Cookies på SKF's websted

Vi bruger cookies for at sikre, at vi kan give dig den bedst mulige oplevelse på vores websted og i vores webapplikationer. Hvis du fortsætter uden at ændre dine browserindstillinger, antager vi, at du accepterer at modtage cookies. Du kan dog til enhver tid ændre cookieindstillingerne i din browser.

Meddelelse om årlig generalforsamling

2012 marts 19, 08:01 CET

Det meddeles hermed, at den årlige generalforsamling for Aktiebolaget SKF afholdes på SKF Kristinedal, Byfogdegatan 4, Göteborg, Sverige, kl. 14.30 onsdag den 25. april 2012. Dørene åbnes fra kl. 13.30.

Årlig generalforsamling
Ret til at deltage i mødet forudsætter, at aktionærer er registreret i aktiebogen, der føres af Euroclear Sweden AB, inden torsdag den 19. april 2012, og at de tilmelder sig hos selskabet senest torsdag den 19. april 2012 pr. brev til AB SKF, c/o Computershare AB, Box 610, SE-182 16 Danderyd, Sverige eller via selskabets websted www.skf.com eller pr. telefon +46 31 337 25 50 (mellem 09.00 og 16.00). Tilmeldingen til selskabet, der helst skal være skriftlig, skal indeholde oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, registreret aktiebeholdning samt eventuelle rådgivere. Såfremt repræsentation finder sted ved fuldmagt, skal originalen af fuldmagtsformularen sendes til selskabet før den årlige generalforsamling. Aktionærer, hvis aktier er registreret i en formueforvalters navn, skal have aktierne registreret midlertidigt i deres eget navn for at kunne deltage på generalforsamlingen. Enhver sådan genregistrering, som har til formål at etablere stemmerettigheder, skal finde sted på en måde, så aktionæren er registreret i aktiebogen senest torsdag den 19. april 2012. Det betyder, at aktionæren skal meddele sit ønske om at blive medtaget i aktiebogen til formueforvalteren i god tid inden denne dato.

Dagsorden
1. Åbning af den årlige generalforsamling.
2. Valg af dirigent til generalforsamlingen.
3. Udfærdigelse og godkendelse af stemmelisten.
4. Godkendelse af dagsorden.
5. Valg af personer, der skal verificere referatet.
6. Vurdering af, om der er behørigt indkaldt til generalforsamlingen.
7. Fremlæggelse af årsregnskab og revisionspåtegning samt koncernregnskab og revisionspåtegning for koncernen.
8. Direktionens beretning
9. Godkendelse af resultatopgørelse og balance samt koncernresultatopgørelse og koncernbalance.
10. Beslutning vedrørende udlodning af overskud.
11. Spørgsmål om ansvarsfrihed for bestyrelsesmedlemmerne og direktionen.
12. Fastlæggelse af antal bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
13. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen.
14. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, herunder bestyrelsesformand.
15. Fastsættelse af honorar til revisorerne.
16. Bestyrelsens forslag om beslutning af principper for aflønning af koncernledelsen.
17. Bestyrelsens forslag om beslutning vedrørende SKF's præstationsaktieprogram for 2012.
18. Bestyrelsens forslag om at give bestyrelsen bemyndigelse til at træffe beslutning om tilbagekøb af selskabets egne aktier for perioden indtil næste årlige generalforsamling.
19. Beslutning vedrørende nomineringsudvalg.

Forslag i henhold til punkt 10
Bestyrelsen foreslår et aktieudbytte for regnskabsåret 2011 på SEK 5,50 pr. aktie. Det foreslås, at aktionærer med aktiebeholdninger, der er registreret mandag den 30. april 2012, skal være berettiget til at modtage det foreslåede aktieudbytte. Med forbehold af den årlige generalforsamlings beslutning i overensstemmelse med dette forslag forventes det, at Euroclear vil udlodde aktieudbyttet fredag den 4. maj 2012.

