Obavještenje o SKF-ovoj Godišnjoj generalnoj skupštini

2014 February 24, 13:00 CET

Gothenburg, 24. februar 2014. Obavještavamo vas da će Godišnja generalna skupština za Aktiebolaget SKF biti održana u SKF Kristinedal, Byfogdegatan 4, Göteborg, Švedska, u petak 28. marta 2014. s početkom u 13.00 sati. Vrata su otvorena od 11.00 sati. Osvježenja će biti poslužena prije održavanja Godišnje generalne skupštine, između 11.00 i 12.15 sati.

Godišnja generalna skupština
Da bi ostvarili pravo na sudjelovanje na skupštini, dioničari moraju biti zavedeni u registru dioničara koji drži kompanija Euroclear Sweden AB do petka, 21. marta 2014. i moraju obavijestiti kompaniju najkasnije do ponedjeljka, 24. marta 2014. pismeno na adresu AB SKF, c/o Computershare AB, Box 610, SE-182 16 Danderyd, Švedska, ili putem kompanijske web stranice www.skf.com, ili telefonom na +46 31 337 25 50 (od 09.00 do 16.00 h). Prilikom obavještavanja kompanije, poželjno pismenim putem, obavještenje mora sadržavati ime i prezime, adresu, broj telefona, registrovani broj dionica i, ako ih ima, savjetnike. Ako je prisustvovanje izvršeno putem opunomoćenika, original punomoći mora biti poslan kompaniji prije Godišnje generalne skupštine. Dioničari čije dionice su registrovane na ime povjerenika moraju privremeno registrirati dionice na svoje ime da bi mogli sudjelovati na skupštini. Svaka takva preregistracija iz razloga uspostavljanja prava na glasanje treba da se izvrši na način da se dioničar zavede u registar do petka 21. marta 2014. To znači da dioničar svoju obavijest o ovoj namjeri da se doda u registar dioničara treba dostaviti povjereniku puno prije ovog datuma.

Program
1. Otvaranje Godišnje generalne skupštine.
2. Izbor Predsjedavajućeg skupštine.
3. Donošenje i potvrđivanje glasačkog spiska.
4. Potvrda dnevnog reda.
5. Izbor osoba koje će potvrditi izvještaj sa skupštine.
6. Razmatranje da li je skupština sazvana u skladu sa propisima.
7. Prezentacija godišnjeg izvještaja i revizorskog izvještaja kao i konsolidirani knjigovodstveni i revizorski izvještaj za grupu.
8. Obraćanje Predsjednika.
9. Usvajanje izjave o dobiti i bilance te izjave o konsolidiranoj dobiti i konsolidirane bilance.
10. Odluka o podjeli profita.
11. Oslobađanje članova Odbora i Predsjednika od odgovornosti.
12. Prijedlog Odbora direktora o dopunama Zakona o udruživanju.
13. Odlučivanje o broju članova i zamjenika članova Odbora.
14. Odluka o naknadi za Upravni odbor.
15. Izbor članova i zamjenika članova Odbora, uključujući Predsjedavajućeg Upravnog odbora.
16. Odluka o naknadi za revizore.
17. Prijedlog Upravnog odbora za odluku za principe određivanja plata za Upravu grupe.
18. Prijedlog Upravnog odbora za odluku za SKF-ov Program udjela u rezultatima za 2014.
19. Odluka u vezi Odbora za nominaciju.

Prijedlog pod stavkom 10
Upravni odbor predlaže dividendu za financijsku godinu 2013. u iznosu od 5,50 SEK po dionici. Predlaže se da dioničari s dionicama registrovanim do srijede 2. aprila 2014. imaju pravo na primanje predložene dividende. Predmet odluke Godišnje generalne skupštine u skladu s ovim prijedlogom, očekuje se da će kompanija Euroclear podijeliti dividendu u ponedjeljak 7. aprila 2014.

Prijedlozi pod stavkama 2, 13, 14, 15 i 16
Odbor za nominaciju koji predstavlja sve dioničare kompanije je formiran u skladu s odlukom Godišnje generalne skupštine 2013. od Predsjedavajućeg Upravnog odbora, predstavnika kompanija Foundation Asset Management, Alecta, Skandia Liv i AFA Insurance, dioničara koji zajedno predstavljaju više od 40% glasova od ukupnog broja dionica kompanije. Odbor za nominaciju obavijestio je kompaniju o sljedećem prijedlogu (dodatno je Odbor za nominaciju prije Godišnje generalne skupštine obavijestio kompaniju da Odbor za nominaciju namjerava da predloži dodatnog ženskog člana Upravnog odbora sa industrijskom podlogom i međunarodnim iskustvom). 

