Potreba je primarna pokretačka sila za nove pronalaske

 • Priča

  2016 мај 19, 10:00 CET

  Čak Njumister, rukovodilac prodaje poslovne jedinice Sistemi pouzdanosti u SKF zapaža kako efikasna strategija za upravljanje sredstvima može pomoći kompanijama u sektoru nafte i gasa da zaštite svoje operativne marže u vreme rastuće nestabilnosti.

  Sektor nafte i gasa je pod pritiskom da održi operativne marže. Cene nafte su drastično pale u poslednjih dvanaest meseci, uglavnom vođene prekomernom ponudom. Do ovoga je došlo zbog niza faktora, uključujući otkrića novih nalazišta i tehnika bušenja, bum hidrauličnog lomljenja škriljaca, slabosti u velikim privredama, rastuću dostupnost alternativnih izvora energije i uvođenje sve efikasnijih motora sa unutrašnjim sagorevanjem u automobile, kamione i industrijska postrojenja i elektrane za proizvodnju energije.

  Iako je tržište za prirodni gas malo zdravije, i ovde raste zabrinutost pošto će kratkoročna ponuda verovatno premašiti potražnju, s tim što industrijski analitičari predviđaju samo skroman godišnji rast od 2,4% do 2018. godine.

  Nestabilnost koja se nastavlja u lancu snabdevanja izgleda da će postati norma u bliskoj budućnosti. Kompanije stoga treba da se pripreme za neizvesnost, prilagođavanjem svog poslovanja da bi postalo agilnije dok razvijaju unapređene metode za izvođenje maksimalne vrednosti iz postojećih i budućih ulaganja u eksploataciju, preradu i distributivne sisteme i opremu.

  Upravljanje sredstvima i optimizacija troškova
  Sektor nafte i gasa je od ranih dana serijske proizvodnje i komercijalizacije vodio svet u korišćenje prediktivnog i preventivnog održavanja, razvijajući modele koje su zatim sledili mnogi drugi sektori industrije. Ove tehnike se koriste kao ključni alati za unapređenje postrojenja i bezbednost procesa, efikasnost i optimizaciju i pružile su potporu rastu nove discipline upravljanja sredstvima.

  Upravljanje sredstvima je zasnovano na strateškoj proceni koja identifikuje mogućnosti za unapređenje postrojenja na osnovu kritičnosti, a zatim definiše i primenjuje optimalna rešenja. Cilj je da se ugrade poslovni ciljevi, izazovi primena i organizaciona kultura u trasi puta koji poboljšava pouzdanost, performanse i funkcionalnost svih operativnih sredstava ekstrakcije, procesa i distribucije. Metodologija optimizacije efikasnosti sredstava (Asset Efficiency Optimization - AEO) se tada primenjuje da bi se osiguralo da se svako sredstvo koristi što efikasnije kako bi se povećala proizvodnju bez povećanja kapitalnih izdataka, uz istovremeno smanjenje ukupnih troškova rada i održavanja.

  Uspešan program upravljanja sredstvima zavisi od jasno definisane strategije. On mora biti vođen poslovnim ciljevima, počevši od razumevanje trenutne situacije i vizije o tome gde treba da se nalazi posao da bi se postigle optimalne performanse.

  Ref: PWC http://www.strategyand.pwc.com/perspectives/2015-oil-gas-trends

  Ovo može biti težak proces za upravljanje zbog kompleksnosti sistema proizvodnje i upravljanja kakvi su u mnogim velikim, multinacionalnim kompanijama nafte i gasa sa više lokacija. Polazna tačka je u principu obavljanje analize potreba klijenta (CNA). Ona se zasniva na neposrednoj anketi od 40 pitanja da bi se obezbedio snimak operacije svakog proizvodnog objekta, mapirao način na koji funkcionišu procesi pouzdanosti i njegova pozicija u redosledu dospeća za održavanje, upoređeno sa industrijskim prosekom i najboljim praksama. (pogledajte sl. 1)

  Kada se završi, CNA daje ključne podatke da začinjavanje detaljnog AEO plana za poboljšanje pouzdanosti postrojenja i iskorišćenosti sredstava. Ova radna procedura za upravljanje se bavi sa četiri ključne oblasti: strategijom održavanja, identifikacijom posla, kontrolom posla i izvršenjem posla, koje pružaju integrisanu metodologiju koja odražava jedinstvene procese, kulturu i tehnologiju u svakom postrojenju ili operaciji.

