Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF Bokslutskommuniké 2013

2014 januari 28, 13:00 CET

Tom Johnstone, vd och koncernchef:
” SKF avslutade förvärvet av Kaydon under kvartalet vilket ger oss en möjlighet att bättre betjäna våra kunder med ett mer heltäckande erbjudande. Kaydons försäljnings- och rörelseresultat utvecklades enligt plan och integrationsarbetet går bra.
Kassaflödet för koncernen var bra och den totala försäljningen har sekventiellt utvecklats som förväntat och ökade mycket i förhållande till det svaga fjärde kvartalet 2012. Mixen i försäljningen var sämre än förväntat till följd av högre försäljning inom fordonsverksamheten och till OEM-företag inom industriverksamheten. 
Vi har fortsatt arbetet med att stärka vår lönsamma tillväxt. Vi har fått ett antal nya viktiga affärer inom alla tre affärsområden. Vi har öppnat 4 nya SKF Solution Factory under fjärde kvartalet och har nu totalt 27 stycken över hela världen. Investeringar i forskning och utveckling ökade under året och antalet patent med över 10%. Vi har även tillkännagett öppnandet av 2 nya globala tekniska center i Europa vilket kommer att stärka våra aktiviteter inom forskning och utveckling ytterligare.   
Vinsten påverkades avsevärt under fjärde kvartalet av avsättningen till det förväntade bötesbeloppet till EU-kommissionen och engångskostnader relaterade främst till förvärvet av Kaydon samt omstruktureringar. Vinsten påverkades även av åtgärder som vidtagits för att minska varulagren och av den negativa mixen.
 Efterfrågan förväntas bli något högre jämfört med förra årets första och fjärde kvartal.


Nyckeltal
(Kaydon Corporation är inkluderat fr o m 16 oktober 2013)

Kvartal 4  2013

Kvartal 4 2012

Helår

2013

Helår

2012

Försäljning, Mkr

16 430

14 984

63 597

64 575

Rörelseresultat, Mkr

-1 547

1 221

3 693

7 314

Rörelseresultatv exkl. engångskostnader, %

1 803

1 521

7 568

7 754

Rörelsemarginal, %

-9,4

8,1

5,8

11,3

Rörelsemarginal exkl. engångskostnader, %

11,0

10,2

11,9

12,0

Resultat före skatt, Mkr

-1 760

969

2 821

6 408

Nettoresultat, Mkr

-2 043

995

1 044

4 816

Resultat per aktie, kr

-4,57

2,12

2,00

10,23Rörelseresultatet för fjärde kvartalet inkluderar engångskostnader på 3 350 Mkr (300), varav 3 000 Mkr är relaterade till ett eventuellt bötesbelopp som hänför sig till den pågående utredningen av EU-kommissionen, 260 Mkr är relaterade till förvärvet av Kaydon och 90 Mkr (300) till andra engångskostnader. Resultatet för helåret inkluderar engångskostnader på 3 875 Mkr (440).

Försäljningsförändring år-över-år,
i kronor, hänför sig till:

 

Volym

Pris/
mix

 

Struktur

Valuta-
effekt

 

Totalt

Kvartal 4 2013

7,1%

-0,2%

4,8%

-2,1%

9,6%

Helår 2013

-0,7%

0,0%

2,5%

-3,3%

-1,5%
Försäljningen under fjärde kvartalet i lokal valuta exklusive struktur ökade med 3,4% i Europa, med 3,8% i Nordamerika, med 10,5% i Latinamerika, med 14,7% i Asien och med 15,8% i Mellanöstern och Afrika.
Tillverkningsnivån under fjärde kvartalet var högre jämfört med föregående år.

Försäljningen för helåret i lokal valuta exklusive struktur minskade med 2,7% i Europa och med 2,5% i Nordamerika. I Asien ökade den med 1,6%, i Latinamerika med 10,3% och med 3,3% i Mellanöstern och Afrika.
Tillverkningsnivån under hela året var relativt oförändrad jämfört med föregående år.

Förslag till utdelning
Styrelsen har beslutat att föreslå en utdelning på 5,50 kronor per aktie för årsstämman.

Marknadsutsikter för första kvartalet 2014

Efterfrågan jämfört med första kvartalet 2013

Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli något högre för koncernen, i Europa och i Nordamerika. Den förväntas bli något lägre i Latinamerika och högre i Asien. För Strategic Industries förväntas den bli relativt oförändrad, för Regional Sales and Service något högre samt högre för SKF Automotive.

Efterfrågan jämfört med fjärde kvartalet 2013

Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli något högre för koncernen, i Europa och Nordamerika. Den förväntas bli relativt oförändrad i Asien och något lägre i Latinamerika. För Regional Sales and Service och SKF Automotive förväntas den bli något högre och för Strategic Industries relativt oförändrad.

Tillverkning

Tillverkningen kommer att vara högre år över år och något högre jämfört med fjärde kvartalet.

Göteborg den 28 januari 2014

Aktiebolaget SKF
     (publ)


En telefonkonferens kommer att hållas den 28 januari kl. 14.00:
Tel. 08-5063 0779

All information angående SKFs resultat för helåret 2013 finns på SKFs webbplats:
investors.skf.com/kvartalsrapportering


För ytterligare information:

Press Relations: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-97 32 60; ingalill.ostman@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com

Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 januari 2014 cirka kl.13.00.


SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

Presspaket (246 KB)

SKF logo