Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Kallelse till årsstämma

2016 februari 22, 10:00 CET

Göteborg, 22 februari 2016: Aktieägarna i Aktiebolaget SKF kallas härmed till årsstämma torsdagen den 31 mars 2016 kl. 13.00 på SKF Kristinedal, Byfogdegatan 4, Göteborg. Dörrarna är öppna från kl. 11.00. Notera att förtäring i år kommer att serveras före årsstämman mellan kl. 11.00 och 12.30.

Årsstämma
För att äga rätt att deltaga i stämman ska aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 23 mars 2016, dels anmäla sig hos bolaget senast samma dag under adress AB SKF, c/o Computershare AB, ”AB SKFs årsstämma 2016”, Box 610, 182 16 Danderyd eller via bolagets hemsida www.skf.com eller per telefon 031‑337 25 50 (mellan kl. 09.00 och 16.00). Vid anmälan, som helst är skriftlig, uppges namn, adress, telefon- och personnummer, registrerat aktieinnehav samt antalet eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt, ska fullmakten insändas i original före årsstämman. Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna deltaga i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträtts­registrering, ska vara verkställd så att vederbörande är registrerad i aktieboken onsdagen den 23 mars 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan om rösträttsregistrering till förvaltaren.

Dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av justeringsmän
 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncern­redovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Anförande av verkställande direktören
 9. Fråga om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncern­resultaträkning och koncernbalansräkning
 10. Beslut om disposition av bolagets vinst
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 13. Fastställande av arvode åt styrelsen
 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  14.1 Leif Östling
  14.2 Lena Treschow Torell
  14.3 Peter Grafoner
  14.4 Lars Wedenborn
  14.5 Joe Loughrey
  14.6 Baba Kalyani
  14.7 Hock Goh
  14.8 Marie Bredberg
  14.9 Nancy Gougarty
  14.10 Alrik Danielson
 15. Val av styrelsens ordförande
 16. Fastställande av arvode åt revisorer
 17. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen
 18. Styrelsens förslag till beslut om SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2016
 19. Beslut rörande valberedning

Förslag under punkt 10
Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas för verksamhetsåret 2015 med 5,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås måndagen den 4 april 2016. Om årsstämman beslutar enligt detta förslag, beräknas utdelning komma att utsändas från Euroclear torsdagen den 7 april 2016.

Förslag under punkterna 2, 12, 13, 14, 15 och 16

Den valberedning som utsetts i enlighet med beslut vid 2015 års årsstämma att företräda samtliga aktieägare består av, förutom styrelseordföranden, representanter för FAM, Alecta, Skandia och AFA Försäkring, vilka aktieägare tillsammans representerar närmare 40 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Valberedningen har underrättat bolaget om att den föreslår följande:

 • att till ordförande vid årsstämman ska utses Leif Östling;
 • att styrelsen ska bestå av tio ledamöter och inga suppleanter;
 • att styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits tillerkänns arvode enligt följande:
    
  a) ett fast arvode om 7 294 000 kronor, att fördelas med 1 950 000 kronor till styrelseordföranden och med 668 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställd i bolaget; samt

  b) ett arvode för kommittéarbete att fördelas enligt följande: med 226 000 kronor till revisionskommitténs ordförande, med 161 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionskommittén, med 129 000 kronor till ersättningskommitténs ordförande och med 103 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningskommittén.


  En förutsättning för att arvode ska utgå till ledamot är dock att ledamoten dels är vald av bolagsstämman, dels inte är anställd i bolaget. 

att omval äger rum av styrelseledamöterna Leif Östling, Lena Treschow Torell, Peter Grafoner, Lars Wedenborn, Joe Loughrey,Baba Kalyani, Hock Goh, Marie Bredberg,Nancy Gougarty och Alrik Danielson (en närmare presentation av den föreslagna styrelsen återfinns på bolagets hemsidawww.skf.com).Jouko Karvinen har undanbett sig omval. Leif Östling föreslås vara styrelseordförande; samt

 • att revisorn ersätts för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Förslag under punkt 17
Styrelsen har beslutat att förelägga årsstämman förslag till riktlinjer för ersättning till SKFs koncernledning för godkännande.

Med koncernledningen avses verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen.

