Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

Will you accept SKF cookies?

At skabe en bæredygtig fremtid

2015 februar 04, 08:41 CEST

I en tid, hvor miljømæssige hensyn bliver stadig vigtigere for virksomheder i maskin- og fremstillingsindustrien, kan virksomheder der tænker fremadrettet bruge bæredygtighed til at øge deres overskud og forretningsresultat, samtidig med at de hjælper deres kunder og vores planet, udtaler Rob Jenkinson, Director of Corporate Sustainability, SKF.

Hvert eneste trin i fremstillingsprocessen påvirker på den ene eller den anden måde miljøet. Det gælder, uanset om det handler om de råmaterialer, en virksomhed vælger at anvende, den energi, der anvendes i produktionen, eller den måde produkterne bortskaffes på, når de er udtjente. Selvom det er en ekstremt udfordrende opgave for en hvilken som helst virksomhed at opnå 100% effektivitet og en positiv nettopåvirkning med den nuværende teknologi og under de aktuelle globale økonomiske betingelser, så er det ikke ensbetydende med, at vi som producenter, ingeniører og virksomhedsledere ikke skal stræbe efter det.

Politikker for virksomhedens sociale ansvar, også kaldet CSR (Corporate Social Responsibility), har eksisteret i en eller anden form i mange år, men den globale finanskrise i 2008-2009 medførte, at mange virksomheder valgte at udsætte eller helt at droppe mange af deres miljøinitiativer. Andre bevarede dog fokus på området, fordi de indså, hvilke potentielle fordele sådanne politikker kan have for bundlinjen. Nu, hvor økonomien så småt er på vej tilbage på ret køl, ændrer situationen sig, idet stadig flere virksomhedsledere anerkender, at en stærk, konsekvent og strategisk CSR-politik, som er inkorporeret i virksomhedens kerneværdier, kan skabe reel og målbar værdi for den enkelte virksomhed, dens interessenter, medarbejdere og kunder.

For virksomheder som SKF har bæredygtighed været et kerneprincip i vores forretning gennem mange år. Bæredygtighed er den primære drivkraft bag innovation, det være sig alt lige fra den måde, vi bygger vores fabrikker og kontorbygninger på, til vores produktionsprocesser, vores energi- og vandforbrug og den måde, vi designer og leverer vores produkter og serviceydelser på.

SKF BeyondZero: Et nyt perspektiv

I 2006 implementerede vi en ny strategi for, hvordan vi aktivt og målbart kan reducere vores miljøpåvirkning samt vores kunders og leverandørers miljøpåvirkning. Denne strategi, som fik navnet SKF BeyondZero, er blevet en afgørende del af vores DNA, og den består af to mål, der supplerer hinanden. Det første er at reducere den negative miljøpåvirkning fra vores egne aktiviteter og fra vores kunders aktiviteter. Det andet er at skabe innovation og tilbyde vores kunder nye teknologier, produkter og serviceydelser, der sætter dem i stand til at reducere deres energiforbrug og affaldsmængde.

I årenes løb har vi, som et resultat af anvendt forskning og udvikling inden for livscyklusstyring på miljøområdet, opnået en meget bredere forståelse af den miljømæssige påvirkning fra vores aktiviteter, produkter og løsninger. Vi har set, hvilken miljøpåvirkning vores aktiviteter har i de forskellige trin i værdikæden; det gælder alt, lige fra hvilke råmaterialer vi vælger, hvordan disse råmaterialer anvendes og forarbejdes, den energi, SKF's produkter forbruger, når de anvendes ude hos kunderne, og hvad der sker med produkterne, når de er udtjente.Det har fået os til at indse, at miljøpåvirkningen kan reduceres i hvert enkelt trin i værdikæden, og at det største potentiale ligger i brugsfasen – den måde vores produkter og løsninger fungerer på ude hos den enkelte kunde.