Forslag i henhold til punkterne 2, 12, 13, 14 og 15
Nomineringsudvalget, der er dannet i overensstemmelse med en beslutning truffet på den årlige generalforsamling i 2011, består ud over bestyrelsesformanden, repræsentanter for Foundation Asset Management, Alecta, Swedbank Robur-fondene og Skandia Liv af aktionærer, der sammen repræsenterer mere end 40 % af stemmerne ud af det samlede antal selskabsaktier. Nomineringsudvalget har meddelt selskabet, at det foreslår:

  • at Leif Östling vælges som formand på den årlige generalforsamling.
  • at bestyrelsen skal bestå af ti medlemmer og ingen suppleanter.
  • at bestyrelsen for perioden op til slutningen af næste årlige generalforsamling modtager et honorar i overensstemmelse med følgende:

a) en fast tildeling på SEK 4.500.000, der fordeles med SEK 1.200.000 til bestyrelsesformanden og med SEK 412.500 til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, som er valgt på den årlige generalforsamling, og som ikke er ansat af selskabet

b) en variabel tildeling svarende til værdien, som nedenfor beregnet, af antallet af B-aktier i selskabet, hvoraf værdien efter den årlige generalforsamling skal beløbe sig til SEK 400.000, der skal modtages af formanden, og antallet af B-aktier i selskabet, hvoraf værdien efter den årlige generalforsamling skal beløbe sig til SEK 137.500, der skal modtages af hvert enkelt bestyrelsesmedlem samt

c) en tildeling for udvalgsarbejde på SEK 685.000, der skal fordeles med SEK 175.000 til formanden for revisionsudvalget, med SEK 125.000 til hvert af de øvrige medlemmer i revisionsudvalget, med SEK 100.000 til formanden for løn- og vederlagsudvalget og med SEK 80.000 til hvert af de øvrige medlemmer i løn- og vederlagsudvalget.

En forudsætning for at opnå en tildeling er, at bestyrelsesmedlemmet er valgt af den årlige generalforsamling og ikke er ansat af selskabet.

Når der træffes beslutning om den variable tildeling, (i) skal antallet af aktier fastlægges ved at dividere beløbet i b) ovenfor med den gennemsnitlige seneste betalingskurs for en B-aktie i overensstemmelse med noteringerne på NASDAQ OMX Stockholm AB i løbet af de fem handelsdage, der umiddelbart efterfølger den dag, hvor aktien handles, uden nogen ret til at modtage udbytte for 2012, og (ii) værdien af en B-aktie skal fastlægges ved den gennemsnitlige seneste betalingskurs i overensstemmelse med noteringerne på NASDAQ OMX Stockholm AB i løbet af de fem handelsdage efter offentliggørelsen af selskabets pressemeddelelse for regnskabsåret 2012.
  • genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Leif Östling, Ulla Litzén, Tom Johnstone, Winnie Fok, Lena Treschow Torell, Peter Grafoner, Lars Wedenborn, Joe Loughrey, Jouko Karvinen og Baba Kalyani. Leif Östling foreslås til posten som bestyrelsesformand.
  • at revisoren betales for udført arbejde i henhold til godkendt faktura.

Forslag i henhold til punkt 16
Bestyrelsen har besluttet at fremlægge følgende principper for løn og vederlag til SKF's koncernledelse for den årlige generalforsamling.

Koncernledelsen defineres som koncerndirektøren og de øvrige medlemmer af ledelsesteamet.

Bestyrelsens forslag er, at løn og vederlag til koncernledelsen skal være baseret på konkurrencedygtige markedsvilkår og samtidig være i aktionærernes bedste interesse. Den samlede løn- og vederlagspakke for et medlem af koncernledelsen skal primært bestå af fast løn, variabel løn, præstationsaktier, pensionstillæg, betingelser for opsigelsesvarsel og fratrædelsesgodtgørelse samt andre goder som f.eks. en firmabil. Formålet med principperne for aflønning er at sikre, at SKF-koncernen kan tiltrække og fastholde de bedste folk med henblik på at understøtte SKF-koncernens mission og forretningsstrategi.

Den faste løn skal være konkurrencedygtig i forhold til markedsniveauet. Kompetence, ansvar og præstation skal tages i betragtning ved fastlæggelsen af den faste løn.

Den variable løn følger et præstationsbaseret program, og maksimumloftet for den variable løn fastlægges ved en bestemt procentdel af den faste årlige løn varierende mellem 40 og 70 %.

Bestyrelsen foreslår, at der på den årlige generalforsamling træffes beslutning om SKF's præstationsaktieprogram for 2012. Det foreslås, at programmet dækker maksimum 310 topledere og nøglemedarbejder i SKF-koncernen, som får mulighed for vederlagsfrit at få tildelt SKF B-aktier. (Se endvidere punkt 17 nedenfor).

