„Бисквитки“ на уебсайта на SKF

SKF използва бисквитки в нашите Интернет страници, за да съобрази възможно най-добре показваната информация с предпочитанията на нашия посетител, като например избор на държава и език. Ще приемете ли бисквитките на SKF?

Will you accept SKF cookies?

Необходимостта е майка на изобретението

 • История

  2016 Май 19, 10:00 CET

  Чък Нюмистър, Мениджър на профил надеждни системи в SKF, разглежда начина, по който ефективна стратегия за управление на активите може да помогне на компаниите в нефтения и газовия отрасли да защитят работните си маржове във време на нарастваща нестабилност.

  Нефтеният и газовият отрасли са под напрежение за поддържане на работните си маржове. Цените на петрола паднаха значително през последните дванадесет месеца, предизвикано предимно от свръхпредлагането. Това се дължи на редица фактори, включващи откриване на нови находища и техники за сондиране, бумът на шистовия фракинг, отслабване на главни икономики, нарастващата наличност на алтернативни енергийни източници и въвеждането на дори още по-ефективни ДВГ в автомобили, камиони и промишлени и енергопроизвеждащи заводи.

  Въпреки че пазарът на природния газ е малко по-„здрав“, при него също нараства притеснението от това, че краткосрочните доставки могат да превишат търсенето, като анализаторите на отрасъла предвиждат само скромен годишен ръст от 2,4% до 2018 .

  Продължителната несигурност по цялата верига на доставки изглежда вероятно да се превърне в норма в непосредствено бъдеще. Поради това е необходимо компаниите да се подготвят за несигурност, приспособявайки дейността си така, че да става все по-гъвкава, разработвайки в същото време подобрени начини за извличане на максимална стойност от съществуващи и бъдещи капиталовложения в системи и оборудване за добив, рафиниране и дистрибуция.

  Управление на активи и оптимизация на разходи
  Още от първите си дни на производство на количества и пускане на пазара нефтения и газовия отрасли водят в световен мащаб в използването на предсказуема и превантивна поддръжка, разработвайки модели, следвани от много други отрасли на промишлеността. Тези техники са използвани като ключови инструменти за подобряване на безопасността, ефективността и оптимизацията на заводи и процеси и подкрепят развитието на нова дисциплина на управление на активи.

  Управлението на активи се основава върху стратегическо оценяване, което определя възможностите за подобряване на завода, въз основа на критичността и след това посочва и прилага най-подходящите решения. Целта е внедряване на бизнес целите, предизвикателствата към приложение и организационната култура в пътна карта, която подобрява надеждността, производителността и работоспособността на всички работни активи за добив, обработване и дистрибуция. След това е приложена оптимизация на ефективността на актив - „Asset Efficiency Optimization“ (AEO) - за гарантиране, че всеки актив се използва възможно най-ефективно, за увеличаване до максимум на производителността, без увеличаване на капиталните разходи, намалявайки същевременно общите разходи за техническо обслужване и експлоатация.

  Успешна програма за управление на активите зависи от ясно определена стратегия. Тя трябва да бъде задвижена от бизнес цели, започвайки с разбирането на текущата ситуация и ясна представа за това къде трябва да бъде бизнесът, за да постигне оптимална производителност.

  Спр: PWC http://www.strategyand.pwc.com/perspectives/2015-oil-gas-trends

  Това може да бъде труден за управление процес поради сложността на системите за производство и управление, които се прилагат в множество големи нефтени и газови международни предприятия с множество обекти. Отправната точка най-общо казано е извършване на анализ на нуждите на клиента (CNA). Той се основава върху проучване с 40 целенасочени въпроса за изясняване на моментното състояние на работата на всяко производствено съоръжение, начертаване на начина, по който работят процесите за надеждност и положението му в зрелостта на континуума на техническото обслужване, съпоставено спрямо средните стойности и най-добрите практики в отрасъла. (вж. фиг. 1).

  След завършването му, CNA осигурява ключови данни за изготвяне на подробен план AEO за подобряване на надеждността на завода и използването на активите. Тази процедура за управление на работния процес се съсредоточва върху четири ключови области: стратегия за техническо обслужване, разпознаване на работата, контрол на работата и изпълнение на работата, осигурявайки внедрена методология, която отразява единствените по рода си процеси, култура и технология на всяко съоръжение или дейност.

