SKF-sivuston evästeet

Käytämme evästeitä voidaksemme varmistaa, että käyttökokemuksesi sivustoistamme ja verkkosovelluksistamme on paras mahdollinen . Jos jatkat muuttamalla selaimesi asetuksia oletamme, että hyväksyt evästeiden vastaanottamisen. Voit kuitenkin milloin tahansa muuttaa evästeitä koskevat selainasetukset.

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

2012 maaliskuu 19, 08:01 CET

Ilmoitamme, että Aktiebolaget SKF:n varsinainen yhtiökokous pidetään SKF Kristinedalissa, osoitteessa Byfogdegatan 4, Göteborg, Ruotsi, klo 14.30 keskiviikkona 25.4.2012. Ovet avataan kello 13.30.

Varsinainen yhtiökokous
Oikeus osallistua kokoukseen edellyttää, että osakas on kirjattu Euroclear Sweden AB:n pitämään osakasluetteloon torstaihin 19.4.2012 mennessä ja että hän ilmoittautuu yhtiölle viimeistään torstaina 19.4.2012 osoitteeseen AB SKF, c/o Computershare AB, Box 610, SE-182 16 Danderyd, Ruotsi lähetetyllä kirjeellä tai yhtiön verkkosivulla www.skf.com tai puhelimitse numeroon +46 31 337 25 50 (kello 09.00–16.00). Yhtiölle tehtävässä, mieluiten kirjallisessa ilmoittautumisessa on mainittava osallistujan nimi, osoite, puhelinnumero, rekisteröityjen osakkeiden määrä ja tiedot mahdollisista neuvonantajista. Jos osallistuja toimii valtakirjalla, alkuperäinen valtakirja on toimitettava yhtiölle ennen yhtiökokousta. Osakkeenomistajien, joiden osakkeet on rekisteröity omaisuudenhoitajan nimiin, on rekisteröitävä osakkeet väliaikaisesti omiin nimiinsä voidakseen osallistua kokoukseen. Mahdollinen uudelleenrekisteröinti äänioikeuden saamiseksi on suoritettava niin, että osakkeenomistaja on rekisteröitynä osakasrekisteriin torstaina 19.4.2012. Tämä tarkoittaa, että osakkeenomistajan on hyvissä ajoin ennen kyseistä päivää ilmoitettava omaisuudenhoitajalle tahtonsa tulla merkityksi osakkeenomistajien rekisteriin.

Esityslista
1. Varsinaisen yhtiökokouksen avaaminen.
2. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen.
3. Ääniluettelon laatiminen ja hyväksyminen.
4. Esityslistan hyväksyminen.
5. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen.
6. Kokouksen laillisuuden toteaminen.
7. Vuosikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä konsernitilinpäätöksen ja konsernin tilintarkastuskertomuksen esittäminen.
8. Toimitusjohtajan katsaus.
9. Tilinpäätöksen ja taseen sekä konsernitilinpäätöksen ja konsernitaseen vahvistaminen.
10. Voitonjaosta päättäminen.
11. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
12. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä päättäminen.
13. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen.
14. Hallituksen jäsenten, varajäsenten ja puheenjohtajan valitseminen.
15. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen.
16. Hallituksen esitys päätökseksi konsernijohdon palkitsemisperiaatteista.
17. Hallituksen esitys päätökseksi SKF:n osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä vuodelle 2012.
18. Hallituksen esitys hallituksen valtuuksista päättää lunastaa yhtiön omia osakkeita kaudella ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta.
19. Päätös nimityskomiteasta.

Ehdotus kohtaan 10
Hallitus ehdottaa, että tilivuodelta 2011 maksettaisiin osinkoa 5,50 Ruotsin kruunua osakkeelta. Ehdotuksen mukaan ehdotettuun osingonjakoon olisivat oikeutettuja osakkaat, joiden omistus on rekisteröitynä maanantaina 30.4.2012. Mikäli varsinainen yhtiökokous päättää hyväksyä tämän ehdotuksen, Euroclearin odotetaan maksavan osingot perjantaina 4.5.2012.