Styrelsens förslag är att ersättningen till koncernledningen ska utformas efter marknadsmässiga villkor och samtidigt stödja aktieägarintresset. Ersättningen ska i huvudsak bestå av fast lön, rörlig lön, prestationsaktier, pensionsförmåner, villkor för uppsägning och avgångsvederlag, samt övriga förmåner såsom tjänstebil. Riktlinjerna för ersättningen avser att säkerställa att SKF-koncernen kan attrahera och behålla marknadens bästa arbetskraft för att därigenom stödja SKF-koncernens affärsidé och strategi.

Den fasta lönen ska fastställas med hänsyn tagen till kompetens, ansvarsområde och prestation och ska baseras på marknadsmässiga förutsättningar.

Den rörliga lönen ska baseras på ett prestationsrelaterat program och är maximerad till en viss procent av den fasta årslönen som varierar mellan 40 och 70 %.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2016. Programmet föreslås omfatta högst 225 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i SKF-koncernen med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av SKF B-aktier. (Se vidare under punkt 18 nedan.)

SKF eftersträvar att så långt som möjligt utforma pensionsplaner med avgiftsbaserade lösningar.

Medlem av koncernledningen kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägning. Vid uppsägning från bolagets sida upphör anställningen enligt avtalet omgående. Avgångsvederlag utgår emellertid i sådant fall i relation till antalet tjänsteår, dock maximalt två fasta årslöner.

Styrelsen föreslår även att årsstämman bemyndigar styrelsen att avvika från de av årsstämman beslutade riktlinjerna för ersättning, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Förslag under punkt 18

Bakgrund

Vid årsstämman 2008 införde SKF-koncernen ett långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2008). Sedan 2008 har årsstämman varje år beslutat om ett prestationsbaserat aktieprogram. Villkoren för SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2016 är detsamma som för SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2015 som beslutades vid årsstämman 2015.


SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2016

Styrelsen föreslår, för att fortsätta att sammanlänka deltagarnas och aktieägarnas långsiktiga intressen, att årsstämman 2016 beslutar om SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2016.

Programmet föreslås omfatta högst 225 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i SKF-koncernen med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av SKF B-aktier, enligt följande huvudsakliga villkor och riktlinjer.

Under programmet kan sammanlagt högst 1 000 000 SKF B-aktier tilldelas högst 225 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen. Det antal aktier som kan komma att tilldelas ska vara relaterat till graden av uppfyllnad av det Total Value Added (TVA)-mål som styrelsen fastställt för utvecklingen av TVA för räkenskapsåren 2016-2018 jämfört med räkenskapsåret 2015. TVA är en förenklad så kallad economic value-added model som syftar till att förbättra rörelseresultatet, reducera kapitalet och skapa lönsam tillväxt. TVA är lika med rörelseresultatet minus kapitalkostnaderna före skatt. Efter utgången av räkenskapsåret 2018 görs en jämförelse mellan genomsnittlig TVA för räkenskapsåren 2016-2018 och TVA för räkenskapsåret 2015. Förändringen i TVA anges i procent.

Tilldelningen av aktier baseras på nivån av TVA-ökning. För att tilldelning ska ske krävs en ökning av TVA över en viss lägsta nivå (tröskelnivån). Utöver tröskelnivån fastställs en målnivå. Maximal tilldelning erhålls om målnivån uppnås eller överskrids.

Förutsatt att TVA-ökningen når upp till målnivån kan deltagarna i programmet komma att tilldelas maximalt följande antal aktier per person inom de olika nyckelgrupperna:

Koncernchef och verkställande direktör – 30 000 aktier
Övriga medlemmar i koncernledningen – 13 000 aktier
Chefer för större affärsenheter och liknande – 4 500 aktier
Övriga senior managers – 3 000 aktier
Övriga nyckelpersoner – 1 250 aktier

Om TVA-ökningen överstiger tröskelnivån för tilldelning av aktier men den slutliga tilldelningen understiger 5% av målnivån kommer tilldelningen att ske i kontanter istället för i aktier, varvid kontantersättningen ska motsvara värdet av aktierna beräknat enligt stängningskursen för SKFs B-aktie dagen före tilldelning.

Tilldelning av aktier förutsätter normalt att de personer som omfattas av programmet är anställda i SKF-koncernen under hela mätperioden. Uppfylls samtliga i SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2016 uppställda villkor, ska tilldelning av aktier ske vederlagsfritt efter utgången av den treåriga mätperioden, dvs. under 2019.

Innan antalet aktier slutligen bestäms ska styrelsen pröva om tilldelningen är rimlig i förhållande till SKFs finansiella resultat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden och i övrigt samt, om styrelsen bedömer att så inte är fallet, reducera antalet tilldelade aktier till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer som lämpligt.

