2017 ASHRAE 冬季会议

2017年1月28日 - 2月1日

地点: 美国
场馆: 内华达州拉斯维加斯

展会网址:http://ashraem.confex.com/ashraem/w17/cfp.cgi

SKF logo