Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

Kallelse till årsstämma

2011 mars 22, 08:01 CET


Aktieägarna i Aktiebolaget SKF kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2011 kl. 14.30 på SKF Kristinedal, Byfogdegatan 4, Göteborg. Dörrarna är öppna från kl. 13.30.

Årsstämma

För att äga rätt att deltaga i stämman ska aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 20 april 2011, dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 20 april 2011 under adress AB SKF, c/o Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd eller via bolagets hemsida www.skf.com eller per telefon 031-337 25 50 (mellan kl. 09.00 och 16.00). Vid anmälan, som helst är skriftlig, uppges namn, adress, telefon- och personnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt, ska fullmakten insändas i original före årsstämman. Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna deltaga i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, ska vara verkställd senast onsdagen den 20 april 2011. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan om rösträttsregistrering till förvaltaren.

Dagordning

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av justeringsmän
  6. Fråga om stämman blivit behörigen
     sammankallad
  7. Framläggande av årsredovisning och
     revisionsberättelse samt koncernredovisning
     och koncernrevisionsberättelse
  8. Anförande av verkställande direktören
  9. Fråga om fastställelse av resultaträkning
     och balansräkning samt koncernresultaträkning
     och koncernbalansräkning
 10. Beslut om disposition av bolagets vinst
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens
     ledamöter och verkställande direktören
 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
     och styrelsesuppleanter
 13. Fastställande av arvode åt styrelsen
 14. Val av styrelseledamöter och
     styrelsesuppleanter inklusive
     styrelseordförande
 15. Fastställande av arvode åt revisorer
 16. Styrelsens förslag till beslut om ändring
     av bolagsordningen
 17. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer
     för ersättning till koncernledningen
 18. Styrelsens förslag till beslut om SKFs
     Prestationsbaserade Aktieprogram 2011
 19. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande
     för styrelsen att besluta om återköp av
     bolagets egna aktier för perioden intill nästa
     årsstämma
 20. Beslut rörande valberedning

Förslag under punkt 10

Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas för verksamhetsåret 2010 med 5 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås tisdagen den 3 maj 2011. Om årsstämman beslutar enligt detta förslag, beräknas utdelning komma att utsändas från Euroclear fredagen den 6 maj 2011.

Förslag under punkterna 2, 12, 13, 14 och 15

Den valberedning som utsetts i enlighet med beslut vid 2010 års årsstämma består av, förutom styrelseordföranden, representanter för Foundation Asset Management, Skandia Liv, Alecta och Swedbank Robur fonder, vilka aktieägare tillsammans representerar mer än 40 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Valberedningen har underrättat bolaget om att den föreslår

    att till ordförande vid årsstämman ska utses Leif Östling;

    att styrelsen ska bestå av tio ledamöter och inga suppleanter;
    att styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits tillerkänns arvode enligt följande:

a) ett fast arvode om 4 500 000 kronor, att fördelas med 1 200 000 kronor till styrelseordföranden och med 412 500 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställd i bolaget;

b) ett rörligt arvode motsvarande värdet, beräknat enligt nedan, av för styrelsens ordförande det antal aktier i bolaget av serie B vars värde efter årsstämman uppgår till 400 000 kronor och för envar av övriga styrelseledamöter det antal aktier i bolaget av serie B vars värde efter årsstämman uppgår till 137 500 kronor; samt

c) ett arvode för kommittéarbete om 685 000 kronor, att fördelas med 175 000 kronor till revisionskommitténs ordförande, med 125 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionskommittén, med 100 000 kronor till ersättningskommitténs ordförande samt med 80 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningskommittén.
En förutsättning för att arvode ska utgå till ledamot är dock att ledamoten dels är vald av stämman, dels inte är anställd i bolaget.
Vid bestämmande av det rörliga arvodet ska (i) antalet aktier fastställas genom att dela beloppet i b) ovan med den genomsnittliga senaste betalkursen för aktien av serie B enligt noteringarna på NASDAQ OMX Stockholm AB under de fem handelsdagar som följer närmast efter den dag då aktien handlas utan rätt till utdelning 2011 och (ii) värdet av en aktie av serie B i bolaget bestämmas till den genomsnittliga senaste betalkursen enligt noteringarna på NASDAQ OMX Stockholm AB under de fem handelsdagarna närmast efter publiceringen av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2011;

    att omval äger rum av styrelseledamöterna Leif Östling, Ulla Litzén, Tom Johnstone, Winnie Fok, Lena Treschow Torell, Peter Grafoner, Lars Wedenborn, Joe Loughrey Babasaheb N. Kalyani. Leif Östling föreslås vara styrelseordförande.

    att revisorn ersätts för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Förslag under punkt 16

I syfte att anpassa bolagsordningen till ändringar i aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2011 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att § 11 i bolagsordningen ändras enligt nedan:

Nuvarande lydelse
    
§ 11

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.         

Föreslagen lydelse

§ 11

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Nyheter.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

Förslag under punkt 17

Styrelsen har beslutat att förelägga årsstämman förslag till riktlinjer för ersättning till SKFs koncernledning för godkännande.