• da se Leif Östling izabere za Predsjedavajućeg Godišnje generalne skupštine;

• da se Upravni odbor sastoji od deset članova bez zamjenika; Predloženi broj članova može se povećati na jedanaest s obzirom da Odbor za nominaciju namjerava predložiti dodatnog člana Upravnog odbora;

• da Upravni odbor prima do sljedeće Godišnje generalne skupštine naknadu u skladu sa sljedećim:

a) fiksnu naknadu u iznosu od 1.440.000 SEK za Predsjedavajućeg Upravnog odbora i po 495.000 SEK za svakog člana Odbora koji izabere Godišnja generalna skupština i koji nije zaposlen u kompaniji;

b) varijabilni iznos za raspodjelu koji odgovara vrijednosti koja se izračunava kao u nastavku, kao broj dionica u kompaniji iz serije B, vrijednosti koja nakon Godišnje generalne skupštine dostiže 400.000 SEK koju prima Predsjedavajući i broj dionica u kompaniji serije B u vrijednosti koja nakon Godišnje generalne skupštine dostiže vrijednost od 137.500 SEK koju primaju drugi članovi Upravnog odbora; i
c) iznos za raspodjelu za rad komiteta u iznosu od 918.000 SEK koji će se podijeliti na način da 210.000 SEK primi predsjedavajući Revizorskog komiteta, 150.000 SEK prima svaki član Revizorskog komiteta, 120.000 SEK prima predsjedavajući Komiteta za naknade i po 96.000 SEK za svakog člana Komiteta za naknadu.

Preduslov za dobijanje iznosa za raspodjelu je da je član Odbora odabran od strane Godišnje generalne skupštine i nije zaposlen u kompaniji.

Kada se određuje varijabilni iznos za raspodjelu, (i) broj dionica se određuje podjelom vrijednosti od 400.000 SEK i 137.500 SEK pojedinačno, s prosječnom stopom isplate dionica serije B u skladu s ponudom na burzi NASDAQ OMX Stockholm AB u zadnjih pet prodajnih dana koji slijede dan kada je dionica prodavana bez prava na dobijanje dividende u 2014. i (ii) vrijednost dionice serije B odredit će se po zadnjoj prosječnoj stopi isplate u skladu s ponudom na burzi NASDAQ OMX Stockholm AB u zadnjih pet prodajnih dana nakon objavljivanja u štampi rezultata za financijsku godinu 2014;

• reizbor članova Odbora Leif Östling, Ulla Litzén, Tom Johnstone, Lena Treschow Torell, Peter Grafoner, Lars Wedenborn, Joe Loughrey, Jouko Karvinen i Baba Kalyani. Predlaže se novoizbor Hocka Goha. Leif Östling je predložen za Predsjedavajućeg Odbora direktora. Hock Goh je bio Operativni partner kompanije Baird Capital Partners Asia, u periodu 2005–2012. i vršio je nekoliko seniorskih menadžerskih pozicija u kompaniji Schlumberger Limited, 1995–2005. Hock Goh je Predsjednik odbora kompanija Advent Energy Limited i MEC Resources, član Odbora kompanija Stora Enso Oyj, Santos Australia i BPH Energy. Hock Goh je diplomirani mašinski inženjer, diplomirao je na univerzitetu Monash u Australiji i završio je Program naprednog upravljanja na INSEAD (prezentacija prijedloga Odbora može se naći na web stranici kompanije: www.skf.com); i

• da se revizor plaća na osnovu obavljenog rada, a u skladu s odobrenim računom.

Prijedlog pod stavkom 12
U vezi s namjerom Odbora za nominacije da predloži dodatnog člana Odbora direktora prije Godišnje generalne skupštine, Odbor direktora predlaže da Godišnja generalna skupština donese odluku da se član 8 pravilnika o udruživanju promijeni na sljedeći način:

Postojeći tekst
§ 8
Dodatno na postojeće posebno naimenovane članove i zamjenike, Upravni odbor kompanije sastojat će se od minimalno pet i maksimalno deset članova te maksimalno pet zamjenika.
Prijedlog teksta
§ 8
Dodatno na postojeće posebno naimenovane članove i zamjenike, Upravni odbor kompanije sastojat će se od minimalno pet i maksimalno dvanaest članova te maksimalno pet zamjenika.