SKF bestræber sig på at etablere pensionsordninger baseret på definerede bidragsmodeller.

Et medlem af koncernledelsen kan opsige sit ansættelsesforhold med et varsel på seks måneder. Såfremt ansættelsesforholdet opsiges på selskabets anmodning, skal ansættelsesforholdet ophøre øjeblikkeligt. En fratrædelsesgodtgørelse, der beregnes på basis af det antal år, ansættelsesforholdet har varet, vil dog i dette tilfælde blive udbetalt med det forbehold, at den altid maksimalt kan udgøre to års fast løn.

Bestyrelsen foreslår også, at den årlige generalforsamling vedtager at bemyndige bestyrelsen til, i visse tilfælde, at afvige fra de principper for løn og vederlag, som den årlige generalforsamling har besluttet.

Forslag i henhold til punkt 17
Baggrund
På den årlige generalforsamling i 2008 introducerede SKF-koncernen et langsigtet præstationsaktieprogram for topledere og nøglemedarbejdere (SKF's præstationsaktieprogram for 2008). Siden 2008 har den årlige generalforsamling hvert år vedtaget et præstationsaktieprogram. I det væsentlige er alle programmer på samme vilkår og betingelser.

SKF's præstationsaktieprogram for 2012
Med det formål at fortsætte med at sammenkæde deltagernes og aktionærernes interesser på langt sigt foreslår bestyrelsen, at der på den årlige generalforsamling træffes beslutning om SKF's præstationsaktieprogram for 2012. Vilkårene og betingelserne i det foreslåede SKF præstationsaktieprogram for 2012 er i det væsentlige de samme som i SKF's tidligere præstationsaktieprogrammer.

Det foreslås, at programmet dækker maksimum 310 topledere og nøglemedarbejdere i SKF-koncernen, som får mulighed for vederlagsfrit at få tildelt SKF B-aktier i overensstemmelse med følgende primære vilkår og retningslinjer.

I henhold til programmet kan der ikke tildeles mere end i alt 1.000.000 SKF B-aktier. Det antal aktier, der kan tildeles, skal være relateret til graden af opnåelse af målniveauet for TVA (Total Value Added), som defineret af bestyrelsen, for regnskabsåret 2012 og TVA-udviklingen for regnskabsåret 2014 sammenlignet med regnskabsåret 2012. TVA er en forenklet økonomisk model for værditilvækst, der fremmer større driftsoverskud, kapitaleffektivitet og lønsom vækst. TVA er driftsoverskuddet minus kapitalomkostninger før skat i det land, hvor virksomheden drives.

Baseret på TVA for regnskabsåret 2012 kan deltagerne i programmet foreløbigt tildeles et antal aktier pr. person, som dog ikke kan overstige nedenstående antal aktier pr. person inden for de forskellige nøglegrupper:

Koncernchef og administrerende direktør – 10.000 aktier
Direktører for forretningsområder og viceadministrerende direktør – 5.000 aktier
Øvrige medlemmer af koncernledelsen – 3.500 aktier
Chefer for større forretningsenheder og øvrige topledere – 1.250-1.800 aktier

Efter udgangen af regnskabsåret 2014 foretages en sammenligning mellem TVA for regnskabsåret 2012 og TVA for regnskabsåret 2014. Udviklingen i TVA mellem de to regnskabsår angives i procent. Den endelige tildeling af aktier fastslås ved, at det foreløbige antal tildelte aktier ganges med den procentvise udvikling i TVA. Hvis udviklingen er positiv, modtager deltagerne således et forøget antal aktier i den endelige tildeling sammenlignet med antallet af foreløbigt tildelte aktier, hvorimod deltagerne, hvis udviklingen er negativ, vil modtage et reduceret antal aktier i den endelige tildeling sammenlignet med antallet af foreløbigt tildelte aktier. Den endelige tildeling kan dog aldrig overstige 200 % af det foreløbigt tildelte antal aktier pr. person. Deltagerne i programmet kan dermed i den endelige tildeling ikke modtage mere end det følgende antal aktier pr. person inden for de forskellige nøglegrupper:

Koncernchef og administrerende direktør – 20.000 aktier
Direktører for forretningsområder og viceadministrerende direktør – 10.000 aktier
Øvrige medlemmer af koncernledelsen – 7.000 aktier
Chefer for større forretningsenheder og øvrige topledere – 2.500-3.600 aktier

Deltagerne skal ikke erlægge nogen betaling for deres rettigheder i henhold til programmet.

