SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

Kutsu SKF:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

2014 helmikuu 24, 13:00 CET

Göteborg, 24. helmikuuta 2014: Ilmoitamme, että Aktiebolaget SKF:n varsinainen yhtiökokous pidetään SKF Kristinedalissa, osoitteessa Byfogdegatan 4, Göteborg, Ruotsi, kello 13.00 perjantaina 28.3.2014. Ovet avataan kello 11.00. Virvoketarjoilu ennen varsinaista yhtiökokousta kello 11.00–12.15.

Varsinainen yhtiökokous
Oikeus osallistua kokoukseen edellyttää, että osakas on kirjattu Euroclear Sweden AB:n pitämään osakasluetteloon perjantaihin 21.3.2014 mennessä ja että hän ilmoittautuu yhtiölle viimeistään maanantaina 24.3.2014 osoitteeseen AB SKF, c/o Computershare AB, Box 610, SE-182 16 Danderyd, Ruotsi lähetetyllä kirjeellä tai yhtiön verkkosivulla www.skf.com tai puhelimitse numeroon +46 31 337 25 50 (kello 09.00–16.00). Yhtiölle tehtävässä, mieluiten kirjallisessa ilmoittautumisessa on mainittava osallistujan nimi, osoite, puhelinnumero, rekisteröityjen osakkeiden määrä ja tiedot mahdollisista neuvonantajista. Jos osallistuja toimii valtakirjalla, alkuperäinen valtakirja on toimitettava yhtiölle ennen yhtiökokousta. Osakkeenomistajien, joiden osakkeet on rekisteröity omaisuudenhoitajan nimiin, on rekisteröitävä osakkeet väliaikaisesti omiin nimiinsä voidakseen osallistua kokoukseen. Mahdollinen uudelleenrekisteröinti äänioikeuden saamiseksi on suoritettava niin, että osakkeenomistaja on rekisteröitynä osakasrekisteriin perjantaina 21.3.2014. Tämä tarkoittaa, että osakkeenomistajan on hyvissä ajoin ennen kyseistä päivää ilmoitettava omaisuudenhoitajalle tahtonsa tulla merkityksi osakkeenomistajien rekisteriin.

Esityslista
1. Varsinaisen yhtiökokouksen avaaminen.
2. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen.
3. Ääniluettelon laatiminen ja hyväksyminen.
4. Esityslistan hyväksyminen.
5. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen.
6. Kokouksen laillisuuden toteaminen.
7. Vuosikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä konsernitilinpäätöksen ja konsernin tilintarkastuskertomuksen esittäminen.
8. Toimitusjohtajan katsaus.
9. Tilinpäätöksen ja taseen sekä konsernitilinpäätöksen ja konsernitaseen vahvistaminen.
10. Voitonjaosta päättäminen.
11. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
12. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.
13. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä päättäminen.
14. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen.
15. Hallituksen jäsenten, varajäsenten ja puheenjohtajan valitseminen.
16. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen.
17. Hallituksen esitys päätökseksi konsernijohdon palkitsemisperiaatteista.
18. Hallituksen esitys päätökseksi SKF:n osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä vuodelle 2014.
19. Päätös nimityskomiteasta.

Ehdotus kohtaan 10
Hallitus ehdottaa, että tilivuodelta 2013 maksettaisiin osinkoa 5,50 Ruotsin kruunua osakkeelta. Ehdotuksen mukaan ehdotettuun osingonjakoon olisivat oikeutettuja osakkaat, joiden omistus on rekisteröitynä keskiviikkona 2.4.2014. Mikäli varsinainen yhtiökokous päättää hyväksyä tämän ehdotuksen, Euroclearin odotetaan maksavan osingot maanantaina 7.4.2014.

Ehdotukset kohtiin 2, 13, 14, 15 ja 16
Vuoden 2013 vuosikokouksen tekemän päätöksen mukaisesti muodostettuun, kaikkia osakkeenomistajia edustavaan nimityskomiteaan kuuluvat hallituksen puheenjohtajan lisäksi edustajat yhtiöistä Foundation Asset Management, Alecta, Skandia Liv ja AFA Insurance. Nämä osakkeenomistajat omistavat yhdessä lähes 40 % yhtiön osakkeiden koko äänivallasta. Nimityskomitea on ilmoittanut yhtiölle, että se ehdottaa (lisäksi nimityskomitea on ilmoittanut yhtiölle, että se aikoo ennen varsinaista yhtiökokousta tehdä ehdotuksen vielä yhdestä naispuolisesta hallituksen jäsenestä, jolla on teollisuustausta ja kansainvälistä kokemusta) 

