Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF har fått godkännande av de amerikanska och tyska konkurrensmyndigheterna och avstår från CFIUS krav vid uppköpserbjudandet av Kaydon Corporation

2013 oktober 08, 16:58 CEST

Göteborg, 8 oktober 2013: SKF har fått godkännande av de amerikanska och tyska konkurrensmyndigheterna i samband med företagets förvärv av Kaydon Corporation. På grund av den rådande nedstängningen av statlig verksamhet i USA, avstår SKF från kravet på godkännande från Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) enligt amerikanska nationella säkerhetsbestämmelser. SKF förväntar sig att administrativa förseningar kommer att leda till en förlängning av tiden för granskning, men har dock inte underrättats om några problem eller synpunkter under granskningsprocessen.

Övriga villkor i uppköpserbjudandet förblir oförändrade. Erbjudandet och eventuell rätt till återkallande som Kaydons aktieägare kan vara berättigade till, kommer att upphöra klockan 23:59, normaltid USA:s östkust, den 15 oktober 2013, såvida det inte förlängs eller avslutas tidigare.

Som tillkännagavs den 16 september 2013, inledde SKF, genom sina helägda dotterbolag, Dublin Acquisition Sub Inc. och Atlas Acquisition, Inc., ett uppköpserbjudande för alla utestående aktier i Kaydon Corporation (NYSE:KDN) (“Kaydon”) för USD 35,50 kontant per aktie.

Aktiebolaget SKF
     (publ)


För ytterligare information:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Press Relations: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.comSKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2012 uppgick till 64 575 miljoner kronor och antalet anställda var 46 775. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Framåtriktad information
Det uppköpserbjudande som beskrivs i detta pressmeddelande (”erbjudandet”) har inletts. Enligt erbjudandet erbjuder sig Dublin Acquisition Sub Inc. (”Dublin”), ett helägt dotterbolag till Atlas Management, Inc. (”Atlas”), ett helägt dotterbolag till AB SKF, att köpa samtliga stamaktier i Kaydon Corporation (”Kaydon”). Syftet med detta pressmeddelande är enbart att informera och utgör varken ett erbjudande att köpa eller en uppmaning att sälja några värdepapper. De allmänna villkoren för erbjudandet beskrivs i redogörelsen för uppköpserbjudandet, TO, inklusive ett köpeanbud, ett överföringsdokument och relaterade dokument, som den 16 september 2013 registrerats hos United States Securities and Exchange Commission (”SEC”) av Atlas och Dublin. Erbjudandet görs enbart i enlighet med detta köpeanbud, överföringsbrev och relaterade dokument som registrerats tillsammans med redogörelse TO. Kaydon har dessutom registrerat en inbjudan/rekommendation, redogörelse 14D-9, hos SEC. Investerare och innehavare av värdepapper uppmanas att läsa redogörelsen för uppköpserbjudandet och inbjudan/rekommendationen, som var och ett kan ändras under tiden, eftersom de innehåller viktig information. Investerare och innehavare av värdepapper kan utan kostnad begära en kopia av dessa handlingar och andra dokument, som registrerats hos SEC, via dess webbsida www.sec.gov eller genom förfrågan till Mackenzie Partners Inc. tel. +1 (212) 929-5500 eller, inom USA, kostnadsfritt på tel. (800) 322-2885.

Denna rapport innehåller framåtriktad information enligt bestämmelserna i Safe Harbor i Private Securities Litigation Reform Act 1995 och grundar sig på ledningens uppfattningar och antaganden. I vissa fall man kan identifiera framåtriktad information genom termer som ”kan”, ”kommer att”, ”bör”, ”kunde”, ”skulle kunna”, ”förväntar”, ”planerar”, ”antar”, ”tror”, ”uppskattar”, ”planlägger”, ”förutsäger”, ”potentiell”, och liknande uttryck. Sådana uttalanden, inklusive uttalanden om SKFs förväntningar på Kaydon Corporations resultat i framtiden, möjligheter förknippade med förvärvet, och hur framgångsrikt SKF integrerar Kaydon i sin verksamhet, betraktas inte som historiska fakta och anses som framåtriktad information enligt federal värdepapperslagstiftning. Sådan framåtriktad information är förknippad med vissa risker och osäkerheter som kan leda till faktiska resultat som skiljer sig i hög grad från de som uttryckts eller antytts. Läsare uppmanas att inte otillbörligt förlita sig på dessa framåtriktade uttalanden, vilka endast görs per detta datum. Sådana risker och osäkerheter omfattar möjligheten att SKF inte kommer att genomföra affären med Kaydon, ekonomiska, marknadsmässiga och konkurrentförhållanden, ändringar i lagstiftning och andra myndighetsåtgärder, valutaförändringar och andra faktorer som nämns i SKFs senaste årsrapport (tillgänglig på www.skf.com) under Förvaltningsberättelse: ”Viktiga faktorer som påverkar finansiella resultat”, ”Finansiella risker” och ”Känslighetsanalys”, och i bokslutskommunikén under ”Risker och osäkerheter i verksamheten”. Vi åtar oss inte att revidera eller offentligt uppdatera någon framåtriktad information utöver vad som krävs enligt lag.

SKF logo