Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Wymagana wielkość łożyska

Podkładki i tuleje kompozytowe

Aby wyznaczyć wymaganą wielkość kompozytowej tulei lub podkładki oporowej, należy zacząć od znamionowej trwałości w danym zastosowaniu. Trwałość znamionowa zależy od warunków pracy, rodzaju maszyny oraz jej niezawodności eksploatacyjnej. Wymaganą wielkość łożyska można wyznaczyć według poniższej procedury. 

 1. W ramach pierwszego przybliżenia do obliczenia wymaganej znamionowej nośności dynamicznej C można użyć wartości wzorcowej stosunku nośności do obciążenia C/P = 2. Odpowiednie łożysko można w dalszej kolejności wybrać z tablic produktowych. 
 2. Zdatność tulei lub podkładki oporowej do faktycznych warunków obciążenia p i prędkości poślizgu v sprawdzaj na następujących wykresach pv:
  • dla łożysk ślizgowych z kompozytu PTFE (zob. na wykresie 1),
  • dla łożysk z kompozytu POM (zob. na wykresie 2).
 3. Wymagane do przeprowadzenia tej kontroli obciążenie właściwe łożyska p i średnią prędkość poślizgu v można obliczyć w sposób omówiony poniżej w związku z podanymi równaniami.
  • Jeżeli wykres pv wskazuje, że można zastosować równanie trwałości znamionowej, przejdź do kroku 4.
  • Jeżeli według wykresu pv zakres pv zostaje przekroczony, wybierz łożysko o większej nośności albo skontaktuj się z działem obsługi technicznej SKF ds. zastosowań.
 4. Oblicz trwałość znamionową (zob. równanie poniżej – albo XXXX), po czym zastosuj się do następujących wskazań:
  • jeżeli obliczona trwałość znamionowa jest mniejsza od wymaganej, należy wybrać łożysko ślizgowe przegubowe lub oczkowe większego rozmiaru i powtórzyć obliczenia;
  • jeżeli obliczona trwałość znamionowa jest większa od wymaganej, dane łożysko ślizgowe przegubowe lub oczkowe można wybrać do danego zastosowania.
W przypadku tulei kołnierzowych sprawdzaj osobno zdatność tulei i samego kołnierza (obrzeża). Aby obliczyć obciążenie właściwe obrzeża, zastąp w powyższym równaniu C wielkością Ca. Wartości Ca podano w tablicy produktowej.

Obciążenie właściwe łożyska

Obciążenie właściwe łożyska można wyznaczyć na podstawie następującej zależności:

p = K F/C

gdzie

p=obciążenie właściwe łożyska [N/mm2]
F=obciążenie dynamiczne łożyska [kN]
C=znamionowa nośność dynamiczna [kN]
K=współczynnik obciążenia właściwego [N/mm2]
= 80 dla materiału kompozytowego PTFE (przyrostek E)
= 120 dla materiału kompozytowego POM (przyrostek M)

Średnia prędkość poślizgu

Średnią prędkość poślizgu dla ruchu stałego można wyznaczyć na podstawie następującej zależności:

v = 5,82 × 10–7 d β f

gdzie

v=prędkość poślizgu [m/s]
d=średnica powierzchni styku ślizgowego [mm]
= średnica otworu d dla tulei
= 0,5 (d + D1) dla obrzeży i tulei kołnierzowych
= 0,5 (d + D) albo wymiar Ja dla podkładek oporowych
f=częstotliwość oscylacji [min–1] albo prędkość obrotowa [obr/min]
β=połowa kąta oscylacji (rys. 1) [°] dla kąta obrotu β = 90°

Obliczanie trwałości znamionowej

Na trwałość łożyska ślizgowego wpływa wiele czynników: między innymi obciążenie, prędkość poślizgu, temperatura pracy oraz chropowatość powierzchni współpracującej, z którą styka się kompozytowa warstwa poślizgowa. Dlatego też wszelkie obliczenia mogą być źródłem jedynie przybliżonych wartości.
Poziomy wyznaczane za pomocą równań trwałości znamionowej są osiągane przez większość łożysk i w wielu przypadkach przekraczane. Potwierdziły to zarówno wyniki prób w platformach testowych, jak i faktyczne, eksploatacyjne doświadczenia.
Trwałość znamionową łożysk ślizgowych SKF z kompozytów PTFE i POM można wyznaczać na podstawie następującej zależności:

