Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Wykorzystanie chemikaliów i zgodność z wymaganiami prawa

SKF od lat czynnie pracuje nad ograniczaniem wykorzystania szkodliwych chemikaliów w procesach produkcyjnych. Chemikalia nie tylko szkodliwie wpływają na środowisko w rezultacie złego gospodarowania zawierającymi je produktami i ich wyrzucania; stosowanie chemikaliów w procesach produkcyjnych może mieć także szkodliwy wpływ na zdrowie pracowników, co ma miejsce w przypadku oparów lotnych związków organicznych (LZO).

Firma SKF zrezygnowała ze stosowania w swoich produktach – przyjmując limit stężenia masowego 0,1% – jakichkolwiek substancji niebezpiecznych występujących w wykazie GADSL (Global Automotive Declarable Substance List), substancji wzbudzających duże obawy według rozporządzenia REACH oraz substancji z listy SIN. W istocie sporządzone przez SKF Środowiskowe wytyczne dotyczące projektowania stanowią proces, w którego ramach wcieliliśmy w projektowanie i rozwój produktów kluczowe zagadnienia z zakresu ochrony środowiska, takie jak możliwość zawrócenia do obiegu materiałów produktu, wymagania prawne czy biodegradowalność.

Jak rozwiązujemy problemy związane z użytkowaniem chemikaliów?

 • Rozpuszczalniki i lotne substancje organiczne
  Zmniejszenie zużycia rozpuszczalników o 50% w ujęciu bezwzględnym

  Osiągnąwszy poprzedni cel, jakim było zredukowanie do 2007 roku zużycia rozpuszczalników o 25% w porównaniu z rokiem 2002, Grupa SKF przyjęła nowy, mianowicie zmniejszenie do roku 2012 zużycia w ujęciu bezwzględnym o 50% w porównaniu z rokiem 2007.

  Choć poczyniono istotne postępy (odnotowano redukcję o około 700 ton od roku 2007), zużycie LZO w roku 2012 wyniosło 929 ton, co odpowiada obniżeniu poziomu tylko o 42%. Terminem osiągnięcia celu redukcji o 50% jest obecnie rok 2016.

  Sprawozdania prezentujące nasze osiągnięcia na tym polu znajdziesz w sekcji Monitorowanie i sprawozdawczość na polu osiągów.
 • Polichlorowane bifenyle (PCB)
 • Inne substancje niebezpieczne (ODS)
 • REACH
SKF logo