„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

Ние използваме „бисквитки“, за да се уверим, че ви предлагаме най-доброто възможно изживяване по време на работата с нашите уеб сайтове и уеб приложения. При продължаване без промяна на настройките на вашия браузър ние приемаме, че давате съгласието си да получавате „бисквитки“. Въпреки това, можете да промените настройките за „бисквитки“ на браузъра си по всяко време.

Известие за годишно общо събрание на SKF

2014 Февруари 24, 13:00 CET

Гьотеборг, 24 февруари 2014 г.: С настоящото известие се съобщава, че Годишното общо събрание на Aktiebolaget SKF ще се проведе в SKF Kristinedal, Byfogdegatan 4, Гьотеборг, Швеция, от 13:00 ч. в петък, 28 март 2014 г. Вратите ще бъдат отворени от 11:00 ч. Имайте предвид, че закуски ще се сервират преди Годишното общо събрание, между 11:00 и 12:15 ч.

Годишно общо събрание
За да имат право да участват в събранието, акционерите трябва да са вписани в регистъра на акционерите, поддържан от Euroclear Sweden AB, към петък, 21 март 2014 г. и трябва да уведомят дружеството най-късно до понеделник, 24 март 2014 г., с писмо до AB SKF, c/o Computershare AB, Box 610, SE-182 16 Danderyd, Sweden, през уебсайта на дружеството – www.skf.com или на телефон +46 31 337 25 50 (между 09:00 и 16:00 ч.). Когато се уведомява дружеството – за предпочитане писмено, – това трябва да включва данните за името, адреса, телефонния номер, регистрираните акции и консултанти, ако има такива. Когато представителството е чрез пълномощник, оригиналът на формуляра за пълномощното трябва да се изпрати на дружеството преди годишното общо събрание. Акционерите, чиито акции са регистрирани на името на попечител, трябва временно да регистрират акциите на свое име, за да вземат участие в събранието. Всяко такова пререгистриране с цел установяване на правата на глас, трябва да се извърши така, че акционерът да бъде вписан в регистъра на акционерите до петък, 21 март 2014 г. Това означава, че акционерът трябва да уведоми попечителя за своето желание да бъде включен в регистъра на акционерите достатъчно дълго време преди тази дата.

Дневен ред
1. Откриване на Годишното общо събрание.
2. Избор на Председател на събранието.
3. Изготвяне и приемане на списъка за гласуване.
4. Приемане на дневен ред.
5. Избор на комисия за проверка на протокола.
6. Проверка дали събранието е свикано по надлежния ред.
7. Представяне на годишен доклад и одитен доклад, както и консолидираните финансови отчети и одитен доклад за Групата.
8. Обръщение от Президента.
9. Приемане на отчета за приходите и разходите и балансовия отчет и консолидирания отчет за приходите и разходите и консолидирания балансов отчет.
10. Решение по отношение на разпределението на печалбите.
11. Освобождаване на членовете на Съвета и Президента от отговорност.
12. Предложението на Съвета на директорите по отношение на изменение на Устава.
13. Определяне на броя на членовете на Съвета и техните заместници.
14. Определяне на възнаграждението за Съвета на директорите.
15. Избор на членове на Съвета и техни заместници, включително Председател на Съвета на директорите.
16. Определяне на възнаграждение за одиторите.
17. Предложението на Съвета на директорите за решение по отношение на принципите за заплащане за ръководството на Групата.
18. Предложението на Съвета на директорите за решение по отношение на Програмата „Дял от резултатите“ на SKF за 2014 г.
19. Решение по отношение на Комисията за кандидатурите.

Предложение по точка 10
Съветът на директорите предлага дивидент за финансовата 2013 година в размер на 5,50 шведски крони на акция. Предлага се акционерите, вписани като притежатели на акции към сряда, 2 април 2014 г., да имат право да получат предложения дивидент. При взето решение от Годишното общо събрание по това предложение, се очаква Euroclear да разпредели дивидента в понеделник, 7 април 2014 г.

