Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF niomånadersrapport 2015

2015 oktober 16, 12:00 CEST

Göteborg, 16 oktober 2015:

Alrik Danielson, vd och koncernchef:

"Den förväntade lägre efterfrågan på marknaden som vi flaggade för i juli, har inträffat och förstärkts under kvartalet, särskilt i Asien och Nordamerika. Försäljningen mätt i lokala valutor har därmed minskat med 5%. Under kvartalet sänkte vi produktionstakten och lagernivåerna hölls under kontroll. Samtidigt påverkades det ekonomiska resultatet av de lägre försäljningsvolymerna.

Vi har träffat överenskommelser med så gott som samtliga de 1 500 tjänstemän som berörs av vårt kostnadsbesparingsprogram. Dagens marknadsvillkor gör emellertid att enbart dessa åtgärder inte räcker, och vi kommer att fortsätta våra ansträngningar för att minska kostnaderna i hela koncernen.

Järnvägssektorn visade tillväxt i Europa medan efterfrågan inom både energisektorn och metallindustrin minskade avsevärt. I Nordamerika och Asien var den allmänna efterfrågan avsevärt lägre inom industrin med undantag för energisektorn i Asien där ökningen var betydande.

Vår fordonsverksamhet växte i linje med den allmänna marknadsutvecklingen i Europa men inte i Nordamerika.

Vinstökningsprogrammet inom Automotive Market går framåt och en mer utförlig uppdatering presenteras på vår kommande kapitalmarknadsdag.

Avyttringen av företag som ligger utanför kärnverksamheten fortsatte med försäljningen av Canfield Technologies. Intäkterna används för att stärka balansräkningen och återinvesteras i vår kärnverksamhet.

När vi nu går in i fjärde kvartalet förväntar vi oss fortsatt osäkerhet ur ett makroperspektiv och till följd av detta räknar vi med att efterfrågan sekventiellt blir något lägre under fjärde kvartalet samt lägre jämfört med föregående år. Vi håller för närvarande på att justera våra produktions nivåer i motsvarande grad."

Nyckeltal, MkrKv 3
2015
Kv 3
2014
År till dato
2014
År till dato
2014
Försäljning 18 36717 78757 78252 476
Rörelseresultat exkl. engångsposter 1 9762 0926 9296 214
Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %10.811.812.011.8
Engångsposter i rörelseresultatet-151-19-1 000-21
Rörelseresultat1 8252 0735 9296 193
Rörelsemarginal, %9.911.710.311.8
Resultat före skatt exkl operationella och finansiella engångsposter1 6291 8466 2315 496
Resultat före skatt1 3481 8275 1815 375
Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering1 8081 4764 45011
Nyckeltal30 sep 201530 jun 201530 sep 2014
Nettorörelsekapital i % av försäljningen29.730.932.4
Avkastning på sysselsatt kapital för 12-månadsperioden, %11.912.68.5
Nettoskuldsättning/eget kapital, %114.2113.4132.5
Nettoskuldsättning/EBITDA2.92.84.5
Försäljningsförändring år-över-år, %:OrganiskStrukturValutaTotalt
Kv 3 2015-4.7-0.88.83.3
År till dato 2015-1.8-0.312.210.1

Marknadsutsikter för fjärde kvartalet 2015

Efterfrågan jämfört med fjärde kvartalet 2014
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli lägre för koncernen och Industrial Market, relativt oförändrad för Automotive Market och något lägre för Specialty Business. Efterfrågan per marknad förväntas bli relativt oförändrad i Europa och Latinamerika och avsevärt lägre i Nordamerika och Asien.

Efterfrågan jämfört med tredje kvartalet 2015
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli något lägre för koncernen, Industrial Market och Automotive Market och relativt oförändrad för Specialty Business. Efterfrågan per marknad förväntas bli relativt oförändrad i Europa och något lägre i Nordamerika, Latinamerika och Asien.

En telefonkonferens kommer att hållas den 16 oktober kl. 14.00: tel. 08 5033 6538.

All information angående SKFs niomånadersrapport 2015 finns på SKFs webbplats:  investors.skf.com/kvartalsrapportering

Aktiebolaget SKF
      (publ)

Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 oktober 2015 kl. 12:00.

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: +46 31-337 6576, mobile: +46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
+46 31-337 2104; +46 705-472 104; patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2014 uppgick till 70 975 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

Fullständig release i pdf-format (290 KB)

SKF logo