Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF Niomånadersrapport 2013

2013 oktober 15, 12:00 CEST

Tom Johnstone, vd och koncernchef:
”Vårt kassaflöde var bra under kvartalet. Vi fortsatte att förbättra vår rörelsemarginal sekventiellt trots en negativ mix och en större negativ valutapåverkan än väntat. Detta visar att de åtgärder vi har vidtagit för att stärka produktportföljen, investera i verksamheten och genomföra kostnadsreduceringar, ger resultat.
SKFs försäljning inom fordonsverksamheten har utvecklats bra under kvartalet men var något lägre än förväntat inom industriverksamheten. Vi ser dock en förbättring inom flygindustrin, förnyelsebar energi samt järnvägsindustrin. På ett flertal andra industriella marknader ser vi inte någon förändring – det blir inte sämre, men inte heller bättre. Fordonsverksamheten gynnades av ökad efterfrågan och bättre mix i försäljningen, speciellt inom lastbilsverksamheten och fordonseftermarknaden och detta, i kombination med de åtgärder som vi vidtar, hjälpte till att förbättra marginalerna.
Under kvartalet stärkte vi SKF ytterligare genom att tillkännage överenskommelsen om att förvärva Kaydon Corporation. Kaydon kompletterar SKF på många sätt och förvärvet kommer att göra det möjligt för oss att bättre kunna betjäna våra kunder och distributörer. Idag avslutas uppköpserbjudandet av de utestående aktierna och förhoppningsvis kan vi snabbt slutföra förvärvet.
Försäljningen och tillverkningen förväntas ligga kvar på samma nivå under fjärde kvartalet.”Nyckeltal

Kvartal 3 2013

Kvartal 3 2012

År till dato 2013

År till dato 2012

Försäljning, Mkr

15 623

15 486

47 167

49 591

Rörelseresultat, Mkr

1 923

1 908

5 240

6 093

Rörelsemarginal, %

12,3

12,3

11,1

12,3

Rörelsemarginal exklusive engångskostnader, %

12,9

12,3

12,2

12,6

Resultat före skatt, Mkr

1 717

1 709

4 581

5 439

Nettoresultat, Mkr

1 165

1 251

3 087

3 821

Resultat per aktie, kr

2,47

2,67

6,57

8,11


Rörelseresultatet påverkades av engångskostnader under tredje kvartalet med cirka 85 Mkr, huvudsakligen nedskrivningar som inte utgör en del av det aviserade omstruktureringsprogrammet. Rörelseresultatet under de första nio månaderna påverkades av engångskostnader med cirka 525 Mkr (140).

Försäljningsförändring år-över-år,
i kronor, hänför sig till:

 

Volym

Pris/
mix

 

Struktur

Valuta-
effekt

 

Totalt

Kvartal 3 2013

2,2%

-0,2%

1,1%

-2,2%

0,9%

År till dato 2013

-3,0%

0,0%

1,8%

-3,7%

-4,9%


Försäljningen under tredje kvartalet i lokal valuta exklusive struktur ökade med 1% i Europa, med 9% i Latinamerika, med 5% i Asien och med 8% i Mellanöstern och Afrika. I Nordamerika minskade den med 2%.
Tillverkningsnivån under tredje kvartalet var något högre jämfört med föregående år.

Försäljningen under de första nio månaderna i lokal valuta exklusive struktur minskade med 4% i Europa och Nordamerika, med 3% i Asien och är relativt oförändrad i Mellanöstern och Afrika. I Latinamerika ökade den med 10%.
Tillverkningsnivån under de första nio månaderna var relativt oförändrad jämfört med föregående år.

Marknadsutsikter för fjärde kvartalet 2013
Efterfrågan jämfört med fjärde kvartalet 2012

Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli något högre för koncernen, i Asien och Europa samt relativt oförändrad i Nordamerika och Latinamerika. Den förväntas bli något högre för Strategic Industries och Regional Sales and Service samt högre för Automotive.

Efterfrågan jämfört med tredje kvartalet 2013
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli relativt oförändrad för koncernen, i Europa, Nordamerika och Latinamerika samt för alla affärsområden. Den förväntas bli något högre i Asien.

Tillverkning
Tillverkningen kommer att vara högre år över år och relativt oförändrad jämfört med tredje kvartalet.

Göteborg den 15 oktober 2013

Aktiebolaget SKF
      (publ)En telefonkonferens kommer att hållas den 15 oktober kl. 13.00:
Tel. 08-5063 0779

All information angående SKFs niomånadersrapport 2013 finns på SKFs webbplats:
investors.skf.com/kvartalsrapportering


För ytterligare information:
Press Relations: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-97 32 60; ingalill.ostman@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com


Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 oktober 2013 cirka kl.12.00.


SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2012 uppgick till 64 575 miljoner kronor och antalet anställda var 46 775. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

SKF logo