• Leif Östlingin valitsemista yhtiökokouksen puheenjohtajaksi,

• kymmenenjäsenisen hallituksen nimittämistä ilman yhtään varajäsentä; Ehdotettu jäsenten määrä voi nousta yhteentoista, koska nimityskomitea aikoo ehdottaa vielä yhtä hallituksen jäsentä;

• hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen kestävältä jaksolta seuraavia summia:

a) kiinteä 1 440 000 Ruotsin kruunun summa hallituksen puheenjohtajalle ja 495 000 kruunun summa jokaiselle muulle hallituksen jäsenelle, jotka yhtiökokous valitsee ja jotka eivät ole yhtiön palveluksessa;

b) vaihtuva, alla esitetyllä tavalla laskettava osuus, jonka yhtiön B-sarjaan kuuluvina osakkeina hallituksen puheenjohtajalle suoritettava arvo on varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen 400 000 kruunua, ja jonka yhtiön B-sarjaan kuuluvina osakkeina jokaiselle muulle hallituksen jäsenelle suoritettava arvo on varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen 137 500 kruunua, ja
c) komiteatyöstä maksettava summa 918 000 kruunua, josta maksetaan 210 000 kruunua tilintarkastuskomitean puheenjohtajalle, 150 000 kruunua jokaiselle muulle tilintarkastuskomitean jäsenelle, 120 000 kruunua palkkiokomitean puheenjohtajalle ja 96 000 kruunua jokaiselle muulle palkkiokomitean jäsenelle.

Osuuden maksamisen ehtona on, että varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenen tehtäväänsä ja hän ei ole yhtiön palveluksessa.

Muuttuva osuus määritetään niin, että i) osakkeiden lukumäärä lasketaan jakamalla sekä 400 000 Ruotsin kruunun summa että 137 500 Ruotsin kruunun summa B-sarjan osakkeen uusimmalla keskimääräisellä arvolla perustuen NASDAQ OMX Stockholm AB:n viiden kaupankäyntipäivän noteeraukseen välittömästi sen päivän jälkeen, jona osakkeella on käyty kauppaa ilman oikeutta osinkoon vuonna 2014 ja ii) B-sarjan osakkeen arvo määritetään keskimääräiseksi arvoksi, joka perustuu NASDAQ OMX Stockholm AB:n viiden kaupankäyntipäivän noteeraukseen sen päivän jälkeen, jona yhtiön lehdistötiedote tilivuodelta 2014 on julkaistu;

• hallituksen jäsenten Leif Östling, Ulla Litzén, Tom Johnstone, Lena Treschow Torell, Peter Grafoner, Lars Wedenborn, Joe Loughrey, Jouko Karvinen ja Baba Kalyani uudelleenvalitsemista. Uudeksi jäseneksi ehdotetaan valittavaksi Hock Goh. Leif Östling ehdotetaan valittavaksi hallituksen puheenjohtajan tehtävään. Hock Goh oli Operating Partner yrityksessä Baird Capital Partners Asia vuosina 2005–2012 ja hänellä on ollut useita ylimmän johdon tehtäviä yrityksessä Schlumberger Limited vuosina 1995–2005. Hock Goh on hallituksen puheenjohtaja yrityksissä Advent Energy Limited ja MEC Resources sekä hallituksen jäsen yrityksissä Stora Enso Oyj, Santos Australia ja BPH Energy. Hock Gohilla on Bachelor (honours), Mechanical Engineering -tutkinto australialaisesta Monash Universitystä ja hän on suorittanut Advanced Management Program -koulutusohjelman INSEAD-korkeakoulussa (ehdotettujen hallituksen jäsenten esittely on yhtiön verkkosivulla osoitteessa www.skf.com), ja

• tilintarkastajalle maksettavaksi tämän tekemästä työstä hyväksytyn laskun mukaan.

Ehdotus kohtaan 12
Liittyen nimityskomitean aikomukseen ehdottaa ennen varsinaista yhtiökokousta vielä yhtä hallituksen jäsentä hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiöjärjestyksen 8 pykälää seuraavasti:

Nykyinen sanamuoto
§ 8
Erikseen nimitettyjen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lisäksi yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen varsinaista jäsentä ja enintään viisi varajäsentä.
Ehdotettu sanamuoto
§ 8
Erikseen nimitettyjen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lisäksi yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kaksitoista varsinaista jäsentä ja enintään viisi varajäsentä.

Ehdotus kohtaan 17
Hallitus on päättänyt esittää varsinaisen yhtiökokouksen hyväksyttäviksi seuraavat SKF:n konsernijohdon palkitsemisperiaatteet.

