Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Årsstämma i AB SKF

2016 mars 31, 17:30 CEST

Göteborg, 31 mars 2016: Aktiebolaget SKF höll på torsdagen den 31 mars 2016 årsstämma i Göteborg under ordförandeskap av Leif Östling.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 5 kronor och 50 öre per aktie. Avstämningsdag för rätt till utdelning är den 4 april 2016.

Stämman fastställde styrelsearvodet för 2016 enligt följande:

a) ett fast arvode om 7 294 000 kronor, att fördelas med 1 950 000 kronor till styrelseordföranden och med 668 000 kronor till envar av övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställd i bolaget; samt

b) ett arvode för kommittéarbete om 883 000 kronor, att fördelas med 226 000 kronor till revisionskommitténs ordförande, med 161 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionskommittén, med 129 000 kronor till ersättningskommitténs ordförande samt med 103 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningskommittén.

En förutsättning för att arvode ska utgå till ledamot är dock att ledamoten dels är vald av stämman, dels inte är anställd i bolaget.

Till styrelseledamöter omvaldes Leif Östling, Lena Treschow Torell, Peter Grafoner, Lars Wedenborn, Joe Loughrey, Baba Kalyani, Hock Goh, Marie Bredberg, Nancy Gougarty och Alrik Danielson.

Leif Östling valdes till styrelsens ordförande.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till koncernledningen samt styrelsens förslag till beslut om SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2016. Programmet omfattar högst 225 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i SKF-koncernen med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av SKF B-aktier. Under programmet kan högst 1 000 000 aktier i SKF, motsvarande cirka 0,2% av det totala antalet utestående aktier, tilldelas. Det antal aktier som kan komma att tilldelas baseras på genomsnittlig TVA-tillväxt under perioden 2016-2018 jämfört med faktiskt TVA år 2015.

Stämman godkände det förslag som lagts fram rörande valberedning.

Aktiebolaget SKF
(publ)

För ytterligare information:
Press Relations: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-776 576; theo.kjellberg@skf.com
Investor Relations: Patrik Stenberg, +46 31-337 2104; +46 705-472 104; patrik.stenberg@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2015 uppgick till 75 997 miljoner kronor och antalet anställda var 46 635. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

Pressmeddelande (PDF) (67.5 KB)

SKF logo