Najava Glavnog godišnjeg sastanka kompanije SKF

2014 фебруар 24, 13:00 CET

Geteborg, Švedska, 24. februar, 2014: Obaveštavamo vas da će se Glavni godišnji sastanak kompanije Aktielbolaget SKF održati na lokaciji SKF Kristinedal, Byfogdegatan 4, Göteborg, Sweden, u 13,00, u petak, 28. marta 2014. godine. Ulaz na sastanak biće otvoren od 11,00. Imajte u vidu da će biti služenja osveženja, pre Glavnog godišnjeg sastanka, između 11,00 i 12,15.

Glavni godišnji sastanak
Da bi imali pravo da učestvuju na sastanku, akcionari moraju biti zabeleženi u registru akcionara koji vodi Euroclear Sweden AB do petka, 21. marta 2014. i moraju obavestiti kompaniju najkasnije do ponedeljka, 24. marta 2014. godine, pismom adresiranim na AB SKF, c/o Computershare AB, Box 610, SE-182 16 Danderyd, Sweden, ili preko internet sajta kompanije www.skf.com, ili preko telefona +46 31 337 25 50 (između 09:00 i 16:00). Prilikom obaveštavanja kompanije, poželjno bi bilo u pismenoj formi, trebalo bi da uključite informacije kao što su ime, adresa, broj telefona, registrovani udeo akcija i savetnike, ako ih ima. Kada se predstavljanje obavlja preko proksija, originalni proksi formular biće poslat kompaniji pre glavnog godišnjeg sastanka. Akcionari čije su akcije registrovane na ime poverenika moraju ove akcije privremeno registrovati na svoje ime kako bi učestvovali na sastanku. Bilo koja vrsta takve preregistracije u cilju ostvarivanja prava glasa treba da se obavi tako da akcionar bude upisan u registar akcionara do petka, 21. marta 2014. godine. To znači da akcionari moraju da daju obaveštenje poverenicima o njihovoj želji da budu uključeni u registar deoničara dosta pre ovog datuma.

Raspored
1. Otvaranje Glavnog godišnjeg sastanka.
2. Izbor predsedavajućeg sastanka.
3. Sačinjavanje i odobrenje liste za glasanje.
4. Odobrenje rasporeda.
5. Izbor osoba za potvrdu vremena.
6. Provera propisnosti sazivanja sastanka.
7. Prikaz godišnjeg izveštaja i izveštaja revizije kao i zajedničkih računa i izveštaja revizije za Grupu.
8. Obraćanje od strane predsednika.
9. Stavka usvajanja izjave o prihodu i stanja na računu i izjave o konsolidovanom prihodu i konsolidovanog stanja na računu.
10. Rezolucija koja se odnosi na distribuciju profita.
11. Tema oslobađanja članova odbora i Predsednika od odgovornosti.
12. Predlog odbora direktora koji se odnosi na izmenu Stavki za pridruživanje.
13. Određivanje broja članova odbora i zamenika članova.
14. Određivanje honorara za Odbor direktora.
15. Izbor članova odbora i zamenika članova odbora uključujući predsednika odbora direktora.
16. Određivanje honorara za revizore.
17. Predlog Odbora direktora za rezoluciju o principima naknade za Upravu Grupe.
18. Predlog Odbora direktora za rezoluciju o programu kompanije SKF za Podelu učinka 2014.
19. Rezolucija koja se odnosi na Nominacioni komitet.

Predlog pod stavkom 10
Odbor direktora predlaže didvidendu za finansijsku 2013. godinu u iznosu od 5,50 švedskih kruna po akciji. Predloženo je da akcionari sa akcijama zabeleženim u sredu, 2. aprila 2014. imaju pravo da dobiju predloženu dividendu. Prema rezoluciji na Glavnom godišnjem sastanku u skladu sa ovim predlogom, očekuje se da će Euroclear podeliti dividende u ponedeljak, 7. aprila 2014.

Predlozi prema stavkama 2, 13, 14, 15 i 16
Nominacioni komitet formiran u skladu sa rezolucijom Glavnog godišnjeg sastanka 2013, za zastupanje svih deoničara, sastoji se od, pored predsednika Odbora direktora, i od predstavnika za upravljanje sredstvima fondacije, Alecta, Skandia Liv i AFA osiguranja, deoničara koji zajedno predstavljaju više od 40% glasova od ukupnog broja akcija kompanije. Nominacioni komitet je obavestio kompaniju o sledećem predlogu (pored toga, nominacioni komitet je pre Glavnog godišnjeg sastanka obavestio kompaniju da namerava da predloži dodatnog ženskog člana odbora koji poseduje iskustvo u industriji i međunarodno iskustvo). 