Prijedlog pod stavkom 17
Upravni odbor odlučio je da podnese Godišnjoj generalnoj skupštini sljedeće principe naknade za Upravu SKF-a.

Uprava grupe se definira kao Predsjednik i drugi članovi upravljačkog tima.

Prijedlog Upravni odbor je da se naknada članova Uprave grupe određuje na osnovu uslova tržišne konkurentnosti te istovremeno podržavajući najbolje interese dioničara. Paket ukupne naknade za članove Uprave grupe primarno će se sastojati od fiksnog dijela plate, varijabilnog dijela plate, udjela u rezultatima, penzionih pogodnosti, uslova i otpremnine u slučaju prekida rada te drugih pogodnosti kao npr. kompanijski automobil. Cilj principa za naknade je da se osigura da SKF Group može privući i zadržati najbolje ljude koji će podržati misiju i poslovnu strategiju SKF Group.

Fiksna plata će biti na nivou tržišne konkurentnosti. Znanja, odgovornosti i rezultati će se uzimati u obzir kada se određuje fiksni dio plate.

Varijabilni dio plate određuje se u skladu s programom na osnovu rezultata i najveći varijabilni dio plate određuje se kao određeni procenat fiksnog dijela plate, a koji varira između 40 i 70%.

Upravni odbor predlaže donošenje odluke na Godišnjoj generalnoj skupštini u vezi sa SKF-ovim Programom udjela u rezultatima za 2014. Prijedlog je da program pokriva ne više od 310 starijih rukovodilaca i ključnih zaposlenika u SKF Group i da nudi mogućnost besplatnog dobijanja SKF-ovih dionica serije B. (Pogledajte dalje stavku 18 u nastavku.)

SKF teži da uspostavi plan za penzije na osnovu određenih modela doprinosa.

Član Uprave grupe može prekinuti svoje zaposlenje uz najavu od 6 mjeseci unaprijed. U slučaju prekida rada na zahtjev kompanije, prekid nastupa odmah. Isplata otpremnine u odnosu na godine provedene u radu će u ovom slučaju biti isplaćena, uz napomenu da će ona biti ograničena na maksimalno dvogodišnju fiksnu plaću.

Upravni odbor također predlaže da Godišnja generalna skupština donese odluku o ovlaštenju Upravnog odbora da, u određenim slučajevima, odstupi od principa za naknade koji su postavljeni na Godišnjoj generalnoj skupštini.

Prijedlog pod stavkom 18
Pozadina
Na Godišnjoj generalnoj skupštini 2008. SKF Group je uvela dugoročni program udjela u rezultatima za starije rukovodioce i ključne zaposlenike (SKF-ov program udjela u rezultatima 2008.). Od 2008. svake godine je Godišnja generalna skupština odlučivala o programu udjela u rezultatima. Ukratko, svi programi imaju iste uslove i odredbe.

SKF-ov program udjela u rezultatima 2014.
Odbor predlaže, u namjeri da održi dugoročno interesovanje učesnika i dioničara, da se donese odluka na Godišnjoj generalnoj skupštini o SKF-ovom programu udjela u rezultatima za 2014. Uslovi odredbe predloženog SKF-ovog programa udjela u rezultatima za 2014. su u osnovi isti kao i u ranijim SKF-ovim programima.

Prijedlog je da program pokriva ne više od 310 starijih rukovodilaca i ključnih zaposlenika u SKF Group i da nudi mogućnost besplatnog dobijanja SKF-ovih dionica serije B u skladu s glavnim uslovima i načelima.

Pod ovim programom može se dodijeliti najviše 1.000.000 SKF-ovih B dionica. Broj dionica koji se mogu dodijeliti mora biti povezan sa stepenom uspjeha u ciljanom nivou Ukupne dodatne vrijednosti (Total Value Added - TVA), kako je odredio Upravni odbor za financijsku godinu 2014. te TVA razvoja za financijsku godinu 2016. u usporedbi s finansijskom godinom 2014. TVA je pojednostavljeni, ekonomski model dodatne vrijednosti koji promoviše veću dobit iz poslovanja, efikasnost kapitala i profitabilni rast. TVA predstavlja dobit iz poslovanja umanjen za troškove kapitala prije plaćanja poreza u državi u kojoj se provodi poslovanje.

