Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Dynamiczne analizatory silników elektrycznych

Urządzenia do dynamicznego testowania i monitorowania stanu silników elektrycznych

Przyrządy SKF do dynamicznego testowania i monitorowania stanu silników elektrycznych zostały skonstruowane z myślą o badaniu stanu silników i prądnic z poziomu konsoli sterowania silnikami (MCC, <I>Motor Control Centre</I>) lub za pośrednictwem jednostki połączeniowej Baker EP1000. Dynamiczny analizator silników SKF – EXP4000 – należy do najnowszej generacji niskonapięciowych urządzeń zasilanych prądem przemiennym i akumulatorowo, które pozwalają na testowanie silników i prądnic w toku ich eksploatacji. Analizator EXP4000 dostarcza informacji na temat badanego silnika, jego obciążenia i pobieranej mocy, co przekłada się na możliwość oceny osiągów silnika oraz poprawności jego doboru do układu, w którym pracuje.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym dystrybutorem rozwiązań SKF z zakresu monitorowania i prób silników elektrycznych – zadzwoń pod numer +1 970 282 1200.
Dynamiczny analizator silników elektrycznych SKF – EXP4000
Ten przenośny przyrząd realizuje pełne monitorowanie zdalne z poziomu konsoli sterowania silnikami (MCC) oraz może łączyć się z silnikami w miejscach ich pracy (tylko przy obniżeniu poziomu mocy silnika na czas łączności). Jest jednostką niskonapięciową, zasilaną akumulatorowo (z przyłączem 110 V prądu przemiennego), przeznaczoną do intensywnego użytku w warunkach ciasnej przestrzeni typowych dla środowiska przemysłowego.

Ten dynamiczny (eksploatacyjny) analizator silnika umożliwia dokonywanie analizy przyczyn źródłowych, czego pierwszym etapem jest oddzielenie potencjalnie dotykających układu silnik-maszyna problemów o charakterze mechanicznym od tych mających naturę elektryczną. Analizator EXP4000 został zaprojektowany do wskazywania w układach trudności dotyczących między innymi zdawanej mocy, napędu bezstopniowego, silnika bądź jego obciążania. Wykorzystując komputer i sprawdzone w praktyce rozwiązania inżynierskie, EXP4000 pozwala na przeprowadzanie wszystkich prób bezpośrednio z poziomu MCC lub za pośrednictwem opcjonalnego łącza SKF EP1000.

EXP4000 pełni na rzecz programów prognozowanego utrzymania ruchu siedem głównych funkcji. Rozpoznaje on w obwodzie elektroenergetycznym ewentualne problemy, które mogłyby pogorszyć stan silnika, bada ogólne warunki wpływające na moc silnika, monitoruje obciążenie i sprawdza osiągi silnika, a także ocenia potencjał oszczędności energii. Programuje się go pod kątem dostarczania informacji na temat:
 • Poziomu napięcia 
 • Zrównoważenia napięcia 
 • Zniekształceń harmonicznych oraz łącznych 
 • Stanu klatki wirnika 
 • Sprawności silnika 
 • Współczynnika efektywnej pracy 
 • Przetężeń 
 • Warunków pracy 
 • Obciążenia momentem
Po zakończeniu prób użytkownik może zapisać i przechować wyniki uzyskane dla poszczególnych silników. Tego rodzaju dokumentacja ma zasadnicze znaczenie dla pomyślności każdego programu prognozowanego utrzymania ruchu, ponieważ daje możliwość przywoływania wcześniejszych informacji celem wyznaczania rzeczywistych trendów. Za sprawą EXP4000 można gromadzić, przechowywać i przywoływać wyniki prób oraz nimi zarządzać z zastosowaniem standardowych formatów relacyjnej bazy danych MS Access. Sprawne i proste generowanie sprawozdań z poziomu głównej konsoli z drukarką pozwala operatorom wzrokowo sprawdzać poprawność funkcjonowania silników.

Sprawność silników może być przy pomocy EXP4000 badana w skali całego zakładu, z wykrywaniem niedopasowania obciążeń, oscylacji obciążenia oraz przejściowych szczytowych stanów energetycznych. Możliwość wykonywania takich operacji online oznacza zdolność do precyzyjnej oceny zmian warunków obciążenia w czasie. Wyniki, dostępne natychmiast, dają operatorom pojęcie o sprawności eksploatacyjnej oraz o rzeczywistych kosztach marnowanej energii.