  Prihvatanje strukturisanog pristupa upravljanju sredstvima će biti blisko mnogim kompanijama u sektoru nafte i gasa, posebno velikim organizacijama. Međutim, ono što ima tendenciju da se dogodi je da se tokom vremena pažljivo planirani programi za dugoročno upravljanje sredstvima prekinu, zbog finansijskih ograničenja, nadogradnje postrojenja, akvizicija kompanija, promena u propisima ili uvođenja novih proizvoda. Kao rezultat toga, stanovište menadžera i inženjera postaje fokusirano na kratkoročna unutrašnja pitanja, potiskujući dugoročne planove u redosledu prioriteta.

  Takođe je vredno napomenuti da, iako mnoge kompanije u sektoru imaju izuzetno efikasne procese upravljanja sredstvima i pouzdanošću postrojenja, oni nisu uvek sistematizovani. Informacije i znanje koje su stekli inženjeri i operateri fabrika tokom mnogo godina i koje ostaje u velikoj meri zaključano u njihovim glavama, su se samo malim delom beležili i katalogizirali na način koji bi moglo lako da se asimilira od strane novih zaposlenih i izvođača trećih strana

  CNA analiza je jednostavan metod za početak procesa i može voditi u sledeću fazu, koje se naziva projekat SKF Optimizovanog pouzdanog centralnog održavanja (Streamlined Reliability Centered Maintenance - RCM), gde je moguće početi beleženje mnogih od ovih vrednih informacije na način koji je podjednako značajan za inženjere postrojenja i više rukovodioce.

  Dugoročna vizija
  Obim i složenost većine operacija nafte i gasa znači da bi strategija upravljanja sredstvima bila zaista uspešna, to zahteva jasnu viziju i dugoročan plan taktičke implementacije. Sve što je manje od ovoga će gotovo sigurno dovesti do povećanja operativnih troškova, uz rizik od rastućih nivoa zastoja opreme i nepouzdanost sistema.

  Rastuća nestabilnost tržišta i pritisak na marže, u kombinaciji sa faktorima kao što su nestašice osoblja i stručnosti, kao i posebni zahtevi za upravljanje i održavanje sistema procesa nafte i gasa, znače da efikasno upravljanje sredstvima može biti težak izazov. Za mnoge kompanije, partnerstvo sa iskusnim, stručnim i specijalizovanim partnerom kao što je SKF pruža najefikasniju opciju. Angažovanje spoljnih usluga za sve ili strateške delove procesa može da donese veću fleksibilnost, prihvatanje odgovornosti i kontrolu; takođe može da ublaži pritisak na postojeće resurse, na primer, oslobađanje internih timova u inženjeringu da bi se skoncentrisali na druge kritične poslovne aktivnosti.

  Jedna od organizacija koja je odlučila da angažuje spoljne usluge za svoj proces upravljanja sredstvima partnerstvom sa SKF je velika američka kompanija za transport gasa i nafte cevovodima. Kompanija rukovodi sa preko 12.000 kilometara cevovoda, 150 glavnih crpnih stanica i nekoliko ključnih distributivnih terminala na krajnjim stanicama, u lukama i čvorištima puteva. Tokom perioda od deset godina, međutim, kompanija je prošla kroz nekoliko spajanja i promena vlasništva. Viši rukovodioci su prepoznali da je ovo je dovelo do postepenog gubitka fokusa na pouzdanost mašina, sa nedoslednom praksom i metodima rada duž gasovoda i distributivne mreže; oni su takođe shvatili da je strategiji prediktivnog održavanja kompanije potrebna kompletna revalorizacija, ali da su kompaniji nedostajali neophodni unutrašnji resursi da bi se efikasno nosila sa ovim.

  Naručeno je da se sprovede CNA studija, a zatim da se pružaju usluge za praćenje stanja korišćenjem naše mreže servisera na terenu da bi se procenilo stanje oko 700 cevovoda širom Severne Amerike.

  Kasnije smo počeli istraživanje najvrednijih sredstava, pre svega na nekoliko ključnih distributivnih terminala, sa fokusom na kritične sisteme i opremu. Važan element u ovom postupku je bilo korišćenje RCM tehnika kompanije SKF. One su de skoncentrisale na režime dominantnih kvarova i efekte ovih kvarova; zatim smo preporučili konkretne radnje da bi se sprečilo da se problemi ponavljaju. Nekritični događaji su takođe procenjeni i preduzete su odgovarajuće mere radi optimizacije troškova održavanja i povećanja produktivnosti. Isti pristup se sada primenjuje na mrežu cevovoda pumpnih stanica.

