Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Trwałość eksploatacyjna smaru i okresy wymiany smaru

Istnieje kilka wzajemnie powiązanych czynników mających wpływ na trwałość eksploatacyjną smaru, które są bardzo trudne do obliczenia dla danego zastosowania. Z tego powodu istnieje standardowa praktyka używana do szacowania trwałości smaru w oparciu o dane empiryczne.
Okres pomiędzy kolejnymi wymianami smaru w łożysku jest oparty na szacunkowej trwałości eksploatacyjnej smaru. Używać można różnych metod, ale SKF zaleca stosowanie się do poniższych wskazówek opracowanych specjalnie dla łożysk super-precyzyjnych.
Wykres 1 ilustruje okresy wymiany smaru tf dla różnych wykonań łożysk super-precyzyjnych. Wykres został sporządzony dla następujących warunków:
  • łożysko ze stalowymi elementami tocznymi
  • wał poziomy
  • temperatura robocza ≤ 70 °C (160 °F)
  • wysokiej jakości smar z zagęszczaczem litowym
  • okres wymiany smaru, pod koniec którego 90% łożysk jest jeszcze niezawodnie smarowanych (trwałość L10)
Jeżeli to konieczne, okres wymiany smaru odczytany z wykresu 1 należy skorygować za pomocą współczynników korekcyjnych związanych z rodzajem łożyska, wykonaniem oraz warunkami pracy. Do wyznaczenia okresu wymiany smaru służy równanie

Trelub = tf C1 C2 … C8
Krzywe dla łożysk kulkowych skośnych i wzdłużnych dotyczą tylko pojedynczych łożysk. Wartości dla dopasowanych zespołów należy skorygować w zależności od układu, liczby łożysk w zespole i napięcia wstępnego poprzez pomnożenie okresu wymiany smaru przez współczynnik C1 (tabela 1). W przypadku wykorzystywania zespołów o liczbie łożysk większej niż cztery należy skontaktować się z serwisem technicznym SKF.
W przypadku łożysk hybrydowych szacunkowa trwałość eksploatacyjna smaru może zostać skorygowana poprzez pomnożenie wartości dla łożysk ze stalowymi elementami tocznymi przez współczynnik korekcyjny C2 (tabela 2).
W zależności od warunków pracy okres wymiany smaru należy pomnożyć przez każdy z odpowiednich współczynników korekcyjnych od C3 do C8 (tabela 3).
Inne czynniki, nieopisane tutaj, mogą mieć wpływ na trwałość eksploatacyjną smaru, np. obecność wody, chłodziwa oraz występowanie drgań.
Wrzeciona obrabiarek często pracują w warunkach zmiennych prędkości, obciążenia i temperatur roboczych. Jeśli zakres prędkości/obciążeń jest znany i jest cykliczny, okres wymiany smaru dla każdego przedziału prędkości/obciążenia można obliczyć w powyższy sposób. Okres wymiany smaru dla łącznego cyklu roboczego można obliczyć na podstawie równania

tf tot = 100 / Σ(ai/tfi)

gdzie
tf tot=łączny okres wymiany smaru [godziny]
ai=część łącznego czasu cyklu przy prędkości ni [%]
tfi=okres wymiany smaru przy prędkości ni [godziny]
SKF logo