Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

SKF - Bokslutskommuniké 2010

2011 februari 01, 12:00 CET

Tom Johnstone, vd och koncernchef:

"SKF levererade ett mycket bra resultat under 2010, med rekordsiffror för rörelseresultat och rörelsemarginal samt ett starkt kassaflöde. Vi tog ett antal steg under året för att ytterligare stärka koncernen och öppnade tre nya fabriker, samt informerade om två nya fabriker till som ska stärka vår utveckling i snabbväxande områden och segment. Vi avslutade dessutom förvärvet av Lincoln Industrial som kompletterar vår befintliga smörjsystemverksamhet. Alla divisioner och geografiska områden visade som förväntat en mycket god tillväxt under fjärde kvartalet.

I början av 2011 förväntar vi oss en fortsatt positiv volymutveckling. Vi kommer dock möta motvind på grund av valutan och högre råmaterialkostnader, utöver det vi redan sett under fjärde kvartalet. För att understödja vårt långsiktiga resultat och tillväxtmål kommer vi att ytterligare öka våra investeringar inom tillverkning, forskning och utveckling, samt öka försäljnings- och ingenjörsresurser."


KV 4
Kv 4
HelårHelår
Försäljning, Mkr15,40913,88761,02956,227
Rörelseresultat, Mkr2,2021,0048,4523,203
Rörelsemarginal, %14.37.213.85.7
Rörelsemarginal exkl.  omstrukturering, %14.910.114.28.0
PResultat före skatt, Mkr2,0487657,5492,297
 Nettoresultat,  Mkr 
1,3505055,2961,705
 Resultat per aktie,  kr  
2.871.0511.283.61
örsäljningsökningen på 11,0% under kvartalet, uttryckt i kronor, kan hänföras till: volym 16,3%, pris/mix 0,9% och valutaeffekter -6,2%. För helåret kan ökningen på 8,6%, uttryckt i kronor, hänföras till: volym 14,1%, pris/mix 0,1% och valutaeffekter -5,6%.

Kvartalet inkluderade kostnader, till följd av förvärvet av Lincoln Industrial, på cirka 100 Mkr som påverkar rörelseresultatet. Engångsposterna som påverkade rörelseresultatet för helåret uppgick till totalt 190 Mkr.

Förslag till utdelning

Till följd av företagets starka resultat, kassaflöde och marknadsutsikter har styrelsen beslutat att föreslå årsstämman en ökning av utdelningen med 43%, vilket ger en utdelning på 5,00 (3,50) kronor per aktie.

Marknadsutsikter för första kvartalet 2011

Försäljningsutveckling jämfört med första kvartalet föregående år

Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli påtagligt högre för koncernen, divisionerna och samtliga geografiska områden.

Försäljningsutveckling jämfört med fjärde kvartalet 2010 och justerat för normalt säsongsmönster

Efterfrågan förväntas bli något högre för koncernen och för samtliga geografiska områden. Industrial Division och Service Division förväntas bli något högre och Automotive Division högre.

Tillverkningsnivå

Tillverkningsnivån kommer att vara påtagligt högre år över år och något högre jämfört med fjärde kvartalet, justerat för normalt säsongsmönster.

Göteborg den 1 februari 2011

Aktiebolaget SKF (publ.)

Tom Johnstone
Vd och koncernchef 


Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 februari kl. 12.00.


För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Ingalill Östman, SKF Group Communication, tel: 031-337 32 60, mobil: 0706-97 32 60, e-post: ingalill.ostman@skf.com
IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031-337 19 94, mobil: 0705-18 19 94, e-post: marita.bjork@skf.com

SKF logo