  Предприемането на структуриран подход към управлението на активи ще бъде познато на много компании в нефтения и газовия отрасли, особено на големите организации. Въпреки това обаче, това, което обикновено се случва е, че внимателно планираните, дългосрочни програми за управление на активи се разбиват с течение на времето, под влиянието на финансови ограничения, обновления на завода, промени в нормативните разпоредби или лансирането на нови продукти. В резултат, гледната точка на ръководителите и инженерите се съсредоточава върху краткосрочни, вътрешни проблеми, изтиквайки дългосрочните планове по-назад по приоритет.

  Също така си струва да се отбележи, че, въпреки че много компании в отрасъла разполагат с изключително ефективно управление на активите и надеждни процеси в завода, те не винаги са систематизирани. Информацията и познанията са натрупвани от инженерите и операторите в завода в течение на много години и остават в по-голямата си част „заключени“ в техните глави, като само малка част от тях са записани и каталогизирани по начин, който може да бъде лесно възприет от нови служители или подизпълнители трети лица

  CNA анализът е опростен начин за започване на процеса и може да доведе до следващата фаза, наречена проект Streamlined Reliability Centered Maintenance (RCM) „Опростена техническа поддръжка, съсредоточена върху надеждността“ на SKF, при която е възможно да започнете събирането на много от тази ценна информация по начин, който е смислен както за инженерите в завода, така и за заемащите високи ръководни постове.

  Дългосрочен поглед
  Мащабът и сложността на повечето нефтени и газови операции означава, че, за да бъде наистина успешна, дадена стратегия за управление на активи се нуждае от ясен поглед и дългосрочен план за тактическо внедряване. Всичко по-малко от това почти сигурно ще доведе до увеличение на работните разходи, с опасността от нарастващи нива на престой на оборудване и ненадеждност на системи.

  Нарастващата несигурност на пазара и натиска върху маржовете, съчетано с фактори като недостиг на персонал и умения и особените изисквания за управление и обслужване на системи за обработване на нефт и газ означават, че ефективното управление на активи може да бъде голямо предизвикателство. За много бизнеси партньорството с опитен, знаещ и специализиран партньор, какъвто е SKF, осигурява далеч по-ефективна ценово възможност. Възлагането на всички или на стратегическите части от процеса на външни изпълнители може да осигури по-голяма гъвкавост, отчетност и контрол; то може също така да отнеме напрежението от съществуващите ресурси например, освобождавайки вътрешни инженерни екипи, които да се съсредоточат върху критични за бизнеса дейности.

  Една организация, която реши да възложи на външен изпълнител процеса по управление на активите си, чрез партньорство с SKF, е една от главните компании за петролопроводи и газопроводи в САЩ. Бизнесът ръководи над 12000 мили тръбопроводи, 150 главни помпени станции и редица ключови разпределителни терминали в железопътни депа, пристанища и транспортни пътни възли. Въпреки това обаче, компанията предприе редица сливания и промени на собствеността за десетгодишен период. Старшият ръководен състав признава, че това е довело до постепенна загуба на съсредоточеност върху надеждността на машините, с несъответстващи си практики и начини за работа из тръбопроводната и дистрибуторската мрежа; те също така разбират, че стратегията на компанията за предсказуемо техническо обслужване изисква пълна преоценка, но и че бизнесът не разполага с необходимите вътрешнофирмени ресурси за ефективното й изпълнение.

  По поръчение е извършено CNA проучване и след това са осигурени услуги за мониторинг на състоянието, използвайки нашата мрежа от полеви сервизни техници, за оценяване на състоянието на около 700 тръбопроводни актива в цяла Северна Америка.

  По-късно започнахме проучването на най-ценните активи, основно в редица ключови разпределителни терминали, съсредоточавайки се върху критични системи и оборудване. Важен елемент от тази процедура беше използването на техниките RCM на SKF. Те са концентрирани върху преобладаващите режими на неизправност и въздействието на тези неизправности; тогава препоръчахме специфични действия за предотвратяване повторното настъпване на проблемите. Некритичните събития също бяха оценени и бяха взети подходящи действия за оптимизиране на разходите за техническо обслужване и увеличаване на производителността. Същият подход сега се прилага и за тръбопроводната мрежа и помпените станции.