Предложения по точки 2, 13, 14, 15 и 16
Комисията за кандидатурите, сформирана по решение на Годишното общо събрание за 2013 г., за да представлява всички акционери на дружеството, включва, освен Председателя на Съвета на директорите, представители на Foundation Asset Management, Alecta, Skandia Liv и AFA Insurance, акционери, които съвкупно представляват близо 40% от гласовете на общия брой акции на дружеството. Комисията за кандидатурите е уведомила дружеството за следващото предложение (освен това, Комисията за кандидатурите е уведомила дружеството, че Комисията за кандидатурите възнамерява да предложи допълнителна членка на Съвета с опит в промишлеността и международната дейност преди Годишното общо събрание). 

• Лейф Йостлинг да бъде избран за Председател на Годишното общо събрание;

• Съветът на директорите да има десет члена без заместници. Предложеният брой членове може да бъде увеличен на единадесет, тъй като Комисията за кандидатурите възнамерява да предложи допълнителен член на Съвета;

• Съветът на директорите, за периода до края на следващото Годишно общо събрание, да получава възнаграждение както следва:

a) твърда сума в размер на 1 440 000 шведски крони за Председателя на Съвета на директорите и 495 000 шведски крони за всеки от другите членове на Съвета, избрани от Годишното общо събрание, които не са служители на дружеството;

б) пропорционална сума, съответстваща на стойността, изчислена както следва, на броя на акциите на дружеството от серия B, чиято стойност след Годишното общо събрание ще възлиза на 400 000 шведски крони, която ще бъде получена от Председателя, и броя на акциите на дружеството от серия B, чиято стойност след Годишното общо събрание ще възлиза на 137 500 шведски крони, която ще бъде получена от всеки от останалите членове на Съвета; и
c) сума за работа в комисиите от 918 000 шведски крони, която ще бъде разпределена както следва: 210 000 шведски крони на Председателя на Одитната комисия, по 150 000 шведски крони на всеки от останалите членове на Одитната комисия, 120 000 шведски крони на Председателя на Комисията за възнагражденията и по 96 000 шведски крони на всеки от останалите членове на Комисията за възнагражденията.

Задължително условие за получаване на сумата е членът на Съвета да е избран от Годишното общо събрание и да не е служител на дружеството.

При определянето на пропорционалната сума, 1) броят на акциите се определя, като се раздели сумата от 400 000 и 137 500 шведски крони, съответно, на средната последно платена стойност на акция от серия B по котировките на NASDAQ OMX Stockholm AB през петте работни дни, непосредствено след деня, на който акцията се е търгувала без право на получаване на дивидент през 2014 г., и 2) стойността на акциите от серия B се определя по средната последно платена стойност по котировките на NASDAQ OMX Stockholm AB през петте работни дни след публикуването на съобщението за пресата на дружеството за финансовата 2014 година;

• преизбиране на членовете на Съвета Лейф Йостлинг, Ула Лицен, Том Джонстоун, Лена Трешов Торел, Петер Графонер, Ларс Веденборн, Джо Лафри, Йоуко Карвинен и Баба Каляни. Предлага се Хок Го да бъде избран за нов член. Лейф Йостлинг се предлага за Председател на Съвета на директорите. Хок Го е работил като оперативен съдружник в Baird Capital Partners Asia от 2005 до 2012 г. и е заемал няколко висши ръководни длъжности в Schlumberger Limited от 1995 до 2005 г. Хок Го е Председател на Съвета на Advent Energy Limited и MEC Resources, член на Съвета на Stora Enso Oyj, Santos Australia и BPH Energy. Хок Го има бакалавърска степен (с отличие) по машинно инженерство от университета Монаш, Австралия и е завършил Разширената програма за управление в INSEAD (предложеният Съвет е представен на уебсайта на дружеството – www.skf.com); и

• одиторът да получи заплащане за извършената работа по одобрена фактура.

Предложение по точка 12
По отношение на намерението на Комисията за кандидатурите да предложи допълнителен член на Съвета преди Годишното общо събрание, Съветът на директорите предлага Годишното общо събрание да вземе решение член 8 на Устава да се измени както следва:

Досегашен текст
§ 8
Освен специално назначените членове и заместници, Съветът на директорите включва минимум пет и максимум десет члена с максимум петима заместници.
Предложен текст
§ 8
Освен специално назначените членове и заместници, Съветът на директорите включва минимум пет и максимум дванадесет члена с максимум петима заместници.

