Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF niomånadersrapport 2017

2017 oktober 31, 13:00 CET

Alrik Danielson, Vd och koncernchef:

”Tredje kvartalet kännetecknades av en fortsatt organisk tillväxt och förbättrad rörelsemarginal.

Försäljningen uppgick till 18,6 miljarder kronor, vilket innebar en organisk ökning med 8%. Industriverksamheten ökade med 9,5%, med en kraftig tillväxt i samtliga regioner. Fordonsverksamheten ökade med 4,9%.

Nettoskuldsättningen minskade med 1,3 miljarder kronor, vilket betyder att vi hamnar under vårt mål på en nettosskuldsättningsgrad på 80%.

Vårt justerade rörelseresultat låg på 2,2 miljarder kronor, en ökning med 400 miljoner kronor från förra året som ger ett justerat rörelseresultat på 11,9%. Inom fordonsverksamheten har det justerade rörelseresultatet fortsatt att stärkas och uppgick till 7,6%, vilket beror på ökade volymer och kostnadskontroll. Industriverksamheten genererade en avsevärt bättre justerad rörelsemarginal på 13,8%, beroende på ökade försäljningsvolymer och förbättrat kapacitetsutnyttjande. 

Vi har under kvartalet sett en positiv effekt av de prishöjningar inom industriell distribution som vi meddelade under första halvåret. I den mån avtalsvillkoren tillåter har vi även höjt priserna till OEM-kunder.

Den 24 oktober tillkännagav vi det senaste steget i konsolideringen av vår tillverkningskapacitet. Vi utökar vår tillverkningsenhet för tätningslösningar i Salt Lake City, Utah, samtidigt som vi avvecklar enheten i Seneca, Kansas.

En ny serie sfäriska rullager för vindsegmentet har utvecklats i Göteborgsfabriken. Dessa lager kommer att vara bland de första som testas på Sven Wingquist Test Centre i Schweinfurt, Tyskland.

Vi gör fortsatt stora framsteg i utvecklingen av vårt värdeerbjudande för prestanda inom roterande utrustning. Ett aktuellt exempel är IMx-8, en fjärrstyrd lösning för tillståndsövervakning som ett nordiskt rederi har valt för att förbättra driftsäkerheten i fartygsflottan som omfattar 10 olje- och kemikalietankrar. Det kompakta systemet är en driftklar lösning som är kompatibelt med deras nuvarande underhållssystem. Sensorer läser av maskinkomponenter och överför signaler online till SKFs certifierade fjärrdiagnostikcenter i Hamburg, Tyskland, där specialister rapporterar avvikelser i maskinerna.

När vi nu går in i fjärde kvartalet förväntas en fortsatt ökning i alla större regioner, vilket framgår av marknadsutsikterna.”

Nyckeltal, MkrKv3 2017Kv3 2016Jan-Sep 2017Jan-Sep 2016
Försäljning*18 62717 86258 45753 857
Justerat rörelseresultat** 2 2111 8117 0045 803
Justerad rörelsemarginal**, %11,910,112,010,8
Jämförelsestörande poster** -246380-429138
Rörelseresultat 1 9652 1916 5755 941
Rörelsemarginal, %10,512,211,211,0
Justerat resultat före skatt**1 9381 6696 3035 225
Resultat före skatt1 6922 0495 8745 363
Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering 6811 5543 0496 289

* Från och med 1 januari, 2017 klassificeras kassarabatter som en reducering av Försäljning. Tidigare publicerade siffror har räknats om.
** Se sidan 15 i rapporten för definitioner.


Försäljningsförändring år-över-år, %OrganiskStrukturValutaTotalt
Kv3 20178,0-0,7-3,04,3
Jan-Sep 20178,2-2,02,38,5


Organisk försäljningsförändring per region år-över-år, %EuropaNord-amerikaLatin-amerikaAsienMellanöstern och Afrika
Kv3 20176,33,314,111,823,3
Jan-Sep 20174,78,711,912,215,3

Marknadsutsikter för fjärde kvartalet 2017

Efterfrågan jämfört med fjärde kvartalet 2016
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli högre för koncernen, men också för Industri och Fordon. Efterfrågan förväntas bli högre i Europa, Nordamerika och Asien och betydligt högre i Latinamerika.

Efterfrågan jämfört med tredje kvartalet 2017
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli relativt oförändrad för koncernen, men också för Industri och Fordon. Efterfrågan förväntas bli något högre i Europa och relativt oförändrad i Nordamerika, Asien och Latinamerika.

En telefonkonferens kommer att hållas den 31 oktober 2017 kl. 14.00: tel. 08 5065 3936.

All information angående SKFs Niomånadersrapport 2017 finns på SKFs webbplats.

Aktiebolaget SKF
      (publ)


Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som AB SKF är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl. 13.00 CET.

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2016 uppgick till 72 787 miljoner kronor och antalet anställda var 44 868. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

Fullständig release i pdf-format (1.3 MB)

SKF logo