Konsernijohtoon kuuluviksi katsotaan toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet.

Hallitus ehdottaa, että konsernijohdon palkitseminen perustuu markkinoilla kilpailukykyisiin ehtoihin ja että se samalla on osakkeenomistajien etujen mukaista. Konsernijohdon jäsenen kokonaispalkkio koostuu pääasiassa kiinteästä palkasta, vaihtuvasta palkasta, osakepohjaisista kannustimista, eläke-eduista, irtisanomisehdoista ja erorahasta sekä muista eduista, kuten työsuhdeautosta. Palkitsemisperusteiden tarkoituksena on varmistaa, että SKF-konserni pystyy houkuttelemaan palvelukseensa ja pitämään parhaat mahdolliset henkilöt, jotka tukevat SKF-konsernin missiota ja liiketoimintastrategiaa.

Kiinteä palkka noudattaa markkinoilla kilpailukykyistä tasoa. Kiinteää palkkaa määritettäessä otetaan huomioon pätevyys, vastuullisuus ja tuloksellisuus.

Vaihtuva palkka perustuu tulospohjaiseen ohjelmaan ja vaihtuvan palkan enimmäismäärä on kiinteästä vuosipalkasta laskettu tietty prosenttiosuus, jonka vaihteluväli on 40–70 %.

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous tekee päätöksen SKF:n osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä vuodelle 2014. Ohjelman ehdotetaan koskevan enintään 310 SKF-konsernin ylimpään johtoon ja avaintyöntekijöihin kuuluvaa henkilöä, joille on mahdollisuus osoittaa korvauksetta SKF:n B-osakkeita. (Katso lisätietoja jäljempää kohdasta 18.)

SKF pyrkii vahvistamaan eläke-edut, jotka perustuvat tiettyihin maksumalleihin.

Konsernihallinnon jäsen voi erota yhtiön palveluksesta kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Jos työsuhde päätetään yhtiön aloitteesta, se päättyy välittömästi. Tässä tapauksessa maksetaan kuitenkin eroraha, joka suhteutetaan palvelusvuosien määrään kuitenkin niin, että se on aina enintään kahden vuoden kiinteän palkan suuruinen.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle myös, että se valtuuttaisi hallituksen tietyissä tapauksissa tekemään poikkeuksia varsinaisen yhtiökokouksen päättämistä palkitsemisperusteista.

Ehdotus kohtaan 18
Taustaa
Vuoden 2008 varsinaisessa yhtiökokouksessa SKF-konserni otti käyttöön ylintä johtoa ja avaintyöntekijöitä koskevan pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän (SKF:n osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2008). Vuodesta 2008 varsinainen yhtiökokous on vuosittain päättänyt osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Kaikki ohjelmat ovat olleet ehdoiltaan pääosin samansisältöisiä.

SKF:n osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2014
Järjestelmään osallistuvien ja osakkeenomistajien pitkän aikavälin etujen yhdistämiseksi edelleen toisiinsa hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättää SKF:n osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä 2014. Ehdotetun SKF:n osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2014 ehdot ovat pääosin samat kuin SKF:n aiemmissa osakepohjaisissa kannustinjärjestelmissä.

Järjestelmän ehdotetaan koskevan enintään 310 SKF-konsernin ylimpään johtoon ja avaintyöntekijöihin kuuluvaa henkilöä, joille on mahdollisuus osoittaa korvauksetta SKF:n B-osakkeita seuraavien pääehtojen ja ohjeiden mukaisesti.

Järjestelmään voidaan osoittaa yhteensä enintään 1 000 000 SKF:n B-osaketta. Osoitettavien osakkeiden lukumäärän on oltava suhteessa saavutettuun hallituksen kokonaislisäarvotavoitteeseen tilivuonna 2014 ja kokonaislisäarvon kehitykseen tilivuonna 2016 verrattuna tilivuoteen 2014. Kokonaislisäarvo on yksinkertaistettu taloudellinen lisäarvomalli, joka edistää liikevoiton kehitystä, pääoman tuottoa ja kannattavaa kasvua. Kokonaislisäarvo on liikevoitto vähennettynä pääomakuluilla ennen veroja siinä maassa, jossa liiketoimintaa harjoitetaan.