  SKF je potom radio sa klijentom da započne s razvojem standardnih planova za posao, koji su definisali kritične korake potrebne za svaku aktivnost praćenja i održavanja, na primer popravke pumpi, uključujući i spisak potrebnih alata i delova, uključenih koraka i potrebnih resursa. Ovaj plan će biti produžen dalje sa programom za optimizaciju rezervnih delova i prodavnica (SPO), koji smanjuje na najmanju meru držanje zaliha i troškove uz poboljšanje dostupnosti i lociranje ključnih komponenti da bi se osiguralo da se popravke vrše brzo i efikasno.

  Ovaj strateški pristup upravljanju sredstvima ima i kratkoročne i dugoročne koristi za klijenta. Angažovanje spoljnih usluga za upravljanje uslugama praćenja stanja, koje se plaća uz dogovorenu mesečnu naknadu, omogućilo je našem klijentu da pomeri troškove sa CAPEX na OPEX budžet, što je mnogo olakšalo da se troškovno opravda program i poboljša tok gotovine. Naš strateški pristup upravljanju sredstvima pruža jasno definisanu i konzistentnu operativnu metodologiju koja se lako može prilagoditi kako se potrebe poslovanja klijenta ili radno okruženje menjaju, dajući im rešenje koje je i bezbedno i spremno za budućnost. Ono što je možda najvažnije, doveli smo do uštede od preko 1 milion dolara tokom prvih dvanaest meseci ugovora, kroz bolju raspoloživost i produktivnost sredstava, kao i smanjenje troškova popravki i održavanja. To su uštede koje daleko nadmašuju godišnji trošak ugovora o uslugama.

  Iskustvo, znanje i resursi
  Angažovanje spoljnih usluga postaje sve uobičajenije u industriji, za osnovne poslovne usluge koje se kreću od upravljanja objektima do logistike i IT. Za kompanije u sektoru nafte i gasa izazov u angažovanju spoljnih usluga upravljanja misijom i bezbednošću kritičnih sredstava je pronalaženje partnera sa potrebnim znanjem, iskustvom i globalnim resursima da bi obezbedile sigurnost da će se svako sredstvo pratiti i održavati na najvišim standardima u svakom trenutku.

  Veliki dobavljači, kao što je SKF su u stanju da pruže ovu sigurnost. Isto toliko važno, pošto imaju specifične i specijalizovane veštine u oblasti upravljanja sredstvima, praćenju stanja i preventivnom održavanju, oni su u stanju da daju bolje rezultate, brže i efikasnije nego slična interna funkcija. Partner koji je angažovan za pružanje usluga upravljanja sredstvima dodaje posebnu stratešku dimenziju radu internih timova za održavanje i inženjering, i može da unese svežu strast i osećaj svrhe. Konačno, ishod treba da budu operativna efikasnost, uštede troškova i unapređenje nivoa optimizacije sredstava koji omogućavaju kompanijama za naftu i gas da postanu sve agilnije odgovarajući rastućoj nestabilnosti na tržištu. Na nedavnom sastanku za pregled programa sa klijentom cevovoda, ulagač je pozdravio činjenicu da nijedno sredstvo u okviru programa praćenja SKF nije imalo tokom 3 godine kvar koji je mogao biti otkriven. Jedan od njihovih iskusnih specijalista za rotacionu opremu je napomenuo: „Ne mogu da se setim ugovora ili radnog odnosa s dobavljačem koji je bio ovoliko pun podrške i pomoći. Ovo osnažuje koncept da se u uspehu ne radi samo o tehnologiji, već više o ljudima, njihovim iskustvima, njihovoj ličnoj posvećenosti i posvećenosti ulozi u kojoj su deo tima.“

  Aktiebolaget SKF
  (obj.)

  Za dodatne informacije, kontaktirajte:
  Odnosi sa štampom: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

  SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivača, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, konsalting i obuku u oblasti inženjeringa. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i oko 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2014. godini je iznosila 70 975 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih je bio 48 593. www.skf.com 

  ® SKF je registrovani zaštitni znak Grupe SKF.

 • Slika

Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

Komplet promotivnih materijala (8.8 MB)

SKF logo