Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF halvårsrapport 2015

2015 juli 15, 08:00 CEST

Alrik Danielson, vd och koncernchef:

”Efterfrågan under kvartalet låg i stort sett i linje med våra marknadsutsikter, med en försäljningsminskning på 1.5 procent, mätt i lokala valutor, exklusive strukturella förändringar. Järnvägssektorn med undantag för Kina och energisektorn med undantag för Europa uppvisade god tillväxt. I Nordamerika noterades en svagare efterfrågan inom tung industri och åter-försäljarsegmentet och vi såg en underliggande försämrad efterfrågan i Kina. Fordonsverksamheten i Nordamerika gick också trögt under kvartalet.

Rörelsemarginalen ökade till 12.9 procent exkluderat engångsposter och balansräkningen stärktes under kvartalet. Kostnadsbesparingsprogrammet utvecklades bra och i slutet av kvartalet hade överenskommelser träffats för 60 procent av de berörda personerna.

Inom Automotive Market lanserades ett vinstökningsprogram med flera nya aktiviteter för att förbättra verksamhetens produktivitet och konkurrenskraft. Strukturen har förenklats och riktade aktiviteter genomförs nu längs hela värdekedjan.

I enlighet med vår ambition att fokusera arbetet och resurserna på lager, vår huvudsakliga verksamhet och på att stärka vår balansräkning har vi avyttrat tre företag som ligger utanför kärnverksamheten, Erin Engineering and Research Inc., Purafil och Kaydon Custom Filtration, till en köpeskilling av närmare en miljard kronor på kassa- och skuldfri basis.

Under första halvåret var utvecklingen för den globala industriproduktionen svag. På senare tid har osäkerheten beträffande marknadens efterfrågan i Kina ökat ytterligare.När vi nu går in i tredje kvartalet upplever vi en relativt svag industriproduktion totalt sett, och blickar vi framåt förväntar vi oss att efterfrågan sekventiellt kommer att bli något lägre och relativt oförändrad år över år.”

NyckeltalKv 2
2015
Kv 2
2014
Halvår
2015
Halvår
2014
Försäljning, Mkr19 96117 95539 41534 689
Rörelseresultat, Mkr2 3832 0964 1044 120
Rörelsemarginal, %11.911.710.411.9
Engångsposter, Mkr-194-119-849-2
Rörelseresultat exkl. engångsposter, Mkr2 5772 2154 9534 122
Rörelsemarginal exkl. engångsposter %12.912.312.611.9
Resultat före skatt, Mkr2 2411 7613 8333 548
Nettoresultat, Mkr1 7061 1872 8712 462
Resultat per aktie, kr3.652.546.115.26
Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering654-1 4022 642-1 465

I rörelseresultatet för andra kvartalet ingår engångsposter på -194 Mkr (-119) varav -224 Mkr (-98) hänför sig till det pågående kostnadsbesparingsprogrammet och återstående +30 Mkr inkluderar vinst från avyttrade verksamheter samt avskrivningar och nedskrivningar av tillgångar. Under andra kvartalet 2014 uppgick kassaflödet efter investeringar och före fnansiella poster till +1 423 Mkr, exklusive betalningen till EU.
 

Nyckeltal30 juni 201531 mars 201530 juni 2014
Nettorörelsekapital i % av försäljningen30.932.132.7
Avkastning på sysselsatt kapital
för 12-månadsperioden, %
12.612.68.7
Nettoskuldsättning/eget kapital, %113.4122.2143.7
Nettoskuldsättning/EBITDA2.83.24.7
Försäljningsförändring år-över-år, %:OrganiskStrukturValutaTotalt
Kv 2 2015-1.5-0.212.911.2
Halvår 2015-0.2-0.113.913.6
Organisk försäljnings-förändring
per region
år-över-år, %:
EuropaNord-
amerika 
Latin-
amerika
AsienMellanöstern
& Afrika 
Kv 2 20150.7-5.74.6-3.715.7
Halvår 20150.8-4.11.50.615.0

Marknadsutsikter för tredje kvartalet 2015

Efterfrågan jämfört med tredje kvartalet 2014
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli relativt oförändrad för koncernen, i Europa och i Asien, lägre i Nordamerika och högre i Latinamerika. Efterfrågan per affärsområde förväntas i samtliga fall bli relativt oförändrad.

Efterfrågan jämfört med andra kvartalet 2015
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli något lägre för koncernen, lägre i Europa och relativt oförändrad i övriga regioner. Efterfrågan per affärsområde förväntas bli relativt oförändrad för både Industrial Market och Specialty Business och lägre för Automotive Market.

En telefonkonferens kommer att hållas den 15 juli kl. 09.00:tel. 08 5065 3936

All information angående SKFs halvårsrapport 2015 finns på SKFs webbplats:

investors.skf.com/kvartalsrapportering

Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juli 2015 cirka kl 08.00.

För ytterligare information, kontakta:
MEDIA HOTLINE:  tel: 46 31-337 2400

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Marita Björk, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 1994, mobile: 46 705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2014 uppgick till 70 975 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

Fullständig rapport som pdf (275 KB)

SKF logo