Snaga znanja inženjeringa u akciji

2015 фебруар 04, 08:41 CEST

Za energiju budućnosti, kompanije moraju da učine tehnologiju inovacija sastavnim delom njihovog poslovnog uspeha, objašnjava Dr. Alehandro Sanz, Tehnološke inteligencije Grupe u SKF


Održavanje industrijskog liderstva posle više od jednog veka rada je dobrodošao izazov za SKF. Ugrađivanje znanja iz oblasti inženjeringa u usluge i proizvode zahteva stalno obnavljanje sopstvenih kompetencija, kao i izazove da se ide dalje od tačke gde drugi stanu. Pitanje je, kako se stvaraju, pružaju i zahvataju vrednosti na osnovu mogućnosti koje se nude novim dostignućima u tehnologiji?


Naš poslovni cilj je da donesemo nova znanja i inovativne predloge za vrednost radi stvaranja kritičnih poboljšanja u pouzdanosti i produktivnosti za sve naše kupce. Da bi se razvili novi napredni sistemi, rešenja i usluga, ciklus inovacija mora biti kontinuiran i beskrajan kao petlja. Ovo može biti težak zadatak za postizanje, ali pošto se nadamo da ćemo prikazati korišćenje našeg iskustva u SKF, ono se može integrisati u postojeće procese da bi se stvorile realne i održive poslovne koristi.


Pristup od spolja ka unutra

Nekoliko faktora treba da odredi politiku inovacija i upravljanje koje kompanija implementira. Oni uključuju procenu o ekonomskoj efikasnosti tehnoloških investicija, interne stavove prema inovacijama, zakonodavne okvire i odgovarajuće vreme i buduću ulogu tehnologije u industrijskim performansama. Neminovno, ove analize su u izvesnoj meri zasnovane na proceni budućeg ponašanja, što izaziva nesigurnost i pridruženi nivo rizika.


U SKF, razvili smo Analizu strateških inovacija (SIA), koja predviđa nove trendove tržišta ili usluga, kao i očekivanja tržišta da bi se osiguralo da kompanija dosledno daje vrednost. Prihvatili smo da strateške odluke o inovacijama ne mogu da se preduzmu bez bitnog razumevanja odnosa između kompanijinog internog uređenja (u vezi sa inovacijama, tržištima, menadžerskim stavovima, tehnološkim i ljudskih resursima, strukturom kapitala, itd.) i stvorenim prostorom za priliku na (ili nametnutom od strane) tržištu. [1]

Kompanija mora predvideti, asimilirati i integrisati tržišne trendove i očekivanja. Spoljni kontekst sila koje kompanija mora da razume obuhvata potrebe tržišta, pravne i ekonomske okvire, konkurentnu komparativnu evaluaciju, tehnološke mogućnosti i nove poslovne mogućnosti.


Uzimajući klasični pristup od spolja ka unutra, SKF je razvio profesionalnu tehnološku inteligenciju i poslovne jedinice intelektualnih sredstava da kontinuirano prati trendove tehnologija, pozicioniranje kupaca, konkurenata i tržišta, kao i sistematsko proverava nove partnere ili ciljeve za spajanja i akvizicije.


Preduzetnici i novoosnovane kompanije su odgovorni za neke od najinovativnijih i najdisruptivnijih tehnologija i predloga za vrednost. Jednom je Nonaka rekao [2] da, „Kreativnost je u vezi divergentnog razmišljanja, a inovacija je u vezi konvergentnog razmišljanja“.


Sledeći ovu linije misli, može se tvrditi da je za velike etablirane kompanije, koje su direktno uključene sa preduzetnicima i novoosnovanim preduzećima pružaju sveže i neobične pristupe tehnologiji i poslovanju. Ovaj koncept je onaj koji je kompanija SKF prihvatila i utvrdili smo tokom razgovora između naših iskusnih poslovnih lidera i mlađih, manjih novoosnovanih preduzeća, da smo u mogućnosti da kombinujemo najbolje iz oba sveta da bismo pokretali tržište.