Effektivitet i produktionen

I praksis har vi gennem en årrække taget store skridt til at forbedre vores egne produktionsprocesser. Alle nye fabrikker og logistikcentre, uanset hvor i verden de ligger, er bygget efter den seneste LEED-byggestandard og ISO 50001-standarden for energistyring. Vi har også indgået et samarbejde med vores hovedleverandører, hvor vi hjælper dem med at opnå et tilsvarende niveau af miljømæssig ansvarlighed og med at reducere deres energiforbrug, for eksempel inden for den energiintensive produktion af stål.

På logistikområdet har vi indgået et samarbejde med vores transportpartnere om at reducere den miljømæssige påvirkning fra transport. Det inkluderer en kontraktmæssig forpligtelse til at begrænse brændstofforbruget for leverandører af vejtransport, reduceret brug af luftfragt, en høj fyldningsgrad for lastbiler og deltagelse i Clean Shipping-programmet.

Resultaterne af disse initiativer har været betydelige. Fra 2006 til 2013, hvor vores globale omsætning steg med 20%, reducerede vi vores energibehov med 13% og den samlede udledning af drivhusgasser, herunder særligt udledningen af CO2, fra vores egne aktiviteter med en tilsvarende værdi.

Livscyklusstyring af produkter

En af nøglekomponenterne i SKF BeyondZero-konceptet er styring af et produkts livscyklus, fra den første udviklingsfase til bortskaffelse af det udtjente produkt. Forskellige undersøgelser har vist, at mange produkter har den største miljøpåvirkning i brugsfasen ude hos kunden; det kan være helt op til 75% af den samlede CO2-udledning i levetiden.

De SKF-produkter, som hører til i vores hastigt voksende SKF BeyondZero-portefølje, skal opfylde strenge krav for at sikre, at de giver den enkelte kunde reelle miljøfordele, uden at det forringer produktets ydeevne, kvalitet eller driftssikkerhed. Kriterierne falder i to kategorier:

  • Miljøvenligt design: Produktet eller løsningen skal have miljømæssige fordele i sig selv i form af f.eks. lav friktion eller vægtbesparelse.
  • Miljøvenlig anvendelse: Produktet eller løsningen skal påviseligt bidrage til at skabe forbedringer på miljøområdet, når det anvendes i den pågældende kundeapplikation.
Typiske eksempler på produkter og løsninger fra SKF BeyondZero-porteføljen er energieffektive højhastigheds-jævnstrømsmotorer til brug i ventilatorer på spildevandsrensningsanlæg. De kan reducere energiforbruget med op til 40%, hvilket giver både forretningsmæssige og miljømæssige fordele. På samme måde reducerer SKF Sealed Energy Efficient (E2) sporkuglelejer friktionsbevægelse væsentligt, hvilket fører til potentielle energibesparelser; og selvom besparelsen er relativt lille for det enkelte leje, kan den samlede besparelse, når man medregner den akkumulerede effekt over tid, hvis man skulle udskifte alle lejer i industrielle motorer, pumper og ventilatorer, være betragtelig. Andre nyskabelser inkluderer den fuldt forseglede SKF ConRo valselinjeenhed til brug ved strengstøbning i stålindustrien; den kan reducere CO2-udledningen med anslået 1,5 ton pr. valselinje pr. år.

Mere intelligent produktion

Udviklingen går i stadig hastigere takt mod intelligente fabrikker, hvor intelligente enheder såsom SKF Insight-lejer anvendes i avancerede styrings- og automatiseringsnetværk, og det vil uundgåeligt have en væsentlig indflydelse på bæredygtigheden i fremstillingsindustrien. På kort sigt vil evnen til at gøre produktionen mere intelligent reducere energi- og vandforbruget og forlænge maskinernes levetid, hvilket nedbringer mængden af skrot eller affald yderligere. På langt sigt vil de data og erfaringer, man indsamler i forbindelse med brugen af de intelligente systemer, hjælpe virksomhederne med at udvikle nye generationer af deres produktionsværktøjer og -processer, og de kan også få indflydelse på, hvordan man designer og konstruerer både fabriksbygninger og produktionslinjer. I begge tilfælde er det muligt at ombygge eksisterende systemer, så de kan opfylde kravene til endnu større bæredygtighed i et stadig vanskeligere og mere konkurrencepræget globalt miljø.

SKF logo