Vuoden 2014 kokonaislisäarvon perusteella järjestelmään osallistuville voidaan osoittaa alustavasti tietty määrä osakkeita henkilöä kohti, mutta henkilökohtainen osakemäärä ei eri avainryhmissä saa ylittää seuraavia lukumääriä:

CEO ja toimitusjohtaja – 10 000 osaketta
Liiketoiminta-alueiden johtajat ja varatoimitusjohtaja – 5 000 osaketta
Muut konsernijohtoon kuuluvat henkilöt – 3 500 osaketta
Suurten liiketoimintayksiköiden johtajat ja muut ylemmät johtajat – 1 250–1 800 osaketta

Tilivuoden 2016 päätyttyä verrataan kokonaislisäarvoa tilivuonna 2014 ja tilivuonna 2016. Kokonaislisäarvon kehitys näiden tilivuosien välillä ilmaistaan prosentteina. Osakkeiden lopullinen osoittaminen vahvistetaan kertomalla alustavasti osoitettujen osakkeiden määrä kokonaislisäarvon kehittymisprosentilla. Jos kehitys on positiivinen, osallistujat saavat lopullisessa jaossa enemmän osakkeita kuin niitä on alustavasti osoitettu, kun taas kehityksen ollessa negatiivinen osallistujat saavat lopullisessa jaossa vähemmän osakkeita kuin niitä on alustavasti osoitettu. Lopullinen jako saa kuitenkin olla enintään 200 % alustavasti ositetusta osakemäärästä henkilöä kohti. Näin ollen ohjelmaan osallistuvat eivät voi lopullisessa jaossa saada enempää kuin seuraavat osakemäärät avainryhmiin kuuluvaa henkilöä kohti:
CEO ja toimitusjohtaja – 20 000 osaketta
Liiketoiminta-alueiden johtajat ja varatoimitusjohtaja – 10 000 osaketta
Muut konsernijohtoon kuuluvat henkilöt – 7 000 osaketta
Suurten liiketoimintayksiköiden johtajat ja muut ylemmät johtajat – 2 500–3 600 osaketta

Osallistujat eivät voi edellyttää järjestelmän mukaisten oikeuksiensa harkitsemista uudelleen.

Osallistujat saavat käteiskorvauksena summan, joka vastaa kolmen vuoden laskenta-aikana maksettuja osinkoja.

Osakkeiden osoittaminen edellyttää normaalitapauksessa, että järjestelmään kuuluvat henkilöt ovat SKF-konsernin palveluksessa koko laskenta-ajan. Jos kaikki SKF:n osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2014 ehdot täyttyvät, osakkeet luovutetaan korvauksetta kolmen vuoden laskenta-ajan päätyttyä, eli vuonna 2017.

Hallituksella on oikeus ottaa käyttöön vaihtoehtoinen kannustinjärjestelmä työntekijöilleen sellaisissa maissa, joissa osallistuminen SKF:n osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään 2014 ei ole sallittua. Vaihtoehtoinen kannustinratkaisu on suunniteltava mahdollisuuksien mukaan ehdoiltaan samankaltaiseksi kuin SKF:n osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2014.

Yhtiöllä on 455 351 068 osaketta 31.1.2014. SKF:n osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2014 velvoitteiden täyttämiseksi tarvitaan enintään 1 000 000 B-osaketta, jotka ovat noin 0,2 % liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaismäärästä.

Kun oletetaan, että SKF:n osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä 2014 osoitetaan maksimimäärä osakkeita ja osakkeen hinta on 150 Ruotsin kruunua, kustannuksiksi sivukuluineen muodostuu arviolta 180 miljoonaa kruunua. Laskettuna 200 Ruotsin kruunun osakehinnan perusteella kustannuksiksi sivukuluineen muodostuu arviolta 240 miljoonaa kruunua. Hallinnollisia kuluja arvioidaan lisäksi syntyvän noin 2 miljoonaa kruunua.

Hallitus ei tässä vaiheessa esitä toimenpiteitä järjestelmään liittyvien SKF-konsernin velvoitteiden suojaamiseksi. Järjestelmään kuuluvat osakkeet jaetaan vasta vuonna 2017.

Enemmistövaatimukset
Sitova päätös hallituksen ehdotuksesta varsinaisessa yhtiökokouksessa edellyttää, että päätös saa taakseen yli puolet annetuista osakkeenomistajien äänistä tai, jos äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Ehdotus kohtaan 19
Nimityskomitea on ilmoittanut yhtiölle, että se ehdottaa varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi,

1. että yhtiöllä on nimityskomitea, johon kuuluvat yksi kunkin neljän, äänivallan mukaisesti laskettuna suurimman osakkaan edustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Nimityskomiteaa perustettaessa osakkaiden koko määritellään elokuun 2014 viimeisen pankkipäivän osakkeenomistussuhteisiin perustuvan äänivallan mukaisesti. Kyseisten neljän osakkaan edustajien nimet julkistetaan heti, kun heidät on valittu, mutta kuitenkin viimeistään kuusi kuukautta ennen vuoden 2015 varsinaista yhtiökokousta. Nimityskomitean toimikausi jatkuu, kunnes uusi nimityskomitea on nimitetty,

