Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

SKF- Niomånadersrapport 2010

2010 oktober 19, 08:00 CET

Tom Johnstone, vd och koncernchef:

"Vår försäljning fortsatte att utvecklas mycket positivt under kvartalet och var påtagligt högre jämfört med samma kvartal föregående år. Vi har ökat vår tillverkningsnivå under kvartalet för att möta den mycket goda efterfrågan och för att förbättra vår service till marknaden.

Våra åtgärder att reducera kostnader i kombination med den positiva utvecklingen av efterfrågan har resulterat i ett mycket starkt kvartal för koncernen med rekordsiffror i form av rörelseresultat och rörelsemarginal, samt ett mycket starkt kassaflöde. Vi förväntar oss en fortsatt positiv försäljningsutveckling under fjärde kvartalet.

SKF presterar nu i linje med sina huvudsakliga finansiella mål, vilka sattes 2007, och som ett resultat av koncernens starka utveckling och strategi meddelar vi nu nya finansiella mål.
Jag är mycket nöjd med att vi nu har nått en överenskommelse om att förvärva Lincoln Industrial, ett ledande smörjsystemsföretag med en stark ekonomisk utveckling. Ur en teknisk och geografisk synvinkel är Lincoln Industrial ett mycket bra komplement till vår smörjsystem-verksamhet. De båda verksamheterna tillsammans kommer att påtagligt förbättra våra möjligheter att utveckla och leverera lösningar till våra kunder."Kv 2010
Kv 2009
År till dato 2010
År till dato 2009
Försäljning, Mkr15,46513,32445,62042,340
Rörelseresultat, Mkr2,3099576,2502,199
Rörelsemarginal, %14.97.213.75.2
Rörelsemarginal exkl. omstrukturering, %14.98.713.97.3
Resultat före skatt, Mkr1,9506895,5011,532
Nettoresultat, Mkr1,4254833,9461,200
Resultat per aktie, kr3.051.018.412.56

Försäljningsökningen på 16,1% under kvartalet, uttryckt i kronor, kan hänföras till: volym 19,0%, pris/mix 0,3% och valutaeffekter -3,2%. För de första nio månaderna kan ökningen på 7,7%, uttryckt i kronor, hänföras till: volym 13,4%, pris/mix -0,2% och valutaeffekter -5,5%.

SKF sålde sitt innehav i Oy Ovako Ab under 2006 och en räntebärande fordran med förfall inom 3-6 år utfärdades av köparen. På grund av en ägarförändring för Ovako har bolagets skulder, inklusive den räntebärande fordran, rekonstruerats. Detta resulterar i att SKF får en negativ effekt på cirka 150 Mkr i finansnettot för tredje kvartalet, som inte är kassaflödespåverkande.


Marknadsutsikter för fjärde kvartalet 2010

Försäljningsutveckling jämfört med fjärde kvartalet föregående år

Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli påtagligt högre för koncernen, divisionerna och samtliga geografiska områden.

Försäljningsutveckling jämfört med tredje kvartalet 2010 och justerat för normalt säsongsmönster

Efterfrågan förväntas bli något högre för koncernen, divisionerna och samtliga geografiska områden.

Tillverkningsnivå

Tillverkningsnivån kommer att vara påtagligt högre år över år och oförändrad jämfört med tredje kvartalet, justerat för normalt säsongsmönster.

 

Göteborg den 19 oktober 2010

Aktiebolaget SKF
(publ.)

 

Tom Johnstone
Vd och koncernchef


Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 19 oktober 2010.


Ytterligare information lämnas av:
Ingalill Östman, Group Communication
tel: 031-3373260, 0706-973260, e-post: ingalill.ostman@skf.com
Marita Björk, Investor Relations
tel: 031-3371994, 0705-181994, e-post: marita.bjork@skf.com

SKF logo