Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

SKF – Bokslutskommuniké 2009

2010 januari 28, 12:00 CET

Tom Johnstone, vd och koncernchef:
"SKF levererade ett starkt kassaflöde för kvartalet och ett rekordstarkt kassaflöde för helåret. Vår rörelsemarginal för kvartalet var 7.2%, tack vare de stora kostnadsminskningar som gjorts i verksamheten. Efterfrågan förbättrades något under kvartalet, men var fortfarande betydligt lägre än för ett år sedan. Fler åtgärder vidtogs för att ytterligare anpassa produktionsstruktur och kostnader till den lägre efterfrågan.

För 2010 ser vi en något högre efterfrågan i första kvartalet både sekventiellt och jämfört med första kvartalet 2009. Eftersom efterfrågan fortfarande är svår att förutse kommer vi att fortsätta anpassa vår kostnadsstruktur, samtidigt som vi intensifierar våra aktiviteter inom tillväxtområden samt utvecklar nya erbjudanden med fokus på energieffektivitet och miljö."


 


K4 2009K4 2008
År till dato 2009
År till dato 2008
Försäljning, Mkr13,88716,30756,22763,361
Rörelseresultat, Mkr1,0041,4503,2037,710
Rörelsemarginal, %7.2%8.9%5.7%12.2%
Rörelsemarginal exkl. omstrukturering, %10.1%11.0%8.0%12.7%
Resultat före skatt, Mkr7651,1072,2976,868
Nettoresultat, Mkr5058191,7054,741
Resultat per aktie, kr1.051.753.6110.14
Försäljningsminskningen på 14,8% under kvartalet, uttryckt i kronor, kan hänföras till:
volym -14,1%, struktur 0,4%, pris/mix 0,3% och valutaeffekter -1,4%.

För hela året kan minskningen på 11,3%, uttryckt i kronor, hänföras till:
volym -24,3%, struktur 1,0%, pris/mix 4,3% och valutaeffekter 7,7%.

Kvartalet inkluderade kostnader för omstruktureringsaktiviteter på cirka 400 Mkr, av vilka cirka 350 Mkr hänför sig till program som offentliggjordes under fjärde kvartalet. För hela året uppgår kostnaderna till cirka 1 275 Mkr, av vilka cirka 135 Mkr är nedskrivningar.

Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utdelning på 3,50 (3,50) kronor per aktie.

Marknadsutsikter för första kvartalet 2010
Försäljningsutveckling jämfört med första kvartalet föregående år

Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli något högre för koncernen totalt. I Europa och Nordamerika förväntas den bli något lägre och i Asien och Latinamerika påtagligt högre. Den förväntas bli påtagligt lägre för Industrial Division, något högre för Service Division och påtagligt högre för Automotive Division.

Försäljningsutveckling jämfört med fjärde kvartalet 2009

Efterfrågan förväntas bli något högre för SKF-koncernen totalt. Den förväntas bli något högre i Europa, Asien och Latinamerika, samt relativt oförändrad i Nordamerika. För Industrial Division förväntas den bli relativt oförändrat och för både Service Division och Automotive Division något högre.

Tillverkningsnivå
Tillverkningsnivån kommer att vara högre år över år och något högre jämfört med fjärde kvartalet 2009.

Göteborg den 28 januari 2010

Aktiebolaget SKF
(publ.)

 
Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 12.00 den 28 januari 2010.

Tom Johnstone                               
Vd och koncernchef

tterligare information lämnas av:
Ingalill Östman, Group Communication
tel: 031-3373260, 0706-973260, e-post: ingalill.ostman@skf.com
Marita Björk, Investor Relations tel: 031-3371994, 0705-181994, e-post: marita.bjork@skf.com

SKF logo