Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF Bokslutskommuniké 2012

2013 januari 30, 14:06 CET

Tom Johnstone, vd och koncernchef:
"Vi såg en svag utveckling av försäljningen under fjärde kvartalet, i synnerhet under december, till följd av det osäkra makroekonomiska läget och reducering av varulager på marknaden. Vi minskade vår tillverkning och varulagren mer än planerat i början av kvartalet. Detta gav oss möjlighet att leverera ett mycket starkt kassaflöde, även om det påverkade vårt resultat.
För helåret var vår försäljning, i lokal valuta, något lägre med tillväxt i Nord- och Latinamerika, samt lägre försäljning i Europa, Asien, Mellanöstern och Afrika. Vi minskade våra varulager avsevärt under året och levererade ett mycket bra kassaflöde, vilket gav oss en fortsatt stark finansiell ställning. I början på året aviserade vi åtgärder för att påskynda och utvidga våra aktiviteter för att avsevärt minska våra kostnader och stärka tillväxten på våra snabbväxande marknader. Dessa mycket viktiga åtgärder möjliggör för oss att uppfylla våra långsiktiga tillväxt- och lönsamhetsmål. Vi meddelade också förvärvet av Blohm + Voss Industries, vilket är ett viktigt tillskott till vår marina verksamhet och som kommer att stärka vårt erbjudande till denna industri. Det makroekonomiska läget är svårt att tyda och präglas fortfarande av stor osäkerhet. För koncernen räknar vi dock med att efterfrågan i första kvartalet kommer att fortsätta på samma nivå som fjärde kvartalet, men fortfarande vara lägre år över år. Vi planerar att behålla vår tillverkning på i stort sett samma nivå som försäljningen."


Nyckeltal

Kvartal 4
2012

Kvartal 4
2011

Helår
2012

Helår
2011

Försäljning, Mkr

14 984

16 257

64 575

66 216

Rörelseresultat, Mkr

1 227

2 006

7 333

9 612

Rörelsemarginal, %

8,2

12,3

11,4

14,5

Resultat före skatt, Mkr

995

1 823

6 511

8 932

Nettoresultat, Mkr

1 011

1 205

4 878

6 224

Resultat per aktie, kr

2,16

2,57

10,37

13,29


 
Rörelseresultatet påverkades av engångskostnader på cirka 300  Mkr under fjärde kvartalet, av vilka 200 Mkr var omstruktureringar och 100 Mkr var nedskrivningar av tillgångar. Helårets resultat inkluderar engångskostnader på 440 Mkr. Exklusive dessa var rörelsemarginalen 10,2% för fjärde kvartalet och 12,0% för helåret.


Försäljningsförändring, i kronor,
hänför sig till:

Volym

Pris/mix

Struktur

Valuta-effekt

Totalt

Kvartal 4 2012

-5,9%

0,7%

1,0%

-3,6%

-7,8%

Helår 2012

-3,9%

1,4%

0,4%

-0,4%

-2,5%


 
Försäljningen under fjärde kvartalet i lokal valuta exklusive struktur minskade med 7% i Europa, med 11% i Asien och med 9% i Mellanöstern och Afrika. I Nordamerika ökade den med 2% och i Latinamerika med 9%.
Tillverkningsnivån under fjärde kvartalet var påtagligt lägre år över år.

Försäljningen för helåret i lokal valuta exklusive struktur minskade med 5% i Europa, med 10% i Asien och med 2% i Mellanöstern och Afrika. I Nordamerika ökade den med 7% och i Latinamerika med 11%. 
Tillverkningsnivån under hela året var påtagligt lägre år över år.

Förslag till utdelning
Styrelsen har beslutat att föreslå en oförändrad utdelning på 5,50 kronor per aktie för årsstämman.


Marknadsutsikter för första kvartalet 2013

Efterfrågan jämfört med första kvartalet 2012
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli lägre för koncernen. I Europa förväntas den bli påtagligt lägre, i Asien något lägre och i Nordamerika och Latinamerika relativt oförändrad. Efterfrågan förväntas bli lägre för Industrial Market, Strategic Industries och SKF Automotive, för Industrial Market, Regional Sales and Service förväntas den bli något lägre.

Efterfrågan jämfört med fjärde kvartalet 2012
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli relativt oförändrad för koncernen, för alla affärs-områden samt i alla geografiska regioner.

Tillverkning
Tillverkningen kommer att vara lägre år över år och högre jämfört med fjärde kvartalet.


Göteborg den 30 januari 2013
Aktiebolaget SKF
(publ.)


Tom Johnstone
Vd och koncernchef


_____________________________________________________________

Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers-
marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 30 januari 2013 kl. 13.00.
_____________________________________________________________


En telefonkonferens kommer att hållas den 30 januari 2013 kl. 14.30:
Tel. 08-5063 0779


All information angående SKF Bokslutskommuniké 2012 finns på SKFs webbplats:
investors.skf.com/kvartalsrapportering

 

 

Ytterligare information lämnas av:
Ingalill Östman, Group Communications
tel: 031-3373260, mobil: 0706-973260, e-post: ingalill.ostman@skf.com

Marita Björk, Investor Relations
tel: 031-3371994, mobil: 0705-181994, e-post: marita.bjork@skf.com

SKF logo