• da Leif Ostling bude izabran za predsedavajućeg na Glavnom godišnjem sastanku;

• da se Odbor direktora sastoji od deset članova i bez zamenika članova; Predloženi broj članova može se povećati na jedanaest jer nominacioni komitet planira da predloži još jednog člana odbora;

• da Odbor direktora za period do sledećeg Glavnog godišnjeg sastanka dobije honorar u skladu sa sledećim:

a) dodela od strane firme od 1.444.000 švedskih kruna za predsednika Odbora direktora i 495.000 švedskih kruna svakom članu odbora izabranom na glavnom godišnjem sastanku, koji nije zaposlen u kompaniji;

b) promenljiva dodela u skladu sa vrednošću, proračunata na dole navedeni način, prema broju akcija kompanije, serije B, vrednost koja će posle Glavnog godišnjeg sastanka iznositi 400.000 švedskih kruna i koju će dobiti predsedavajući i broj akcija kompanije, serije B, vrednost koja će posle Glavnog godišnjeg sastanka iznositi 137.500 koja će biti podeljena svakom članu odbora, i
c) naknada za rad komiteta od 918.000 švedskih kruna koja će biti dodeljena uz 210.000 švedskih kruna predsedniku revizionog komiteta, uz 150.000 za svakog člana revizionog komiteta, 120.000 za predsednika komiteta za naknade i sa 96.000 švedskih kruna svakom članu komiteta za naknade.

Preduslovi za dobijanje novčane nagrade su da je član odbora izabran na glavnom godišnjem sastanku i da nije zaposlen u kompaniji.

Prilikom određivanja promenljive nadoknade, (i) broj akcija biće određen određenim deljenjem iznosa od 400.000 švedskih kruna i 137.500 sa prosekom najnovije stope za plaćanje akcije serije B prema navodima na NASDAQ OMX Stockholm AB za vreme pet trgovačkih dana odmah nakon dana kada je trgovano sa akcijom bez ikakvog prava za dobijanje dividende za 2014. i (ii) vrednost akcije serije B biće određena prema prosečnom zadnjem plaćanju u skladu sa navodima na NASDAQ OMX Stockholm AB za vreme pet trgovačkih dana nakon objavljivanja izdanja za štampu kompanije za finansijsku 2014. godinu.

• ponovni izbor članova odbora Leifa Ostlinga, Ule Litzen, Toma Džonstona, Lene Trešov Torel, Petera Grafonera, Larsa Vedenborna, Džoa Logreja, Joko Karvinen i Baba Kaljanija. Predlaže se da Hok Goh bude izabran. Leif Ostling je predložen za predsedavajućeg Odbora direktora. Hok Goh je bio operacioni partner u kompaniji Baird Capital Partners Asia, 2005–2012. i bio je na nekoliko viših rukovodećih pozicija u kompaniji Schlumberger Limited, 1995–2005. Hok Goh je predsedavajući odbora kompanija Advent Energy Limited i MEC Resources, član odbora kompanije Stora Enso Oyj, Santos Australia i BPH Energy. Hok Gohje je diplomirani mašinski inženjer, diplomirao je na univerzitetu Monash University, u Australiji i završio je Napredni program rukovođenja na INSEAD-u (prikaz predloženih članova može se naći na veb sajtu kompanije na adresi www.skf.com); i

• revizor će biti plaćen za radni učinak u skladu sa odobrenom fakturom.

Predlog pod stavkom 12
Uz nameru Nominacionog komiteta da predloži dodatnog člana odbora pre Glavnog godišnjeg sastanka, kao referencu, Odbor direktora predlaže da se na Glavnom godišnjem sastanku donese odluka o promeni člana 8 iz članova za pridruživanje na sledeći način:

Postojeći tekst
§ 8
Pored namenski imenovanih članova i zamenika, Odbor direktora kompanije sastojaće se od najmanje pet, a najviše deset članova, uz najviše pet zamenika.
Predloženi tekst
§ 8
Pored namenski imenovanih članova i zamenika, Odbor direktora kompanije sastojaće se od najmanje pet, a najviše dvanaest članova, uz najviše pet zamenika.