Предложение по точка 17
Съветът на директорите реши да предложи следните принципи за заплащане за ръководството на Групата SKF пред Годишното общо събрание.

Ръководството на групата се дефинира като Президентът и другите членове на ръководния екип.

Предложението на Съвета на директорите е заплащането на членовете на ръководството на Групата да бъде на пазарно-конкурентна основа, като същевременно да защитава интересите на акционерите. Общият пакет на заплащането за един член на ръководството на Групата включва главно твърда заплата, пропорционална заплата, дялове от резултатите, пенсионно осигуряване, условия при прекратяване на трудовото правоотношение и обезщетение, както и други придобивки – например служебен автомобил. Целта на принципите за заплащане е да осигурят възможности на Групата SKF да привлича и задържа най-квалифицираните хора, за да поддържа целта и стратегията на дейността на Групата SKF.

Твърдата заплата се определя на пазарно-конкурентна основа. Компетентността, отговорностите и резултатите се взимат предвид при определянето на твърдата заплата.

Пропорционалната заплата се определя по програма за оценка на резултатите, като нейната максимална стойност се ограничава до определен процент от твърдата годишна заплата в диапазона между 40% и 70%.

Съветът на директорите предлага Годишното общо събрание да вземе решение по отношение на Програмата „Дял от резултатите“ на SKF за 2014 г. Предлага се програмата да обхваща не повече от 310 висши ръководители и ключови служители в Групата SKF с възможност да получават безплатни акции на SKF от серия B. (Вижте и точка 18 по-долу.)

SKF се стреми да установи пенсионни планове по моделите с определена вноска.

Член на ръководството на Групата може да прекрати трудовото си правоотношение с шестмесечно предизвестие. При прекратяване на трудовото правоотношение по искане на дружеството, то се прекратява незабавно. Обезщетението за трудов стаж в този случай обаче се заплаща, като неговият максимален размер винаги е ограничен до двугодишната твърда заплата.

Съветът на директорите предлага също така Годишното общо събрание да вземе решение да упълномощи Съвета на директорите, в определени случаи, да допуска отклонения от принципите за заплащане, определени от Годишното общо събрание.

Предложение по точка 18
Хронология
На Годишното общо събрание през 2008 г. Групата SKF въведе дългосрочна програма за дял от резултатите за висши ръководители и ключови служители (Програмата „Дял от резултатите“ на SKF за 2008 г.). От 2008 г. досега Годишното общо събрание всяка година взима решение за програма за дял от резултатите. По същество, всички програми имат еднакви условия.

Програмата „Дял от резултатите“ на SKF за 2014 г.
Съветът предлага, с цел запазване на връзката между дългосрочните интереси на участниците и акционерите, Годишното общо събрание да вземе решение за Програмата „Дял от резултатите“ на SKF за 2014 г. Условията на предложената Програма „Дял от резултатите“ на SKF за 2014 г. са по същество същите като условията на досегашните програми за дял от резултатите на SKF.

Предлага се програмата да обхваща не повече от 310 висши ръководители и ключови служители в Групата SKF с възможност да получават безплатни акции на SKF от серия B съгласно изложените по-долу принципни условия и указания.

По програмата могат да бъдат разпределяни не повече от 1 000 000 акции на SKF серия B. Броят на акциите, които могат да се разпределят, трябва да бъде свързан със степента на постигане на целевото ниво за Обща добавена стойност (TVA), както е определено от Съвета на директорите, за финансовата 2014 година, и движението на TVA за финансовата 2016 година в сравнение с финансовата 2014 година. TVA представлява опростен модел за добавената икономическа стойност, насърчаващ по-високата оперативна печалба, капиталова ефективност и рентабилен ръст. TVA представлява оперативната печалба с приспадане на себестойността на привличане на капитали преди данъчно облагане в страната, в която се провежда дейността.

