SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

Välttämättömyys on kaikkien keksintöjen äiti

 • Tarina

  2016 toukokuu 19, 10:00 CET

  Chuck Newmister, SKF:n Reliability Systems Account Manager, tarkastelee tapaa, jolla tehokas tuotanto-omaisuuden hallintastrategia voi auttaa öljy- ja kaasualan yrityksiä turvaamaan käyttökatteensa yhä vaihtelevammaksi muuttuvassa toimintaympäristössä.

  Öljy- ja kaasualan käyttökatetason säilyttäminen on nykytilanteessa erittäin haasteellista. Öljyn hinta on laskenut merkittävästi viimeisten 12 kuukauden aikana pääasiassa ylituotannon vuoksi. Tämä on johtunut monista tekijöistä, mukaan lukien uusien öljyvarantojen löytyminen ja uudet poraustekniikat, liuskeöljytuotannon voimakas kasvu, suurten talouksien heikkous, vaihtoehtoisten energianlähteiden yleistyminen ja yhä tehokkaampien polttomoottoreiden käyttöönotto henkilö- ja kuorma-autoissa sekä teollisuuden ja voimaloiden sähköntuotanto.

  Vaikka maakaasumarkkinoiden tilanne on hieman vakaammalla pohjalla, myös siellä huolet tuotannon kysynnän ylittävästä tasosta lyhyellä aikavälillä lisääntyvät ja alan analyytikot ennustavat vuodelle 2018 vain maltillista 2,4 %:n kasvua.

  Lisääntyvät heilahtelut koko tuotantoketjussa näyttävät muuttuvan lähitulevaisuudessa pysyväksi tilanteeksi. Siksi yritysten on varauduttava epävarmuuteen ja mukautettava toimintonsa entistä ketterämmiksi samalla, kun ne kehittävät toimintojaan maksimaalisen arvonlisäyksen saamiseksi nykyisille ja tuleville öljyn ja kaasun talteenottoon, jalostukseen ja jakeluun liittyville järjestelmä- ja laiteinvestoinneilleen.

  Tuotanto-omaisuuden hallinta ja kustannusten optimointi
  Öljy- ja kaasualalla on massatuotannon ja toimintansa kaupallistumisen alkuajoista lähtien ollut johtoasema maailmassa ennakoivan ja ennalta ehkäisevän kunnossapidon alalla, ja monet muut teollisuudenalat ovat omaksuneet sen kehittämiä malleja. Näitä tekniikkoja on käytetty keskeisinä työkaluina parantamaan laitosten ja prosessien turvallisuutta ja tehokkuutta sekä toimintojen optimointia, ja ne ovat tukeneet uuden lähestymistavan omaksumista tuotanto-omaisuuden hallintaan.

  Tuotanto-omaisuuden hallinta perustuu strategiseen arvioon, jossa kartoitetaan mahdollisuudet parantaa laitoksen toimintoja niiden tärkeysjärjestyksessä ja määritellään sitten tarkoitukseen kaikkein parhaiten soveltuvat ratkaisut. Tavoitteena on yhdistää liiketoimintojen tavoitteet, sovellusten haasteet ja organisaatiokulttuuri kaiken luonnonvarojen talteenotossa, jalostuksessa ja jakelussa käytettävän omaisuuden luotettavuutta, suorituskykyä ja toiminnallisuutta parantavaksi suunnitelmaksi. Tuotanto-omaisuuden tehokkuuden optimointia parantavaa menetelmää (AEO) sovelletaan sen jälkeen sen varmistamiseksi, että kaikkea omaisuutta hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti tuotannon maksimoimiseksi pääomakuluja kasvattamatta samalla, kun yleiset kunnossapito- ja käyttökustannukset laskevat.

  Onnistunut tuotanto-omaisuuden hallintaohjelma edellyttää tarkasti määriteltyä strategiaa. Sen tavoitteiden on oltava liiketoiminnalliset ja perustuttava nykytilanteen ymmärtämiseen sekä näkemykseen tulevasta suunnasta, jota liiketoimintojen tehokkuuden optimointi edellyttää.