Ova vrsta ulaganja podrazumeva uzimanje netradicionalnih pristupa za poslovnu strategiju u cilju stvaranja značajne vrednosti za tržište i kupce. Sa pristupom kompanije SKF, u proseku se 70 novoosnovanih kompanija mesečno ocenjuje, procenjuje i poredi. Naš rukovodeći tim prima specifične najnovije informacije ne samo o ključnim prioritetnim oblastima interesovanja, već i o prikazu entuzijastičnih perspektiva. Ovo identifikuje nove i radikalne poslovne koncepte koji bi, kada se kombinuju sa našim sopstvenim novim obećanjem, mogli dovesti do veoma različitih vrsta novih ponuda.Slika je ovde

Ova vrsta pristupa od spolja ka unutra počinje sa dugoročnom mogućnošću u vidu stvaranja novog konkurentskog prostora. Pristup od spolja ka unutra zahteva holistički pogled na nove trendove i treba da vodi ka sistemskoj isporuci niza konkretnih mogućnosti za rast poslovanja. [2]


Pristup od unutra ka spolja

Poređenja radi, pristup inovacijama od iznutra ka spolja uključuje nekoliko nivoa analize, kreativnosti i saradnje. Međutim, zajednička tema koja je u suštini ovog pristupa je da se globalno misli, ali da se deluje lokalno.


Stil upravljanja inovacijama jedne kompanije potiče iz stavova njenih zaposlenih do inovacija. Duboko ukorenjeno prihvatanje i podsticanje inovacija je od vitalnog značaja da bi takva kultura napredovala u okviru organizacije. U SKF na primer, naš fokus je uvek bio na rešavanju problema i pronalascima od prvog dana. Ovo je dokazano u našem razvoju samopodešavajućeg ležaja da bismo rešili problem savijanje osovina – što je zauzvrat ojačalo ukupno tržište za tehnologiju ležajeva. Za nas, inženjering znanja nije samo moto, već je priznanje tržišta za kontinuirani niz poboljšanja koja smo ikada napravili, otkad je naš osnivač Sven Vinguist projektovao svoj prvi komercijalni izum. [3]


Tokom godina, stalna održiva ulaganja u istraživanje i razvoj su od ključnog značaja za rast SKF kao kompanije i brenda. Osnivanje našeg Centra za inženjering i istraživanje (ERC) u Nieuvegeinu, u Holandiji, bio je izuzetno važno ne samo za nas, već i za svet inženjeringa uopšte, jer je inspirisalo razvoj disruptivne tehnologije kao što jedinica ležajeva glavčina i stvaranje teorije veka ležajeva koja je usvojena od strane industrije i širom sveta. Za nas, duh koji je inicirao našu prvu inovaciju – onaj koji znači korišćenje pronalaska i znanje da se reši određeni problem – i dalje je u samom središtu našeg poslovanja. 


Još jedan važan aspekt interne analize je proveravanje i pregled internog potencijala u pogledu tehnologije i resursa. Važno je da se dozvoli određeni stepen fleksibilnosti u procesu, da bi se otvorio put interno za bilo kakve mogućnosti koje mogu da se pojave. Koristeći SKF kao primer, inovacija se smatra jednim od strateških stubova za budući rast našeg celokupnog poslovanja. Svakoj od naših poslovnih oblasti je dodeljen izazov: da kreira potpuno nove i ponude koje menjaju poslovanje da bi demonstrirali buduće liderstvo zasnovano na vrednosti. Da bi se postigli ciljevi rasta koje zahteva naša poslovna strategija, postoji potreba da se identifikuju i integrišu interni resursi, uz pružanje vidljive podrške menadžmenta inicijativama. 


Kao deo ovog pristupa od iznutra ka spolja, pokrenuli smo nekoliko aktivnosti sa ciljem da se prevaziđemo činjenicu da u velikim organizacijama, talentovani ljudi mogu biti locirani bilo gde i svuda, ali oni često nisu povezani jedni sa drugima i obično nemaju pravu mrežu da podrže ovo. Naša metodologija se zasniva na kreativnom procesu u kojem zaposleni, bez obzira gde se nalaze globalno, mogu da podnesu i razviju kreativne ideje u solidne poslovne predloge. Oni to mogu učiniti bilo korišćenjem onlajn internog alata za komunikacije ili učestvovanjem u određenim radionicama. Da bi se dala određena struktura kreativnom procesu preko SKF, specifične strateške parametre ili ciljeve diktiraju naše različite poslovne jedinice.


Sve ideje koje su podnesene se proveravaju prema metodologiji po kojoj prava vrednost pobeđuje, koju je stvorila Harvardska Poslovna škola [4]. Uži izbor se predstavlja odboru za konačnu evaluaciju, koji sačinjavaju direktori poslovnih jedinica, kao i zaposleni iz razvoja i proizvodnje proizvoda. Oni zatim koriste istu metodologiju za dalje smanjenje izbora. Svaka ideja koja se izabere od strane odbora za evaluaciju dobija zeleno svetlo za formiranje namenskog razvojnog tima i dalje sazrevanje u namenskom kampu. Vlasnik ideje je zadužen za formiranje među-funkcionalnog tima za prisustvovanje ovom kampu. Da bi se izbeglo obeshrabrenje, takođe je važno da se obezbedi povratna informacija za sve ideje koje se ne razvijaju dalje.


