Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Att utveckla en hållbar framtid

2015 februari 04, 08:41 CEST

I takt med att hänsyn till miljön blir allt viktigare för teknik- och tillverkningsföretag, kan organisationer som tänker framåt använda hållbarhet för att öka vinsterna och affärsresultaten. Man hjälper också sina kunder och planeten, säger Rob Jenkinson, chef för Corporate Sustainability på SKF.

På ett eller annat sätt påverkar varje steg i tillverkningsprocessen miljön. Detta gäller oavsett om det är de råmaterial ett företag väljer att använda, energin som används vid tillverkningen eller hur produkterna avfallshanteras vid slutet av deras livstid. Med nuvarande teknik och globala ekonomiska förutsättningar är det en extrem utmaning att förvänta sig av någon verksamhet att den ska nå 100% effektivitet och positiv nettoeffekt. Det innebär dock inte att vi som tillverkare, ingenjörer och affärsledare ska låta bli att sätta upp detta som ett önskvärt mål.

Även om policyer för företagets samhällsansvar (CSR) har funnits i många år i en eller annan form, ledde den globala finanskrisen 2008–09 till att många organisationer sköt upp eller avbröt många av sina miljöinitiativ. Andra behöll dock sitt fokus eftersom de insåg de potentiella fördelar för lönsamheten sådana policyer kan ha. I och med att ekonomin återhämtar sig långsamt, förändras nu situationen eftersom fler och fler företagsledare inser att en stark, sammanhållen och strategisk CSR-policy, som är inbyggd i en organisations grundläggande värderingar, kan ge verkligt och mätbart värde för alla företag och deras intressenter, anställda och kunder.

För företag som SKF har hållbarhet varit en grundläggande affärsprincip i många år. Den utgör en viktig drivkraft för innovation, och den omfattar allt från vårt fabriks- och kontorsbyggande till våra tillverkningsprocesser, energi- och vattenanvändning samt hur vi utformar och levererar våra produkter och tjänster.

SKF BeyondZero Ett nytt perspektiv

2006 införde vi en ny strategi för att aktivt och mätbart minska vår egen men även våra kunders och underleverantörers miljöpåverkan. Denna strategi, SKF BeyondZero, har blivit en mycket viktig del av vår företagskultur, och den består av två mål som kompletterar varandra. Det första är att minska den negativa miljöpåverkan från vår egen och våra underleverantörers verksamhet. Det andra är att uppfinna och erbjuda våra kunder nya tekniker, produkter och tjänster som gör att de kan minska energianvändning och spill.

Som ett resultat av den forskning och utveckling som vi har tillämpat inom miljömässig livscykelhantering, har vi genom åren fått en mycket bredare förståelse för hur våra verksamheter, produkter och lösningar presterar ur miljösynpunkt. Vi har lärt oss vilken miljöpåverkan vår verksamhet har i de olika stegen i värdekedjan. Det gäller allt från de råmaterial vi väljer, hur dessa används och bearbetas, den energi som används av SKFs produkter när de används i kundernas inbyggnader samt vad som händer med produkterna efter deras livstid. Detta har fått oss att inse att miljöpåverkan kan minskas i varje steg i värdekedjan, och att den största potentialen finns i användningsfasen – hur våra produkter och tjänster presterar i varje kunds inbyggnad.

Tillverkningseffektivitet

Vi har i praktiken tagit betydelsefulla steg under flera år för att förbättra vår egen tillverkning. Alla nya fabriker och logistikcenter, var de än finns i världen, byggs enligt de senaste LEED-byggstandarderna och energiledningsstandarden ISO 50001. Vi har också arbetat tillsammans med våra viktigaste underleverantörer för att hjälpa dem att uppfylla samma miljöansvar och att minska energianvändningen i t.ex. den energiintensiva ståltillverkningen.

Inom logistik har vi arbetat tillsammans med våra transportpartner för att minska transporternas miljöpåverkan. Detta omfattar kontraktsmässiga begränsningar av bränsleförbrukningen för speditörer, minskning av flygtransporter, en hög fyllnadsgrad i långtradarna och engagemang i Clean Shipping-programmet.

Dessa initiativ har gett avsevärd inverkan. Mellan 2006 och 2013, när vår globala försäljning ökade med 20%, sänkte vi vårt energibehov med 13% och våra totala utsläpp av växthusgaser, särskilt koldioxid, från vår egen verksamhet med en liknande siffra.

Livscykelhantering av produkterna

En mycket viktig del av konceptet SKF BeyondZero är livscykelhanteringen av en produkt, från första utveckling till slutgiltig avfallshantering. Flera studier har visat att många produkter har störst miljöpåverkan under användningen i kundens inbyggnader. Detta kan uppgå till så mycket som 75% av kolutsläppen under hela livscykeln.

SKFs produkter som ingår i sortimentet SKF BeyondZero, som växer snabbt, måste uppfylla tuffa villkor för att garantera att de ger verkliga miljöfördelar för varje kund, utan att produktprestanda, kvalitet eller driftsäkerhet påverkas. Dessa villkor hör till två kategorier:

  • Konstruerade för miljön: produkten eller lösningen måste ge miljöfördelar på egen hand genom vissa inneboende egenskaper, t.ex. låg friktion eller viktbesparing
  • Tillämpade för miljön: produkten eller lösningen måste kunna visa att den hjälper till att förbättra miljöprestanda för den inbyggnad hos kunden i vilken den används
Typiska exempel på produkter och lösningar i sortimentet SKF BeyondZero är energieffektiva permanentmagnetmotorer med höga varvtal för ventilationsfläktar i avloppsanläggningar. Dessa kan minska energianvändningen med upp till 40% vilket ger både kommersiella och miljömässiga fördelar. På liknande sätt minskar SKF tätade energieffektiva (E2) spårkullager friktionsmomentet vilket ger potentiella energibesparingar. Även om dessa besparingar är relativt måttliga för varje lager, kan dessa besparingar bli betydande med tanke på den ackumulerade inverkan över tid som ett byte av alla lager i industriell motorer, pumpar och fläktar ger. Andra utvecklingsområden är den heltätade rullinjeenheten SKF ConRo som används för stränggjutning i stålindustrin. Den kan sänka koldioxidutsläppen med cirka 1,5 ton per rullinje och år.

Bli smart

Den allt snabbare utvecklingen mot smarta fabriker, där intelligenta enheter som t.ex. lagren SKF Insight används i avancerade styr- och automationsnätverk, kommer oundvikligen att märkbart påverka hållbarheten i tillverkningssektorn. På kort sikt kommer förmågan att smartifiera tillverkningen att minska energi- och vattenanvändningen, och förlänga maskinernas livslängd så att mängden skrot och avfall ytterligare minskar. På längre sikt kommer de data och erfarenheter man förvärvat från att köra smarta system att hjälpa företagen att utveckla en ny generation tillverkningsverktyg och processer. Det kan också påverka utformningen och byggandet av både anläggningar och tillverkningslinjer. I varje enskilt fall kommer det finnas möjligheter att konstruera om system så att de klarar utmaningarna med ännu bättre hållbarhet i en allt tuffare och mer konkurrensutsatt global omgivning.

SKF logo