На база TVA за финансовата 2014 година, участниците в програмата могат предварително да получат брой акции на човек, който обаче не може да надхвърля следния брой акции на човек в различните ключови групи:

Генерален директор и Президент – 10 000 акции
Президенти на направления и Изпълнителен вицепрезидент – 5000 акции
Други членове на ръководството на Групата – 3500 акции
Ръководители на големи фирмени звена и други висши ръководители – 1250-1800 акции

След края на финансовата 2016 година се прави сравнение между TVA за финансовата 2014 година и TVA за финансовата 2016 година. Движението на TVA между двете финансови години се изразява процентно. Окончателното разпределение на акциите се определя, като се умножи броят на предварително разпределените акции по процентното движение на TVA. Ако движението е положително, участниците получават по-голям брой акции при окончателното разпределение, в сравнение с броя от предварителното разпределение, а ако движението е отрицателно, участниците получават по-малък брой акции при окончателното разпределение, в сравнение с броя от предварителното разпределение. Окончателното разпределение обаче не може в никакъв случай да превишава 200% от предварително разпределения брой акции на човек. Участниците в програмата следователно не могат да получат при окончателното разпределение повече от следния брой акции на човек в различните ключови групи:
Генерален директор и Президент – 20 000 акции
Президенти на направления и Изпълнителен вицепрезидент – 10 000 акции
Други членове на ръководството на Групата – 7000 акции
Ръководители на големи фирмени звена и други висши ръководители – 2500-3600 акции

Участниците нямат право да коментират своите права по програмата.

Участниците получават възнаграждение в брой, равно на изплатения дивидент през тригодишния период за изчисляване.

Разпределението на акциите обикновено изисква обхванатите лица по програмата да бъдат служители на Групата SKF по време на целия период за изчисляване. Ако всички условия, включени в Програмата „Дял от резултатите“ на SKF за 2014 г., са изпълнени, акциите се разпределят безплатно след края на тригодишния период за изчисляване, т. е. през 2017 г.

Съветът на директорите има право да прилага алтернативно решение за стимулиране на служители в страни, в които участието в Програмата „Дял от резултатите“ на SKF за 2014 г. не е подходящо. Това алтернативно решение за стимулиране следва, доколкото е практически възможно, да се формулира със същите условия като тези на Програмата „Дял от резултатите“ на SKF за 2014 г.

Дружеството има 455 351 068 акции към 31 януари 2014 г. За да се спазят задълженията по Програмата „Дял от резултатите“ на SKF за 2014 г., е необходим максимален брой от 1 000 000 акции серия B, което представлява приблизително 0,2% от общия брой акции в обращение.

В случай на максимално разпределение по Програмата „Дял от резултатите“ на SKF за 2014 г. и цена на акция от 150 шведски крони, себестойността, включваща разходите за социално осигуряване, е в размер на приблизително 180 милиона шведски крони. При цена на акция 200 шведски крони, себестойността, включваща разходите за социално осигуряване, е в размер на приблизително 240 милиона шведски крони. Допълнителните административни разходи възлизат приблизително на 2 милиона шведски крони.

Съветът на директорите не предлага за момента да се взимат компенсаторни мерки за задълженията на Групата SKF по програмата. Връчване на акции по програмата няма да се извършва до 2017 г.

Изисквания за мнозинство
За да бъде валидно едно решение по предложение на Съвета на директорите на Годишното общо събрание, то трябва да получи подкрепата на акционерите с повече от половината от подадените гласове, като при равен брой гласове „за“ и „против“, Председателят упражнява правото на решаващ глас.

Предложение по точка 19
Комисията за кандидатурите е уведомила дружеството, че ще предложи Годишното общо събрание да вземе следните решения:

1. дружеството да сформира Комисия за кандидатурите с по един представител от всеки от четиримата най-големи акционери по отношение на броя притежавани права на глас плюс Председателя на Съвета на директорите. При съставянето на Комисията за кандидатурите, броят на притежаваните акции към последния работен ден на м. август 2014 г. ще определи кои акционери са най-големи по отношение на броя притежавани права на глас. Имената на представителите на четиримата акционери ще бъдат публикувани веднага след избирането им, но не по-късно от шест месеца преди Годишното общо събрание за 2015 г. Комисията за кандидатурите продължава да действа, докато не бъде назначена нова Комисия за кандидатурите;