Ehdotukset kohtiin 2, 12, 13, 14 ja 15
Vuoden 2011 vuosikokouksen tekemän päätöksen mukaisesti muodostettuun nimityskomiteaan kuuluvat hallituksen puheenjohtajan lisäksi edustajat yhtiöistä Foundation Asset Management, Alecta, Swedbank Robur Funds ja Skandia Liv. Nämä osakkeenomistajat edustavat yhdessä yli 40 % yhtiön osakkeiden koko äänivallasta. Nimityskomitea on ilmoittanut yhtiölle, että se ehdottaa:

  • Leif Östlingin valitsemista yhtiökokouksen puheenjohtajaksi,
  • kymmenenjäsenisen hallituksen nimittämistä ilman yhtään varajäsentä;
  • hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen kestävältä jaksolta seuraavia summia:

a) kiinteä 4 500 000 Ruotsin kruunun summa, josta maksetaan 1 200 000 kruunua hallituksen puheenjohtajalle ja 412 500 kruunua jokaiselle muulle hallituksen jäsenelle, jotka yhtiökokous valitsee ja jotka eivät ole yhtiön palveluksessa;

b) vaihtuva, alla esitetyllä tavalla laskettava osuus, jonka yhtiön B-sarjaan kuuluvina osakkeina hallituksen puheenjohtajalle suoritettava arvo on varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen 400 000 kruunua, ja jonka yhtiön B-sarjaan kuuluvina osakkeina jokaiselle muulle hallituksen jäsenelle suoritettava arvo on varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen 137 500 kruunua, ja

c) komiteatyöstä maksettava summa 685 000 kruunua, josta maksetaan 175 000 kruunua tilintarkastuskomitean puheenjohtajalle, 125 000 kruunua jokaiselle muulle tilintarkastuskomitean jäsenelle, 100 000 kruunua palkkiokomitean puheenjohtajalle ja 80 000 kruunua jokaiselle muulle palkkiokomitean jäsenelle.

Osuuden maksamisen ehtona on, että varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenen tehtäväänsä ja hän ei ole yhtiön palveluksessa.

Vaihtuva osuus määritetään niin, että ( i) osakkeiden lukumäärä lasketaan jakamalla edellä kohdassa b) oleva summa B-sarjan osakkeen uusimmalla keskimääräisellä arvolla perustuen NASDAQ OMX Stockholm AB:n viiden kaupankäyntipäivän noteeraukseen välittömästi sen päivän jälkeen, jona osakkeella on käyty kauppaa ilman oikeutta osinkoon vuodelta 2012 ja (ii) B-sarjan osakkeen arvo määritetään keskimääräiseksi arvoksi, joka perustuu NASDAQ OMX Stockholm AB:n viiden kaupankäyntipäivän noteeraukseen sen päivän jälkeen, jona yhtiön lehdistötiedote tilivuodelta 2012 on julkaistu;
  • hallituksen jäsenten Leif Östling, Ulla Litzén, Tom Johnstone, Winnie Fok, Lena Treschow Torell, Peter Grafoner, Lars Wedenborn, Joe Loughrey, Jouko Karvinen ja Baba Kalyani uudelleenvalinta. Leif Östling ehdotetaan valittavaksi hallituksen puheenjohtajan tehtävään ja
  • tilintarkastajalle ehdotetaan maksettavaksi tämän tekemästä työstä hyväksytyn laskun mukaan.

Ehdotus kohtaan 16
Hallitus on päättänyt esittää varsinaisen yhtiökokouksen hyväksyttäviksi seuraavat SKF-konsernin johdon palkitsemisperiaatteet.

Konsernijohtoon kuuluviksi katsotaan toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet.

Hallitus ehdottaa, että konsernijohdon palkitseminen perustuu markkinoilla kilpailukykyisiin ehtoihin ja että se samalla on osakkeenomistajien etujen mukaista. Konsernijohdon jäsenen kokonaispalkkio koostuu pääasiassa kiinteästä palkasta, vaihtuvasta palkasta, osakepohjaisista kannustimista, eläke-eduista, irtisanomisehdoista ja erorahasta sekä muista eduista, kuten työsuhdeautosta. Palkitsemisperusteiden tarkoituksena on varmistaa, että SKF-konserni pystyy houkuttelemaan palvelukseensa ja pitämään parhaat mahdolliset henkilöt, jotka tukevat SKF-konsernin missiota ja liiketoimintastrategiaa.

Kiinteä palkka noudattaa markkinoilla kilpailukykyistä tasoa. Kiinteää palkkaa määritettäessä otetaan huomioon pätevyys, vastuullisuus ja tuloksellisuus.

Vaihtuva palkka perustuu tulospohjaiseen ohjelmaan ja vaihtuvan palkan enimmäismäärä on kiinteästä vuosipalkasta laskettu tietty prosenttiosuus, jonka vaihteluväli on 40–70 %.

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous tekee päätöksen SKF:n osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä vuodelle 2012. Ohjelman ehdotetaan koskevan enintään 310 SKF-konsernin ylimpään johtoon ja avaintyöntekijöihin kuuluvaa henkilöä, joille on mahdollisuus osoittaa korvauksetta SKF:n B-osakkeita. (Katso lisätietoja jäljempää kohdasta 17.)

