Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

Použití ložisek

Ověření axiálního posunutí

Skutečná vnitřní vůle může omezit možné axiální posunutí. Nesouosost snižuje možné axiální posunutí. Skutečné axiální posunutí je proto třeba ověřit.

1. Zjištění požadovaného axiálního posunutí

 • Tepelnou roztažnost hřídele lze odhadnout pomocí vztahu
  sreq = α L ΔT
 • Je-li třeba vzít v úvahu další vlivy, může být nutné použít pokročilou simulaci nebo testy.

2. Zjištění maximální nesouososti

 • Odhadněte nesouosost β úložných ploch tělesa na základě stanovených tolerancí.
 • Je-li třeba vzít v úvahu další vlivy, může být nutné použít pokročilou simulaci nebo testy.

3. Kontrola přípustného axiálního posunutí

Zkontrolujte přípustné axiální posunutí v obou směrech v závislosti na použitém ložisku:

 • nezakryté ložisko s klecí (obr. 1)
 • ložisko s plným počtem valivých těles s pojistným kroužkem (obr. 2)
 • ložisko s těsněním (obr. 3)

sreq < s1 - β k1 B

nebo

sreq < s2 - β k1 B

Je-li hodnota creq příliš velká, zvažte montáž s přesazením.

4. Kontrola vnitřní vůle

 • Zjistěte snížení vůle v důsledku axiálního posunutí.
  Clearance reduction caused by axial displacement
 • Zjistěte rozsah snížení vůle v důsledku jiných vlivů a vyhodnoťte zbytkovou provozní vůli (→ Vůle ložiska).

Symboly

Bšířka ložiska [mm]
Cred
zmenšení radiální vůle v důsledku axiálního posunutí ze střední polohy [mm]
k1
součinitel nesouososti (→ tabulková část)
Ldélka hřídele mezi ložisky [mm]
s1limit axiálního posunutí v ložiscích s klecí (obr. 1) nebo s plným počtem valivých těles (obr. 2) při posunu směrem od pojistného kroužku [mm] (→ tabulková část)
s2axiální posunutí v ložisku s těsněním (obr. 3) nebo s plným počtem valivých těles (obr. 2) při posunu směrem k těsnění nebo k pojistnému kroužku [mm] (→ tabulková část)
sreqpožadované axiální posunutí ze střední polohy [mm]
αsoučinitel teplotní roztažnosti [°C–1]
= 12 x 10–6 pro ocel
βnesouosost [°]
ΔTteplotní rozdíl [°C]

Příklad výpočtu

Aplikace (obr. 4):
 • Ložisko C 3040
  - d = 200 mm
  - D = 310 mm
  - B = 82 mm
  - Normální vůle: min. 170 μm
  - s1 = 15,2 mm
  - k1 = 0,123
  - k2 = 0,095
 • Délka hřídele L = 3 000 mm
 • Rozsah teplot pro hřídel: 20 až 90 °C (70 až 195 °F)
 • Max. nesouosost: 0,46°

Ověření axiálního posunutí:

 1. Požadované axiální posunutí
  sreq = α L ΔT
  sreq = 12 x 10-6 x 3 000 x (90 - 20) = 2,5 mm
 2. Max. nesouosost
  Vstupní údaje: 0,46°
 3. Kontrola přípustného axiálního posunutí
  sreq < s1 - β k1 B
  2,5 < 15,2 - 0,46 x 0,123 x 82 ≈ 10,5
  → ok
 4. Kontrola vnitřní vůle
  Clearance reduction caused by axial displacement
  Calculation example
  Minimální vnitřní vůle při posunutém ložisku
  170 - 7 = 163 μm

  Zjištění snížení vnitřní vůle způsobeného jinými vlivy (např. uložením s přesahem nebo rozdílem teplot mezi vnitřním a vnějším kroužkem) a vyhodnocení zbytkové provozní vůle (→ Vůle ložiska)
Volný prostor na obou stranách ložiska

Na obou stranách ložiska musí být volný prostor, aby ložisko mohlo vyrovnávat axiální posunutí hřídele vzhledem k tělesu, jak ukazuje obr. 5. Šířka tohoto volného prostoru závisí na:

 • hodnotě Ca (→ tabulková část)
 • předpokládaném axiálním posunutí ložiskových kroužků ze střední polohy během provozu
 • posunutí ložiskových kroužků vyvolaném nesouosostí

Výpočet volného prostoru na obou stranách ložiska

Careq = Ca + 0,5 (s + β k1 B)

kde

Bšířka ložiska [mm]
Caminimální šířka požadovaného prostoru na obou stranách ložiska [mm] (→ tabulková část)
Careqšířka požadovaného prostoru na obou stranách ložiska [mm]
k1součinitel nesouososti (→ tabulková část)
srelativní axiální posunutí kroužků, např. vlivem tepelného prodloužení hřídele [mm]
βnesouosost [°]
Montáž s přesazením

Pokud za provozu může docházet k významným změnám délky hřídele vlivem teploty, vnitřní kroužek může být při montáži přesazen vůči vnějšímu kroužku až o limitní hodnotu axiálního posunutí s1 nebo s2 (obr. 6) v opačném směru vzhledem k očekávanému axiálnímu posunutí (obr. 7). Prodloužené přípustné axiální posunutí se používá například v uložení naklápěcích ložisek sušicích válců v papírenských strojích.

Ložiska na pouzdrech

Pro toroidní ložiska CARB s kuželovou dírou lze použít následující způsoby montáže:

 • upínací pouzdro na hladkém hřídeli nebo hřídeli s osazením (obr. 8 nebo obr. 9):
  • Upínací pouzdra SKF jsou dodávána kompletní včetně pojistného zařízení.
  • Použijte příslušnou sestavu upínacího pouzdra SKF, aby se zabránilo kolizi pojistného zařízení s klecí (→ tabulková část).
 • stahovací pouzdro na hřídeli s osazením (obr. 10)

Zkontroluje pečlivě axiální posunutí, protože se může stát, že hodnoty s1 (→ tabulková část) nebude možné zcela dosáhnout.

Další informace o pouzdrech jsou uvedeny v části Příslušenství ložisek.

Odpovídající ložisková tělesa

Standardní ložisková tělesa SKF jsou k dispozici pro většinu ložisek CARB v řadách C 30, C 31, C 22 a C 23.

Při použití standardních ložiskových těles jsou běžná následující dvě uspořádání:

 • Ložiska CARB s kuželovou dírou na upínacím pouzdru a hladkém hřídeli
 • Ložiska CARB s válcovou dírou na hřídeli s osazením

Komplexní sortiment ložiskových těles SKF je uveden v následujících tabulkách:

 • dělená stojatá ložisková tělesa (tabulka 1)
 • nedělená ložisková tělesa (tabulka 2)
 • specializovaná ložisková tělesa (tabulka 3)
SKF logo