Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Kallelse till årsstämma

2018 februari 15, 08:00 CET

Göteborg, 15 februari 2018: Aktieägarna i Aktiebolaget SKF kallas härmed till årsstämma tisdagen den 27 mars 2018 kl. 13.00 på SKF Kristinedal, Byfogdegatan 4, Göteborg. Dörrarna är öppna från kl. 11.00. Förtäring kommer att serveras före årsstämman mellan kl. 11.00 och 12.30.

Årsstämma

För att ha rätt att deltaga i stämman ska aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 21 mars 2018, dels anmäla sig hos bolaget senast samma dag under adress Computershare AB, ”AB SKFs årsstämma 2018”, Box 610, 182 16 Danderyd eller via bolagets hemsida www.skf.com eller per telefon 031‑337 25 50 (mellan kl. 09.00 och 16.00). Vid anmälan, som helst är skriftlig, uppges namn, adress, telefon- och personnummer, registrerat aktieinnehav samt antalet eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt, ska fullmakten insändas i original före årsstämman. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna deltaga i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträtts­registrering, ska vara verkställd så att vederbörande är registrerad i aktieboken onsdagen den 21 mars 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan om rösträttsregistrering till förvaltaren.

Dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av justeringsmän
 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncern­redovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Anförande av verkställande direktören
 9. Fråga om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncern­resultaträkning och koncernbalansräkning
 10. Beslut om disposition av bolagets vinst
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 13. Fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter
 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  14.1 Peter Grafoner
  14.2 Lars Wedenborn
  14.3 Hock Goh
  14.4 Nancy Gougarty
  14.5 Alrik Danielson
  14.6 Ronnie Leten
  14.7 Barb Samardzich
  14.8 Hans Stråberg
  14.9Colleen Repplier
 1. Val av styrelsens ordförande
 2. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen
 3. Styrelsens förslag till beslut om SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2018
 4. Beslut rörande valberedning

Förslag under punkt 10

Styrelsen föreslår en oförändrad vinstutdelning om 5,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås torsdagen den 29 mars 2018. Om årsstämman beslutar enligt detta förslag, beräknas utdelning komma att utsändas från Euroclear torsdagen den 5 april 2018.

Förslag under punkterna 2, 12, 13, 14 och 15

Den valberedning som utsetts i enlighet med beslut vid 2017 års årsstämma att företräda samtliga aktieägare består av, förutom styrelseordföranden, representanter för FAM, Alecta, Skandia och SEB Investment Management, vilka aktieägare tillsammans representerar närmare 40 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Valberedningen har underrättat bolaget om att den föreslår följande:

 • att till ordförande vid årsstämman ska utses Sven Unger;
 • att styrelsen ska bestå av nio ledamöter och inga suppleanter;
 • att styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda i bolaget, intill dess nästa årsstämma hållits tillerkänns arvode enligt följande:
  a)    ett fast arvode om 7 040 000 kronor, att fördelas med 2 070 000 kronor till styrelseordföranden och med 710 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter; samt
  b)    ett arvode för kommittéarbete att fördelas enligt följande: med 240 000 kronor till revisionskommitténs ordförande, med 170 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionskommittén, med 140 000 kronor till ersättningskommitténs ordförande och med 110 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningskommittén; samt
 • att omval äger rum av styrelseledamöterna Peter Grafoner, Lars Wedenborn, Hock Goh, Nancy Gougarty, Alrik Danielson, Ronnie Leten och Barb Samardzich. Det föreslås att nyval äger rum av Hans Stråberg och Colleen Repplier. Hans Stråberg föreslås vara styrelseordförande.

  Hans Stråberg har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Han är styrelseordförande i Atlas Copco AB, Roxtec AB, CTEK AB och Nikkarit AB, samt vice styrelseordförande i Stora Enso Oyj och i Orchid Ortopedics Inc. Han är också styrelseledamot i Investor AB, N Holding AB, Mellby Gård AB och Hedson AB. Han var VD och koncernchef i Electrolux AB 2002-2010 och har haft flera ledande befattningar inom Electrolux-koncernen i Sverige och USA sedan 1983. Han har även varit EU Co-Chair TABD, Trans-Atlantic Business Dialogue.

  Colleen Repplier har en kandidatexamen i elektroteknik från University of Pittsburgh samt en civilekonomexamen från University of Central Florida, där hon undervisade som adjungerad professor. Hon är för närvarande vice president och general manager i Johnson Controls. Hon har erfarenhet från flera ledande befattningar inom Tyco 2007-2016 och Home Depot 2005-2007, och i energisektorn inom GE Energy 1994-2003, Bechtel Corporation 1992-1994 och Westinghouse 1983-1992. Hon är också styrelseledamot i Kimball Electronics.