SKF pyrkii vahvistamaan eläke-edut, jotka perustuvat tiettyihin maksumalleihin.

Konsernihallinnon jäsen voi erota yhtiön palveluksesta kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Jos työsuhde päätetään yhtiön aloitteesta, se päättyy välittömästi. Tässä tapauksessa maksetaan kuitenkin eroraha, joka suhteutetaan palvelusvuosien määrään kuitenkin niin, että se on aina enintään kahden vuoden kiinteän palkan suuruinen.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle myös, että se valtuuttaisi hallituksen tietyissä tapauksissa tekemään poikkeuksia varsinaisen yhtiökokouksen päättämistä palkitsemisperusteista.

Ehdotus kohtaan 17
Taustaa
Vuoden 2008 varsinaisessa yhtiökokouksessa SKF-konserni otti käyttöön ylintä johtoa ja avaintyöntekijöitä koskevan pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän (SKF:n osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2008). Vuodesta 2008 varsinainen yhtiökokous on vuosittain päättänyt osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Kaikki ohjelmat ovat olleet ehdoiltaan pääosin samansisältöisiä.

SKF:n osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2012
Järjestelmään osallistuvien ja osakkeenomistajien etujen yhdistämiseksi edelleen toisiinsa pitkällä aikavälillä hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättää SKF:n osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä 2012. Ehdotetun SKF:n osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2012 ehdot ovat pääosin samat kuin SKF:n aiemmissa osakepohjaisissa kannustinjärjestelmissä.

Järjestelmän ehdotetaan koskevan enintään 310 SKF-konsernin ylimpään johtoon ja avaintyöntekijöihin kuuluvaa henkilöä, joille on mahdollisuus osoittaa korvauksetta SKF:n B-osakkeita seuraavien pääehtojen ja ohjeiden mukaisesti.

Järjestelmään voidaan osoittaa yhteensä enintään 1 000 000 SKF:n B-osaketta. Osoitettavien osakkeiden lukumäärän on oltava suhteessa saavutettuun hallituksen kokonaislisäarvotavoitteeseen tilivuonna 2012 ja kokonaislisäarvon kehitykseen tilivuonna 2014 verrattuna tilivuoteen 2012. Kokonaislisäarvo on yksinkertaistettu taloudellinen lisäarvomalli, joka edistää liikevoiton kehitystä, pääoman tuottoa ja kannattavaa kasvua. Kokonaislisäarvo on liikevoitto vähennettynä pääomakuluilla ennen veroja siinä maassa, jossa liiketoimintaa harjoitetaan.

Vuoden 2012 kokonaislisäarvon perusteella järjestelmään osallistuville voidaan osoittaa alustavasti tietty määrä osakkeita henkilöä kohti, mutta henkilökohtainen osakemäärä ei eri avainryhmissä saa ylittää seuraavia lukumääriä:

CEO ja toimitusjohtaja – 10 000 osaketta
Liiketoiminta-alueiden johtajat ja varatoimitusjohtaja – 5 000 osaketta
Muut konsernijohtoon kuuluvat henkilöt – 3 500 osaketta
Suurten liiketoimintayksiköiden johtajat ja muut ylemmät johtajat – 1 250–1 800 osaketta

Tilivuoden 2014 päätyttyä verrataan kokonaislisäarvoa tilivuonna 2012 ja tilivuonna 2014. Kokonaislisäarvon kehitys näiden tilivuosien välillä ilmaistaan prosentteina. Osakkeiden lopullinen osoittaminen vahvistetaan kertomalla alustavasti osoitettujen osakkeiden määrä kokonaislisäarvon kehittymisprosentilla. Jos kehitys on positiivinen, osallistujat saavat lopullisessa jaossa enemmän osakkeita kuin niitä on alustavasti osoitettu, kun taas kehityksen ollessa negatiivinen osallistujat saavat lopullisessa jaossa vähemmän osakkeita kuin niitä on alustavasti osoitettu. Lopullinen jako saa kuitenkin olla enintään 200 % alustavasti ositetusta osakemäärästä henkilöä kohti. Näin ollen ohjelmaan osallistuvat eivät voi lopullisessa jaossa saada enempää kuin seuraavat osakemäärät avainryhmiin kuuluvaa henkilöä kohti:

CEO ja toimitusjohtaja – 20 000 osaketta
Liiketoiminta-alueiden johtajat ja varatoimitusjohtaja – 10 000 osaketta
Muut konsernijohtoon kuuluvat henkilöt – 7 000 osaketta
Suurten liiketoimintayksiköiden johtajat ja muut ylemmät johtajat – 2 500–3 600 osaketta

Osallistujat eivät voi edellyttää järjestelmän mukaisten oikeuksiensa harkitsemista uudelleen.