Predlog pod stavkom 17
Odbor direktora odlučio je da podnese sledeće predloge za nadoknadu za rukovodstvo SKF Grupe na Glavnom godišnjem sastanku.

Rukovodstvo grupe definisano je kao Predsednik i drugi članovi rukovodilačkog tima.

Predlog predsednika Odbora direktora je da bi naknada za članove rukovodstva Grupe trebalo da se zasniva na konkurentnim uslovima tržišta i da u isto vreme bude u najboljem interesu akcionara. Ukupni paket nadoknade za Rukovodstvo Grupe sastojaće se prvenstveno od fiksne plate, promenljive plate, akcije na osnovu učinka, penzijske nadoknade, uslove za otkazni rok i plaćanje u slučaju prekida rada, i ostale pogodnosti, kao što je službeni automobil. Cilj principa o nadoknadi je da se osigura da SKF Grupa može da privuče i zadrži najbolje ljude u cilju podrške misiji i poslovnoj strategiji SKF Grupe.

Fiksna plata biće na konkurentnom nivou tržišta. Kompetentnost, odgovornost i učinak biće uzeti u obzir prilikom određivanja fiksne plate.

Promenljiva plata se kreće u skladu sa programom zasnovanim na učinku i maksimalna promenljiva plata određuje se na osnovu određenog procenta od fiksne godišnje plate, koji se kreće od 40% do 70%.

Odbor direktora predlaže da se na Glavnom godišnjem sastanku donese odluka o programu za podelu performansi 2014. kompanije SKF. Program bi trebalo da pokriva ne više od 310 viših rukovodilaca i ključne zaposlene u SKF Grupi uz priliku za besplatnu dodelu akcija serije B kompanije SKF. (Pogledajte sledeću stavku 18 u nastavku.)

Kompanija SKF želi da uspostavi penziono planiranje na osnovu definisanih modela doprinosa.

Član rukovodstva Grupe može prekinuti svoj radni odnos dajući obaveštenje o tome šest meseci ranije. U slučaju prekida radnog odnosa na zahtev kompanije, radni odnos se momentalno prekida. Isplata za prekid radnog odnosa, na osnovu radnog staža biće u ovom slučaju isplaćena, pod uslovom da će uvek maksimalni iznos biti kao fiksna plata za period od dve godine.

Odbor direktora takođe predlaže da se na Glavnom godišnjem sastanku dodeli ovlašćenje odboru direktora da u određenim slučajevima odstupi od principa za nadoknadu usvojenih na Glavnom godišnjem sastanku.

Predlog pod stavkom 18
Pozadina
Na Glavnom godišnjem sastanku 2008. SKF Grupa je uvela dugoročni program podele učinka za više rukovodioce i ključne radnike (Program kompanije SKF podela učinka 2008). Od Glavnog godišnjeg sastanka 2008. svake godine je razvijan program podele učinka. U suštini, svi programi su zasnovani na istim pravilima i uslovima.

Program kompanije SKF za podelu učinka 2014.
Odbor predlaže, u cilju nastavka povezivanja dugoročnih interesa učesnika i akcionara, da se na Glavnom godišnjem sastanku donese odluka o programu za deljenje učinka za 2014. Pravila i uslovi predloženog programa kompanije SKF za 2014. godini u suštini su isti kao pravila i uslovi prethodnog programa kompanije SKF.

Program bi trebalo da pokriva ne više od 310 zaposlenih viših rukovodilaca i ključnih radnika u SKF Grupi uz priliku za besplatno dodeljivanje akcija serije B kompanije SKF u skladu sa sledećim osnovnim pravilima i uslovima.

U okviru programa ne sme se dodeliti više od 1.000.000 SKF akcija B serije. Broj akcija koje mogu biti dodeljene mora biti u skladu sa stepenom ostvarenja Ukupne dodate vrednosti (TVA) ciljanog nivoa, definisanoj od strane Odbora direktora, za finansijsku 2014. godinu, i TVA razvoj za finansijsku 2016. godinu u odnosu na 2014. godinu je pojednostavljen model ekonomski dodate vrednosti koji promoviše veći radni profit, efikasnost kapitala i profitabilan rast. TVA je operativni profit, manji od troškova oporezivanja kapitala u zemlji u kojoj se poslovanje obavlja.