  Viite: PWC http://www.strategyand.pwc.com/perspectives/2015-oil-gas-trends

  Monien suurten, useissa toimipaikoissa toimivien monikansallisten öljy- ja kaasualan yhtiöiden tuotanto- ja hallinnointijärjestelmien monimutkaisuus voi tehdä tästä vaikeasti hallittavan prosessin. Lähtökohtana on yleensä asiakastarveanalyysin (CNA) tekeminen. Tämä analyysi perustuu yksinkertaiseen 40 kysymyksen sarjaan, jonka vastauksista saadaan kuva kunkin tuotantolaitoksen toiminnasta, näkemys sen luotettavuusprosessien toiminnasta ja sen asemasta kunnossapidon kehityskaarella verrattuna toimialan keskiarvoihin ja parhaisiin käytäntöihin (ks. kuvio 1).

  Valmis CNA-analyysi sisältää keskeiset tiedot, joiden avulla on mahdollista laatia yksityiskohtainen AEO-suunnitelma laitoksen luotettavuuden ja sen tuotanto-omaisuuden käytön optimoimiseksi Tässä työnhallintamenettelyssä keskitytään neljään pääalueeseen: kunnossapitostrategia, työn määrittely, työn valvonta ja työn suorittaminen, mikä muodostaa kokonaisvaltaisen menetelmän yksilöllisille kunkin laitoksen tai toiminnon prosesseille, toimintakulttuurille ja teknologialle.

  Järjestelmällinen lähestymistapa omaisuuden hallintaan lienee tuttua monille öljy- ja kaasualan yhtiöille, varsinkin suurille organisaatioille. Ajan mittaan kuitenkin saattaa usein käydä niin, että huolellisesti suunnitellut pitkän aikavälin omaisuudenhallintaohjelmat keskeytyvät taloudellisten vaikeuksien, laitosten uudistamisen, yrityskauppojen, säännösmuutosten tai uusien tuotteiden lanseeraamisen vuoksi. Silloin johtajien ja teknisen henkilöstön huomio kiinnittyy lyhyen aikavälin sisäisiin kysymyksiin, mikä siirtää pitkän aikavälin suunnitelmat tärkeysjärjestyksessä heikompaan asemaan.

  On myös syytä huomata, että vaikka monet alalla toimivista yhtiöistä hallitsevat erittäin tehokkaasti tuotanto-omaisuuttaan ja laitoksensa luotettavuusprosesseja, ne eivät ole aina järjestelmällisiä. Laitosinsinöörit ovat keränneet tietoa ja tietämystä monen vuoden ajan ja se on kirkkaana heidän mielessään, mutta vain pieni osa on merkitty muistiin ja kirjattu tavalla, joka uusien työntekijöiden tai ulkopuolisten urakoitsijoiden olisi helppo omaksua

  CNA-analyysi on helppo tapa aloittaa prosessi. Se voi johtaa seuraavaan vaiheeseen, joka on nimeltään SKF Streamlined Reliability Centered Maintenance (RCM) -projekti, jonka myötä on mahdollista alkaa kirjata muistiin paljon tätä arvokasta tietoa tavalla, joka on sekä laitoksen insinöörien että ylemmän johdon kannalta mielekäs.

  Pitkän aikavälin visio
  Useimpien öljy- ja kaasualan toimintojen koosta ja monimutkaisesta rakenteesta johtuu, että todella onnistunut tuotanto-omaisuuden hallintastrategia edellyttää selkeää visiota ja pitkän aikavälin taktista toteuttamissuunnitelmaa. Mikä tahansa tätä vähäisempi toimintatapa johtaa lähes väistämättä toimintakustannusten nousuun samalla, kun tuotantokatkosten riski ja järjestelmän epäluotettavuus kasvavat.

