„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

Управление на резервните части

 • История

  2017 Февруари 22, 10:00 CEST

  По-добро управление на материалните запаси от резервни части може да отключи скрит източник на печалба, обяснява д-р Лианг Донг, мениджър предлагане на услуги и решения към СКФ.

  Машините се нуждаят от резервни части. Всеки един бизнес, експлоатиращ значителни количества машини, ще поддържа складова наличност от резервни компоненти. Тези части изпълняват разнообразни задачи. Те са там, за да заменят неща, които са се износили по време на нормалната работа, като например лагери, уплътнения и филтри и те трябва да са готови за планирани модернизации и дейности по основни ремонти. Те действат като застраховка, позволявайки на екипите по поддръжката да отстраняват повреди по-бързо от необходимите прекъсвания на производството за подсигуряване на смените от външен доставчик.

  Въпреки това обаче, да се гарантира, че организацията разполага с правилния брой от правилните резервни части в материалните си запаси може да бъде постоянен източник на напрежение. Екипите по поддръжката и експлоатацията искат да увеличат до максимум наличността, да намалят опасността от непредвидено прекъсване на производството и загубата на продукция, дължащи се на липсващи части. Финансовият персонал иска да сведе до минимум ценния капитал, „закотвен“ на рафтовете, и се притесняват от разходите поради негодност, свързани с части, закупени за оборудване, което не се използва повече.

  И двете страни са прави. Проведени от СКФ изследвания показаха, че оптимизирането на управлението на резервни части може да намали бюджетите за материални запаси и разходите за поддържане на складови наличности с 15 до 20 процента, намалявайки същевременно изчерпването на запасите (и произтичащата от това загуба на продукция) с 30 до 50 процента.

  Но как дадена компания постига тези оптимални материални запаси? Номерът е в по-доброто разбиране на активите на организацията, на резервните части, от които се нуждаят и от естеството на поръчка на тези части.

  Някои части са винаги едни и същи
  Повечето организации поддържат регистър на активите си, заедно с база данни от резервните части, необходими за поддържането на тези активи. Въпреки това обаче, подобни бази данни с части често са развивани органично във времето, водещо до несъответствия и повторения. Например, части за две разновидности на един и същ актив могат да бъдат изброени по различни начини в базата данни, а обикновени, стандартни части, каквито са ремъците или ключовете, могат да присъстват в базата данни под различни имена. Това повтаряне е от значение, тъй като то намалява ефективността на материалните запаси. Компанията може да поръча допълнителни разновидности от същата част, тъй като базата данни не показва, че тя вече разполага с подходящ артикул в инвентара си.

  Премахването на това разхищение изисква стандартизиране на базата данни. Най-добрите компании използват обща архитектура за активите в базата си данни и стандартни структури и каталожни описания на списъка с вложени материали („bill-of-materials“ - BOM) за свързаните с тези активи резервни части. Според нашия опит, обикновено компаниите могат да намалят броя артикули в инвентарите си с резервни части с 10 до 15 процента, само посредством премахване на повторенията или остарелите артикули.

  Разбиране на търсенето
  След като веднъж знае какви части са необходими за актива ѝ, компанията трябва да реши колко от всяка част трябва да поддържа в наличност в инвентара си. Правилното схващане на това налага разбиране на начините, по които се променят шаблоните на търсенето и значимостта на актива, към който те принадлежат.

  Търсенето на резервни части се дели на три главни категории: консумативни резервни части, оперативни резервни части и осигурителни резервни части, и най-добрите стратегии за прогнозиране за всяка от тях са много различни.

  Консумативните резервни части са артикули, като например филтри и смазочни материали. Обикновено те са артикулите с най-ниска себестойност, използвани в доста големи количества. Когато компаниите преглеждат историята на използване на резервни части като тези, те ще забележат регистриране на относително равномерно търсене във времето. Задаването на оптимално равнище на складови наличности за тези части е въпрос на установяване на необходимото количество за посрещане на общото средно ниво на търсене, плюс подходяща наличност за сигурност. След това тези цифри могат да бъдат уточнени, за да вземат предвид промените в търсенето с промените на производствените шаблони и да бъдат осъвременявани в по-дългосрочен план, с промените на материалната база на компанията.

