Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF inleder uppköpserbjudande för alla utestående aktier i Kaydon Corporation

2013 september 16, 14:00 CEST

Göteborg, 16 september, 2013: SKF meddelade idag att man inlett uppköpserbjudandet av alla utestående aktier i Kaydon Corporation (NYSE:KDN) (“Kaydon”) till ett pris av USD 35,50 kontant per aktie. Uppköpserbjudandet är i enlighet med det tidigare tillkännagivna avtalet daterat 5 september 2013 att SKF förvärvar Kaydon.
   
Uppköpserbjudandet är föremål för sedvanliga villkor, såsom erhållandet av erforderliga myndighetstillstånd och acceptans avseende en majoritet av de utestående stamaktierna i Kaydon. Vid fullgörande av uppköpserbjudandet kommer SKF att förvärva samtliga återstående aktier genom ett förenklat fusionsförfarande (en s.k. short form merger) till priset enligt uppköpserbjudandet.

SKF har idag hos U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) registrerat en redogörelse för uppköpserbjudandet, TO, där villkoren presenteras i detalj. Kaydon har idag hos SEC, registrerat en redogörelse, 14D-O, där man i detalj bland annat presenterar Kaydon Corporations styrelses enhälliga rekommendation till Kaydons aktieägare att acceptera uppköpserbjudandet och göra sina aktier tillgängliga.

Kopior av dessa redogörelser och andra dokument som registrerats hos SEC finns tillgängliga på www.sec.gov eller hos MacKenzie Partner, Inc. på telefon +1 (212) 929-5500 eller, inom USA, kostnadsfritt på (800) 322-2885.

Uppköpserbjudandet och eventuell rätt till återkallande, som Kaydon Corporations aktieägare kan vara berättigade till, upphör klockan 23:59, normaltid USA:s östkust, den 15 oktober 2013, såvida det inte förlängs eller avslutas tidigare.


Aktiebolaget SKF
(publ)


För ytterligare information:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Press Relations: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2012 uppgick till 64 575 miljoner kronor och antalet anställda var 46 775. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.Framåtriktad information
Det uppköpserbjudande som beskrivs i detta pressmeddelande (”erbjudandet”) har inletts. Enligt erbjudandet erbjuder sig Dublin Acquisition Sub Inc. (”Dublin”), ett helägt dotterbolag till Atlas Management, Inc. (”Atlas”), ett helägt dotterbolag till AB SKF, att köpa samtliga stamaktier i Kaydon Corporation (”Kaydon”). Syftet med detta pressmeddelande är enbart att informera och utgör varken ett erbjudande att köpa eller en uppmaning att sälja några värdepapper. De allmänna villkoren för erbjudandet beskrivs i redogörelsen för uppköpserbjudandet, TO, inklusive ett köpeanbud, ett överföringsdokument och relaterade dokument, som den 16 september 2013 registrerats hos United States Securities and Exchange Commission (”SEC”) av Atlas och Dublin. Erbjudandet görs enbart i enlighet med detta köpeanbud, överföringsbrev och relaterade dokument som registrerats tillsammans med redogörelse TO. Kaydon har dessutom registrerat en inbjudan/rekommendation, redogörelse 14D-9, hos SEC. Investerare och innehavare av värdepapper uppmanas att läsa redogörelsen för uppköpserbjudandet och inbjudan/rekommendationen, som var och ett kan ändras under tiden, eftersom de innehåller viktig information. Investerare och innehavare av värdepapper kan utan kostnad begära en kopia av dessa handlingar och andra dokument, som registrerats hos SEC, via dess webbsida www.sec.gov eller genom förfrågan till Mackenzie Partners Inc. tel. +1 (212) 929-5500 eller, inom USA, kostnadsfritt på tel. (800) 322-2885.
Denna rapport innehåller framåtriktad information enligt bestämmelserna i Safe Harbor i Private Securities Litigation Reform Act 1995 och grundar sig på ledningens uppfattningar och antaganden. I vissa fall man kan identifiera framåtriktad information genom termer som ”kan”, ”kommer att”, ”bör”, ”kunde”, ”skulle kunna”, ”förväntar”, ”planerar”, ”antar”, ”tror”, ”uppskattar”, ”planlägger”, ”förutsäger”, ”potentiell”, och liknande uttryck. Sådana uttalanden, inklusive uttalanden om SKFs förväntningar på Kaydon Corporations resultat i framtiden, möjligheter förknippade med förvärvet, och hur framgångsrikt SKF integrerar Kaydon i sin verksamhet, betraktas inte som historiska fakta och anses som framåtriktad information enligt federal värdepapperslagstiftning. Sådan framåtriktad information är förknippad med vissa risker och osäkerheter som kan leda till faktiska resultat som skiljer sig i hög grad från de som uttryckts eller antytts. Läsare uppmanas att inte otillbörligt förlita sig på dessa framåtriktade uttalanden, vilka endast görs per detta datum. Sådana risker och osäkerheter omfattar möjligheten att SKF inte kommer att genomföra affären med Kaydon, ekonomiska, marknadsmässiga och konkurrentförhållanden, ändringar i lagstiftning och andra myndighetsåtgärder, valutaförändringar och andra faktorer som nämns i SKFs senaste årsrapport (tillgänglig på www.skf.com) under Förvaltningsberättelse: ”Viktiga faktorer som påverkar finansiella resultat”, ”Finansiella risker” och ”Känslighetsanalys”, och i bokslutskommunikén under ”Risker och osäkerheter i verksamheten”. Vi åtar oss inte att revidera eller offentligt uppdatera någon framåtriktad information utöver vad som krävs enligt lag.SKF logo