Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF har framgångsrikt avslutat uppköpserbjudandet att förvärva Kaydon Corporation

2013 oktober 16, 08:00 CEST

Göteborg, 16 oktober 2013: SKF-koncernen tillkännagav idag att man framgångsrikt slutfört sitt uppköpserbjudande att förvärva alla utestående aktier i Kaydon Corporation (NYSE:KDN) för USD 35,50 kontant.  SKF räknar med att avsluta förvärvet av Kaydon senare idag genom en fusion enligt Section 251(h) i Delaware General Corporation Law. 

“Jag är mycket glad över att Kaydon och dess anställda kommer att ingå i SKF-koncernen. Kaydon för med sig en produktportfölj som i hög grad kompletterar SKFs egen och kommer också att stärka SKFs kund- och geografiska närvaro. De har en stark ledningsgrupp såväl som mycket skickliga och kvalificerade anställda,” säger Tom Johnstone, SKFs vd och koncernchef. “Detta förvärv följer helt SKFs strategi att vara ett tekniskt kunskapsföretag och kommer att göra det möjligt för oss att ännu bättre betjäna våra kunder och återförsäljare runt om i världen.”

Kaydon är en diversifierad industriell tillverkare med tre tydliga affärsområden: produkter för friktionskontroll (främst lager), produkter för hastighetskontroll och specialprodukter, inklusive tjänster inom miljöområdet. Kaydon är ett globalt företag med 62% av sin försäljning i Nordamerika, 24% i Europa, 12% i Asien/Stillahavsområdet och 2% i resten av världen. Under 2012 uppgick försäljningen till 475 miljoner USD, med ett justerat rörelseresultat på cirka 16%. Kaydon har mer än 2 100 anställda.

SKF förväntar sig att uppnå årliga kostnadssynergier på 30 miljoner USD och försäljningssynergier på 50 miljoner USD under de kommande åren. Detta uppnås genom att dra nytta av synergier för kostnader och inköp, distributions- och säljkanaler och genom att utnyttja den kombinerade globala tillverkningen.

Uppköpserbjudandet upphörde klockan 23:59, normaltid USAs östkust, den 15 oktober 2013. Totalt lämnades anbud på 25,463,526 aktier av vilka inga drogs tillbaka från uppköpserbjudandet. Dessa aktier utgjorde cirka 77.1% av Kaydons utestående aktier. Villkoret för uppköpserbjudandet, dvs. att en majoritet av Kaydons utestående aktier, på en fullt utspädd basis, giltigt skulle erbjudas och inte återkallas, har uppfyllts.

Som ett resultat av fusionen som planeras senare idag, kommer Kaydon att bli ett helägt dotterbolag till SKF från den 16 oktober 2013 och kommer att rapportera utanför de nuvarande affärsområdena. Alla återstående berättigade Kaydon-aktier kommer att konverteras till rätten att erhålla 35,50 USD kontant per aktie, utan ränta med avdrag för källskatt, samma pris som betalades i uppköpserbjudandet (berättigade aktier omfattar inte de aktier vars innehavare behörigen påkallat värdering enligt Delawares lagar).  När fusionen är avslutad kommer handel med Kaydons stamaktier att upphöra på New York-börsen och kommer inte längre att vara listade.

J.P. Morgan Limited är finansiell rådgivare till SKF och Reed Smith LLP är SKFs juridiska rådgivare.

Aktiebolaget SKF
      (publ)


För ytterligare information:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Press Relations: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2012 uppgick till 64 575 miljoner kronor och antalet anställda var 46 775. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.


Framåtriktad information
Denna rapport innehåller framåtriktad information enligt bestämmelserna i Safe Harbor i Private Securities Litigation Reform Act 1995 och grundar sig på ledningens uppfattningar och antaganden. I vissa fall man kan identifiera framåtriktad information genom termer som ”kan”, ”kommer att”, ”bör”, ”kunde”, ”skulle kunna”, ”förväntar”, ”planerar”, ”antar”, ”tror”, ”uppskattar”, ”planlägger”, ”förutsäger”, ”potentiell”, och liknande uttryck. Sådana uttalanden, inklusive uttalanden om SKFs förväntningar på Kaydon Corporations resultat i framtiden, möjligheter förknippade med förvärvet, och hur framgångsrikt SKF integrerar Kaydon i sin verksamhet, betraktas inte som historiska fakta och anses som framåtriktad information enligt federal värdepapperslagstiftning. Sådan framåtriktad information är förknippad med vissa risker och osäkerheter som kan leda till faktiska resultat som skiljer sig i hög grad från de som uttryckts eller antytts. Läsare uppmanas att inte otillbörligt förlita sig på dessa framåtriktade uttalanden, vilka endast görs per detta datum. Sådana risker och osäkerheter omfattar möjligheten att SKF inte kommer att genomföra affären med Kaydon, ekonomiska, marknadsmässiga och konkurrentförhållanden, ändringar i lagstiftning och andra myndighetsåtgärder, valutaförändringar och andra faktorer som nämns i SKFs senaste årsrapport (tillgänglig på www.skf.com) under Förvaltningsberättelse: ”Viktiga faktorer som påverkar finansiella resultat”, ”Finansiella risker” och ”Känslighetsanalys”, och i bokslutskommunikén under ”Risker och osäkerheter i verksamheten”. Vi åtar oss inte att revidera eller offentligt uppdatera någon framåtriktad information utöver vad som krävs enligt lag.

Ladda ner presspaket

Presspaket (127 KB)

SKF logo