Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

Podmínky přístupu

Přístupem na webové stránky/do aplikace skupiny SKF, tzn. AB SKF, a/nebo jejích přidružených společností (SKF) a používáním těchto webových stránek/aplikace vyjadřujete souhlas s níže uvedenými podmínkami:

Zřeknutí se záruky a omezení odpovědnosti
Přestože bylo vynaloženo nejvyšší úsilí na zajištění správnosti informací uvedených na těchto webových stránkách/v aplikaci, společnost SKF tyto informace poskytuje „VE STAVU, V JAKÉM JSOU“ a ZŘÍKÁ SE VEŠKERÝCH ZÁRUK, AŤ PŘÍMÝCH NEBO NEPŘÍMÝCH, VČETNĚ, AVŠAK NEJEN NEPŘÍMÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU. Tímto berete na vědomí, že tyto webové stránky/aplikaci používáte na vlastní nebezpečí, že přejímáte plnou odpovědnost za veškeré náklady spojené s používáním těchto webových stránek/aplikace a že společnost SKF neponese odpovědnost za jakékoli přímé, náhodné, následné či nepřímé škody jakéhokoli druhu, které vznikly v důsledku přístupu a používání k informacím nebo softwaru, jež jsou zpřístupněny na těchto webových stránkách.

Veškeré záruky a prohlášení uvedená na těchto webových stránkách/v aplikaci, která se týkají vámi zakoupených nebo používaných výrobků nebo služeb společnosti SKF, se řídí podmínkami sjednanými ve smlouvě na takový výrobek nebo služby.

Na webové stránky/aplikaci, které nepatří společnosti SKF, avšak na něž jsou uvedeny odkazy, popř. hypertextové odkazy, se nevztahují záruky společnosti SKF správnosti nebo spolehlivosti informací, které jsou na takových webových stránkách uvedeny, a SKF nenese odpovědnost za materiál třetími osobami na takových webových stránkách vytvořený nebo publikovaný. Společnost SKF dále neposkytuje záruky, že takové webové stránky/aplikace anebo webové stránky/aplikace, na něž je uveden odkaz, neobsahují viry ani jiné škodlivé prvky.

Autorské právo
Autorské právo k těmto webovým stránkám/aplikaci, informacím a software, které jsou na těchto webových stránkách/v aplikaci poskytovány, náleží společnosti SKF nebo osobám, které jí poskytly souhlas s jejich používáním. Veškerá práva jsou vyhrazena. Na všech licencovaných materiálech bude uveden poskytovatel licence, který SKF udělil právo příslušný materiál použít. Informace a software zpřístupněný na těchto webových stránkách/v aplikaci nesmějí být reprodukovány, rozmnožovány, kopírovány, převáděny, distribuovány, ukládány, měněny, stahovány nebo jinak zneužívány k jakýmkoli komerčním účelům bez předchozího písemného souhlasu společnosti SKF. Bez předchozího písemného souhlasu SKF však mohou být reprodukovány, ukládány a stahovány jednotlivci k soukromému, nekomerčnímu využití. Tyto informace nebo software za žádných okolností nesmějí být poskytnuty třetím osobám.

Ochranné známky a patenty
Veškeré ochranné známky, obchodní značky a firemní loga uvedená na webových stránkách/v aplikaci jsou majetkem společnosti SKF anebo osob, které společnost SKF udělily licenci, a nesmějí být žádným způsobem používány bez předchozího písemného souhlasu společnosti SKF. U všech licencovaných ochranných známek zveřejněných na těchto webových stránkách/v aplikaci je uveden odkaz na poskytovatele licence, který společnosti SKF udělil právo ochrannou známku použít. Přístupem na tyto webové stránky/do aplikace není uživateli uděleno právo související s jakýmkoli patentem, který společnost SKF vlastní nebo k němuž společnost SKF získala licenci.

Změny
Společnost SKF si vyhrazuje právo kdykoli tyto webové stránky/aplikaci změnit nebo doplnit.
SKF logo