Dziedziny prób:
 • Jakość mocy: Rozpoznawanie kłopotów z nieoptymalną jakością mocy, powodujących dodatkowe, zbędne obciążenie silnika. Badanie poziomu i zrównoważenia napięcia, zniekształceń harmonicznych i łącznych oraz mocy uwidacznia problemy nawracające. Źródłem tych problemów może być niewłaściwe nastawienie zaczepów transformatora zasilającego, nieodpowiedni rozkład obciążeń jednofazowych, przeciążanie (nasycanie rdzeni) transformatorów zasilających, nadmierne wykorzystanie napędów z częstotliwościową regulacją obrotów (VFD) na szynach niskonapięciowych, nadmiar częstotliwości nieharmonicznych w VFD, brak wzbudników liniowych w zastosowaniach VFD bądź brak lub rozwarcie kondensatorów korygujących współczynnik mocy.
 • Osiągi maszyny: Próby z tej grupy służą ocenie aktualnego funkcjonowania silnika – rozpoznawaniu operacji nadmiernie obciążających go i źródeł takiego stanu rzeczy. Bada się współczynnik efektywnej pracy, obciążenie, warunki eksploatacji i sprawność; oblicza się okres zwrotu. Do problemów powszechnie wykrywanych na tym polu należy przeciążanie cieplne silnika, wskazujące na pogorszenie stanu maszyny, będące jedną z okoliczności bezpośrednio powiązanych z kondycją silnika, a poprzez niesprawność skutkujące marnowaniem energii.
 • Prąd: Próby z tej grupy wskazują problemy w obrębie całego układu maszyny. Testy dotyczą między innymi przetężeń i asymetrii obciążenia. Badają kondycję całego układu i opisują sposób, w jaki dotykający go problem wiąże się z prądem. Dziedzina ta pozwala na rozpoznawanie problemów, jednak nie zawsze umożliwia jednoznaczne wskazywanie ich przyczyn źródłowych.
 • Widmo: W tej dziedzinie bada się wirnik – pod kątem widma V/I, widma sygnału zdemodulowanego i drgań harmonicznych. Wskazuje ona zależności między prądem a napięciem w świetle częstotliwości. Elektrycznie wykrywa problemy z nasyceniem rdzenia, pęknięcia wirnika oraz nadmierne wykorzystanie napędów z częstotliwościową regulacją obrotów (VFD) na szynach niskonapięciowych. Pozwala też na weryfikowanie problemów o charakterze mechanicznym.
 • Moment obrotowy: Dziedzina momentu obrotowego jest dla SKF polem wysoce istotnego przełomu. Próby z tej grupy, dotyczące tętnienia oraz widma momentu obrotowego, pozwalają użytkownikowi znajdować różnorakie problemy szybko i precyzyjnie. Obszarem specjalizacji owej dziedziny jest diagnozowanie problemów natury mechanicznej. Umożliwia to wykazywanie przejściowych przeciążeń oraz wykrywanie mechanicznej nierównowagi, a także kłopotów z łożyskowaniem i problemów takich jak kawitacja.
 • Przyłącza: Ta sekcja EXP4000 oferuje wiele narzędzi dodatkowych, w tym wykresy wskazowe, trzy poziomy prądu i tyleż poziomów napięcia, histogramy składowych harmonicznych, wskazanie bieżącego napięcia i bieżącej częstotliwości oraz składniki symetryczne, a także ślady prędkości, znajdujące zastosowanie do napędów z dynamiczną częstotliwościową regulacją obrotów. Stosowane razem, narzędzia te umożliwiają ocenę stanu łożysk.
 • Monitorowanie napędów z częstotliwościową regulacją obrotów (opcjonalnie): Analizator EXP4000 został przez SKF pomyślany jako kompleksowe narzędzie do monitorowania. W połączeniu z dowolnym trójfazowym silnikiem indukcyjnym i prądnicą, pozwala także na monitorowanie funkcjonowania napędów z częstotliwościową regulacją obrotów (VFD) i serwomotorów prądu przemiennego. Za jego sprawą możliwe stało się diagnozowanie problemów z silnikami w toku nawet najbardziej intensywnej eksploatacji VFD. Opcjonalne oprogramowanie VFD4000 wizualizuje zmiany częstotliwości, obrotów, momentu obrotowego i napięcia w czasie.
 • Monitorowanie ciągłe: EXP4000 wykorzystuje oprogramowanie do monitorowania ciągłego SKF CM4000, pozwalające użytkownikowi na monitorowanie w czasie rzeczywistym aż do 41 punktów danych. Stojąca za tym zdolność do nieprzerwanego gromadzenia danych usprawnia wykrywanie problemów, które dotykają silników okresowo, takich jak samoczynne wyłączanie elektryczne. Operator może dostosować monitorowanie do indywidualnych potrzeb, tak aby gromadzić w czasie rzeczywistym dane o parametrach uważanych za najważniejsze dla realizowanych operacji. EXP4000 może również pełnić funkcję analizatora mocy, wyznaczającego faktyczną jakość mocy.
 • Analiza stanów przejściowych: Przy pomocy wbudowanego narzędzia EXP4000 może przeprowadzić rozruchową analizę stanów przejściowych. Śladami są wartości skuteczne prądu (RMS) oraz napięcia wszystkich trzech faz.
System analizy silników online SKF - NetEP
SKF zdaje sobie sprawę z trudności, jakich przysparzają starania zorientowane na obniżenie ponoszonych kosztów przy jednoczesnym zmaksymalizowaniu niezawodności i wydajności sprzętu elektrycznego. System analizy silników online SKF NetEP dostarcza w czasie rzeczywistym informacji na temat maszyn wirujących prosto do biur bądź w dowolne miejsce, gdzie dostępna jest łączność z internetem. Wykorzystując sprawdzone technologie monitorowania EXP, NetEP umożliwia podłączonym do komputerowych serwerów mechanizmom centralnego gromadzenia danych pozyskiwanie informacji o parametrach pracy maszyn bez konieczności osobistego odwiedzania zakładów. System ten nieprzerwanie gromadzi dane z licznych napięciowych szyn zbiorczych i silników.