Centar za obuku obuhvata dve nedelje intenzivne aktivnosti i uključuje učešće svih relevantnih ličnosti na nivou menadžmenta. Prvi zadatak ovog tima je da razvije viziju tržišta. To uključuje i analizu mogućnosti/odgovaranja resursima koju prati identifikacija ključnih strateških izbora. Druga faza kampa se usredsređuje na programiranje vremena i poslovne kvalifikacije, kao i na pripremu terena za upravljanje na sektorskom nivou. Ova inicijativa se pokazala uspešnom u dovođenju vrednih ideja iz različitih zemalja i integrisanja međunarodnih i komplementarnih timova u projektima sa stvarnom vrednošću i uticajem.


Završni deo naše filozofije 'misli globalno, deluj lokalno’ je da se fizički proširi globalni uticaj kompanije SKF. Osnovali smo organizacije koje se konkretno koncentrišu na inovacije i nove discipline i prakse inženjeringa. Ove organizacije uključuju Group Technology Development (GTD) - Grupni tehnološki razvoj, Advanced Development Centers (ADC) - Centre za napredni razvoj i Global Laboratories (GL) - Globalne laboratorije. Naši Global Technical Centers (GTC) - Globalni tehnički centri nam daju solidno prisustvo tehnologije u ključnim geografskim oblastima i njihove aktivnosti uključuju istraživanje i razvoj, pilot laboratorije, prototipove, sveobuhvatne demontracije, integraciju platformi i lokalnu specijalizaciju.


Recept i pravila za uspešnu inovaciju

Iz našeg iskustva, kada se ima proces koji je rigorozan, ali je ipak fleksibilan i interaktivan, to je ključ za podsticanje kreativnosti i inovativnosti.


Slika 2 daje pogled na to kako se različiti elementi inovacija uklapaju zajedno kao zupčanici u mašini. Tokom razvoja srednjoročnih tehnoloških projekata, važno je da se ne izgubi kontakt sa tržišnim očekivanjima i dostignućima, posebno pošto nove mogućnosti mogu često biti otkrivene tokom trajanja takvog projekta.


Buduće pozicioniranje kompanije se vrši koordinisanjem dve vrste upravljanja inovacijama: Strategic Innovation Management (SIM) - Strateško upravljanje inovacijama i Continuous Innovation Management (CIM) - Neprekidno upravljanje inovacijama.


CIM integriše rešenja znanja u SKF u alate, sisteme i usluge; SIM koristi izvore portfolija izvore (R&D - istraživanje i razvoj, saveze, zajednička ulaganja, partnerstva) da bi obezbedilo stalno obnavljanje predloga vrednosti kada se rešenje razvije. Ova dva pristupa integrišu kompetencije i znanja iz različitih oblasti da bi se razvila uspešna rešenja. Merimo naše rezultate prema tržištu i očekivanjima kupaca.


Jedna od ključnih stvari koje smo naučili je da lideri u inovacijama prkose konvenciji da bi istraživali nove oblasti. Napori na inovacijama i kreativnosti moraju biti uporni i disciplinovani da bismo dobili prednosti od ideja za tržišta na konzistentan način. Međutim, pravi uspeh dolazi iz uzimanja u obzir ograničenja i ciljeva drugih i njihovog integrisanja sa sopstvenim jednim ciljem na umu: energiji za budućnost.


Slika je ovde

PRIMERI PRIMENA

Najviši nivo vrednosti se može obezbediti kada SKF zajedno stvara vrednost radeći direktno sa kupcima u najzahtevnijim projektima. Otkrili smo da naša dubina znanja o industriji dopunjava nove i razvijajuće oblasti inženjeringa i prateće usluge, često dovodeći do nekih od najistaknutijih rezultata. Sledeći primeri pokazuju kako je kompanija SKF bila u mogućnosti da proširi horizont onoga što je moguće kroz saradnju sa svojim kupcima.


Pouzdanost u svim uslovima i na svakom mestu

Rad i održavanje predstavljaju značajan deo troškova rada turbine na vetar - do 40 odsto od nabavne cene tokom radnog veka mašine. Individualne popravke su takođe potencijalno veoma skupe. Iz tog razloga, proizvođači turbina i usluga održavanja su spremni da usvoje bilo koju tehnologiju koja pomaže da se smanje održavanje i zastoji.


