Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Obciążenia

Obciążenie minimalne

więcej
informacji
→ Wymagane obciążenie minimalne
Minimalne obciążenie osiowe dla łożysk pojedynczych i par łożysk w zespole w układzie tandem:

Minimalne obciążenie promieniowe dla par łożysk w zespole w układzie rozbieżnym (O) lub zbieżnym (X):Wykonaj obliczenia
Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska

więcej
informacji
→ Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska P
Łożyska pojedyncze i pary łożysk w zespole w układzie tandem:

Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y2 Fa

Przy wyznaczaniu obciążenia osiowego Fa kieruj się informacjami zawartymi w punkcie Wyznaczanie obciążenia osiowego dla łożysk zabudowywanych pojedynczo lub parami w zespole w układzie tandem.

Pary łożysk w zespole w układzie rozbieżnym (O) lub zbieżnym (X):

Fa/Fr ≤ e → P = Fr + Y1 Fa

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y2 Fa

Wykonaj obliczenia
Równoważne obciążenie statyczne łożyska

więcej
informacji
→ Równoważne obciążenie statyczne łożyska

Łożyska pojedyncze i pary łożysk w zespole w układzie tandem:

P0 = 0,5 Fr + Y0 Fa

P0 < Fr → P0 = Fr

Przy wyznaczaniu obciążenia osiowego Fakieruj się informacjami zawartymi w punkcie Wyznaczanie obciążenia osiowego dla łożysk zabudowywanych pojedynczo lub parami w zespole w układzie tandem.

Pary łożysk w zespole w układzie rozbieżnym (O) lub zbieżnym (X):

P0 = Fr + Y0 Fa

Wyznaczanie obciążenia osiowego dla łożysk zabudowywanych pojedynczo lub parami w zespole w układzie tandem

Gdy łożysko kulkowe skośne jednorzędowe jest poddawane obciążeniu promieniowemu, obciążenie jest przenoszone z jednej bieżni na drugą pod kątem w stosunku do osi łożyska. W łożysku wytwarzana jest wówczas wewnętrzna siła osiowa. Tę siłę należy uwzględniać przy obliczaniu obciążeń równoważnych dla nastawianych łożyskowań składających się z dwóch pojedynczych łożysk i/lub par łożysk w zespole w układzie tandem.

Równania (tabela 1) obowiązują pod warunkiem, że łożyska mają taki sam kąt działania i są nastawione względem siebie w sposób zapewniający praktycznie zerowy luz oraz brak jakiegokolwiek napięcia wstępnego. Według tabeli, łożysko A jest obciążane siłą promieniową FrA a łożysko B siłą promieniową FrB. Obydwa obciążenia FrA i FrB są zawsze traktowane jako dodatnie, nawet jeśli działają one w kierunku przeciwnym do przedstawionego na rysunkach. Obciążenia promieniowe działają w środkach nacisku łożysk (wymiar a → tablica produktowa).

Takie obliczenia można z łatwością wykonywać przy pomocy narzędzi obliczeniowych SKF dostępnych online. W przypadku łożysk nastawionych z luzem lub z napięciem wstępnym, albo w przypadku zestawień łożysk o różnym kącie działania, równania komplikują się – w takim wypadku wyliczeń można dokonywać przy pomocy platformy SKF SimPro (SKF SimPro Quick).
Obciążalność par łożysk

Wartości nominalnej nośności oraz granicznego obciążenia zmęczeniowego podane w tablicach produktowych dotyczą pojedynczych łożysk. Dla par łożysk zamontowanych bezpośrednio obok siebie, obowiązują następujące wartości:

 • nominalna nośność dynamiczna dla łożysk standardowych we wszystkich układach oraz łożysk SKF Explorer w układzie rozbieżnym (O) oraz zbieżnym (X)
  C = 1,62 Cłożysko pojedyncze

 • nominalna nośność dynamiczna dla łożysk SKF Explorer w układzie tandem
  C = 2 Cłożysko pojedyncze

 • nominalna nośność statyczna
  C0 = 2 C0łożysko pojedyncze

 • graniczne obciążenie zmęczeniowe
  Pu = 2 Pu łożysko pojedyncze

Symbole

A
współczynnik minimalnego obciążenia osiowego (→ tablica produktowa)
dmśrednia średnica łożyska [mm]

= 0,5 (d + D)

ewspółczynnik obliczeniowy (→ tablica produktowa)
Faobciążenie osiowe [kN]
Famminimalne obciążenie osiowe [kN]
Frobciążenie promieniowe [kN]
Frmminimalne obciążenie promieniowe [kN]
krwspółczynnik minimalnego obciążenia promieniowego (→ tablica produktowa)
nprędkość obrotowa [obr/min]
Prównoważne obciążenie dynamiczne łożyska [kN]
P0równoważne obciążenie statyczne łożyska [kN]
X, Y0, Y1, Y2współczynniki obliczeniowe (→ tablica produktowa)
νfaktyczna lepkość kinematyczna środka smarnego [mm2/s]
SKF logo