Poprawa trwałości eksploatacyjnej maszyn
NetEP nieprzerwanie dostarcza informacji na temat silników i układów maszyn, niezbędnych technikom utrzymania ruchu do uzyskiwania optymalnej sprawności maszyn i urządzeń w sposób przeciwdziałający kosztownym przestojom. Ten przepływ danych jest cennym źródłem informacji o trendach, przyczyniających się do podejmowania w odniesieniu do układów maszyn silniej ugruntowanych decyzji w zakresie utrzymania ruchu i wymiany części. System NetEP pomaga przedłużać okresy eksploatacji maszyn wirujących, zapewniając wiedzę potrzebną do rozpoznawania określonych usterek silników i układów maszyn z wyprzedzeniem awarii powodujących zatrzymanie. Regularnie sprawdza i analizuje parametry pracy maszyn, dzięki czemu do minimum ograniczone zostają potrzeby indywidualnego testowania silników i prądnic przy pomocy przenośnych przyrządów, w samym ich otoczeniu (na przykład przy konsolach sterowania bądź bezpośrednio przy silnikach).

Możliwość pozyskiwania danych online
NetEP scala w ramach infrastruktury sieciowej cały szereg zdolności z zakresu monitorowania stanu maszyn. Owa stacjonarna jednostka może gromadzić dane z maksymalnie 7 różnych szyn zbiorczych. Do pojedynczej jednostki NetEP dołączone mogą być nawet 32 silniki. Do pojedynczego serwera dołączyć można wiele systemów NetEP, aby w efekcie monitorować tysiące silników pracujących w dowolnym miejscu na świecie. NetEP sprawdza jakość mocy co 10 sekund oraz kształt fali w czasie raz na godzinę.

Nieprzerwana ocena stanu maszyn wirujących
System NetEP dokonuje jednego pomiaru napięcia na szynę zbiorczą, wykorzystując czujniki prądu zainstalowane przy każdym silniku. Analizuje ponad 120 parametrów elektrycznych i porównuje wyniki z poziomami granicznymi określonymi przez użytkownika, by zawiadamiać go o wszelkich przypadkach przekroczenia tychże. Informujące o usterkach alarmy są przesyłane serwerowym łączem sieciowym.

Budowa systemu dowodzi naszego niesłabnącego oddania kwestiom jakości, niezawodności i przewagi konkurencyjnej. NetEP dostarcza danych na temat pogorszenia osiągów silników oraz wpływu przegrzewania na ich funkcjonowanie. Ponadto bada sprawność silników w skali zakładu, wykrywa niedopasowania obciążeń i rozpoznaje obciążenia oscylujące. Wyniki i powiadomienia o problemach, dostępne niezwłocznie, dają użytkownikowi pojęcie o sprawności eksploatacyjnej oraz o faktycznych kosztach marnowanej energii.
SKF logo