Styrelsen äger vidare rätt att införa en alternativ incitamentslösning för medarbetare i sådana länder där deltagande i SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2016 inte är lämpligt. Sådan alternativ incitamentslösning ska, så långt som är praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2016.

Bolaget har per den 31 januari 2016 455 351 068 utgivna aktier. För att fullgöra åtaganden för SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2016 erfordras maximalt 1 000 000 B-aktier, motsvarande cirka 0,2% av det totala antalet utestående aktier.

Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2016 och en aktiekurs om 148 kronor, beräknas kostnaderna, inklusive sociala avgifter, uppgå till cirka 178 miljoner kronor. På basis av en aktiekurs om 177 kronor, beräknas kostnaderna, inklusive sociala avgifter, uppgå till cirka 212 miljoner kronor. Därtill beräknas de administrativa kostnaderna uppgå till cirka 2 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår för närvarande inte någon åtgärd för att säkerställa SKF-koncernens åtaganden enligt programmet. Leverans av aktier enligt programmet ska ske tidigast 2019.


Majoritetskrav

För giltigt beslut av årsstämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Förslag under punkt 19
Valberedningen har underrättat bolaget att den kommer att föreslå årsstämman
att besluta:

 1. att bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden. Vid sammansättningen av valberedningen ska ägarförhållandena per den sista bankdagen i augusti 2016 avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman 2017. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts;

 2. att för det fall den aktieägare som ledamoten representerar inte längre utgör en av de fyra till röstetalet största aktieägarna, kan om valberedningen så finner lämpligt, sådan ledamot avgå och en representant för den aktieägare som storleksmässigt till röstetalet står näst i tur beredas möjlighet att inträda i stället för denne;

  samt att för det fall en ägarrepresentant inte längre företräder aktuell aktieägare, aktieägaren får i uppdrag att utse en ny representant till ledamot i valberedningen;

 3. att valberedningen, om valberedningen så finner lämpligt, kan erbjuda den femte till röstetalet största aktieägaren att utse en representant till ledamot i valberedningen och därmed utöka valberedningen med ytterligare en ägarrepresentant;

 4. att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2017 för beslut:
  a)    förslag till stämmoordförande

  b)    förslag till styrelse

  c)    förslag till styrelseordförande

  d)    förslag till styrelsearvoden

  e)    förslag till revisorsarvode

  f)     förslag till revisor

  g)    förslag rörande valberedning inför 2018 års årsstämma; samt

 5. att valberedningen i samband med sitt uppdrag ska fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden ankommer på valberedningen innefattande bl.a. att vidarebefordra viss information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet enligt koden.

Antal aktier och röster samt bolagsstämmohandlingar
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 455 351 068, varav 36 298 533 A-aktier och 419 052 535 B-aktier, med ett sammanlagt antal röster om 78 203 787. Bolaget innehar inga egna aktier.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt dagordningens punkt 17 och 18 och valberedningens motiverade yttrande finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.skf.com, samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger adress.

Upplysningar på årsstämman m.m.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till AB SKF, Att. General Counsel, 415 50 Göteborg eller e-post: chairman@skf.com.

SKFs webbaserade årsredovisning på svenska offentliggörs den 8 mars 2016.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.skf.com, och kan även begäras under adress AB SKF, c/o Computershare AB, ”AB SKFs årsstämma 2016”, Box 610, 182 16 Danderyd eller per telefon 031-337 25 50.

Göteborg i februari 2016
Aktiebolaget SKF
     (publ)

Styrelsen
 
  
Besök SKFs fabrik i Gamlestaden, Göteborg
Aktieägare är välkomna att besöka SKFs fabrik i Gamlestaden, Göteborg, i samband med årsstämman, direkt efter det att stämman avslutats, alternativt den 1 april 2016 kl. 09.00. Aktieägare som önskar deltaga meddelar önskat besöksdatum, fullständigt namn och adress till: SKF Sverige AB, Besöksservice HK3/3, 415 50 Göteborg, alternativt via email till: Lars.Werner@skf.com. Vänligen notera att antalet platser är begränsade.

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2015 uppgick till 75 997 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com


® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

  
För ytterligare information:
Press Relations: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-776 576; theo.kjellberg@skf.com
Investor Relations: Patrik Stenberg, +46 31-337 2104; +46 705-472 104; patrik.stenberg@skf.com

Ladda ner presspaket

Fullständig release i pdf-format (277 KB)

SKF logo