Gh = c1 c2 c3 c4 c5 KM / (p v)n

Wykonaj obliczenia

Przy obliczaniu trwałości uwzględnij wartości graniczne dla produktu (p v) w następujący sposób:

 • tworzywa PTFE – jeżeli p v < 0,025, zastosuj wartość 0,025;
 • tworzywa POM: jeżeli p v < 0,1, zastosuj wartość 0,1.

gdzie
Gh=trwałość eksploatacyjna [godziny pracy]
c1=współczynnik obciążenia (zob. na wykresie 3)
c2=współczynnik prędkości (zob. na wykresie 4)
c3=współczynnik temperatury (zob. na wykresie 5)
c4=współczynnik chropowatości powierzchni (zob. na wykresie 6)
c5=współczynnik zależny od rodzaju obciążenia
= 1 dla obciążenia nieruchomego (tzn. takiego, w którego przypadku strefa oddziaływania obciążenia przez cały czas znajduje się w tym samym miejscu na obwodzie łożyska)
= 1,5 dla obciążenia wirującego (tzn. takiego, w którego przypadku strefa oddziaływania obciążenia przemieszcza się po obwodzie łożyska)
KM=współczynnik zależny od materiału i typu łożyska
= 480 dla tulei z kompozytu PTFE
= 300 dla podkładek oporowych z kompozytu PTFE
= 1 900 dla podkładek oporowych i tulei z kompozytu POM
p=obciążenie właściwe łożyska [N/mm2]
v=prędkość poślizgu [m/s]
n=wykładnik
= 1 dla materiałów PTFE
= 1 dla materiałów POM przy p v ≤ 1
= 3 dla materiałów POM przy p v > 1


Taśmy i tuleje z brązu, z poliamidu i z włókien zwijanych

Występujące obciążenia, naprężenia i prędkości poślizgu nie powinny przekraczać maksymalnych dopuszczalnych poziomów, podanych w następujących, powiązanych rozdziałach zawierających parametry techniczne łożysk:

Ponadto, w odniesieniu do tulei z włókien zwijanych (serii PWM), wykres 7 wskazuje dopuszczalne zestawienia pv odpowiadające obciążeniom właściwym łożyska i prędkościom poślizgu dla tego materiału tulei. Jeżeli wartości odpowiadające obciążeniu właściwemu łożyska i prędkości poślizgu mieszczą się pod krzywą na tym wykresie pv, wybrane łożysko jest odpowiednie do danego zastosowania. W sprzyjających warunkach dozwolone mogą być także zakresy eksploatacyjne wykraczające ponad krzywą. W takim wypadku skontaktuj się z z działem obsługi technicznej SKF ds. zastosowań.

Wymagane do przeprowadzenia tych kontroli obciążenie właściwe łożyska p i średnią prędkość poślizgu v można obliczyć w sposób omówiony poniżej w związku z podanymi równaniami.

Obciążenie właściwe łożyska

Obciążenie właściwe łożyska można wyznaczyć na podstawie następującej zależności:

p = F/A

gdzie

p=obciążenie właściwe łożyska [N/mm2]
F=obciążenie łożyska [N]
A=nośny przekrój poprzeczny [mm2]
= d (B – 2) dla tulei z włókien zwijanych (rys. 2)
= d B dla tulei z brązu i z poliamidu
= (D/2)2 – (d/2)2 Π dla podkładek oporowych


Średnia prędkość poślizgu

Średnią prędkość poślizgu dla ruchu stałego można wyznaczyć na podstawie następującej zależności:

v = 5,82 × 10–7 d β f

gdzie

v=prędkość poślizgu [m/s]
d=średnica powierzchni styku ślizgowego [mm]
= średnica otworu d dla tulei
= 0,5 (d + D1) dla obrzeży i tulei kołnierzowych
= 0,5 (d + D) albo wymiar Ja dla podkładek oporowych
f=częstotliwość oscylacji [min–1] albo prędkość obrotowa [obr/min]
β=połowa kąta oscylacji (rys. 1) [°] dla kąta obrotu β = 90°


SKF logo