  Markkinoiden lisääntyvät heilahtelut ja paine supistaa voittomarginaaleja yhdistettynä vaikkapa henkilöstö- ja osaamisvajeeseen sekä öljy- ja kaasualan prosessijärjestelmien hallintaan ja ylläpitoon liittyviin erityisvaatimuksiin merkitsee, että tehokas tuotanto-omaisuuden hallinta voi olla vaikea haaste. Monille yrityksille kumppanuus kokeneen, osaavan ja pitkälle erikoistuneen kumppanin kuten SKF:n kanssa muodostaa huomattavasti kustannustehokkaamman vaihtoehdon. Prosessin kaikkien tai sen strategisten osien ulkoistaminen voi lisätä joustavuutta, ennakoitavuutta ja hallittavuutta. Se voi myös vähentää käytettävissä oleviin resursseihin kohdistuvaa painetta esimerkiksi vapauttamalla sisäisiä suunnittelutiimejä keittymään muihin liiketoiminnan kannalta keskeisiin toimintoihin.

  Yksi organisaatioista, jotka ovat päättäneet ulkoistaa tuotanto-omaisuutensa hallintaprosessit valitsemalla kumppanikseen SKF:n, on eräs suuri yhdysvaltalainen öljy ja kaasun siirtoa putkilinjoja pitkin harjoittava yhtiö. Yrityksellä on hoidettavanaan yli 12 000 mailin putkilinjasto, 150 pääpumppausasemaa ja suuri määrä tärkeitä jakeluterminaaleja rautateiden pääteasemilla, satamissa ja valtateiden solmukohdissa. Yli kymmenen vuoden ajan yhtiö on kuitenkin käynyt läpi useita fuusioita ja omistajanvaihdoksia. Yhtiön ylin johto totesi, että tämä kehitys oli johtanut laitteistojen luotettavuuden vähittäiseen heikkenemiseen, kun putkilinjojen ja jakeluverkoston eri kohdissa noudatettiin epäyhtenäisiä käytäntöjä ja toimintatapoja. He ymmärsivät myös, että yhtiön ennakoiva kunnossapitostrategia edellytti täydellistä uudelleenarviointia, mutta yrityksellä ei ollut tarvittavia omia resursseja sen tehokasta toteuttamista varten.

  Yhtiö antoi meille toimeksi CNA -analyysin suorittamisen ja sen jälkeen kunnonvalvontapalveluiden tarjoamisen kentällä toimivien huoltoteknikkojemme verkoston avulla noin 700 putkiston tilan kartoittamiseksi eri puolilla Pohjois-Amerikkaa.

  Myöhemmin aloimme tutkia kaikkein arvokkainta omaisuutta lähinnä lukuisissa keskeisissä jakeluterminaaleissa keskittymällä niiden kriittisiin järjestelmiin ja laitteistoihin. Tämän menettelyn tärkeänä osana hyödynsimme SKF:n RCM-tekniikkaa. Siinä keskityimme suurimpiin vikoihin ja vikojen vaikutuksiin. Sen jälkeen ehdotimme määrättyjä toimia ongelmien toistumisen ehkäisemiseksi. Myös muut kuin kriittisen ongelmatilanteet arvioitiin ja tarvittaviin toimiin ryhdyttiin kunnossapitokustannusten minimoimiseksi ja tuottavuuden kasvattamiseksi. Nyt samaa lähestymistapaa sovelletaan pumppuasemien putkiverkkoihin.

  Myöhemmin SKF alkoi yhteistyössä asiakkaan kanssa laatia vakiomuotoisia työnkuvia, joissa määriteltiin kuhunkin valvonta- ja kunnossapitotehtävään kuuluvat kriittiset toimet. Niitä olivat esimerkiksi pumppujen moottoreiden korjaaminen tarvittavien työkalujen ja osien luetteloineen, korjausvaiheet ja tehtävän vaatima aika ja työvoima. Tätä suunnitelmaa laajennetaan edelleen varaosien ja varastojen optimointiohjelmalla (SPO), joka minimoi varastointitarpeen ja -kustannukset samalla, kun tärkeimpien osien saatavuus ja sijoittelu paranevat sen varmistamiseksi, että korjaukset hoidetaan nopeasti ja kustannustehokkaasti.

