Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Doroczne Walne Zgromadzenie AB SKF

2014 marzec 28, 16:00 CET

Göteborg,28 marca 2014 roku: Dzisiaj odbyło się Walne Zgromadzenie Aktiebolaget SKF, spółki macierzystej Grupy SKF; przewodniczył mu Leif Östling.

Przyjęto w jego trakcie rachunki zysków i strat oraz bilanse, a także propozycję Rady dotyczącą wypłaty dywidend. Wysokość dywidendy ustalono na poziomie 5,50 SEK na akcję. Prawo otrzymania dywidendy przysługuje akcjonariuszom, którzy będą zarejestrowani w spisie akcjonariuszy na dzień 2 kwietnia 2014 roku.

Walne Zgromadzenie przyjęło propozycję Rady w sprawie wprowadzenia zmian w statucie spółki skutkujących zwiększeniem maksymalnej liczby członków Rady Nadzorczej z dziesięciu do dwunastu.

Walne Zgromadzenie zdecydowało o przyjęciu następujących zasad wypłat dla członków Rady Nadzorczej za rok 2014:

a) stały przydział w wysokości 5 895 000 SEK rozdzielony w następujący sposób: 1 440 000 SEK dla Prezesa Rady Nadzorczej oraz po 495 000 SEK dla każdego wybranego przez Walne Zgromadzenie członka Rady niezatrudnionego przez spółkę;

b) zmienny przydział odpowiadający wartości – obliczanej w sposób opisany poniżej – liczby udziałów serii B w spółce, których wartość po Walnym Zgromadzeniu powinna wynieść 400 000 SEK w przypadku Prezesa oraz 137 500 SEK w przypadku każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej;

c) przydział za prace w komisji w wysokości 918 000 SEK rozdzielony w następujący sposób: 210 000 SEK dla przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i po 150 000 SEK dla każdego z pozostałych członków Komisji Rewizyjnej oraz 120 000 SEK dla przewodniczącego Komisji ds. Wynagrodzeń i po 96 000 SEK dla każdego z pozostałych członków Komisji ds. Wynagrodzeń.

Przydział mogą otrzymać członkowie Rady wybrani przez Walne Zgromadzenie, którzy nie są zatrudnieni przez spółkę.

Kwestie związane z obliczaniem zmiennego przydziału: (i) liczbę akcji należy określić przez podzielenie kwoty odpowiednio 400 000 SEK lub 137 500 SEK z uwzględnieniem przeciętnej stopy najpóźniejszej możliwej wypłaty za akcję serii B według notowań giełdy NASDAQ OMX Stockholm AB w okresie pięciu dób handlowych następujących bezpośrednio po dniu, w którym obrót akcją nie wiąże się z uzyskaniem prawa do otrzymania dywidendy za rok 2014; (ii) wartość udziału serii B w spółce należy określić w odniesieniu do przeciętnej stopy najpóźniejszej możliwej wypłaty według notowań giełdy NASDAQ OMX Stockholm AB w okresie pięciu dób handlowych od opublikowania komunikatu prasowego spółki dotyczącego roku budżetowego 2014.

Ponownie wybrano następujących członków Rady Nadzorczej: Leif Östling, Ulla Litzén, Tom Johnstone, Lena Treschow Torell, Peter Grafoner, Lars Wedenborn, Joe Loughrey, Jouko Karvinen, Baba Kalyani. Wybrano następujących nowych członków Rady Nadzorczej: Hock Goh, Marie Bredberg.

Jako Prezesa Rady Nadzorczej wybrano Leifa Östlinga.

Walne Zgromadzenie przyjęło propozycję Rady Nadzorczej w sprawie zasad wynagradzania Zespołu Zarządzającego Grupą oraz propozycję Rady dotyczącą wdrożenia programu wynagradzania rezultatów za rok 2014 akcjami SKF (Performance Share Programme 2014). Program obejmie nie więcej niż 310 członków kierownictwa wyższego szczebla i kluczowych pracowników Grupy SKF, stwarzając im szansę na otrzymanie nieodpłatnego przydziału akcji SKF serii B. W ramach programu przydzielony może zostać maksymalnie jeden milion (1 000 000) akcji, co odpowiada w przybliżeniu 0,2% łącznej liczby akcji pozostających w obrocie. Liczba akcji przeznaczonych do przydziału musi odzwierciedlać stopień, w jakim osiągnięty zostaje docelowy poziom łącznej wartości dodanej (TVA, Total Value Added) wyznaczony przez Radę Nadzorczą na rok budżetowy 2014 oraz zmianę w TVA odnotowaną między latami budżetowymi 2014 i 2016.

Walne Zgromadzenie przyjęło przedstawioną propozycję dotyczącą Komisji Nominacyjnej.


Aktiebolaget SKF
(publ)


Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
Dział relacji z mediami: Ingalill Östman. Numer telefonu stacjonarnego: 46 31-337 3260. Numer telefonu komórkowego: 46 706-973260. Adres e-mail: ingalill.ostman@skf.com
Dział relacji z inwestorami: Marita Björk. Numer telefonu stacjonarnego: 46 31-337 1994. Numer telefonu komórkowego: 46 705-181994. Adres e-mail: marita.bjork@skf.comSKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań mechatronicznych i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada 15 000 dystrybutorów na całym świecie. W roku 2013 roczna sprzedaż wyniosła 63 597 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 48 401. www.skf.com

® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

SKF logo