Osallistujat saavat käteiskorvauksena summan, joka vastaa kolmen vuoden laskenta-aikana maksettuja osinkoja.

Osakkeiden osoittaminen edellyttää normaalitapauksessa, että järjestelmään kuuluvat henkilöt ovat SKF-konsernin palveluksessa koko laskenta-ajan. Jos kaikki SKF:n osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2012 ehdot täyttyvät, osakkeet luovutetaan korvauksetta kolmen vuoden laskenta-ajan päätyttyä, eli vuonna 2015.

Lisäksi hallituksella on oikeus ottaa käyttöön vaihtoehtoinen kannustinjärjestelmä työntekijöilleen sellaisissa maissa, joissa osallistuminen SKF:n osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään 2012 ei ole sallittua. Vaihtoehtoinen kannustinratkaisu on suunniteltava mahdollisuuksien mukaan ehdoiltaan samankaltaiseksi kuin SKF:n osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2012.

Yhtiöllä on 455 351 068 osaketta 31.1.2012. SKF:n osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2012 velvoitteiden täyttämiseksi tarvitaan enintään 1 000 000 B-osaketta, jotka ovat noin 0,2 % liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaismäärästä.

Olettaen, että SKF:n osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä 2012 osoitetaan maksimimäärä osakkeita ja osakkeen hinta on 140 Ruotsin kruunua, kustannuksiksi sivukuluineen muodostuu arviolta 168 miljoonaa kruunua. Laskettuna 180 Ruotsin kruunun osakehinnan perusteella kustannuksiksi sivukuluineen muodostuu arviolta 216 miljoonaa kruunua. Hallinnollisia kuluja arvioidaan lisäksi syntyvän noin 2 miljoonaa kruunua.

Hallitus ei tässä vaiheessa esitä toimenpiteitä järjestelmään liittyvien SKF-konsernin velvoitteiden suojaamiseksi. Järjestelmään kuuluvat osakkeet jaetaan vasta vuonna 2015.

Enemmistövaatimukset
Sitova päätös hallituksen ehdotuksesta varsinaisessa yhtiökokouksessa edellyttää, että päätös saa taakseen yli puolet annetuista osakkeenomistajien äänistä tai, jos äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Ehdotus kohtaan 18
18. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että se valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden lunastamisesta kaudella ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta. Ehdotuksen mukaan valtuutus koskisi sekä A- että B-sarjan osakkeita.

Osakkeiden lunastaminen tapahtuisi NASDAQ OMX Stockholm AB:n kaupankäynnin yhteydessä. Lunastettavien osakkeiden kokonaismäärä olisi enintään niin monta osaketta, että yhtiöllä olisi hallussaan enintään 5 % kaikista sen liikkeeseen laskemista osakkeista.

Lunastus NASDAQ OMX Stockholm AB:ssä on mahdollista vain pörssissä noteeratun hintojen vaihteluvälin puitteissa. Tämä hintojen vaihteluväli muodostuu korkeimman ostohinnan ja alimman myyntihinnan välisestä erosta. Lunastus tehdään NASDAQ OMX Stockholm AB:n julkaisemien yhtiön omien osakkeiden ostoa ja myyntiä koskevien määräysten mukaisesti.

Osakkeet maksetaan käteisellä ja osakkeiden lunastus voidaan tehdä yhdellä kertaa tai useammassa erässä.

Ehdotuksen tarkoituksena on mahdollistaa yhtiön pääomarakenteen mukauttaminen sen pääomantarpeeseen ja lisätä näin sen osakasarvoa.

Jos osakkeita lunastetaan varsinaisen yhtiökokouksen mahdollisesti antaman valtuutuksen nojalla, hallituksen tarkoituksena on ehdottaa kyseisten omien osakkeiden mitätöintiä supistamalla osakepääomaa.