Deltagere skal modtage kompensation i kontanter svarende til det udbytte, der udbetales efter den treårige beregningsperiode.

Tildeling af aktier kræver normalt, at de personer, der dækkes af programmet, er ansat i SKF-koncernen i hele beregningsperioden. Hvis alle betingelser i SKF's præstationsaktieprogram for 2012 er opfyldt, skal tildelingen af aktier ske vederlagsfrit efter udløbet af den treårige beregningsperiode, dvs. i løbet af 2015.

Bestyrelsen er desuden berettiget til at introducere en alternativ incitamentsløsning for medarbejdere i lande, hvor deltagelse i SKF's præstationsaktieprogram for 2012 ikke er hensigtsmæssigt. En sådan alternativ incitamentsløsning skal, for så vidt det er praktisabelt, formuleres med anvendelse af de samme betingelser som SKF's præstationsaktieprogram for 2012.

Selskabet har 455.351.068 aktier pr. 31. januar 2012. For at kunne opfylde forpligtelserne i SKF's præstationsaktieprogram for 2012 kræves der et maksimum antal på 1.000.000 B-aktier svarende til cirka 0,2 % af det samlede antal udestående aktier.

Under forudsætning af, at et maksimalt antal aktier tildeles i henhold til SKF's præstationsaktieprogram for 2012 og en aktiekurs på SEK 140, beregnes omkostningen, inklusive sociale omkostninger, til cirka SEK 168 millioner. På basis af en aktiekurs på SEK 180 beregnes omkostningen, inklusive sociale omkostninger, til cirka SEK 216 millioner. Derudover beregnes de administrative omkostninger til cirka SEK 2 millioner.

Bestyrelsen foreslår for nærværende ikke nogen foranstaltninger med henblik på at sikre SKF-koncernens forpligtelser i henhold til programmet. Udlevering af aktier i henhold til programmet finder ikke sted før 2015.

Majoritetskrav
For at en beslutning vedrørende bestyrelsens forslag på den årlige generalforsamling er gyldig, kræver det, at beslutningen støttes af aktionærerne med mere end halvdelen af de afgivne stemmer eller i tilfælde af stemmelighed ved, at formanden afgiver sin udslagsgivende stemme.

Forslag i henhold til punkt 18
Bestyrelsens foreslår, at den årlige generalforsamling beslutter at bemyndige bestyrelsen til at træffe beslutning om tilbagekøb af selskabets egne aktier for perioden indtil den næste årlige generalforsamling. Det foreslås, at bemyndigelsen omfatter såvel A-aktier som B-aktier.

Aktierne kan tilbagekøbes gennem køb på NASDAQ OMX Stockholm AB. Den samlede mængde aktier, der som maksimum kan tilbagekøbes, er så mange aktier, at selskabet efterfølgende ejer maksimum 5 % af alle aktier udstedt af selskabet.

Et tilbagekøb på NASDAQ OMX Stockholm AB kan kun foretages inden for det kursinterval, der gælder på børsen. Med kursinterval menes intervallet mellem den højeste købskurs og den laveste salgskurs. Et tilbagekøb skal foretages i overensstemmelse med bestemmelserne vedrørende køb og salg af et selskabs egne aktier, som er anført i reglerne udstedt af NASDAQ OMX Stockholm AB.

Aktierne skal betales i kontanter, og tilbagekøb af aktierne kan foretages ved en eller flere lejligheder.

Formålet med forslaget er at gøre det muligt at tilpasse selskabets kapitalstruktur til selskabets kapitalbehov og dermed gøre det muligt at bidrage til øget aktionærværdi.

Hvis aktierne tilbagekøbes som følge af den årlige generalforsamlings mulige bemyndigelse, har bestyrelsen til hensigt at foreslå at annullere sådanne egne aktier gennem reduktion af aktiekapitalen.

