Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Montaż i demontaż

Podczas montażu łożysk kulkowych samonastawnych na wale należy stosować odpowiednie narzędzia, a elementy mocujące powinny być dokręcane momentem/o kąt o wartości podanej w tablicy produktowej. Wartości kąta dokręcenia podane dla łożysk montowanych na tulei wciąganej należy traktować jako poglądowe, ponieważ trudno jest dokładnie określić położenie początkowe.
Więcej informacji na temat montażu i demontażu łożysk kulkowych samonastawnych oraz składania zespołów łożyskowych z łożyskami kulkowymi samonastawnymi zob. w dokumencie Podręcznik utrzymania ruchu łożysk SKF.
Montaż łożysk kulkowych samonastawnych do opraw z gniazdem montażowym

Montaż łożyska kulkowego samonastawnego do oprawy z gniazdem (rowkiem) montażowym polega na umieszczeniu łożyska w gnieździe montażowym w otworze oprawy (ilustr. 1) i przekręceniu go na właściwe miejsce. Niewspółosiowość kątowa łożyska względem oprawy nie powinna przekraczać 5°. Mimośrodowy pierścień mocujący powinien zostać zdemontowany z łożyska przed włożeniem go do oprawy, a następnie zamontowany z powrotem po osadzeniu łożyska w oprawie.

Element ustalający należy ustawić w kierunku wyznaczonym przez gniazdo montażowe. Wyjątek stanowią pod tym względem oprawy kompozytowe i ze stali nierdzewnej właściwe gamie SKF Food Line, mające w oznaczeniu przyrostek L: przy montowaniu łożysk w tych oprawach element ustalający należy ustawić w kierunku przeciwnym do wyznaczonego przez gniazdo montażowe.

Należy dopilnować, żeby żaden z rowków lub otworów smarowych w zewnętrznej powierzchni łożyska nie znajdował się tam, gdzie gniazdo montażowe w oprawie, ponieważ groziłoby to wyciekaniem smaru plastycznego i przedostawaniem się zanieczyszczeń do wnętrza łożyska (ilustr. 2).

Jeżeli łożysko musi być przesmarowywane, należy dopilnować, żeby elementy smarownicze w pierścieniu zewnętrznym (otwór albo rowek i otwór) pokrywały się z elementem smarowniczym w otworze oprawy. Niewspółosiowość łożyska względem oprawy nie może w takim wypadku przekraczać 2°, w przeciwnym razie przesmarowywanie nie będzie możliwe (ilustr. 3).

SKF zaleca montowanie łożysk kulkowych samonastawnych SKF wyłącznie w oprawach produkcji SKF, co ma na celu uniknięcie niedopasowania elementów oraz umożliwienie prawidłowego przesmarowywania łożyska.

Łożyska kulkowe samonastawne SKF ConCentra
Przy montażu łożysk kulkowych samonastawnych SKF ConCentra tak umieść pierścień montażowy, aby jeden wkręt mocujący (dociskowy) ustawiony był dokładnie przeciwlegle do szczeliny w tulei.

UWAGA

Nie przystępuj do dokręcania wkrętów mocujących (dociskowych), dopóki łożysko nie znajdzie się we właściwym miejscu na wale. Przedwczesne dokręcenie wkrętów grozi odkształceniem tulei schodkowej. Nie wolno podejmować prób odłączenia tulei i pierścienia montażowego od łożyska przed przystąpieniem do montażu łożyska na wale.
Aby zdemontować łożyska kulkowe samonastawne SKF ConCentra, należy najpierw poluzować wkręty dociskowe. Następnie należy delikatnie uderzyć w brzeg tulei po stronie pierścienia montażowego lub w powierzchnię czołową pierścienia wewnętrznego po przeciwnej stronie, aby poluzować zacisk (ilustr. 4).
SKF logo