  En närmare presentation av den föreslagna styrelsen återfinns på bolagets hemsida www.skf.com. Leif Östling, Baba Kalyani och Marie Bredberg har undanbett sig omval.

Förslag under punkt 16

Styrelsen har beslutat att förelägga årsstämman förslag till riktlinjer för ersättning till SKFs koncernledning för godkännande.

Med koncernledningen avses verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen.

Styrelsens förslag är att ersättningen till koncernledningen ska utformas efter marknadsmässiga villkor och samtidigt stödja aktieägarintresset. Ersättningen ska i huvudsak bestå av fast lön, rörlig lön, prestationsaktier, pensionsförmåner, villkor för uppsägning och avgångsvederlag, samt övriga förmåner såsom tjänstebil. Riktlinjerna för ersättningen avser att säkerställa att SKF-koncernen kan attrahera och behålla marknadens bästa arbetskraft för att därigenom stödja SKF-koncernens affärsidé och strategi.

Den fasta lönen ska fastställas med hänsyn tagen till kompetens, ansvarsområde, erfarenhet och prestation och ska baseras på marknadsmässiga förutsättningar.

Den rörliga lönen ska baseras på ett prestationsrelaterat program och är maximerad till en viss procent av den fasta årslönen som varierar mellan 50 och 70 %.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2018. Programmet föreslås omfatta högst 225 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i SKF-koncernen med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av SKF B-aktier. (Se vidare under punkt 17 nedan.)

SKF eftersträvar att så långt som möjligt utforma pensionsplaner med avgiftsbaserade lösningar.

Medlem av koncernledningen kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägning. Vid uppsägning från bolagets sida upphör anställningen enligt avtalet omgående. Avgångsvederlag utgår emellertid i sådant fall i relation till antalet tjänsteår, dock maximalt två fasta årslöner.

Styrelsen föreslår även att årsstämman bemyndigar styrelsen att avvika från de av årsstämman beslutade riktlinjerna för ersättning, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Förslag under punkt 17

Bakgrund

Vid årsstämman 2008 införde SKF-koncernen ett långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2008). Sedan 2008 har årsstämman varje år beslutat om ett prestationsbaserat aktieprogram. Villkoren för SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2018 är desamma som för SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2017 som beslutades vid årsstämman 2017.

SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2018

Styrelsen föreslår, för att fortsätta att sammanlänka deltagarnas och aktieägarnas långsiktiga intressen, att årsstämman 2018 beslutar om SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2018.

Programmet föreslås omfatta högst 225 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i SKF-koncernen med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av SKF B-aktier, enligt följande huvudsakliga villkor och riktlinjer.

Under programmet kan sammanlagt högst 1 000 000 SKF B-aktier tilldelas högst 225 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen. Det antal aktier som kan komma att tilldelas ska vara relaterat till graden av uppfyllnad av det Total Value Added (TVA)-mål som styrelsen fastställt för utvecklingen av TVA för räkenskapsåren 2018-2020 jämfört med räkenskapsåret 2017. TVA är en förenklad så kallad economic value-added model som syftar till att förbättra rörelseresultatet, reducera kapitalet och skapa lönsam tillväxt. TVA är lika med rörelseresultatet minus kapitalkostnaderna före skatt. Efter utgången av räkenskapsåret 2020 görs en jämförelse mellan genomsnittlig TVA för räkenskapsåren 2018-2020 och TVA för räkenskapsåret 2017. Förändringen i TVA anges i procent.

Tilldelningen av aktier baseras på nivån av TVA-ökning. För att tilldelning ska ske krävs en ökning av TVA över en viss lägsta nivå (tröskelnivån). Utöver tröskelnivån fastställs en målnivå. Maximal tilldelning erhålls om målnivån uppnås eller överskrids.

Förutsatt att TVA-ökningen når upp till målnivån kan deltagarna i programmet komma att tilldelas maximalt följande antal aktier per person inom de olika nyckelgrupperna:

Koncernchef och verkställande direktör – 30 000 aktier
Övriga medlemmar i koncernledningen – 13 000 aktier
Chefer för större affärsenheter och liknande – 4 500 aktier
Övriga senior managers – 3 000 aktier
Övriga nyckelpersoner – 1 250 aktier

Om TVA-ökningen överstiger tröskelnivån för tilldelning av aktier men den slutliga tilldelningen understiger 5% av målnivån kommer tilldelningen att ske i kontanter istället för i aktier, varvid kontantersättningen ska motsvara värdet av aktierna beräknat enligt stängningskursen för SKFs B-aktie dagen före tilldelning.

Tilldelning av aktier förutsätter att de personer som omfattas av programmet är anställda i SKF-koncernen under hela mätperioden. Uppfylls samtliga i SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2018 uppställda villkor, ska tilldelning av aktier ske vederlagsfritt efter utgången av den treåriga mätperioden, dvs. under 2021.

