Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF Rapport första kvartalet 2015

2015 april 17, 08:00 CEST

Alrik Danielson, vd och koncernchef:

”Efterfrågan låg i linje med våra förväntningar med tillväxt på 1.4%, mätt i lokala valutor. Samtliga tre affärsområden uppvisade en försäljningsökning i lokala valutor. Geografiskt visade Asien fortsatt god tillväxt följt av Europa och Latinamerika, som var fortsatt oförändrat medan verksamheten i Nordamerika mattades av en aning på grund av lägre aktivitet i några av våra viktigaste industrier. Kassaflödet från verksamheterna var starkt, trots att vi på grund av säsongmässiga svängningar byggde upp lite rörelsekapital under kvartalet.
Vi fokuserade starkt på att implementera det redan tillkännagivna omstruktureringsprogrammet och jag är glad över de goda framsteg jag har sett hittills, ungefär 40%.
Vårt höga fokus på innovationer fortsätter i hela organisationen och vi har lanserat flera nya innovationer för att hjälpa våra kunder att förbättra sin produktivitet och minska energianvändningen. Vi lanserade till exempel ett nytt koncept för att beräkna lagrens livslängd. Metoden gör det möjligt för kunderna att på ett bättre sätt ta hänsyn till verkliga förhållanden när
de beräknar SKF-lagrens livslängd i sina maskiner.
Blickar vi framåt råder fortsatt osäkerhet ur ett makroperspektiv. Sekventiellt och jämfört med föregående år räknar vi med att efterfrågan ska förbli relativt oförändrad för koncernen.
Jag är också glad över att vi nu har utsett en ny Senior Vice President och CFO för koncernen, Christian Johansson.”

NyckeltalKv 1 2015Kv 1 2014
Försäljning, Mkr19 45416 734
Rörelseresultat, Mkr1 7212 024
Rörelsemarginal, %8.812.1
Engångsposter-655117
Rörelseresultat exkl. engångsposter, SEKm2 3761 907
Rörelsemarginal exkl. engångsposter %12.211.4
Resultat före skatt, Mkr1 5921 787
Nettoresultat, Mkr1 1651 275
Resultat per aktie, kr2.462.72

Engångsposter i kv 1 2015 inkluderar -535 Mkr för det pågående omstrukturerings-programmet, resterande hänför sig till nedskrivningar av tillgångar. 

31 mars 201531 dec201431 mars2014
Nettorörelsekapital i % av försäljningen32.130.632.8
Avkastning på sysselsatt kapital för 12-månadsperioden, %12.613.98.4
Nettoskuldsättning/eget kapital, %122.2126.6117.6
Nettoskuldsättning/EBITDA, %3.23.04.2


Försäljningsförändring år-över-år, %:OrganiskStrukturValutaTotalt
Kv 1 20151.4014.916.3


Organisk försäljnings-förändring per regionår-över-år, %:EuropaNordamerikaLatinamerikaAsienMellanöstern & Afrika
Kv 1 20151.0-2.40.45.614.2

Marknadsutsikter för andra kvartalet 2015

Efterfrågan jämfört med andra kvartalet 2014
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli relativt oförändrad för koncernen och i Europa, högre i Asien och något lägre i Nord- och Latinamerika. Efterfrågan per affärsområde förväntas bli relativt oförändrad för både Industrial Market och Automotive Market samt något högre för Specialty Business.

Efterfrågan jämfört med första kvartalet 2015
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli relativt oförändrad för koncernen samt i Europa och Nordamerika, högre i Asien och något lägre i Latinamerika. Efterfrågan per affärsområde förväntas bli relativt oförändrad för både Industrial Market och Automotive Market samt något högre för Specialty Business.

Tillverkning
Tillverkningen förväntas bli relativt oförändrad år över år och jämfört med första kvartalet.

Göteborg, 17 april 2015

Aktiebolaget SKF
      (publ)

En telefonkonferens kommer att hållas den 17 april kl. 09.00:
Tel. 08 5033 6538

All information angående SKF Rapport första kvartalet 2015 finns på SKFs webbplats:
investors.skf.com/kvartalsrapportering

Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2015 cirka kl 08.00.För ytterligare information:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Press Relations: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-776 576; theo.kjellberg@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2014 uppgick till 70 975 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com

Ladda ner presspaket

Fullständig rapport i PDF-format. (360 KB)

SKF logo