Na osnovu TVA za financijsku godinu 2014, učesnici programa mogu preliminarno dobiti broj dionica po osobi koji ne smije premašiti sljedeći broj dionica po osobi unutar različitih ključnih grupa:

CEO i Predsjednik – 10.000 dionica
Predsjednici i Izvršni potpredsjednici poslovnih područja – 5.000 dionica
Drugi članovi Uprave grupe – 3.500 dionica
Rukovodioci većih poslovnih jedinica i drugi stariji rukovodioci – 1.250 do 1.800 dionica

Nakon isticanja financijske godine 2016. pravi se usporedba TVA vrijednosti za financijsku godinu 2014. i 2016. Razvoj između ove dvije TVA vrijednosti se izražava u procentima. Konačna dodjela dionica utvrđuje se na osnovu preliminarnog broja dodijeljenih dionica pomnoženih s procentom razvoja TVA vrijednosti. Ako je razvoj pozitivan, učesnici će primiti povećan broj dionica u konačnoj dodjeli u usporedbi s brojem preliminarnih dionica. Ako je razvoj negativan, učesnici će primiti umanjeni broj dionica u konačnoj dodjeli u odnosu na broj preliminarno dodijeljenih dionica. Konačna dodjela nikada ne može premašiti 200% preliminarno dodijeljenih dionica po osobi. Učesnici programa mogu u konačnoj dodjeli primiti sljedeći maksimalni broj dionica po osobi u različitim ključnim grupama:
Glavni izvršni direktor i Predsjednik – 20.000 dionica
Predsjednici i Izvršni potpredsjednici poslovnih područja – 10.000 dionica
Drugi članovi Uprave grupe – 7.000 dionica
Rukovodioci većih poslovnih jedinica i drugi stariji rukovodioci – 2.500 do 3.600 dionica

Učesnici ne mogu dati nikakvo razmatranje svojih prava unutar programa.

Učesnici će primiti kompenzaciju u gotovini koja je jednaka dividendi koja se isplaćuje tokom trogodišnjeg perioda izračunavanja.

Dodjela dionica obično zahtijeva da su osobe iz programa zaposlenici unutar SKF Group tokom cijelog perioda izračunavanja. Ako su ispunjeni svi uslovi iz SKF-ovog programa udjela u rezultatima za 2014, dodjela dionica će se besplatno izvršiti nakon isticanja trogodišnjeg perioda izračunavanja, npr. tokom 2017.

Odbor direktora je ovlašten da uvede alternativno motivacijsko rješenje za zaposlenike u državama gdje nije primjenjivo učestvovanje u SKF-ovom programu udjela u rezultatima 2014. Ta alternativna motivacijska rješenja će, već koliko je to praktički moguće, biti formulirana s primjenom istih uslova kao i SKF-ov program udjela u rezultatima 2014.

Kompanija ima 455.351.068 dionica na dan 31. januar 2014. Da bi mogla ispunjavati obaveze iz SKF-ovog programa udjela u rezultatima 2014, potrebno je maksimalno 1.000.000 B dionica koje odgovaraju približno 0,2% ukupnog broja preostalih dionica.

Pod pretpostavkom maksimalne alokacije pod SKF-ovim programom udjela u rezultatima 2014 i cijeni dionice od 150 SEK, troškovi, uključujući troškove socijalnog osiguranja, se procjenjuju na približno 180 miliona SEK. Na osnovu cijene dionice od 200 SEK, troškovi, uključujući troškove socijalnog osiguranja, se procjenjuju na približno 240 miliona SEK. Dodatno, administrativni troškovi se procjenjuju na približno 2 miliona SEK.

Upravni odbor trenutno ne predlaže nikakve radnje zaštite SKF Grupe od obaveza po ovom programu. Podjela dionica po ovom programu neće se dogoditi prije 2017.

Zahtjevi većine
Važeća odluka u vezi prijedloga Upravnog odbora na Godišnjoj generalnoj skupštini zahtijeva da odluku podrže dioničari s više od polovine glasova, ili u slučaju istog broja glasova, odlukom glasa Predsjedavajućeg.

Prijedlog pod stavkom 19
Odbor za nominaciju je obavijestio kompaniju da će predložiti Godišnjoj generalnoj skupštini da donese odluku za:

1. da će kompanija imati Odbor za nominaciju koji se sastoji od jednog predstavnika svakog od četiri glavna dioničara u odnosu na broj dionica koje posjeduju kao i Predsjedavajućeg Upravnog odbora. Prilikom osnivanja Odbora za nominaciju, dionice na zadnji bankovni dan u avgustu 2014. odlučit će koji dioničari su najveći u odnosu na broj glasova koje imaju. Imena predstavnika četiri dioničara bit će objavljena čim se izaberu, ali ne kasnije od šest mjeseci prije Godišnje generalne skupštine 2015. Odbor za nominaciju ostat će na dužnosti do imenovanja novog Odbora za nominaciju;