Ehdotus kohtaan 19
Nimityskomitea on ilmoittanut yhtiölle, että se ehdottaa
varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi:

1. että yhtiöllä on nimityskomitea, johon kuuluvat yksi kunkin neljän, äänivallan mukaisesti laskettuna suuren osakkaan edustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Nimityskomiteaa perustettaessa osakkaiden koko määritellään elokuun 2012 viimeisen pankkipäivän osakkeenomistussuhteisiin perustuvan äänivallan mukaisesti. Kyseisten neljän osakkaan edustajien nimet julkistetaan heti, kun heidät on valittu, mutta kuitenkin viimeistään kuusi kuukautta ennen vuoden 2013 varsinaista yhtiökokousta. Nimityskomitean toimikausi jatkuu, kunnes uusi nimityskomitea on nimitetty,

2. jos osakas, jota jäsen edustaa, lakkaa olemasta yksi neljästä suuresta osakkaasta äänivallan mukaan laskettuna, kyseinen jäsen voi, mikäli nimityskomitea pitää tätä tarpeellisena, erota tehtävästään ja äänivallan mukaisessa kokojärjestyksessä seuraavan osakkaan edustajalle tarjotaan mahdollisuus tulla valituksi hänen tilalleen,

ja jos osakkaan edustaja lakkaa edustamasta osakasta, osakasta pyydetään valitsemaan uusi edustaja nimityskomitean jäseneksi,

3. että nimityskomitean on tehtävä varsinaisen yhtiökokouksen 2013 päätettäväksi esitettäviä ehdotuksia seuraavista asioista:

a) ehdotus varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajasta
b) ehdotus hallituksen kokoonpanosta
c) ehdotus hallituksen puheenjohtajasta
d) ehdotus hallituksen palkkioista
e) ehdotus tilintarkastajasta
f) ehdotus tilintarkastajan palkkiosta
g) ehdotus nimityskomitean kokoonpanosta varsinaiseen yhtiökokoukseen 2012 asti, ja

4. että nimityskomitea suorittaa toimiessaan Ruotsin hyvää hallintotapaa koskevassa koodistossa nimityskomitealle asetetut tehtävät, kuten määrättyjen tietojen toimittaminen yhtiölle niin, että yhtiö voi täyttää koodiston mukaisen tiedonantovelvoitteensa.

_______________


Osakkeiden lukumäärä ja äänivalta sekä asiakirjat
Tätä ilmoitusta julkaistaessa yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 455 351 068 kappaletta, jotka koostuvat 42 749 482 A-sarjan osakkeesta ja 412 601 586 B-sarjan osakkeesta ja jotka oikeuttavat yhtiökokouksessa 84 009 641 ääneen. Yhtiön hallussa ei ole sen omia osakkeita.

Hallituksen täydellinen ehdotus esityslistan kohtiin 16, 17 ja 18 ja Ruotsin yhtiölain 19 luvun 22 pykälän mukainen hallituksen lausunto ovat nähtävillä yhtiön toimitiloissa ja yhtiön verkkosivulla www.skf.com, ja ne lähetetään myös niitä pyytäneille ja osoitteensa ilmoittaneille osakkaille.

Tiedot varsinaisessa yhtiökokouksessa jne.
Osakkaan pyynnöstä ja mikäli hallitus ei usko siitä olevan merkittävää haittaa yhtiölle, hallitus ja toimitusjohtaja antavat tietoja kaikista seikoista, jotka voivat vaikuttaa esityslistalla olevien asioiden arviointiin, ja kaikista seikoista, jotka voivat vaikuttaa yhtiön tai tytäryhtiön taloudellisen aseman ja yhtiön sekä muiden konserniyhtiöiden välisen suhteen arviointiin. Kaikki, jotka haluavat esittää kysymyksiä ennalta, voivat tehdä sen osoitteella AB SKF, Att. General Counsel, SE-415 50 Göteborg, Ruotsi, tai sähköpostiosoitteella chairman@skf.com.

SKF:n verkkopohjainen tilinpäätös julkaistiin englanninkielisenä 13.3.2012.

Valtakirjalomakkeita on saatavana yhtiön verkkosivulta www.skf.com ja niitä on myös mahdollista pyytää kirjeitse osoitteella AB SKF, c/o Computershare AB, Box 610, SE-182 16 Danderyd, Ruotsi, tai puhelinnumerosta +46 31 337 25 50.

Göteborg, maaliskuussa 2012

Aktiebolaget SKF
(publ)

Hallitus


Lisätiedot:
LEHDISTÖ: Ingalill Östman, konsernin tiedotus
puh. +46 31 337 3260 44 +46 706-973260, sähköposti: ingalill.ostman@skf.com

SIJOITTAJASUHTEET: Marita Björk, sijoittajasuhteiden päällikkö
puh. +46 31 337 1994 44 +46 705-181994, sähköposti: marita.bjork@skf.com


SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, koneenrakennuskonsultointipalvelujen ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustaja yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2011 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 66 216 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 46 039 työntekijää. www.skf.com

SKF logo