Forslag i henhold til punkt 19
Nomineringsudvalget har meddelt selskabet, at det vil foreslå
den årlige generalforsamling at beslutte følgende:

1. At selskabet skal have et nomineringsudvalg, der er sammensat af én repræsentant fra hver af de fire hovedaktionærer på baggrund af det antal stemmer, der ejes, samt formanden for bestyrelsen. Når nomineringsudvalget dannes, vil aktieposterne på den sidste bankdag i august 2012 afgøre, hvilke aktionærer der er de største på baggrund af det antal stemmer, de ejer. Navnene på de fire aktionærrepræsentanter vil blive offentliggjort, så snart de er blevet valgt, dog ikke senere end seks måneder efter den årlige generalforsamling i 2013. Nomineringsudvalget skal sidde, indtil et nyt nomineringsudvalg er blevet udnævnt.

2. Såfremt den aktionær, som medlemmet repræsenterer, ophører med at være en af de fire hovedaktionærer på baggrund af det antal stemmer, der ejes, kan dette medlem, såfremt nomineringsudvalget finder det hensigtsmæssigt, træde tilbage, og en repræsentant for den aktionær, der størrelsesmæssigt er næste i rækken på baggrund af det antal stemmer, der ejes, skal derefter tilbydes muligheden for at blive valgt i den pågældende persons sted,

og såfremt en aktionærrepræsentant ikke længere repræsenterer aktionæren, bedes aktionæren vælge en ny repræsentant som medlem af nomineringsudvalget.

3. At nomineringsudvalget skal udarbejde forslag om følgende emner, der skal fremsættes for og besluttes af den årlige generalforsamling i 2013:

a) forslag til formand for den årlige generalforsamling
b) forslag til bestyrelse
c) forslag til bestyrelsesformand
d) forslag til honorar til bestyrelsen
e) forslag til revisor
f) forslag til honorar til revisoren
g) forslag til et nomineringsudvalg forud for den årlige generalforsamling i 2014

4. At nomineringsudvalget i udførelsen af sit hverv opfylder de opgaver, der påhviler nomineringsudvalget i henhold til den svenske lov om virksomhedsledelse, herunder blandt andet at forsyne selskabet med visse oplysninger med henblik på at gøre det muligt for selskabet at opfylde dets oplysningspligt i henhold til loven.

_______________


Antal aktier og stemmer samt dokumentation
Ved offentliggørelsen af denne meddelelse er det samlede antal aktier i selskabet 455.351.068, der udgøres af 42.749.482 stk. A-aktier og 412.601.586 stk. B-aktier, med et samlet antal stemmer på 84.009.641. Selskabet ejer ikke egne aktier.

Bestyrelsens komplette forslag i henhold til dagsordenens punkt 16, 17 og 18 og bestyrelsens erklæring i henhold til Kapitel 19, § 22 i den svenske aktieselskabslov er tilgængelige hos selskabet og på selskabets hjemmeside, www.skf.com, og vil blive sendt til aktionærer, som anmoder herom, og som opgiver deres adresse.

Information på den årlige generalforsamling etc.
Bestyrelsen og formanden skal efter anmodning fra enhver aktionær og i de tilfælde, hvor bestyrelsen finder, at det kan ske uden væsentlig skade for selskabet, fremlægge oplysninger om eventuelle forhold, der kan have indflydelse på vurderingen af et punkt på dagsordenen, eventuelle forhold, der kan have indflydelse på vurderingen af selskabets eller et datterselskabs økonomiske position og selskabets forhold til andre koncernselskaber. Enhver, der ønsker at sende spørgsmål på forhånd, kan gøre dette til AB SKF, Att. General Counsel, SE-415 50 Göteborg, Sverige eller via e-mail: chairman@skf.com.

SKF's webbaserede regnskab på engelsk blev offentliggjort den 13. marts 2012.

Fuldmagtsformularer vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.skf.com, og kan også rekvireres pr. brev til AB SKF, c/o Computershare AB, Box 610, SE-182 16 Danderyd, Sverige eller pr. telefon på telefonnummer +46 31 337 25 50.

Göteborg, marts 2012

Aktiebolaget SKF
(publ.)

Bestyrelsen


Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
PRESSE: Ingalill Östman, Group Communication
telefonnr. +46 31-337 3260, mobilnr.: +46 706-973260, e-mail: ingalill.ostman@skf.com

INVESTORRELATIONER: Marita Björk, Head of Investor Relations
telefonnr. +46 31-337 1994, mobilnr.: +46 705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.com


SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og service, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2011 havde SKF en omsætning på SEK 66.216 millioner og 46.039 medarbejdere. www.skf.com

SKF logo