Med koncernledningen avses verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen.

Styrelsens förslag är att ersättningen till koncernledningen ska utformas efter marknadsmässiga villkor och samtidigt stödja aktieägarintresset. Ersättningen ska i huvudsak bestå av fast lön, rörlig lön, prestationsaktier, pensionsförmåner, villkor för uppsägning och avgångsvederlag, samt övriga förmåner såsom tjänstebil. Riktlinjerna för ersättningen avser att säkerställa att SKF-koncernen kan attrahera och behålla marknadens bästa arbetskraft för att därigenom stödja SKF-koncernens affärsidé och strategi.

Den fasta lönen ska fastställas med hänsyn tagen till kompetens, ansvarsområde och prestation och ska baseras på marknadsmässiga förutsättningar.

Den rörliga lönen ska baseras på ett prestationsrelaterat program och är maximerad till en viss procent av den fasta årslönen som varierar mellan 40 och 70 %.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2011. Programmet föreslås omfatta högst 310 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i SKF-koncernen med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av SKF B-aktier. (Se vidare under punkt 18 nedan.)

SKF eftersträvar att så långt som möjligt utforma pensionsplaner med avgiftsbaserade lösningar.

Medlem av koncernledningen kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägning. Vid uppsägning från bolagets sida upphör anställningen omgående. Avgångsvederlag utgår emellertid i sådant fall i relation till antalet tjänsteår, dock maximalt två fasta årslöner.

Styrelsen föreslår även att årsstämman bemyndigar styrelsen att avvika från de av årsstämman beslutade riktlinjerna för ersättning, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Förslag under punkt 18

Bakgrund

Vid årsstämman 2008 införde SKF-koncernen ett långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2008). Årsstämmorna 2009 och 2010 beslutade om SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2009 respektive 2010, med i allt väsentligt samma villkor som för SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2008.

SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2011
Styrelsen föreslår, för att fortsätta att sammanlänka deltagarnas och aktieägarnas långsiktiga intressen, att årsstämman beslutar om SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2011. Villkoren för föreslaget SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2011 är i allt väsentligt desamma som villkoren för SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2008, 2009 och 2010.

Programmet föreslås omfatta högst 310 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i SKF-koncernen med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av SKF B-aktier, enligt följande huvudsakliga villkor och riktlinjer.

Under programmet kan sammanlagt högst 1 000 000 SKF B-aktier tilldelas. Det antal aktier som kan komma att tilldelas ska vara relaterat till graden av uppfyllnad av det Total Value Added (TVA)-mål som styrelsen fastställt för räkenskapsåret 2011, samt utvecklingen av TVA för räkenskapsåret 2013 jämfört med räkenskapsåret 2011. TVA är en förenklad så kallad economic value-added model som syftar till att förbättra rörelseresultatet, reducera kapitalet och skapa lönsam tillväxt. TVA är lika med rörelseresultatet minus kapitalkostnaderna före skatt i det land som verksamheten bedrivs.

Baserat på TVA för räkenskapsåret 2011 kan deltagarna i programmet preliminärt komma att tilldelas ett antal aktier per person, vilket kan uppgå till högst följande antal aktier per person inom de olika nyckelgrupperna:

Koncernchef och verkställande direktör - 10 000 aktier

Divisionschefer och vice verkställande direktör - 5 000 aktier

Övriga medlemmar i koncernledningen - 3 500 aktier

Chefer för större affärsområden och övriga senior managers - 1 250 - 1 800 aktier

Efter utgången av räkenskapsåret 2013 görs en jämförelse mellan TVA för räkenskapsåret 2011 och TVA för räkenskapsåret 2013. Förändringen i TVA mellan de två räkenskapsåren anges i procent. Slutlig tilldelning av aktier fastställs genom att det preliminära antalet tilldelade aktier multipliceras med förändringen i TVA i procent. Om förändringen är positiv kommer således deltagarna att erhålla fler aktier i slutlig tilldelning än vad som tilldelades preliminärt, medan om förändringen är negativ kommer deltagarna att erhålla färre aktier i slutlig tilldelning än vad som tilldelades preliminärt. Slutlig tilldelning kan dock i intet fall överstiga 200 % av det preliminära antalet tilldelade aktier per person. Deltagarna i programmet kan således i slutlig tilldelning erhålla högst följande antal aktier per person inom de olika nyckelgrupperna:

Koncernchef och verkställande direktör - 20 000 aktier
Divisionschefer och vice verkställande direktör - 10 000 aktier
Övriga medlemmar i koncernledningen - 7 000 aktier
Chefer för större affärsområden och övriga senior managers - 2 500-3 600 aktier

Deltagarna ska inte erlägga någon betalning för sina rättigheter under programmet.

Deltagarna ska erhålla kompensation i kontanter motsvarande den utdelning som betalats under den treåriga beräkningsperioden.

Tilldelning av aktier förutsätter normalt att de personer som omfattas av programmet är anställda i SKF-koncernen under hela mätperioden. Uppfylls samtliga i SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2011 uppställda villkor, ska tilldelning av aktier ske vederlagsfritt efter utgången av den treåriga mätperioden, dvs. under 2014.

