Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

Årsstämma i AB SKF

2011 april 28, 17:45 CET

Aktiebolaget SKF höll på torsdagen den 28 april 2011 årsstämma i Göteborg under ordförandeskap av Leif Östling.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 5 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt till utdelning är den 3 maj 2011.

Stämman fastställde styrelsearvodet för 2011 enligt följande:

a)  ett fast arvode om 4 500 000 kronor, att fördelas med 1 200 000 kronor till styrelseordföranden och med 412 500 kronor till envar av övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställd i bolaget;

b)  ett rörligt arvode motsvarande värdet, beräknat enligt nedan, av för styrelsens ordförande det antal aktier i bolaget av serie B vars värde efter årsstämman uppgår till 400 000 kronor och för envar av övriga styrelseledamöter det antal aktier av serie B vars värde efter årsstämman uppgår till 137 500 kronor; samt

c)  ett arvode för kommittéarbete om 765 000 kronor, att fördelas med 175 000 kronor till revisionskommitténs ordförande, med 125 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionskommittén, med 100 000 kronor till ersättningskommitténs ordförande samt med 80 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningskommittén.

En förutsättning för att arvode ska utgå till ledamot är dock att ledamoten dels är vald av stämman, dels inte är anställd i bolaget.

Vid bestämmande av det rörliga arvodet ska (i) antalet aktier fastställas genom att dela beloppet på 400 000 kronor respektive 137 500 kronor med den genomsnittliga senaste betalkursen för aktien av serie B enligt noteringarna på NASDAQ OMX Stockholm AB under de fem handelsdagar som följer närmast efter den dag då aktien handlas utan rätt till utdelning 2011 och (ii) värdet av en aktie av serie B i bolaget bestämmas till den genomsnittliga senaste betalkursen enligt noteringarna på NASDAQ OMX Stockholm AB under de fem handelsdagarna närmast efter publiceringen av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2011.

Till styrelseledamöter omvaldes Leif Östling, Ulla Litzén, Tom Johnstone, Winnie Fok, Lena Treschow Torell, Peter Grafoner, Lars Wedenborn, Joe Loughrey och Jouko Karvinen. Till ny styrelseledamot valdes Babasaheb N. Kalyani. Babasaheb N. Kalyani är verkställande direktör för Bharat Forge Ltd sedan 1993 och har haft ett flertal ledande befattningar inom Bharat Forge Ltd sedan 1972. Vidare är han styrelseordförande i Kalyani-koncernen, Bharat Forge Ltd och i ett antal andra bolag inom Kalyani-koncernen, samt styrelseledamot i ett antal bolag inom Kalyani-koncernen och i Hikal Limited. Babasaheb N. Kalyani har en Master of Science från Massachusetts Institute of Technology, USA, och är maskiningenjör från Birla Institute of Technology, Indien.

Leif Östling valdes till styrelsens ordförande.

Stämman godkände styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till koncernledningen samt styrelsens förslag till beslut om SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2011. Programmet omfattar högst 310 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i SKF-koncernen med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av SKF B-aktier. Under programmet kan högst 1 000 000 aktier i SKF, motsvarande cirka 0,2% av det totala antalet utestående aktier, tilldelas. Det antal aktier som kan komma att tilldelas ska vara relaterat till graden av uppfyllnad av det TVA-mål som styrelsen fastställt för räkenskapsåret 2011, samt utvecklingen av TVA för räkenskapsåret 2013 jämfört med räkenskapsåret 2011.

Stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om återköp av bolagets egna aktier under tiden intill nästa årsstämma. Återköp får ske av såväl A- som B-aktier. Återköp får ske av högst så många aktier att bolagets sammanlagda innehav av egna aktier, vid var tid, uppgår till högst 5% av det totala antalet aktier i bolaget.

Stämman godkände det förslag som lagts fram rörande valberedning.

Göteborg den 28 april 2011

Aktiebolaget SKF
(publ.)

Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2011 kl 17.45. .

För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Ingalill Östman, SKF Group Communication, tel: 031-337 32 60, mobil: 0706-97 32 60,
e-post: ingalill.ostman@skf.com
IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031-337 19 94, mobil: 0705-18 19 94,
e-post: marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2010 uppgick till 61 029 miljoner kronor och antalet anställda var 44 742. www.skf.com.         

SKF logo