  Впоследствие SKF работи с клиента за започване разработването на стандартни работни планове, които да определят критични стъпки, които бяха необходими за всяка дейност за мониторинг и техническо обслужване, например ремонта на помпени двигатели, включително списък с необходимите инструменти и части, засегнатите стъпки за ремонта и необходимото време и ресурси. Този план ще бъде разширен още повече с програма за оптимизиране на резервни части и складиране (SPO), която свежда до минимум складовите наличности и разходи, като същевременно подобрява наличността и местоположението на ключови части, за да гарантира, че ремонтите се извършват бързо и ценово ефективно.

  Този стратегически подход към управлението на активи предостави както краткосрочни, така и дългосрочни ползи за клиента. Възлагането на услуги за мониторинг на състоянието, със заплащане според договорен месечен абонамент, позволи на клиентите ни да прехвърлят разходите от бюджетите CAPEX към OPEX, правейки далеч по-лесно оправдаването на разходите за програмата и подобряването на паричния поток. Нашият стратегически подход към управлението на активи осигурява ясно определена и съществена работна методология, която може да бъде лесно приспособена към нуждите на бизнеса на клиента или промяна на работната среда, даващо им решение, което е както сигурно, така и малко вероятно да излезе от употреба поради остаряване. Може би най-важното е, че осигурихме икономии от над 1 милион долара през първите дванадесет месеца на договора, чрез подобрено време в експлоатация и производителност на актива и намалени разходи за ремонт и техническо обслужване. Икономиите до момента възлизат на повече от годишната сума за сервизния договор.

  Опит, знания и ресурси
  Възлагането на външни изпълнители става все по-често срещано в отрасъла, за основни услуги в бизнеса, обхващащи от управление на съоръжения до логистика и ИТ. За компании в нефтения и газовия отрасли предизвикателството при възлагането на външни изпълнители на управлението на критични за работата и безопасността активи е откриването на партньор с необходимите познания, опит и глобални ресурси за осигуряването на увереността, че всеки отделен актив ще бъде наблюдаван и обслужване според най-високите стандарти по всяко време.

  Основните доставчици, като SKF, са способни да осигурят тази увереност. Също толкова важно е това, че понеже те имат специфични и специализирани умения в областта на управлението на активи, мониторинга на състоянието и превантивното обслужване, са способни да осигурят по-добри резултати, по-бързо и по-ефективно в сравнение със съответните, вътрешнофирмени функции. Външен изпълнител, на когото е възложено партньорството за управление на активите, прибавя допълнително стратегическо измерение на работата на вътрешнофирмените екипи по поддръжката и инжинеринга и може да внесе нова страст и чувство за обща цел. В крайна сметка, резултатът би трябвало да бъде работна ефективност, икономии на разходи и подобрени равнища на оптимизация на активи, които позволяват на нефтените и газовите компании да стават все по-гъвкави в отговор на нарастващата несигурност на пазара. На скорошна среща за разглеждане на програма с клиента собственик на тръбопровода, едно от заинтересованите лица аплодира факта, че при никой от активите, подложени на програмата на SKF за мониторинг, не е възниквала неизправност, която е трябвало да бъде засечена за 3 години. Един от техните опитни специалисти по въртящо се оборудване коментира, че „Не мога да си спомня договор или работни взаимоотношения с продавач, които да са били толкова сплотени. Това подсилва идеята, че успехът не е въпрос само на технология, а е въпрос повече на хората, техния опит, тяхната отдаденост като личности и като част от отбор.”

  Aktiebolaget SKF
  (publ)

  За повече информация се обърнете към:
  Връзки с пресата: Ниа Килстрьом, +46 31 337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

  SKF е водещ световен доставчик на лагери, уплътнения, мехатроника, смазочни системи и услуги, включително услуги за техническа поддръжка, обслужване и осигуряване на надеждността, инженерингови консултации и обучение. SKF има представителства в над 130 страни и около 15 000 пункта за дистрибуция по цял свят. Годишните продажби през 2014 г. възлизат на 70 975 милиона шведски крони, а броят на служителите е 48 593. www.skf.com  

  ® SKF е регистрирана търговска марка на SKF Group.

 • Изображение

Изтегляне на пакет за медиите

Пакет за медиите (8.8 MB)

SKF logo