Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF bokslutskommuniké 2015

2016 februari 02, 13:00 CET

Göteborg, 2 februari 2016:

Alrik Danielson, vd och koncernchef:

”Kundefterfrågan utvecklades som vi förväntat under kvartalet, med undantag för Nordamerika, där nedgången blev kraftigare än förutsett på grund av lägre efterfrågan och minskade lagernivåer. Försäljningen mätt i lokala valutor minskade med 5%, i huvudsak beroende på lägre försäljningsvolymer inom Industrial Market, vilket inte uppvägdes av de ökade volymerna inom Automotive Market.

Baserat på de utmanande marknadsförhållandena har vi under året lagt stort fokus på att stärka vår balansräkning och förändra vår organisationsstruktur och våra arbetssätt.

Det gläder mig därför att kunna rapportera fortsatt starkt kassaflöde, minskande nettorörelsekapital och lägre nettoskuldsättning.

De strukturella förändringar som har införts under året har gjort oss resurssnålare och mer fokuserade på vår kärnverksamhet: lager och lösningar för ökad prestanda inom roterande applikationer. Vårt kostnadsbesparingsprogram har genomförts inom utsatt tid och berör 2 100 anställda. Dessutom har tillfälligt anställda och inhyrd personal minskat med runt 400 personer. Verksamhetsbaserade kostnadsminskningar pågår fortsatt inom hela koncernen liksom arbetet med att avyttra verksamheter utanför kärnverksamheten.

Koncernens finansiella mål har justerats i syfte att bättre spegla rådande marknadsförutsättningar, konkurrensbild, förväntad industriell aktivitet samt de strukturella förändringar som görs inom bolaget. De nya målen är att under en konjunkturcykel uppnå en organisk tillväxt på 5% mätt i lokala valutor samt en rapporterad rörelsemarginal på 12% enligt IFRS. Vi har ökat vår ambitionsnivå när det gäller rörelsekapitalet. Det nya målet är att nå ett nettorörelsekapital på 25% av omsättningen. Målet för avkastning på sysselsatt kapital har justerats till 16% som en följd av det ändrade rörelsemarginalsmålet. Vårt mål för nettoskuldsättning/eget kapital på 80% förblir oförändrat. Jag är övertygad om att dessa mål kan uppnås även om vi har mer hårt arbete framför oss.

När vi nu går in i första kvartalet förväntar vi oss fortsatt osäkerhet ur ett makroperspektiv och till följd av detta räknar vi med att efterfrågan sekventiellt blir relativt oförändrad men något lägre jämfört med föregående år.

De marknader vi verkar i är fortsatt utmanande, men jag är övertygad om att vi kommer att gynnas av de strukturförändringar vi har implementerat och vårt ökade fokus på kundapplikationer.”

Nyckeltal, MkrKv 4 2015Kv4 201420152014
Försäljning 18 21518 49975 99770 975
Rörelseresultat exkl. engångsposter 1 7262 0788 6558 291
Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %9.511.211.411.7
Engångsposter i rörelseresultatet-687-470-1 687-490
Rörelseresultat1 0391 6086 9687 801
Rörelsemarginal, %5.78.79.211.0
Resultat före skatt exkl operationella och finansiella engångsposter1 6261 7637 8577 258
Resultat före skatt6531 2935 8346 668
Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering1 9662 1266 4162 137
Försäljningsförändring år-över-år, %:OrganiskStrukturValutaTotalt
Kv 4 2015-5.2-1.04.7-1.5
2015-2.6-0.510.27.1
Organisk försäljnings-förändring per regionår-över-år, %:EuropaNordamerikaLatinamerikaAsienMellanöstern & afrika
Kv 4 20150.3-12.7-0.5-8.710.8
20150.4-8.10.5-4.213.2

Förslag till utdelning
Styrelsen har beslutat att föreslå en oförändrad utdelning på 5.50 kronor per aktie för årsstämman.

Marknadsutsikter för första kvartalet 2016

Efterfrågan jämfört med första kvartalet 2015
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli något lägre för koncernen, relativt oförändrad för Automotive Market och Specialty Business och lägre för Industrial Market. Efterfrågan förväntas bli relativt oförändrad i Europa, något lägre i Asien och Sydamerika och betydligt lägre i Nordamerika.

Efterfrågan jämfört med fjärde kvartalet 2015
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli relativt oförändrad för koncernen, högre för Automotive Market, något högre för Specialty Business och relativt oförändrad för Industrial Market. Efter frågan förväntas bli högre i Europa, något lägre i Nordamerika och lägre i Sydamerika och Asien.

En telefonkonferens kommer att hållas den 2 februari kl. 14.00: tel. 08 5065 3937.

All information angående SKFs niomånadersrapport 2015 finns på SKFs webbplats,

Aktiebolaget SKF
      (publ)

Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 februari 2016 klo 13:00.


All information angående SKFs bokslutskommuniké 2015 finns på SKFs webbplats.

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2014 uppgick till 70 975 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

Fullständig release i pdf-format (218 KB)

SKF logo