  Оперативните резервни части са артикули, като например вентилатори и двигатели, за които търсенето е непостоянно и непредвидимо. Задаването на правилно равнище на складова наличност за тези части изисква по-усъвършенстван статистически подход. Посредством анализиране на историята на използване компаниите могат да разберат както средния разход на тези части, така и променливостта им. Те могат също така да изготвят картина на средния, минималния и максималния експлоатационен срок за частите в експлоатация.

  На практика, експлоатационният срок на оперативните резервни части обикновено следва крива във формата на вана. Някои части се повреждат по-рано, обикновено в резултат от производствени или монтажни дефекти. След известно време тези ранни повреди намаляват и скоростта на възникване на повреди пада до ниско ниво на случайни събития. И накрая, с остаряването на частите, те започва да се износват и скоростта на възникване на повреди отново се повишава. Посредством прилагане на различни статистически разпределения към всяка една от тези три причини за повреда, компаниите могат да изготвят картина на вероятността от повреда за даден тип част и за всеки отделен етап от експлоатационния ѝ срок.

  Тогава те могат да установят подходящо ниво на обслужване за въпросната част и да зададат цели на материалните си запаси, за да отговорят на това ниво, имайки предвид вероятността от повреда и необходимото прекъсване на производството за снабдяване с допълнителни части от оригинален доставчик. Правилното ниво на обслужване ще зависи от цената на резервната част и значимостта на актива. Например 10 процентна вероятност от свършване на наличността за двигател, който задвижва един от шест вентилатора в сграда може да не представлява значителен проблем. Въпреки това обаче, еднакъв двигател, използван за задвижване на жизненоважна производствена машина ще изисква много по-високо равнище на наличност.

  Последната категория, осигурителните резервни части, се нуждае от много различен подход. Обикновено това са части с висока себестойност за критични активи, с много дълги прекъсвания на производството за доставка. Анализът на историята на разхода е безполезен за задаването на равнищата на складова наличност за подобни части, тъй като компанията може да е използвала малко или никакви бройки от тази част в миналото. По сходен начин, много е трудно да бъдат направени смислени оценки на риска от бъдеща повреда на частта по време на експлоатация. Един мощен начин за вземане на решения относно този вид части е използването на подход възвращаемост на инвестициите (return-on-investment - ROI) за подреждане на разходите по приоритет.

  За да направи това, компанията пресмята вероятното финансово въздействие от повредата на частта без непосредствено налична част за смяна, умножавайки разхода от загубата на производство по необходимото прекъсване на производството за доставяне на новата част и разделяйки тази стойност на разхода за поддържане на резервна част на склад. Тези пресмятания на ROI позволяват на компанията да подреди според предимството разходите си за осигурителни резервни части. Например тя може да реши да поддържа на склад само части с определено ниво на ROI или може да отдели фиксиран бюджет за осигурителни части, започвайки с артикулите с най-висока ROI и работейки надолу по списъка, до изчерпване на бюджета.

  Основа за непрекъснато подобряване
  Постигането на правилните равнища на складови наличности от резервни части обикновено осигурява значителни подобрения както на разходите, така и на наличността на актива. Въпреки това обаче, за най-добрите компании това е само началото. Те следят разхода на части на текуща основа, за да определят изключения, които могат да посочат скрити проблеми с активи или работни практики. Ако определена машина започне да претърпява неочаквано висок брой повреди в ранен етап от експлоатационния срок на лагер, това може да навежда на мисълта за проблем с неправилно сглобяване или смазване. Забелязването на тези тенденции в разхода на части позволява на компанията да лансира усилия за анализ на първопричината, за да разбере и отстрани източника на проблема.

  Подобен подход може да бъде използван за подреждане по приоритет на усилията за подобряване на надеждността. Ако дадена машина или категория части допринася непропорционално за разходите за консумативни или оперативни резервни части, компанията може да избере да постави началото на усилия за Кайзен, или подобрение, за да се справи с производителността и надеждността на тази машина. Освен това тя може да обмисли монтирането на технология за мониторинг на състоянието, за да помогне за ранното разпознаване на проблеми или може да избере да инвестира в алтернативни технологии, които предлагат по-голяма надеждност.

