Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

Annual General Meeting of AB SKF

2010 april 29, 17:15 CET

Aktiebolaget SKF höll på torsdagen den 29 april 2010 årsstämma i Göteborg under ordförandeskap av direktör Leif Östling.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 3,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt till utdelning är den 4 maj 2010.

Stämman fastställde styrelsearvodet för 2010 enligt följande:

a) ett fast arvode om 3 500 000 kronor, att fördelas med 900 000 kronor till styrelseordföranden och med 325 000 kronor till envar av övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställd i bolaget;

b) ett rörligt arvode motsvarande värdet, beräknat enligt nedan, av för styrelsens ordförande 3 200 aktier i bolaget av serie B och för envar av övriga styrelseledamöter 1 200 aktier av serie B; samt

c) ett arvode för kommittéarbete om 650 000 kronor, att fördelas med 150 000 kronor till revisionskommitténs ordförande, med 100 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionskommittén samt med 75 000 kronor till envar av ledamöterna i ersättningskommittén.

En förutsättning för att arvode ska utgå till ledamot är dock att ledamoten dels är vald av stämman, dels inte är anställd i bolaget.

Vid bestämmande av det rörliga arvodet skall värdet av en aktie av serie B i bolaget bestämmas till den genomsnittliga senaste betalkursen enligt noteringarna på NASDAQ OMX Stockholm AB under de fem börsdagarna närmast efter publiceringen av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2010.

Till styrelseledamöter omvaldes Leif Östling, Ulla Litzén, Tom Johnstone, Winnie Kin Wah Fok, Hans-Olov Olsson, Lena Treschow Torell, Peter Grafoner, Lars Wedenborn och Joe Loughrey . Till ny styrelseledamot valdes Jouko Karvinen. Jouko Karvinen är Chief Executive Officer i Stora Enso Oyj. Han är också styrelseledamot i Finnish Forest Industries Federation and Confederation of European Paper Industries (CEPI), ledamot i valberedningen för Confederation of Finnish Industries (EK), ledamot i Business Co-Operation Council samt Co-Chairman i Forest Industry Task Force, EU-Russia Industrialists' Round Table (IRT)

Leif Östling valdes till styrelsens ordförande.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till koncernledningen samt styrelsens förslag till beslut om SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2010. Programmet omfattar högst 310 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i SKF-koncernen med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av aktier av serie B i SKF. Under programmet kan högst 1 000 000 aktier i SKF, motsvarande cirka 0,2% av det totala antalet utestående aktier, tilldelas. Det antal aktier som kan komma att tilldelas skall vara relaterat till graden av uppfyllnad av finansiellt mål som styrelsen uppställt i enlighet med koncernens styrmodell, TVA och som avser perioden 2010 till och med 2012.

Stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om återköp av bolagets egna aktier under tiden intill nästa årsstämma. Återköp får ske av såväl A- som B-aktier. Återköp får ske av högst så många aktier att bolagets sammanlagda innehav av egna aktier, vid var tid, uppgår till högst 5% av det totala antalet aktier i bolaget.

Stämman godkände det förslag som lagts fram rörande valberedning.

Göteborg den 29 april 2010

Aktiebolaget SKF
(publ.)


Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2010 kl 17.15.


För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Ingalill Östman, SKF Group Communication, tel: 031-337 32 60, mobil: 0706-97 32 60,
e-post: ingalill.ostman@skf.com
IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031-337 19 94, mobil: 0705-18 19 94,
e-post: marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2010 uppgick till 61 029 miljoner kronor och antalet anställda var 44 742. www.skf.com.      

SKF logo