  Tästä strategisesta lähestymistavasta tuotanto-omaisuuden hallintaan asiakas hyötyy sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Kunnonvalvontapalveluiden ulkoistaminen sovittua kuukausittaista korvausta vastaan on antanut asiakkaillemme mahdollisuuden budjetoida nämä menot pääomakustannusten (CAPEX) sijaan tuotantokustannuksiin (OPEX). Tällä tavoin on paljon helpompi verrata ohjelman tuomia hyötyjä kuluihin ja parantaa kassavirtaa. Strateginen lähestymistapamme tuotanto-omaisuuden hallintaan on selkeästi määritelty ja johdonmukainen toimintamenetelmä, joka on helppo mukauttaa asiakkaan liiketoiminnan tarpeisiin tai toimintaympäristön muutoksiin. Kyseessä on ratkaisu, joka on sekä varma että turvallinen tulevaisuutta ajatellen. Ehkä selvimpänä osoituksena tämän lähestymistavan toimivuudesta olemme saavuttaneet yli 1 miljoonan dollarin säästöt sopimuksen ensimmäisten 12 voimassaolokuukauden aikana omaisuuden parantuneen käytettävyyden ja tuottavuuden sekä supistuneiden korjaus- ja kunnossapitokustannusten ansiosta. Nämä säästöt ovat huomattavasti merkittävämmät kuin huoltosopimuksen vuosikustannukset.

  Kokemus, tietämys ja resurssit
  Ulkoistaminen yleistyy toimialalla jatkuvasti ydintoiminnoissa, jotka ulottuvat kiinteistöhuollosta logistiikka- ja tietotekniikkapalveluihin. Öljy- ja kaasualan yhtiöille haasteellista toimintojen ja turvallisuuden kannalta kriittisen omaisuudenhallinnan ulkoistamisessa on sellaisen kumppanin löytäminen, jolla on tarvittava tietämys, kokemus ja globaalit resurssit sen varmistamiseksi, että kaikkea omaisuutta seurataan ja ylläpidetään jatkuvasti tiukimpien standardien mukaisesti.

  Suuret palveluntarjoajat kuten SKF pystyvät takaamaan tämän. Aivan yhtä tärkeää on, että palveluntarjoajalla on tietty erityisosaaminen tuotanto-omaisuuden hallinnasta, kunnonvalvonnasta ja ennaltaehkäisevästä kunnossapidosta ja että se saavuttaa parempia tuloksia nopeammin ja tehokkaammin kuin mihin vastaava omin voimin tuotettu palvelu pystyisi. Ulkoistettua tuotanto-omaisuuden hallintaa tarjoava kumppani tuo uuden strategisen ulottuvuuden yrityksen omien kunnossapito- ja suunnittelutiimien toimintaan ja voi herättää työhön uutta innostusta ja mielekkyyden tuntua. Kaiken kaikkiaan tuloksena pitäisi olla toimintojen tehokkuus, kustannussäästöt ja parantunut omaisuuden optimointitaso, minkä ansiosta kaasuyhtiöt voivat entistä ketterämmin reagoida lisääntyviin markkinaheilahteluihin. Jokin aika sitten pidetyssä ohjelman tarkastelukokouksessa putkilinjoja hoitavan asiakkaan kanssa eräs sidosryhmäläinen piti myönteisenä seikkaa, että yhdessäkään SKF:n valvontaohjelmaan kuuluvassa laitteessa ei oltu voitu kolmen vuoden aikana havaita yhtään vikaa. Yksi tähän sidosryhmään kuuluvista kokeneista laiteasiantuntijoista sanoi: "En muista yhtään sopimus- tai työskentelysuhdetta ulkopuolisen palveluntarjoajan kanssa, joka toimisi näin tiiviissä yhteistyössä. Tämä vahvistaa käsitystä, jonka mukaan menestykseen ei tarvita vain teknologiaa, vaan sitäkin enemmän ihmisiä, heidän kokemustaan, henkilökohtaista sitoutumistaan ja kykyä toimia tiimin osana.!

  Aktiebolaget SKF
  (julk.)

  Lisätietoja:
  Lehdistösuhteet: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

  SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 17 000 jakelupistettä. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli 75 997 miljoonaa Ruotsin kruunua ja sillä oli 46 635 työntekijää. www.skf.com

  ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group.

 • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (8.8 MB)

SKF logo