Tretiranje crnom oksidacijom je dokazalo da poboljšava pouzdanost ležajeva kod turbine na vetar [5]. Ova proces tretiranja površine pruža poboljšanja u performansama po razumnoj ceni i identifikovan je kao optimalno rešenje za poboljšanje operativne pouzdanosti. Crni oksid pruža zaštitu od tribohemijskih napada, smanjuje prodiranje vodonika i povećava otpornost na oštećenja koja prouzrokuje vlaga, kao što je korozija prilikom zastoja u radu. Pored toga, dokazano je da crne oksidisane površine čeličnog ležaja povećavaju opseg bezbednih uslova rada u poređenju sa neobloženim površinama čeličnih ležajeva.


Turbine rade u agresivnim sredinama, pa je zaptivanje još jedan ključni elemenat za poboljšanje njihove pouzdanosti. Gumene rešetkaste zaptivke se brzo habaju, jer nisu sposobne da izdrže grube suprotne površine i uslove ograničenog podmazivanja uobičajene za glavne osovine turbina. Ako one otkažu, ostavljaju ležajeve glavne osovine više izložene kontaminantima koji mogu izazvati kvarove opreme, neplanirane ispade iz rada i veće troškove u kW po satu. U mnogim slučajevima, zamena gumenih rešetkastih zaptivki za montiranje na visini je veoma teška ili skoro nemoguća.


Aksijalna rešetkasta zaptivka HRC1 kompanije SKF je projektovana da prebrodi ove izazove. Ova zaptivka se proizvodi od specijalnog H-ECOPUR, poliuretanskog materijala razvijenog od strane kompanije SKF, sa izuzetnom otpornošću na abraziju i jačinom na habanje. Aksijalna rešetkasta zaptivka može da pruži značajno produženi radni vek i zaštitu od kontaminanata i tako omogući povećanu pouzdanost turbina na vetar i smanjenje troškova održavanja.


Sarađujući blisko sa proizvođačima turbina na vetar, kompanija SKF je za aksijalnu rešetkastu zaptivku HRC1 sprovela duže ispitivanje na terenu. Nakon montiranja na 40 različitih posebnih turbina snage 2,5 MW, zaptivka je radila neprekidno u stvarnim uslovima. Ovo ispitivanje na terenu je pomoglo da se potvrdi da aksijalna rešetkasta zaptivka pruža drastično duži radni vek u odnosu na konvencionalne gumene rešetkaste zaptivke.


Održavanje železničke industrije na pravom koloseku

Od kraja veka, sve veći zahtevi sa kojima se suočavaju kineske prevozničke kompanije su obezbedili velike mogućnosti i interesantne izazove. Kineski voz veoma velike brzine, koji je sa 380 km/h najbrži voz na svetu, jedan je od takvih izazova. Proizvođači voza su zatražili od kompanije SKF da istraži mogućnost proširenja servisnog intervala za ležajeve sa 800.000 kilometara na 1,3 miliona kilometara. Kao odgovor, kompanija SKF je napravila novo rešenje ležaja CRJ 130X240, koji je postigao stabilnu temperaturu tokom celog testa kilometraže na 1,3 miliona kilometara i pri brzinama do 420 km/h.


Za sledeću generaciju putničkih vozova, sa brzinama od 160-250 km/h, kompanija SKF je razvila novi konusni valjkasti ležaj (TBU). Novi proizvod povećava radni vek ležaja i do 40 % u poređenju sa postojećim rešenjima. Uz to, laboratorijski testovi koje je obavila kompanija SKF ukazuju na 30% smanjenja momenta trenja, dok patentirana toplotna obrada „SKF Xbite“ povećava čvrstinu i performanse ležaja. Ova sledeća generacija ležaja pomaže proizvođačima originalne opreme i krajnjim korisnicima da povećaju bezbednosti i maksimiziraju profit.


Razvijena direktno zbog potražnje i uz saradnju kupaca, kompaktna jedinica konusnih ležajeva (CTBU) kompanije SKF ima osovinsko opterećenje do 45 tona, što znači da operateri na železnici mogu da povećaju profitabilnost prevoženjem više proizvoda kompozicijama iste dužine/konfiguracije. Ovaj CTBU kompanije SKF je jedini ležaj za teretne vagone na tržištu, koji je predviđen za operativno osovinsko opterećenje do 45 tona. On predstavlja povećanje kapaciteta prevoza sa postojeće osovine 35,5 t pogodne za postojeće ili nove železničke parkove vagona.SKF logo