2. ако акционерът, представляван от даден член, вече не е един от четиримата най-големи акционери по отношение на броя притежавани права на глас, този член, ако Комисията за кандидатурите счете за целесъобразно, може да подаде оставка и на представител на следващия по големина акционер по отношение на броя притежавани права на глас да се предложи възможността да бъде избран на негово място;

ако даден представител на акционер вече не представлява акционера, от акционера се изисква да избере нов представител за член на Комисията за кандидатурите;

3. Комисията за кандидатурите да даде предложения по следните въпроси, които да бъдат представени и решени от Годишното общо събрание през 2015 г.:

a) предложение за Председател на Годишното общо събрание
б) предложение за Съвет на директорите
в) предложение за Председател на Съвета на директорите
г) предложение за възнаграждение за Съвета на директорите
д) предложение за възнаграждение за одитора
е) предложение за Комисия за кандидатурите преди Годишното общо събрание за 2015 г.; и

4. Комисията за кандидатурите, при изпълнението на своите задължения, да изпълнява задачите, възложени на Комисията за кандидатурите по шведския Кодекс за фирмено управление, една от които е да осигурява на дружеството определена информация, за да му позволи да изпълни информационното си задължение по кодекса.
_______________

Брой акции, гласове и документация
Към момента на публикуване на настоящото известие, общият брой акции на дружеството е 455 351 068, включващи 42 420 300 акции серия A и 412 930,768 акции серия B, с общ брой права на глас 80 237 546. Дружеството не притежава акции от себе си.

Пълното предложение на Съвета на директорите по точка 17 и 18 от дневния ред и обоснованото становище на Комисията за кандидатурите са на разположение в дружеството и на неговата страница в интернет – www.skf.com и ще бъдат изпратени на акционерите, които поискат това и посочат своя адрес.

Информация на Годишното общо събрание и др.
Съветът на директорите и Президентът са длъжни, при поискване от акционер и ако Съветът на директорите счита, че това може да стане без значителни вреди за дружеството, да осигуряват информация по отношение на всички обстоятелства, които биха могли да дадат отражение върху преценката на даден въпрос от дневния ред, обстоятелства, които биха могли да дадат отражение върху преценката на финансовото състояние на дружеството или негово свързано дружество, както и на отношенията на дружеството с другите дружества от групата. Всеки, който желае да отправи въпроси предварително, може да го направи на адрес: AB SKF, Att. General Counsel, SE-415 50 Göteborg, Sweden или по имейл: chairman@skf.com.

Финансовият отчет на SKF в интернет формат на английски език ще бъде публикуван на 5 март 2014 г.

Формулярите за пълномощно ще бъдат на разположение на страницата на дружеството в интернет – www.skf.com, като могат да бъдат заявени и с писмо до AB SKF, c/o Computershare AB, Box 610, SE-182 16 Danderyd, Sweden или на телефон +46 31 337 25 50.

Aktiebolaget SKF
(publ)

Съветът на директорите


Посещение на завода на SKF в Гамлестаден, Йотебор
Акционерите са поканени да посетят завода на SKF в Гамлестаден, Йотебор във връзка с Годишното общо събрание, непосредствено след закриването на Годишното общо събрание или на 3 април 2014 г. от 09:00 ч. Моля, уведомете дружеството, че желаете да вземете участие в посещението, едновременно с уведомяването, че ще присъствате на Годишното общо събрание. Имайте предвид, че броят на участниците е ограничен.


За повече информация се обърнете към:
Гореща линия за медиите: +46 31 337 2400
Връзки с пресата: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Отношения с инвеститорите: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.comSKF е водещ световен доставчик на лагери, уплътнения, мехатроника, смазочни системи и услуги, включително услуги за техническа поддръжка, обслужване и осигуряване на надеждността, инженерингови консултации и обучение. SKF има представителства в над 130 страни и около 15 000 пункта за дистрибуция по цял свят. Годишните продажби през 2013 г. възлизат на 63 597 милиона шведски крони, а броят на служителите е 48 401. www.skf.com

® SKF е регистрирана търговска марка на SKF Group.
Изтегляне на пакет за медиите

Пакет за медиите (157 KB)

SKF logo