Investor Relations

SKF Investor Relations mål är att säkerställa att korrekt information förmedlas samt att skapa och upprätthålla förbindelser som bygger på ömsesidig förståelse mellan SKF-koncernen och investerare, analytiker och finansiella redaktörer, och därigenom bidra till korrekt värdering av SKF-aktien.

Rapporter

SKFs kapitalmarknadsdag

Senaste pressmeddelandet

SKF-koncernens finansiella mål

SKFs finansiella mål är:

  • 5% organisk tillväxt i lokala valutor
  • 12% rapporterad rörelsemarginal
  • 16% avkastning på sysselsatt kapital
  • 25% nettorörelsekapital i % av försäljningen
  • 80% nettoskuldsättning/eget kapital
SKF logo