Innan antalet aktier slutligen bestäms ska styrelsen pröva om tilldelningen är rimlig i förhållande till SKFs finansiella resultat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden och i övrigt samt, om styrelsen bedömer att så inte är fallet, reducera antalet tilldelade aktier till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer som lämpligt.

Styrelsen har vidare rätt att införa en alternativ incitamentslösning för medarbetare i sådana länder där deltagande i SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2018 inte är lämpligt. Sådan alternativ incitamentslösning ska, så långt som är praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2018.

Bolaget har per den 31 januari 2018 455 351 068 utgivna aktier. För att fullgöra åtaganden för SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2018 erfordras maximalt 1 000 000 B-aktier, motsvarande cirka 0,2% av det totala antalet utestående aktier.

Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2018 och en aktiekurs om 170 kronor, beräknas kostnaderna, inklusive sociala avgifter, uppgå till cirka 204 miljoner kronor. På basis av en aktiekurs om 220 kronor, beräknas kostnaderna, inklusive sociala avgifter, uppgå till cirka 264 miljoner kronor. Därtill beräknas de administrativa kostnaderna uppgå till cirka 2 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår för närvarande inte någon åtgärd för att säkerställa SKFs åtaganden enligt programmet. Leverans av aktier enligt programmet ska ske tidigast 2021.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av årsstämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Förslag under punkt 18

Valberedningen har underrättat bolaget att den föreslår årsstämman

att besluta:

 1. att bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden. Vid sammansättningen av valberedningen ska ägarförhållandena per den sista bankdagen i augusti 2018 avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman 2019. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts;
 2. att för det fall den aktieägare som ledamoten representerar inte längre utgör en av de fyra till röstetalet största aktieägarna, kan om valberedningen så finner lämpligt, sådan ledamot avgå och en representant för den aktieägare som storleksmässigt till röstetalet står näst i tur beredas möjlighet att inträda i stället för denne;

  samt att för det fall en ägarrepresentant inte längre företräder aktuell aktieägare, aktieägaren får i uppdrag att utse en ny representant till ledamot i valberedningen;
 1. att valberedningen, om valberedningen så finner lämpligt, kan erbjuda den femte till röstetalet största aktieägaren att utse en representant till ledamot i valberedningen och därmed utöka valberedningen med ytterligare en ägarrepresentant;
 1. att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2019 för beslut:
  a)    förslag till stämmoordförande
  b)    förslag till styrelse
  c)    förslag till styrelseordförande
  d)    förslag till styrelsearvoden
  e)    förslag rörande valberedning inför 2020 års årsstämma; samt
 1. att valberedningen i samband med sitt uppdrag ska fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden ankommer på valberedningen innefattande bl.a. att vidarebefordra viss information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet enligt koden.

__________________

Antal aktier och röster samt bolagsstämmohandlingar

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 455 351 068, varav 35 055 803 A-aktier och 420 295 265 B-aktier, med ett sammanlagt antal röster om 77 085 330. Bolaget innehar inga egna aktier.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt dagordningens punkt 16 och 17 och valberedningens motiverade yttrande finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.skf.com, samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger adress.

Upplysningar på årsstämman m.m.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till AB SKF, Att. General Counsel, 415 50 Göteborg eller e-post: chairman@skf.com.

SKFs webbaserade årsredovisning på svenska offentliggörs den 5 mars 2018.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.skf.com, och kan även begäras under adress Computershare AB, ”AB SKFs årsstämma 2018”, Box 610, 182 16 Danderyd eller per telefon 031-337 25 50.

Göteborg i februari 2018

Aktiebolaget SKF
     (publ)

Styrelsen

__________________

Besök SKFs fabrik i Gamlestaden, Göteborg

Aktieägare är välkomna att besöka SKFs fabrik i Gamlestaden, Göteborg, i samband med årsstämman, direkt efter det att stämman avslutats, alternativt den 28 mars 2018 kl. 09.00. Aktieägare som önskar deltaga meddelar önskat besöksdatum, fullständigt namn och adress till: SKF Sverige AB, Besöksservice HK3/3, 415 50 Göteborg, alternativt via email till: Lars.Werner@skf.com. Vänligen notera att antalet platser är begränsade.

Aktiebolaget SKF
     (publ.)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Patrik Stenberg, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 2104, mobile: 46 705-472104, e-mail: patrik.stenberg@skf.com 

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 17 000 platser världen över. Försäljningen 2017 uppgick
till SEK 77 938 miljoner kronor och antalet anställda var 45 678.
www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

Fullständig release i pdf-format (34.7 KB)

SKF logo