  Тези усилия водят до цикъл на постоянно подобряване. С подобряването на надеждността на машината и разхода на консумативни резервни части, компанията може да промени параметрите си на материални запаси според това, освобождавайки допълнителен капитал и намалявайки разходите за транспорт. А с промяната на общия шаблон на употреба, забелязването на оставащите извънредни стойности става все по-лесно, подпомагайки съсредоточаването върху усилия за бъдещо подобряване.

  Помощ от експерти
  Докато възвращаемостта от по-добро управление на резервните части обикновено е голяма, пътят към производителност от световна класа може да бъде обезкуражаващ. За да помага на компаниите по техния път, СКФ разработи услугата за управление и оптимизиране на складови наличности на резервни части - Spares Inventory Management and Optimization (SIMO). Изградена върху повече от 100 години задълбочен опит в производителността на въртящо се оборудване и управлението на активи, управлението на експлоатационен срок на лагери и управлението на доставната верига, SIMO осигурява структуриран процес, проектиран да ръководи и подпомага компании във всяка стъпка от пътя им.

  SIMO е процес от четири етапа, обхващащ аспектите на управление както на търсенето, така и на доставянето на резервни части. Той обхваща идентификация и каталогизиране на резервни части, предсказване на разхода, рационализация на складовата наличност и текуща оптимизация на инвентара.

  Освен взискателен, доказан процес, СКФ носи важно техническо ноу-хау към услугата SIMO. Клиентите могат да използват шаблони за стандартни резервни части за множество общи видове активи, например за подпомагане разработването на солидна база данни за резервни части. СКФ също така създаде подробна база данни за сравнителен анализ на производителността на оборудване в широка гама отрасли, помагайки на компаниите да изберат правилните модели за прогнозиране и да идентифицират области, в които надеждността или типичният експлоатационен срок на частта попада извън нормите на отрасъла.

  SIMO се обединява безпроблемно също и с други услуги на СКФ, проектирани да помагат на компаниите да сведат до миниум общите разходи за собственост на техните активи. Вместо да купуват нови отделни лагери например, клиентите могат да използват идеята „Лагери за живот“ на СКФ, в която те се споразумяват за цена въз основа на общия експлоатационен срок на даден актив. След това СКФ доставя компоненти за смяна според необходимото през този период, като пресмятанията на SIMO помагат за определяне на правилните складови наличност на обекта. Логистичните услуги на СКФ могат да използват същите данни по подобен начин, за да управляват складовите наличности от резервни части на клиента въз основа на доставките. А за всеки клиент, глобалната дистрибуторска мрежа на СКФ гарантира, че винаги има наличен огромен брой резервни части на склад или с кратки времена на доставка, намаляващо броя части, който трябва да бъде поддържан в обекта.

  Всяко пътешествие трябва да започне с правилните първи стъпки. За да помогне на компаниите да пресметнат потенциалната стойност на преминаване към практики от световна класа, СКФ разработи също и CNA-SIMO (Анализ на нуждите на клиента - „Customer Needs Analysis“ – SIMO), опростен, но подробен инструмент за анализ на нуждите, позволяващ им да разберат настоящото ниво на зрялост на процесите за управление на резервните части и главните възможности за подобрение.

  Aktiebolaget SKF
  (publ)

  За повече информация, моля обърнете се към:
  Връзки с пресата: Ниа Килстрьом, +46 31 337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

  СКФ е водещ световен доставчик на лагери, уплътнения, мехатроника, смазочни системи и услуги, включително услуги за техническа поддръжка, обслужване и осигуряване на надеждността, инженерингови консултации и обучение. СКФ има представителства в над 130 страни и около 17 000 пункта за дистрибуция по цял свят. Годишните продажби през 2016 г. възлизат на 72787 милиона шведски крони, а броят на служителите е 44868. www.skf.com

  ® СКФ е регистрирана търговска марка на SKF Group.

 • Изображение

Изтегляне на пакет за медиите

Пакет за медиите (560 KB)

SKF logo