Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Påverkan på SKFs kommande resultat för fjärde kvartalet 2013

2013 december 20, 08:15 CET

Göteborg, Sverige, 20 december 2013: SKF informerar om påverkan på SKFs kommande resultat för fjärde kvartalet 2013.

Utredning av EU-kommisionen

Som tidigare meddelats, utreder EU-kommisionen om eventuell överträdelse av Europeiska konkurrenslagen av företag inom lagerbranchen angående försörjning av lager till biltillverkare i Europa. Under utredningens gång besökte Kommissionen SKFs kontor i Sverige och Tyskland under November 2011.

SKF har samarbetat till fullo med Kommissionen och har även genomfört en egen internutredning. Baserat på detta och SKFs bästa bedömning angående storleken på ett eventuellt bötesbelopp, så kommer SKF att göra en avsättning på 3 miljarder kronor i sitt fjärde kvartalsresultat. SKF tror att kommission kommer att bötfälla SKF under 2014.

“Jag beklagar djupt att detta har hänt. Även om vi inte tror att det har vållat våra affärspartners någon skada, så skulle detta inte ha fått ske och stämmer inte alls med de värderingar vi har inom SKF. Vi har en tydlig uppförandekod och ett väl etablerat program för dess efterlevnad, som vi tillämpar i hela koncernen, men det hindrade inte detta från att hända. Vi har sedan dess vidtagit ytterligare åtgärder för att intensifiera utbildning och kompetensutveckling om detta inom koncernen” säger Tom Johnstone, vd och koncernchef. ”Vi har tidigare informerat om att det troliga bötesbeloppet kommer att materiellt påverka  vårt resultat och kassaflöde och har tagit vår bästa bedöming av ett troligt bötesbelopp till resultatet.”

Kaydon förvärvet påverkan 
Kaydons försäljning i det fjärde kvartalet förväntas uppgå till runt 750 miljoner kronor. Rörelseresultatet  kommer att påverkas av omkring 250 miljoner kronor orsakade av amortering av uppvärderingen till verkligt värde av varulagret samt andra förvärvskostnader, vilket resulterar i en operativt förlust på runt 150 miljoner kronor.
För 2014 förväntas Kaydon att ligga på en marginal i linje med målet på koncernens rörelsemarginal, inklusive amortering av tillgångar identifierade i samband med allokering av förvärvspriset.
Information beträffande den preliminära allokeringen av tillgångar identifierade i samband med allokering av förvärvspriset, se SKF’s hemsida: investors.skf.com
 

Andra engångskostnader
SKF förväntar att i fjärde kvartalet ta ytterligare engångskostnader på runt 100 miljoner kronor, varav runt hälften hänförs till det pågående restruktureringsprogrammet.

Försäljningsutvecklingen under fjärde kvartalet

Försäljningen under fjärde kvartalet är i stort i linje med de marknadsutsikter som gavs i nio månaders rapporten, men mixen i försäljningen har varit ofördelaktig. Detta kombinerat med en något lägre tillverkning än planerat förväntas ha en något negativ påverkan på fjärde kvartalets resultat jämfört med tidigare kvartal.

SKFs bokslutskommuniké 2013 kommer att publiceras tisdagen den 28 januari 2014.


Telefonkonferens
Den 20 december kl 09.00 på 08-505 564 74

SKFs bokslutskommuniké 2013 kommer att publiceras tisdagen den 28 januari 2014.

Aktiebolaget SKF
      (publ)


För ytterligare information:
Group Communication: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-973 260; ingalill.ostman@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com

Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 december, 2013 kl 08.15.

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2012 uppgick till 64 575 miljoner kronor och antalet anställda var 46 775. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

SKF logo