2. jos osakas, jota jäsen edustaa, lakkaa olemasta yksi neljästä suuresta osakkaasta äänivallan mukaan laskettuna, kyseinen jäsen voi, mikäli nimityskomitea pitää tätä tarpeellisena, erota tehtävästään ja äänivallan mukaisessa kokojärjestyksessä seuraavan osakkaan edustajalle tarjotaan mahdollisuus tulla valituksi hänen tilalleen,

ja jos osakkaan edustaja lakkaa edustamasta osakasta, osakasta pyydetään valitsemaan uusi edustaja nimityskomitean jäseneksi,

3. että nimityskomitean on tehtävä varsinaisen yhtiökokouksen 2015 päätettäväksi esitettäviä ehdotuksia seuraavista asioista:

a) ehdotus varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajasta
b) ehdotus hallituksen kokoonpanosta
c) ehdotus hallituksen puheenjohtajasta
d) ehdotus hallituksen palkkioista
e) ehdotus tilintarkastajan palkkiosta
f) ehdotus nimityskomitean kokoonpanosta varsinaiseen yhtiökokoukseen 2015 asti, ja

4. että nimityskomitea suorittaa toimiessaan Ruotsin hyvää hallintotapaa koskevassa koodistossa nimityskomitealle asetetut tehtävät, kuten määrättyjen tietojen toimittaminen yhtiölle niin, että yhtiö voi täyttää koodiston mukaisen tiedonantovelvoitteensa.
_______________

Osakkeiden lukumäärä ja äänivalta sekä asiakirjat
Tätä ilmoitusta julkaistaessa yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 455 351 068 kappaletta, jotka koostuvat 42 420 300 A-sarjan osakkeesta ja 412 930 768 B-sarjan osakkeesta ja jotka oikeuttavat yhtiökokouksessa 80 237 546 ääneen. Yhtiön hallussa ei ole sen omia osakkeita.

Hallituksen täydellinen ehdotus esityslistan kohtiin 17 ja 18 ja nimityskomitean lausunto perusteluineen ovat nähtävillä yhtiön toimitiloissa ja yhtiön verkkosivulla www.skf.com, ja ne lähetetään myös niitä pyytäneille ja osoitteensa ilmoittaneille osakkaille.

Tiedot varsinaisessa yhtiökokouksessa jne.
Osakkaan pyynnöstä ja mikäli hallitus ei usko siitä olevan merkittävää haittaa yhtiölle, hallitus ja toimitusjohtaja antavat tietoja kaikista seikoista, jotka voivat vaikuttaa esityslistalla olevien asioiden arviointiin, ja kaikista seikoista, jotka voivat vaikuttaa yhtiön tai tytäryhtiön taloudellisen aseman ja yhtiön sekä muiden konserniyhtiöiden välisen suhteen arviointiin. Kaikki, jotka haluavat esittää kysymyksiä ennalta, voivat tehdä sen osoitteella AB SKF, Att. General Counsel, SE-415 50 Göteborg, Ruotsi, tai sähköpostiosoitteella chairman@skf.com.

SKF:n verkkopohjainen tilinpäätös julkaistaan englanninkielisenä 5.3.2014.

Valtakirjalomakkeita on saatavana yhtiön verkkosivulta www.skf.com ja niitä on myös mahdollista pyytää kirjeitse osoitteella AB SKF, c/o Computershare AB, Box 610, SE-182 16 Danderyd, Ruotsi, tai soittamalla numeroon +46 31 337 25 50.

Aktiebolaget SKF
(publ)

Hallitus


Vierailu SKF:n tehtaalla Göteborgin Gamlestadenissa
Osakkeenomistajat toivotetaan tervetulleiksi vierailemaan varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä SKF:n tehtaalla Göteborgin Gamlestadenissa heti varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä tai 3.4.2014 kello 09.00. Pyydämme ilmoittamaan yhtiölle aikomuksestanne osallistua vierailuun samalla, kun ilmoittaudutte varsinaiseen yhtiökokoukseen. Huomautamme, että osallistujien lukumäärä on rajoitettu.


Lisätietoja:
Media Hotline: +46 31 337 24 00
Lehdistöpaketti Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Sijoittajasuhteet: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.comSKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2013 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 63 597 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 48 401 työntekijää. www.skf.com

® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group
Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (157 KB)

SKF logo