Na osnovu TVA za finansijsku 2014. godinu, učesnici programa mogu prvo dobiti određeni broj akcija po osobi, koji ipak neće prelaziti broj akcija po osobi u okviru različitih ključnih grupa:

Generalni direktor i Predsednik – 10.000 akcija
Predsednici i Izvršni podpredsednici u poslovnim oblastima – 5.000 akcija
Drugi članovi rukovodstva Grupe – 3.500 akcija
Rukovodioci velikih poslovnih jedinica i viši rukovodioci – 1.250 - 1.800 akcija

Nakon isteka finansijske 2016. godine obaviće se poređenje između TVA za finansijsku 2014. godinu i TVA za finansijsku 2016. godinu. Razvoj TVA između ove dve finansijske godine biće prikazan u procentima. Konačna dodela akcija množenjem broja preliminarno dodeljenih akcija sa procentom razvoja TVA. Ako je razvoj pozitivan, učesnici će dobiti veći broj akcija u konačnoj podeli u odnosu na preliminarnu podelu, a ako je negativan, učesnici će dobiti manji broj akcija u konačnoj podeli u odnosu na broj preliminarno dodeljenih akcija. Konačna podela, ipak, ne sme prelaziti 200% od preliminarno dodeljenih akcija, po osobi. Tako da, zbog toga, u konačnoj podeli akcija neće moći da dobiju veći broj akcija po osobi u okviru ključnih grupa, od:
Generalni direktor i Predsednik – 20.000 akcija
Predsednici i Izvršni podpredsednici u poslovnim oblastima – 10.000 akcija
Drugi članovi rukovodstva Grupe – 7.000 akcija
Rukovodioci velikih poslovnih jedinica i viši rukovodioci – 2.500 - 3.600 akcija

Učesnici neće iznositi bilo kakve žalbe za njihova prava u okviru programa.

Učesnici će dobiti kompenzaciju u gotovini koja je jednaka dividendi plaćenoj u kalkulacionom periodu od tri godine.

Dodela akcija obično zahteva da osobe koje su u okviru programa budu zaposlene u SKF Grupi tokom celog kalkulacionog perioda. Ako se uslovi koji su navedeni u programu kompanije SKF o podeli učinka 2014. ispunjeni, podela akcija biće obavljena bez nadoknade nakon isteka trogodišnjeg kalkulacionog perioda, npr. 2017.

Odbor direktora je ovlašćen da uvede alternativna podsticajna rešenja za zaposlene u zemljama u kojima učestvovanje u programu kompanije SKF za podelu učinka za 2014. nije odgovarajuće. Takvo alternativno rešenje biće u meri koliko je to primenljivo, formulisano upotrebom istih uslova kao program kompanije SKF o deljenju učinka 2014.

Kompanija ima 455.351.068 akcija od 31 januara 2014. Kako bi se uskladila sa programom SKF za deljenje učinka 2014. maksimalni broj od 1.000.000 B akcija biće potreban u odnosu na otprilike 0,2% od ukupnog broja ostalih akcija.

Uzimajući u obzir maksimalnu podelu u okviru SKF programa za podelu učinka 2014. godine i cenu od 150 švedskih kruna po akciji, uključujući troškove socijalnog osiguranja, doneta je procena na otprilike 180 miliona švedskih kruna. Na osnovu cene od 200 švedskih kruna po akciji, trošak, uključujući troškove socijalnog osiguranja, procenjen je na otprilike 240 miliona švedskih kruna. Uz dodatak administrativnih troškova procena je na otprilike 2 miliona švedskih kruna.

Odbor direktora ne predlaže vreme koje će biti potrebno da se preduzme bilo kakav postupak izbegavanja SKF Grupe da ispuni svoje obaveze u skladu sa programom. Dodela akcija u skladu sa programom neće se obaviti do 2017. godine.

Zahtevi većine
Važeća rezolucija u odnosu na predlog Odbora direktora na Glavnom godišnjem sastanku treba da bude podržana od strane akcionara sa više od polovine glasova, ili u slučaju izjednačenog glasanja, preko odlučujućeg glasa predsedavajućeg.

