Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

Nominering av ledamot i SKF

2014 mars 11, 15:30 CET

Göteborg, 11, mars 2014: Valberedningen kompletterar tidigare lämnat förslag till styrelse för AB SKF i enlighet med vad som tidigare kommunicerats i kallelsen den 26 februari 2014 till AB SKFs årsstämma.

Valberedningen föreslår till nyval Marie Bredberg.

Marie Bredberg är sedan 2006 VD för Combitech AB och har varit vice VD för AerotechTelub AB, 2004-2006 och ekonomichef, 2000-2004. Marie Bredberg har erfarenhet från flera styrelseuppdrag inom SAAB-koncernen och har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola.

Valberedningen finner att Marie Bredbergs kompetens och bakgrund ligger helt i linje med den eftersökta profilen som redovisades i valberedningens motiverade yttrande vilken bifogades kallelsen.

(För mer information se bolagets hemsida www.skf.com.)Aktiebolaget SKF
 (publ)För ytterligare information:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Press Relations: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.SKF logo