2. u slučaju da član dioničara nije više jedan od glavna četiri dioničara u odnosu na broj glasova koje imaju, taj član, u slučaju da to Odbor za nominaciju nađe odgovarajućim, može dati ostavku i sljedeći dioničar po veličini u odnosu na broj glasova koje ima imat će mogućnost da se odabere na upražnjeno mjesto;

u slučaju da predstavnik dioničara ne predstavlja više dioničara, od dioničara se traži da izabere novog predstavnika koji će postati članom Odbora za nominaciju;

3. da će Odbor za nominaciju dati prijedloge za sljedeće stvari koje će se predstaviti i za koje se treba donijeti odluka na Godišnjoj generalnoj skupštini 2015:

a) prijedlog za Predsjedavajućeg Godišnje generalne skupštine
b) prijedlog za Upravni odbor
c) prijedlog za Predsjednika Upravnog odbora
d) prijedlog naknade Upravnog odbora
e) Prijedlog naknade revizora
f) prijedlog Odbora za nominaciju za buduću Godišnju generalnu skupštinu 2015; i

4. da će Odbor za nominaciju, kada obavlja svoje dužnosti, ispuniti zadatke koji su dodijeljeni Odboru za nominaciju u skladu sa Švedskim zakonom za upravu kompanije, između ostalih, da kompaniji obezbjeđuje određene informacije s kojim će kompanija ispuniti svoju informativnu obavezu po zakonu.
_______________

Broj dionica i glasova te dokumentacija
Kada je izdano obavještenje, ukupni broj dionica kompanije iznosio je 455.351.068, od kojih je 42.420.300 serije A i 412.930.768 serije B, uz ukupan broj glasova od 80.237.546. Kompanija nema vlastite dionice.

Cijeli prijedlog Odbora direktora za stavke 17 i 18 iz dnevnog reda te izjava Odbora za nominaciju dostupni su u kompaniji i na web stranici kompanije www.skf.com te će se poslati dioničarima koji ih zatraže i navedu adresu za slanje.

Informacije na Godišnjoj generalnoj skupštini itd.
Upravni odbor i Predsjednik će, na zahtjev dioničara i tamo gdje Upravni odbor smatra da neće ugroziti kompaniju, dati informacije u vezi svake situacije koja može utjecati na procjene tema programa, svake situacije koja može utjecati na procjene financijske situacije kompanije ili njenih podružnica i odnosa kompanije s drugim grupnim kompanijama. Svatko tko to želi može poslati unaprijed pitanja na AB SKF, Att. General Counsel, SE-415 50 Göteborg, Švedska, ili e-poštom na: chairman@skf.com.

SKF-ov internetski financijski izvještaj na engleskom objavit će se 5. marta 2014.

Punomoći će biti dostupne na početnoj web stranici www.skf.com, a mogu se zatražiti i pismenim putem na adresu AB SKF, c/o Computershare AB, Box 610, SE-182 16 Danderyd, Švedska ili telefonom na +46 31 337 25 50.

Aktiebolaget SKF
(publ)

Odbor direktora


Posjetite SKF-ovu fabriku u Gamlestadenu, Gothenburg
Dioničari su dobrodošli u posjetu SKF-ovoj fabrici u Gamlestadenu, Gothenburg u vezi s Godišnjom generalnom skupštinom odmah nakon završetka Godišnje generalne skupštine ili alternativno 3. aprila 2014. u 09.00. Obavijestite kompaniju da želite posjetiti fabriku istovremeno kada pošaljete potvrdu da ćete sudjelovati na Godišnjoj generalnoj skupštini. Vodite računa da je broj učesnika ograničen.


Za dodatne informacije molimo kontaktirajte:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Za odnose sa javnošću: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Za odnose sa investitorima: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.comSKF je vodeći svjetski dobavljač za ležaje, brtve, mehatroniku, sisteme podmazivanja i usluge koje uključuju tehničku podršku, održavanje i pouzdanost, inženjerska savjetovanja i obuku. SKF je predstavljen u više od 130 država i ima oko 15.000 distributerskih lokacija širom svijeta. Godišnja prodaja za 2013. godinu iznosila je 63.597 milijardi švedskih kruna, dok je broj zaposlenih bio 48.401. www.skf.com

®SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.
Preuzmi komplet za štampu

Komplet za štampu (157 KB)

SKF logo