Predlog pod stavkom 19
Nominacioni komitet je obavestio kompaniju da će na Glavnom godišnjem sastanku predložiti:

1. da će kompanija imati Nominacioni komitet koji će činiti po jedan predstavnik od svakog od četiri najveća akcionara prema odnosu na broj glasova koji imaju kao i predsedavajući Odbora direktora. Prilikom osnivanja Nominacionog komiteta, akcije zadnjeg dana avgusta 2014. odrediće koja su četiri akcionara najveća, prema broju glasova koji imaju. Imena četiri predstavnika akcionara biće objavljena odmah nakon njihovog izbora, ipak, ne kasnije od šest meseci pre Glavnog godišnjeg sastanka 2015. Nominacioni komitet ostaće u kancelarijama sve do imenovanja novog Nominacionog komiteta;

2. u slučaju da akcionar koga predstavlja član više ne bude jedan od četiri najveća akcionara prema broju glasova koje ima, takav član, ako Nominacioni komitet to smatra prigodnim, može dati ostavku, a predstavniku akcionara koji je sledeći po redu prema veličini u odnosu na broj glasova može biti ponuđena prilika da bude izabran na to mesto;

a u slučaju da predstavnik akcionara više ne zastupa tog akcionara, akcionar će biti zamoljen da izabere drugog predstavnika, koji će postati član Nominacionog komiteta;

3. Nominacioni komitet će pronaći predloge za sledeće stvari koje će biti predstavljene i rešene na Glavnom godišnjem sastanku 2015. godine:

a) predlog za predsedavajućeg Glavnog godišnjeg sastanka
b) predlog za Odbor direktora
a) predlog za predsedavajućeg Odbora direktora
a) predlog za honorar za Odbor direktora
e) predlog za honorar za revizora
f) predlog za Nominacioni komitet ispred Glavnog godišnjeg sastanka 2015. godine, i

4. da će Nominacioni komitet, prilikom obavljanja svojih dužnosti, ispuniti zadatke koji su mu postavljeni u skladu sa švedskim pravilnikom za korporativno upravljanje, i pored ostalih stvari, da će obezbediti kompaniji određene informacije kako bi joj omogućio da ispuni svoje obaveze za informacije u skladu sa ovim pravilnikom.
_______________

Broj akcija i glasova, i dokumentacija
Prilikom objavljivanja ovog obaveštenja, ukupan broj akcija u kompaniji bio je 455.351.068, od toga, 42.420.300 akcija serije A i 412.930.768 akcija serije B, uz ukupan broj glasova od 80.237.546. Kompanija nema svoje akcije.

Kompletan predlog Odbora direktora u skladu sa tačkama 17 i 18 u rasporedu i izjava nominacionog komiteta dostupne su na internet strani kompanije, www.skf.com, i biće poslate akcionarima koji ovo zatraže i navedu svoju adresu.

Informacije o Glavnom godišnjem sastanku, itd.
Odbor direktora i Predsednik će, na zahtev bilo kog akcionara, i u slučajevima u kojima Odbor direktora smatra da se može obaviti bez nanošenja značajne štete po kompaniju, obezbediti informacije u odnosu na bilo koje okolnosti koje mogu uticati na procenu finansijskog stanja kompanije ili njenih filijala, i veze kompanije sa kompanijama iz drugih grupa. Svako ko želi da ranije postavi pitanje, može to uraditi na AB SKF, Att. General Counsel, SE-415 50 Göteborg, Sweden, ili preko e-pošte: chairman@skf.com.

Internet verzija finansijskog izveštaja kompanije SKF na engleskom jeziku objavljena je 5. marta 2014.

Proksi forme biće dostupne na internet strani kompanije, www.skf.com, a mogu se takođe zatražiti pismom na adresu AB SKF, c/o Computershare AB, Box 610, SE-182 16 Danderyd, Sweden ili preko telefona +46 31 337 25 50.

Aktiebolaget SKF
(obj.)

Odbor direktora


Posetite fabriku kompanije SKF u Gamleštadenu, Geteborg
Akcionari se pozivaju da posete fabriku kompanije SKF u Gamleštadenu, u Geteborgu, u sklopu Glavnog godišnjeg sastanka, odmah nakon njegovog završetka ili, alternativno, 3. aprila 2014. u 09:00. Molimo vas da obavestite kompaniju ukoliko želite da posetite fabriku u isto vreme kada nas budete obaveštavali o svom prisustvu na Glavnom godišnjem sastanku. Imajte u vidu da je broj učesnika ograničen.


Za više informacija, kontaktirajte:
Direktna veza za medije: +46 31 337 2400
Odnosi sa štampom: Rebeka Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Odnosi sa investitorima: Marita Bjork, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.comSKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivki, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, inženjersku konsultaciju i obuku. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i više od 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2013. bila je 63.597 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 48.401. www.skf.com

® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.
Preuzmite komplet za novine

Komplet za novine (157 KB)

SKF logo