SNL轴承座钩形扳手

在SNL轴承座里轻松、快速地安装和拆卸轴承

钩形扳手HN ../SNL系列专门设计用于轻松、快速地安装和拆卸SKF SNL和FSNL轴承座中的轴承(紧定套上有锥孔)。 它们还用于紧固和松开各种轴承座中和轴上的锁紧螺母。 HN…/SNL系列由21个不同尺寸的扳手组成,适用外径从38至145mm(1.5至5.7 英寸)的螺母。 HN/SNL还可以放入最新的SKF SE轴承座中。 为保证其耐用性,扳手由硬化的高质量铬钒钢制成。
  • 独特的设计使得HN/SNL系列可在SKF SNL、FSNL、SNH和SE轴承座里使用。
  • 适用于紧固或松开KM、KML、N、AN、KMK、KMFE和KMT锁紧螺母,便于在各种轴承座中和轴上使用。
  • 扳手围绕着螺母的大接触面积保证了更优越的抓取力。
  • 精确的装配减少轴、螺母和轴承座损坏的风险。
  • 扳手手柄上刻有激光刻的订货号,便于识别和选用。
  • 另外的五种尺寸用于外径155至210 mm(6.1至8.3英寸)的螺母,根据用户要求提供。
  • 扳手手柄上的孔便于存放。
技术参数和轴承座适用性
订货号
锁紧螺母外径

适用于
SKF轴承座

 
mm
in.
SNL / FSNL / SNH / SE
HN 5/SNL
38
1.50
505, 506–605
HN 6/SNL
45
1.77
506–605, 507–606
HN 7/SNL
52
2.05
507-606, 508-607
HN 8/SNL
58
2.28
508-607, 510-608
HN 9/SNL
65
2.56
509, 511-609
HN 10/SNL
70
2.76
510-608, 512-610
HN 11/SNL
75
2.95
511-609, 513-611
HN 12/SNL
80
3.15
512-610, 515-612
HN 13/SNL
85
3.35
513-611, 516-613
HN 15/SNL
98
3.86
515-612, 518-615
HN 16/SNL
105
4.13
516-613, 519-616
HN 17/SNL
110
4.33
517, 520-617
HN 18/SNL
120
4.72
518–615
HN 19/SNL
125
4.92
519-616, 522-619
HN 20/SNL
130
5.12
520-617, 524-620
HN 22/SNL
145
5.71
522–619
HN 24/SNL
155
6.10
524–620
HN 26/SNL
165
6.50
526
HN 28/SNL
180
7.09
528
HN 30/SNL
195
7.68
530
HN 32/SNL
210
8.27
532
锁紧螺母适用性
订货号
适用于以下SKF锁定螺母系列


KM
KML
N*
AN*
HN 5/SNL
5

5

HN 6/SNL
6

6

HN 7/SNL
7

7

HN 8/SNL
8

8

HN 9/SNL
9

9

HN 10/SNL
10

10

HN 11/SNL
11

11

HN 12/SNL
12

12

HN 13/SNL
13

13

HN 15/SNL
15


15
HN 16/SNL
16


16
HN 17/SNL
17


17
HN 18/SNL
18


18
HN 19/SNL
19


19
HN 20/SNL
20

22
20+21
HN 22/SNL
22
24
24
22
HN 24/SNL
24
26
26
24
HN 26/SNL
26
28
28
26
HN 28/SNL
28
30
30

HN 30/SNL
30
32
34
30
HN 32/SNL
32

36

* 不推荐与SNL/SNH轴承座一起使用
锁紧螺母适用性(续)
订货号
适用于以下SKF锁定螺母系列


KMK*
KMFE
KMFE L
KMT*
HN 5/SNL
5
5

4
5
HN 6/SNL
6
6

6
HN 7/SNL
7
7

7
HN 8/SNL
8
8


HN 9/SNL
9
9

8
HN 10/SNL
10
10

9
HN 11/SNL
11
11

10
HN 12/SNL
12
12


HN 13/SNL
13
13

11
12,
HN 15/SNL
15
15

13
14
HN 16/SNL
16
16

15
HN 17/SNL
17
17

16
HN 18/SNL
18
18

17
HN 19/SNL
19
19

18
HN 20/SNL
20
20

19
20
HN 22/SNL

22

22
HN 24/SNL

24
25

24
HN 26/SNL

26
26
26
28
HN 28/SNL

28
28
30
HN 30/SNL

-

32
34
HN 32/SNL

30

36
* 不推荐与SNL/SNH轴承座一起使用
SKF logo