vlastitih dionica kompanije u pravilima koje je izdala burza NASDAQ OMX Stockholm AB.

Dionice će se plaćati u gotovini i kupovina dionica može se vršiti jednom ili više puta.

Razlog ovog prijedloga je mogućnost prilagođavanja kapitalne strukture kompanije potrebama kapitala kompanije u namjeri doprinosa u povećanju vrijednosti za dioničare.

Do granice ponovne kupovine dionica na osnovu mogućeg ovlaštenja Godišnje generalne skupštine, Odbor direktora namjerava predložiti da otkaže takve vlastite dionice kroz smanjenje kapitala dionica.

Prijedlog pod stavkom 22
Odbor za nominaciju obavijestio je kompaniju da će predložiti
Godišnjoj generalnoj skupštini da donese odluku:

1. da će kompanija imati Odbor za nominaciju koji se sastoji od jednog predstavnika svakog od četiri glavna dioničara u odnosu na broj dionica koje posjeduju kao i Predsjedavajućeg Odbora direktora. Prilikom osnivanja Odbora za nominaciju, dionice na zadnji bankovni dan u avgustu 2013. odlučit će koji dioničari su najveći u odnosu na broj glasova koje imaju. Imena predstavnika četiri dioničara bit će objavljena čim se izaberu, ali ne kasnije od šest mjeseci prije Godišnje generalne skupštine 2014. Odbor za nominaciju ostat će na dužnosti do imenovanja novog Odbora za nominaciju;

2. u slučaju da član dioničara nije više jedan od glavna četiri dioničara u odnosu na broj glasova koje imaju, taj član, u slučaju da to Odbor za nominaciju nađe odgovarajućim, može dati ostavku i sljedeći dioničar po veličini u odnosu na broj glasova koje ima imat će mogućnost da se odabere na upražnjeno mjesto;

u slučaju da predstavnik dioničara ne predstavlja više dioničara, od dioničara se traži da izabere novog predstavnika koji će postati članom Odbora za nominaciju;

3. da će Odbor za nominaciju dati prijedloge za sljedeće stvari koje će se predstaviti i za koje se treba donijeti odluka na Godišnjoj generalnoj skupštini 2014:

a) prijedlog za Predsjedavajućeg Godišnje generalne skupštine
b) prijedlog za Odbor direktora
c) prijedlog za Predsjednika Odbora direktora
d) prijedlog naknade Odbora direktora
e) Prijedlog naknade revizora
f) prijedlog Odbora za nominaciju za buduću Godišnju generalnu skupštinu 2015; i

4. da će Odbor za nominaciju, kada obavlja svoje dužnosti, ispuniti zadatke koji su dodijeljeni Odboru za nominaciju u skladu sa Švedskim zakonom za upravu kompanije, između ostalih, da kompaniji obezbjeđuje određene informacije s kojim će kompanija ispuniti svoju informativnu obavezu po zakonu.

_______________

Broj dionica i glasova te dokumentacija
Kada je izdano obavještenje, ukupni broj dionica kompanije iznosio je 455.351.068, od kojih je 42.420.300 serije A i 412.930.768 serije B, uz ukupan broj glasova od 83.713.377. Kompanija nema vlastite dionice.

Cijeli prijedlog Odbora direktora za stavke 19, 20 i 21 iz dnevnog reda te izjava Odbora direktora u vezi Poglavlja 19, odjeljka 22 Švedskog zakona o kompanijama dostupni su u kompaniji i na web stranici kompaniji www.skf.com te će se poslati dioničarima koji ih zatraže i navedu adresu za slanje.

Informacije na Godišnjoj generalnoj skupštini itd.
Odbor direktora i Predsjednik će, na zahtjev dioničara i tamo gdje Odbor direktora smatra da neće ugroziti kompaniju, dati informacije u vezi svake situacije koja može utjecati na procjene tema programa, svake situacije koja može utjecati na procjene financijske situacije kompanije ili njenih podružnica i odnosa kompanije s drugim grupnim kompanijama. Svatko tko to želi može poslati unaprijed pitanja na AB SKF, Att. General Counsel, SE-415 50 Göteborg, Švedska, ili e-poštom na: chairman@skf.com.

SKF-ov internetski financijski izvještaj na engleskom objavljen je 12. marta 2013.

Punomoći će biti dostupne na početnoj web stranici www.skf.com, a mogu se zatražiti i pismenim putem na adresu AB SKF, c/o Computershare AB, Box 610, SE-182 16 Danderyd, Švedska ili telefonom na +46 31 337 25 50.

Gothenburg u martu 2013.
Aktiebolaget SKF
(publ)

Odbor direktora


________________

Posjetite SKF-ovu fabriku u Gamlestadenu, Gothenburg
Dioničari su dobrodošli u posjetu SKF-ovoj fabrici u Gamlestadenu, Gothenburg, 2. maja 2013. u 13.30, a u vezi s Godišnjom generalnom skupštinom. Obavijestite kompaniju da želite posjetiti fabriku istovremeno kada pošaljete potvrdu da ćete sudjelovati na Godišnjoj generalnoj skupštini. Vodite računa da je broj učesnika ograničen.


For further information, please contact:

Media Hotline:+46 31 337 2400

Odnosi s novinarima:Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com

Odnosi s ulagačima:Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.comSKF je vodeći svjetski dobavljač za ležaje, brtve, mehatroniku, sisteme podmazivanja i usluge koje uključuju tehničku podršku, održavanje i pouzdanost, inženjerska savjetovanja i obuku. SKF je predstavljen u više od 130 država i ima oko 15.000 distributerskih lokacija širom svijeta. Obim prodaje u 2012 iznosio je 64.757 milijarde švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.
™ BeyondZero je zaštitni znak SKF Group.


SKF logo