Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Årsstämma i AB SKF

2017 mars 29, 15:00 CEST

Göteborg, 29 mars 2017:

Aktiebolaget SKF höll på onsdagen den 29 mars 2017 årsstämma i Göteborg under ordförandeskap av Leif Östling.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 5 kronor och 50 öre per aktie. Avstämningsdag för rätt till utdelning är den 31 mars 2017.

Stämman fastställde styrelsearvodet för 2017 enligt följande:

a) ett fast arvode om 7 512 000 kronor, att fördelas med 2 008 000 kronor till styrelseordföranden och med 688 000 kronor till envar av övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställd i bolaget; samt

b) ett arvode för kommittéarbete om 1 182 000 kronor, att fördelas med 233 000 kronor till revisionskommitténs ordförande, med 166 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionskommittén, med 133 000 kronor till ersättningskommitténs ordförande samt med 106 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningskommittén.

En förutsättning för att arvode ska utgå till ledamot är dock att ledamoten dels är vald av stämman, dels inte är anställd i bolaget.

Till styrelseledamöter omvaldes Leif Östling, Peter Grafoner, Lars Wedenborn, Baba Kalyani, Hock Goh, Marie Bredberg, Nancy Gougarty och Alrik Danielson samtidigt som nyval skedde av Ronnie Leten och Barb Samardzich.

Leif Östling valdes till styrelsens ordförande.

Till revisor valde stämman PWC för tiden till och med årsstämman 2021.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till koncernledningen samt styrelsens förslag till beslut om SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2017. Programmet omfattar högst 225 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i SKF-koncernen med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av SKF B-aktier. Under programmet kan högst 1 000 000 aktier i SKF, motsvarande cirka 0,2% av det totala antalet utestående aktier, tilldelas. Det antal aktier som kan komma att tilldelas baseras på genomsnittlig TVA-tillväxt under perioden 2017-2019 jämfört med faktiskt TVA år 2016.

Stämman godkände det förslag som lagts fram rörande valberedning.

Aktiebolaget SKF
      (publ)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2016 uppgick till 72 787 miljoner kronor och antalet anställda var 44 868. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

full release as pdf (11.1 KB)

SKF logo