Styrelsen äger rätt att införa en alternativ incitamentslösning för medarbetare i sådana länder där deltagande i SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2011 inte är lämpligt. Sådan alternativ incitamentslösning ska, så långt som är praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2011.

Bolaget har per den 31 januari 2011 455 351 068 utgivna aktier. För att fullgöra åtaganden för SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2011 erfordras maximalt 1 000 000 B-aktier, motsvarande cirka 0,2 % av det totala antalet utestående aktier.

Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2011 och en aktiekurs om 180 kronor, beräknas kostnaderna, inklusive sociala avgifter, uppgå till cirka 216 miljoner kronor. På basis av en aktiekurs om 230 kronor, beräknas kostnaderna, inklusive sociala avgifter, uppgå till cirka 276 miljoner kronor. Därtill beräknas de administrativa kostnaderna uppgå till cirka 2 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår för närvarande inte någon åtgärd för att säkerställa SKF-koncernens åtaganden enligt programmet. Leverans av aktier enligt programmet ska ske först 2014.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av årsstämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Förslag under punkt 19

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om återköp av bolagets egna aktier. Bemyndigandet är föreslaget att omfatta såväl aktier av serie A som aktier av serie B.

Återköp får ske genom köp på NASDAQ OMX Stockholm AB. Ett återköp får inte omfatta fler aktier än att bolagets sammanlagda innehav av egna aktier, vid var tid, uppgår till högst 5 % av det totala antalet aktier i bolaget.

Ett återköp får endast ske till ett pris som ligger inom det på NASDAQ OMX Stockholm AB gällande kursintervallet för aktie i bolaget. Med kursintervall avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Ett återköp ska ske i enlighet med bestämmelserna avseende återköp i det regelverk som utgivits av NASDAQ OMX Stockholm AB.

Aktierna ska betalas kontant och återköp får ske vid ett eller flera tillfällen.

Syftet med styrelsens förslag är att möjliggöra en anpassning av bolagets kapitalstruktur med hänsyn till bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ett ökat aktieägarvärde.

För det fall aktier återköps på basis av ett eventuellt stämmobemyndigande, avser styrelsen föreslå att återköpta aktier makuleras genom en minskning av aktiekapitalet.

Förslag under punkt 20

Valberedningen har underrättat bolaget att den kommer att föreslå årsstämman att besluta:

1. att bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden. Vid sammansättningen av valberedningen ska ägarförhållandena per den sista bankdagen i augusti 2011 avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman 2012. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts;

2. att för det fall den aktieägare som ledamoten representerar inte längre utgör en av de fyra till röstetalet största aktieägarna, kan om valberedningen så finner lämpligt, sådan ledamot avgå och en representant för den aktieägare som storleksmässigt till röstetalet står näst i tur beredas möjlighet att inträda i stället för denne;
samt att för det fall en ägarrepresentant inte längre företräder aktuell aktieägare, aktieägaren får i uppdrag att utse en ny representant till ledamot i valberedningen;
3. att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2012 för beslut:

a) förslag till stämmoordförande

b) förslag till styrelse

c) förslag till styrelseordförande

d) förslag till styrelsearvoden

e) förslag till revisorsarvode
f) förslag rörande valberedning inför 2013 års årsstämma; samt

4. att valberedningen i samband med sitt uppdrag ska fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden ankommer på valberedningen innefattande bl.a. att vidarebefordra viss information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet enligt koden.

______

Antal aktier och röster samt bolagsstämmohandlingar
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 455 351 068, varav 44 740 604 A-aktier och 410 610 464 B-aktier, med ett sammanlagt antal röster om 85 801 650. Bolaget innehar inga egna aktier.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt dagordningens punkt 16,17,18 och 19 samt styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.skf.com, samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger adress.

Upplysningar på årsstämman m.m.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till AB SKF, Att. General Counsel, 415 50 Göteborg eller e-post: chairman@skf.com.

SKFs webbaserade årsredovisning inkluderande hållbarhetsredovisning på svenska offentliggjordes den 11 mars 2011.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.skf.com och kan även begäras under adress AB SKF, c/o Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd eller per telefon 031-337 25 50.

Göteborg i mars 2011

Aktiebolaget SKF
(publ)

Styrelsen


Besök SKFs fabrik i samband med årsstämman
Aktieägare är välkomna att besöka SKFs fabrik i Gamlestaden, Göteborg, i samband med årsstämman. Visningen av fabriken börjar kl. 12.30 och pågår i ca 45 minuter. Aktieägare som önskar deltaga meddelar detta vid anmälan till årsstämman. Vänligen notera att antalet platser är begränsade.


Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars 2011 kl. 08.00.

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Ingalill Östman, SKF Group Communication, tel: 031-337 32 60, mobil: 0706-97 32 60,
e-post: ingalill.ostman@skf.com

IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031-337 19 94, mobil: 0705-18 19 94,
e-post: marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2010 uppgick till 61 029 miljoner kronor och antalet anställda var 44 742. www.skf.com.         

SKF logo