Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Årstämma i AB SKF

2014 mars 28, 16:00 CET

Göteborg, 28, mars 2014: Aktiebolaget SKF höll idag årsstämma i Göteborg under ordförandeskap av Leif Östling.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 5 kronor och 50 öre per aktie. Avstämningsdag för rätt till utdelning är den 2 april 2014.

Stämman godkände styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen avseende utökandet av högsta antalet styrelseledamöter från tio till tolv ledamöter.

Stämman fastställde styrelsearvodet för 2014 enligt följande:
a)ett fast arvode om 5 895 000 kronor, att fördelas med 1 440 000 kronor till styrelseordföranden och med 495 000 kronor till envar av övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställd i bolaget;

b)ett rörligt arvode motsvarande värdet, beräknat enligt nedan, av för styrelsens ordförande det antal aktier i bolaget av serie B vars värde efter årsstämman uppgår till 400 000 kronor och för envar av övriga styrelseledamöter det antal aktier av serie B vars värde efter årsstämman uppgår till 137 500 kronor; samt

c)ett arvode för kommittéarbete om 918 000 kronor, att fördelas med 210 000 kronor till revisionskommitténs ordförande, med 150 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionskommittén, med 120 000 kronor till ersättningskommitténs ordförande samt med 96 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningskommittén.

En förutsättning för att arvode ska utgå till ledamot är dock att ledamoten dels är vald av stämman, dels inte är anställd i bolaget.

Vid bestämmande av det rörliga arvodet ska (i) antalet aktier fastställas genom att dela beloppet på 400 000 kronor respektive 137 500 kronor med den genomsnittliga senaste betalkursen för aktien av serie B enligt noteringarna på NASDAQ OMX Stockholm AB under de fem handelsdagar som följer närmast efter den dag då aktien handlas utan rätt till utdelning 2014 och (ii) värdet av en aktie av serie B i bolaget bestämmas till den genomsnittliga senaste betalkursen enligt noteringarna på NASDAQ OMX Stockholm AB under de fem handelsdagarna närmast efter publiceringen av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2014.

Till styrelseledamöter omvaldes Leif Östling, Ulla Litzén, Tom Johnstone, Lena Treschow Torell, Peter Grafoner, Lars Wedenborn, Joe Loughrey, Jouko Karvinen och Baba Kalyani samtidigt som nyval skedde av Hock Goh och Marie Bredberg.

Leif Östling valdes till styrelsens ordförande.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till koncernledningen samt styrelsens förslag till beslut om SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2014. Programmet omfattar högst 310 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i SKF-koncernen med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av SKF B-aktier. Under programmet kan högst 1 000 000 aktier i SKF, motsvarande cirka 0,2% av det totala antalet utestående aktier, tilldelas. Det antal aktier som kan komma att tilldelas ska vara relaterat till graden av uppfyllnad av det TVA-mål som styrelsen fastställt för räkenskapsåret 2014, samt utvecklingen av TVA för räkenskapsåret 2016 jämfört med räkenskapsåret 2014.

Stämman godkände det förslag som lagts fram rörande valberedning.


Aktiebolaget SKF
     (publ)


För ytterligare information:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Group Communications: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-973 260; ingalill.ostman@skf.com 

Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com

SKF logo